1.30 / March 31, 2014
(3.2/5) (177)

Description

Οι καλύτερες ιστορίες μυστηρίου, για ναπαίξεις με την παρέα σου. Βρες τις λεπτομέρειες της κάθε ιστορίας,και ξετρύπωσε τα καλά κρυμμένα μυστικά! Μπορείς, φυσικά, ναανεβάσεις και δικές σου ιστορίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμεςστις επόμενες ενημερώσεις!


---IGNORE--
TAGS: mple istories, blue stories, greek, istories mystiriou, blackstories

The best mystery stories,to play with your friends. Find the details of each story, andsidled well hidden secrets! You, of course, and upload your ownstories, which will be available in the next update!


--- IGNORE -
TAGS: mple istories, blue stories, greek, istories mystiriou, blackstories

App Information Μπλε Ιστορίες

 • App Name
  Μπλε Ιστορίες
 • Package Name
  com.gstavrinos.bluestories
 • Updated
  March 31, 2014
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.30
 • Developer
  George Stavrinos
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

George Stavrinos Show More...

CS:GO Ranked Stats 1.0 APK
If this application does not work for you,check out the CS:GO Ranked Stats Lite at:https://www.google.com/url?q=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gstavrinos.csgorankedstatsliteCS:GO Ranked Stats is an application that helps you keep trackof your competitive matches in Counter-Strike Global Offensive. Youcan save the matches of your current skill level, and your overallhistory, so that you can evaluate yourself, understand the rankingsystem better, or just keep an eye on your latest match stats. Theapplication is more than an agenda, where after each match you addthe result to the right category (Win/Tie/Lose), so you can keeptrack of your rank progress. It is also possible to add previousmatches, so you can have a complete presentation of your overallperformance.
CS:GO Ranked Stats Lite 1.1 APK
CS:GO Ranked Stats Lite is an application thathelps you keep track of your competitive matches in Counter-StrikeGlobal Offensive. You can save the matches of your current skilllevel, and your overall history, so that you can evaluate yourself,understand the ranking system better, or just keep an eye on yourlatest match stats. The application is more than an agenda, whereafter each match you add the result to the right category(Win/Tie/Lose), so you can keep track of your rank progress. It isalso possible to add previous matches, so you can have a completepresentation of your overall performance.This applications has been created for people that are not ableto run the original CS:GO Ranked Stats.
Μπλε Ιστορίες 1.30 APK
Οι καλύτερες ιστορίες μυστηρίου, για ναπαίξεις με την παρέα σου. Βρες τις λεπτομέρειες της κάθε ιστορίας,και ξετρύπωσε τα καλά κρυμμένα μυστικά! Μπορείς, φυσικά, ναανεβάσεις και δικές σου ιστορίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμεςστις επόμενες ενημερώσεις!---IGNORE--TAGS: mple istories, blue stories, greek, istories mystiriou, blackstoriesThe best mystery stories,to play with your friends. Find the details of each story, andsidled well hidden secrets! You, of course, and upload your ownstories, which will be available in the next update!--- IGNORE -TAGS: mple istories, blue stories, greek, istories mystiriou, blackstories
Fake GPS Movement 1.4 APK
Fake GPS Movement helps youtestfunctionalities of any location-based application withouthaving tomove yourself. Imagine the ability to test a new carGPSapplication, without having to go out for a ride!There are two movement methods in Fake GPS Movement:1. Buttons movement2. Motion MovementUse the one that suits you best, and test yourfavouriteapplications!Fake GPS Movement can help you make cool check-ins onsocialmedia, or create new records on fitness apps! It can evenhelp youtest your favourite location-based games, while athome!Note: Don't forget to enable the High Accuracy location optioninSettings.--DISCLAIMER--Fake GPS Movement has not been created to help you ruinotherpeople's experience by cheating on certain apps. Fake GPSMovementonly wants to help you test functionalities oflocation-basedapplications. Please use it wisely.If you need to test an application that checks fortheMOCK_LOCATIONS permission, you will have to do some extra stepsinorder to enable Fake GPS Movement bypass this check and workasexpected:1. Firstly you will have to root your phone. A quick searchonthe Internet will help you root your phone in no time!2. Make Fake GPS Movement a system application. This is veryeasyonce you have rooted your phone. Just download two freeapps:BusyBoxand /system/app mover.2.1. Run BusyBox first, and click install.2.2. Then run /system/app mover and make Fake GPS Movement asystemapplication.Note: Fake GPS Movement is currently able tobypassMOCK_LOCATIONS only on Android KitKat and Lollipop, butthisfunctionality will be available for all the newer versionssoon, sostay tuned!--AVAILABLE MOVEMENT METHODS--1. Button MovementThis method offers 7 buttons. N,E,S,W are the buttons that helpyoumove to the desired direction (North, East, South,Westrespectively. Plus (+) and Minus (-) buttons change youraltitudeto higher or lower values respectively. Finally, the MOVEbutton,helps you drag the buttons around the screen.2. Motion MovementThis method enables you to change your location without anybutton.You just tilt your device forward for North, right forEast,backwards for South and left for West. You can evenusecombinations like tilt forward and left to go North-West.Finally,you can shake your device in order to pause and unpausemotionmovement functionalities (very useful when motion sensors arealsoused by other apps).NOTE: You can move faster/slower by increasing/decreasingtheStep option during Map browsing.---ADVERTISEMENTS STRATEGY---Fake GPS Movement uses advertisements (ads). There are two typesofads in this application. The first type is the banner ad, thatisalways shown when you are browsing the map. The second ad typeisthe full screen ad. Because this type of ad can bereallyfrustrating, we have tried to minimize theirappearance.Specifically, you will see a full screen ad when one ofthefollowing is true:a) The first time you choose an initial point on the map whenyourun the app.b) Every third time you choose an initial point on the map.c) Every 300 button clicks, using the button movementmethod(approximately every 5 minutes).d) Every 250 motion movements, using the motion movementmethod(again approximately every 5 minutes).
Flying Notes 1.0 APK
Enjoy flying with your notes, while tryingtoavoid all the obstacles! How far can you go? Can you get 5/5goldennotes? Flying notes is a difficult game, based on music,rhythm andLOTS of patience! Become better by playing more, andcreate uniquemusic patterns in each playthrough!THANKS TO:LibGDX creators, for their amazing framework.Freesound.org for their cool sound samples.Cooltext.com for their beautiful text generator.You can contact me for anything you like to tell me aboutthegame. Good and especially bad points, will make me and thegamebetter. If you find any bugs (There MUST be some in there!)youwill be added to the "THANKS TO" list, as one ofthebug-hunters!I would be more than happy to hear from you.Feel free to send me an e-mail at:gs-software@hotmail.com
Four In A Row 1.0 APK
Four In A Row is the classic Connect 4 /Score4 / Chain 4 game, in which the aim of the player is to createastraight line of four of their tokens! In this game, playersareable to play on the same device 1 on 1, or versus thechallengingAI, in 3 different difficulties! It also includes greatgraphics,and cool physics!This game, was made for the purposes of my studies on thecourse"Artificial Intelligence" in the Athens University ofEconomics andBusiness (AUEB) in the Computer ScienceDepartment.System Requirements:This game is compatible with devices that support the GLES2.Thismeans that Android 2.2 is not supported!THANKS TO:My Professor Mr Ion Androutsopoulos for the knowledge Igotduring the creation of this game.My friend Vaggelis Saganis for helping me out with theprogrammingpart of the game.My girlfriend Anthy Toufeksi for the hours she spent, testingthisgame.My friend Stayros Papaioannou for his recommendations.Wrathgames.com for supplying their awesome music.VickiWenderlich.com for supplying her cool game art.Cooltext.com for their beautiful text generator.You can contact me for anything you like to tell me aboutthegame. Good and especially bad points, will make me and thegamebetter. If you find any bugs (There MUST be some in there!)youwill be added to the "THANKS TO" list, as one ofthebug-hunters!I would be more than happy to hear from you.Feel free to send me an e-mail at:gs-software@hotmail.com
Ranked Stats CSGO 1.2 APK
Ranked Stats CSGO helps you keep track ofyourranked games in Counter Strike Global Offensive. It does nottellyou when you are going to rank up. It just helps you keep trackofyour matches, and based on your history have a betterunderstandingon how the ranking system works. It supports up to 5differentaccounts.The app icon was created by AGpro1221. You can find his pageatdevianART: http://agpro1221.deviantart.com/

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.57 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/