1.0 / June 7, 2016
(4.2/5) (10)

Description

Με τα Παιχνίδια της Παρέας μπορείτεναδιασκεδάσετε με τους φίλους σας παίζοντας κάποια από ταδιασημότεραπαρεΐστικα παιχνίδια, όπως Παντομίμα, 10 Ερωτήσεις,Κλέφτες καιΑστυνόμοι και Juke Box!
Πώς παίζεται:
Από το αρχικό μενού που εμφανίζεται με την έναρξη τηςεφαρμογήςεπιλέγετε εάν θέλετε να περάσετε κατ' ευθείαν στο παιχνίδιή εάνθέλετε πρώτα να δείτε τους κανόνες των παιχνιδιών.
Τα παιχνίδια και οι κανόνες τους είναι τα εξής:
-10 Ερωτήσεις: Παίζεται με 2 παίκτες, ένας εναντίον ενός, ή με2ομάδες. Πρίν την έναρξη του παιχνιδιού επιλέγετε
κατηγορίες (πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα) και πόσους γύρους θέλετεναπαίξετε. Στη συνέχεια κάθε
παίκτης/ομάδα με τη σειρά του/της προσπαθεί με 10 ερωτήσεις ναβρειτη λέξη που αναγράφεται στην
οθόνη. Ο άλλος παίκτης/ομάδα απαντάει στις ερωτήσεις με ναι ήόχικαι πατάει το "Το βρήκε!" εάν ο
αντίπαλός βρει τη σωστή λέξη ή "Τέλος Ερωτήσεων" εάν εξαντληθούνκαιοι 10 ερωτήσεις. Μετά η
συσκευή περνάει στα χέρια του άλλου παίκτη/ομάδας και συνεχίζεταιμετον ίδιο τρόπο μέχρι να
ολοκληρωθούν όλοι οι γύροι ή κάποιος πατήσει"ΤερματισμόςΠαιχνιδιού".
-Παντομίμα:Παίζεται με 2 ομάδες. Πρίν την έναρξη τουπαιχνιδιούεπιλέγετε
κατηγορίες (πρόσωπα, αντικείμενα) και τη διάρκεια του γύρουπουθέλετε να παίξετε. Στη συνέχεια ένας
παίκτης από κάθε ομάδα προσπαθεί με νοήματα και με τη γλώσσατουσώματος να κάνει τους
συμπαίκτες του να πουν τη λέξη που αναγράφεται στην
οθόνη. Η άλλη ομάδα κρατά τη συσκευή και έχει το ρόλοτουπαρατηρητή, ώστε να μην γίνει κάποια "ζαβολιά" από τουςαντιπάλους,ελέγχοντας και το χρόνο. Εάν η ομάδα βρει τη λέξη πατάειτο "Τοβρήκε" ενώ εάν
τελειώσει ο χρόνος ή η ομάδα τα παρατήσει πατάει το "Τέλοςχρόνου".Μετά η συσκευή περνάει στα χέρια της άλλης ομάδας καισυνεχίζεταιμε τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι γύροι ήκάποιοςπατήσει "Τερματισμός Παιχνιδιού".
-Juke Box:Χωριζόμαστε σε 2 ομάδες. Με το κουμπί "Πάμε!" αρχίζουνναπερνάνε τα γράμματα της αλφαβήτου
στην οθόνη και πατάμε "Στοπ!" όταν μας πει η αντίπαλη ομάδα.Κάθεομάδα εναλλάξ θα πρέπει να
βρίσκει το όνομα (μικρό ή επίθετο) ενός τραγουδιστή που νααρχίζειαπό το επιλεγμένο γράμμα μέσα
σε ένα λεπτό. Εάν τα καταφέρει πατάει "Το βρήκαμε" και είναι ησειράτης άλλης ομάδας να βρει άλλον
τραγουδιστή με το ίδιο γράμμα. Όποια ομάδα ξεμείνει από ιδέεςπρώτη,πατάει "Τα παρατάμε" και
χάνει το γύρο. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις5νίκες.
-Κλέφτες και Αστυνόμοι:Παίζεται από 5 έως 10 παίκτες. Το πλήθοςτωνπαικτών επιλέγεται στην αρχή. Με την έναρξη κάθε παίκτης μετησειρά, παίρνει τη συσκευή στα χέρια του και πατάει το "Δεςτιείσαι" για
να δει αν θα έχει το ρόλο του κλέφτη, του αστυνόμου ή ενόςαπλούπολίτη. Αφού όλοι πάρουν τους
ρόλους τους και η νύχτα πέσει στο Παλέρμο ο κλέφτης προσπαθείνασκοτώσει τους πολίτες κλείνοντας
τους το μάτι ενώ ο αστυνομικός προσπαθεί να καταλάβει καινασυλλάβει τον κλέφτη.
With the Parea gameyoucan have fun with your friends playing some of the mostfamouspareistika games like Pantomime, 10 Questions, cops androbbers andJuke Box!
   How to play:
From the initial menu to start the application you choose ifyouwant to go straight to the game or if you first want to seethegame rules.
   The games and the rules are as follows:
-10 Questions: Use two players, one on one, or two groups.Beforestarting the game choose
 categories (people, animals, objects) and how many roundsyouwant to play. Then each
 player / team to turn his / her attempts with 10 questionstofind the word printed on
 screen. The other player / team answering questions withyesor no and presses "He found it!" if the
 opponent found the right word or "Question Finish"ifexhausted all 10 questions. After the
 device passes into the hands of the other player / teamandcontinues in the same way until
 completed all rounds or someone presses "End Game".
-Pantomima: Use two groups. Before starting the game choose
categories (people, objects) and the duration of the tour youwantto play. Then a
player from each team attempts by gestures and body languagetomake
teammates say the word printed on
screen. The other group holding the device and has the role ofanobserver, so as not to become a "cheat" by opponents, checkingandtime. If the team find the word presses "He found it" andif
time runs out or the team give up presses the "End Time". Afterthedevice passes into the hands of the other team and continuethesame way until you complete all the rounds or someone presses"EndGame".
-Juke Box: divided into 2 groups. With "Go button!" They begintopass the letters of the alphabet
 on the screen and press "Stop!" when he says theopponents.Each group will alternately be
 finds the name (small or adjective) of a singer thatstartswith the selected letter within
 in a minute. If managed presses "We found it" and it istheturn of another group to find another
 singer with the same letter. Any group runs out of ideasfirstpresses "give up" and
 loses the round. The winner is the first team to reach5wins.
-Kleftes And Costumes: Use of 5-10 players. The number ofplayersselected in the beginning. With the start of each player inturn,takes the device in his hands and presses the "See what youare"for
 to see if she has the role of a thief, the policeman oranordinary citizen. After all get their
 roles and night falls in Palermo the thief tries tokillpeople closing
 their eye while the officer is trying to understandandcapture the thief.

App Information Παιχνίδια της Παρέας

 • App Name
  Παιχνίδια της Παρέας
 • Package Name
  gr.kapps.plants_plan3
 • Updated
  June 7, 2016
 • File Size
  2.2M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Christos Koutropoulos
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Christos Koutropoulos Show More...

Παιχνίδια της Παρέας 1.0 APK
Με τα Παιχνίδια της Παρέας μπορείτεναδιασκεδάσετε με τους φίλους σας παίζοντας κάποια από ταδιασημότεραπαρεΐστικα παιχνίδια, όπως Παντομίμα, 10 Ερωτήσεις,Κλέφτες καιΑστυνόμοι και Juke Box!Πώς παίζεται:Από το αρχικό μενού που εμφανίζεται με την έναρξη τηςεφαρμογήςεπιλέγετε εάν θέλετε να περάσετε κατ' ευθείαν στο παιχνίδιή εάνθέλετε πρώτα να δείτε τους κανόνες των παιχνιδιών.Τα παιχνίδια και οι κανόνες τους είναι τα εξής:-10 Ερωτήσεις: Παίζεται με 2 παίκτες, ένας εναντίον ενός, ή με2ομάδες. Πρίν την έναρξη του παιχνιδιού επιλέγετεκατηγορίες (πρόσωπα, ζώα, αντικείμενα) και πόσους γύρους θέλετεναπαίξετε. Στη συνέχεια κάθεπαίκτης/ομάδα με τη σειρά του/της προσπαθεί με 10 ερωτήσεις ναβρειτη λέξη που αναγράφεται στηνοθόνη. Ο άλλος παίκτης/ομάδα απαντάει στις ερωτήσεις με ναι ήόχικαι πατάει το "Το βρήκε!" εάν οαντίπαλός βρει τη σωστή λέξη ή "Τέλος Ερωτήσεων" εάν εξαντληθούνκαιοι 10 ερωτήσεις. Μετά ησυσκευή περνάει στα χέρια του άλλου παίκτη/ομάδας και συνεχίζεταιμετον ίδιο τρόπο μέχρι ναολοκληρωθούν όλοι οι γύροι ή κάποιος πατήσει"ΤερματισμόςΠαιχνιδιού".-Παντομίμα:Παίζεται με 2 ομάδες. Πρίν την έναρξη τουπαιχνιδιούεπιλέγετεκατηγορίες (πρόσωπα, αντικείμενα) και τη διάρκεια του γύρουπουθέλετε να παίξετε. Στη συνέχεια έναςπαίκτης από κάθε ομάδα προσπαθεί με νοήματα και με τη γλώσσατουσώματος να κάνει τουςσυμπαίκτες του να πουν τη λέξη που αναγράφεται στηνοθόνη. Η άλλη ομάδα κρατά τη συσκευή και έχει το ρόλοτουπαρατηρητή, ώστε να μην γίνει κάποια "ζαβολιά" από τουςαντιπάλους,ελέγχοντας και το χρόνο. Εάν η ομάδα βρει τη λέξη πατάειτο "Τοβρήκε" ενώ εάντελειώσει ο χρόνος ή η ομάδα τα παρατήσει πατάει το "Τέλοςχρόνου".Μετά η συσκευή περνάει στα χέρια της άλλης ομάδας καισυνεχίζεταιμε τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι γύροι ήκάποιοςπατήσει "Τερματισμός Παιχνιδιού".-Juke Box:Χωριζόμαστε σε 2 ομάδες. Με το κουμπί "Πάμε!" αρχίζουνναπερνάνε τα γράμματα της αλφαβήτουστην οθόνη και πατάμε "Στοπ!" όταν μας πει η αντίπαλη ομάδα.Κάθεομάδα εναλλάξ θα πρέπει ναβρίσκει το όνομα (μικρό ή επίθετο) ενός τραγουδιστή που νααρχίζειαπό το επιλεγμένο γράμμα μέσασε ένα λεπτό. Εάν τα καταφέρει πατάει "Το βρήκαμε" και είναι ησειράτης άλλης ομάδας να βρει άλλοντραγουδιστή με το ίδιο γράμμα. Όποια ομάδα ξεμείνει από ιδέεςπρώτη,πατάει "Τα παρατάμε" καιχάνει το γύρο. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη τις5νίκες.-Κλέφτες και Αστυνόμοι:Παίζεται από 5 έως 10 παίκτες. Το πλήθοςτωνπαικτών επιλέγεται στην αρχή. Με την έναρξη κάθε παίκτης μετησειρά, παίρνει τη συσκευή στα χέρια του και πατάει το "Δεςτιείσαι" γιανα δει αν θα έχει το ρόλο του κλέφτη, του αστυνόμου ή ενόςαπλούπολίτη. Αφού όλοι πάρουν τουςρόλους τους και η νύχτα πέσει στο Παλέρμο ο κλέφτης προσπαθείνασκοτώσει τους πολίτες κλείνονταςτους το μάτι ενώ ο αστυνομικός προσπαθεί να καταλάβει καινασυλλάβει τον κλέφτη.With the Parea gameyoucan have fun with your friends playing some of the mostfamouspareistika games like Pantomime, 10 Questions, cops androbbers andJuke Box!   How to play:From the initial menu to start the application you choose ifyouwant to go straight to the game or if you first want to seethegame rules.   The games and the rules are as follows:-10 Questions: Use two players, one on one, or two groups.Beforestarting the game choose categories (people, animals, objects) and how many roundsyouwant to play. Then each player / team to turn his / her attempts with 10 questionstofind the word printed on screen. The other player / team answering questions withyesor no and presses "He found it!" if the opponent found the right word or "Question Finish"ifexhausted all 10 questions. After the device passes into the hands of the other player / teamandcontinues in the same way until completed all rounds or someone presses "End Game".-Pantomima: Use two groups. Before starting the game choosecategories (people, objects) and the duration of the tour youwantto play. Then aplayer from each team attempts by gestures and body languagetomaketeammates say the word printed onscreen. The other group holding the device and has the role ofanobserver, so as not to become a "cheat" by opponents, checkingandtime. If the team find the word presses "He found it" andiftime runs out or the team give up presses the "End Time". Afterthedevice passes into the hands of the other team and continuethesame way until you complete all the rounds or someone presses"EndGame".-Juke Box: divided into 2 groups. With "Go button!" They begintopass the letters of the alphabet on the screen and press "Stop!" when he says theopponents.Each group will alternately be finds the name (small or adjective) of a singer thatstartswith the selected letter within in a minute. If managed presses "We found it" and it istheturn of another group to find another singer with the same letter. Any group runs out of ideasfirstpresses "give up" and loses the round. The winner is the first team to reach5wins.-Kleftes And Costumes: Use of 5-10 players. The number ofplayersselected in the beginning. With the start of each player inturn,takes the device in his hands and presses the "See what youare"for to see if she has the role of a thief, the policeman oranordinary citizen. After all get their roles and night falls in Palermo the thief tries tokillpeople closing their eye while the officer is trying to understandandcapture the thief.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.