1.0 / October 21, 2015
(4.0/5) (1)

Description

เกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksมาใหม่ล่าสุดเป็นเกมส์ที่สร้างความสนุกสนานฝึกทักษะทางสมองให้ลูกหลานของคุณเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหรือเด็ก2หรือ3ขวบที่

ต้องการฝึกสมอง และฝึกสมาธิ เป็นเกมส์ง่ายๆน่ารักเล่นคล้ายๆเกมส์เรียงเพชร โดยนำหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksทั้งหมดมาเรียงต่อกันและให้นิ้วลากหน้ากากฮาโลวีน

Halloween Links ที่เหมือนกัน ไม่มีความต่างกันมาโดยยิ่งลากได้มากคะแนนจะยิ่งเยอะตามผู้เล่นต้องแข่งกับเวลาและทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายในแต่ละด่านซึ่งจะมีความยาก

ง่ายแตกต่างกัน มีให้เล่นมากกว่า 80 ด่านเราหวังว่าเมื่อลูกของท่านเล่นแล้วจะทำให้ลูกหลานของท่านมีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นและสนุกกับการเล่นเกมส์และชื่นชอบหน้า

กากฮาโลวีน Halloween Links ต่างๆมากขึ้น ในเกมส์มีหน้ากากฮาโลวีนHalloween Links ให้เล่นมากมายหลายแบบและอีกมากมายตัวเกมส์มีความสมดุล สวยงาม ขอให้ทุก

ท่านเล่นสนุกและเพลิดเพลินกับเกส์นี้

วิธีการเล่น
1. เรียงหน้ากากฮาโลวีนที่เป็นรูปเดียวกัน 3 รูปขึ้นไป ตามแนวนอนแนวตั้ง หรือแนวเฉียง เพื่อทำให้มันระเบิด
2. ทำคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อผ่านไปด่านต่อไป
3. ถ้าจับคู่แค่ 2 รูป คะแนนจะติดลบ
4. จับคู่ให้เร็วเพื่อได้คะแนนที่มากขึ้น

ดาวน์โหลดและติดตั้งเกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksฟรี

Games sorted HalloweenMask Halloween Links New games are a fun brain training for yourchildren or for children ages 2 or 3 years old.

Games like Brain Training and meditation is simply lovely. Playsimilar games sorted diamonds By Halloween Mask Halloween Linkstiles and all the fingers Halloween mask.

Halloween Links at the same, no difference. The rating is evenmore traction was very much on. Players must race against time andscored a goal in each side. This will be difficult

Different easy There are over 80 levels to play, we hope thatwhen your children play and make your children have better braindevelopment and fun to play. And favorite pages

Halloween mask Halloween Links and more in a Halloween maskHalloween Links to play many different types. And many of the gamesare beautifully balanced for all.

Have fun and enjoy this barangays.

how to play
1. Halloween mask is shaped by the same three or more horizontally,vertically or diagonally to make it explode.
2. to score as determined to pass to the next.
3. If the match just two points to a negative image.
4. Match the speed to score more.

Download and install free games sorted Halloween Mask HalloweenLinks.

App Information จับคู่ฮาโลวีน Halloween Links

 • App Name
  จับคู่ฮาโลวีน Halloween Links
 • Package Name
  com.dietja.halloweeenlinks
 • Updated
  October 21, 2015
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  App Smile
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

App Smile Show More...

สมุนไพรไทย รักษาโรค 1.0 APK
App Smile
พืชสมุนไพร เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับพันปีแต่เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทในบ้านเราสรรพคุณและคุณค่าของสมุนไพรอันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าภูมิปัญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆและถูกทอดทิ้งไปในที่สุดความจริงคนส่วนใหญ่ก็พอรู้ๆ กันว่าสมุนไพรไทยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ได้อย่างกว้างขวางแต่เป็นเพราะว่าเราใช้วิธีรักษาโรคแผนใหม่มานานมากจนวิชาแพทย์แผนโบราณที่มีสมุนไพรเป็นยาหลักถูกลืมจนต่อไม่ติดภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทยอีกครั้งด้วยการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2535 ว่า "ให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้ากับระบบบริการสาธารณสุขของชุมชนอย่างเหมาะสม"บทความข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งในคำนำของหนังสือ "สรรพคุณสมุนไพร 200ชนิด" ซึ่งเภสัชกรหญิงสุนทรี สิงหบุตรา เภสัชกรด้านเภสัชสาธารณสุขหัวหน้าฝ่ายวิชาการ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครในฐานะผู้รวบรวมและเรียบเรียง ได้บันทึกไว้ ซึ่งต่อมาทางสำนักอนามัยฯได้นำหนังสือดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ประโยชน์ในงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯการนี้ ทางโครงการฯเห็นว่าเนื้อหาในหนังสือมีคุณค่าและให้ประโยชน์กับผู้ที่ร่วมงานกับโครงการฯรวมถึงบุคคลทั่วไป จึงได้นำขึ้นเผยแพร่ในเวบไซต์โครงการฯจึงหวังว่าผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลและได้อ่านเรื่องต่างๆในเวบไซต์นี้คงได้รับความรู้และอาจนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือบุคคลรอบข้างได้ไม่มากก็น้อย..ขอขอบคุณข้อมูลจากเวบไซด์ http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htmMedicinal plants arelocated in Thailand a couple of millennia. But when modern medicinestarted to play a role in our country. The benefit and value ofherbs known as the ancient wisdom was obscured indefinitely. Andfinally neglected          Infact, most people did not know each other herbs that Thailand is avaluable practical use. And widely available But because we're anew treatment plan for much of traditional medicine with herbaldrug was forgotten until the stick.         Governmentbegan to see the value of medicinal Thailand again with the policystatement to Parliament on 21 October 2535 that it "provides a mixof herbal medicine into the public health system in Thailand andthe community appropriately."          Theabove article is part one of the book's preface. "The benefit Herbs200", which encapsulates women pharmacists pharmacists, thePharmacy Health Butra Singh. Head of Academic Division ofPharmaceutical Health Department Bangkok. As compiled a recordwhich states the Health Department. The book has been presented toHRH Princess Sirindhorn's. Chakri Sirindhorn To take advantage ofthe Plant Genetic Conservation Project due to the initiative of theproject that the content in this book is valuable and useful tothose who work with the project. Including individuals He has takenup projects published on the site.          We hopethat those who come to read the data and issues. In this website, Ihave gained knowledge and may be used to benefit themselves oranyone around you, more or less ..Thanks to information from the website. http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_200.htm
The Jungle Book 1.0 APK
App Smile
Mowgli, a young orphan boy, is found in abasket in the deep jungles of Madhya Pradesh, India. Bagheera, ablack panther who discovers the baby, promptly takes him to amother Indian Wolf who has just had cubs. She raises him along withher own cubs and Mowgli soon becomes well acquainted with junglelife. Mowgli is shown ten years later, playing with his wolfsiblings.One night, when the wolf tribe learns that Shere Khan, aman-eating Bengal tiger, has returned to the jungle, they realizethat Mowgli must be taken to the "man village" for his own safety.Bagheera volunteers to escort him back.They leave that very night, but Mowgli is determined to stay inthe jungle. He and Bagheera rest in a tree for the night, when Kaa,a hungry Indian Python, appears and hypnotizes Mowgli into a deepand peaceful sleep, traps him tightly in his coils and tries todevour him, but fails when Bagheera intervenes. The next morning,Mowgli tries to join the elephant patrol led by Colonel Hathi andhis wife Winifred. Bagheera finds Mowgli and they argue whichresults in Bagheera leaving Mowgli on his own. Mowgli soon meets upwith the laid-back, fun-loving sloth bear Baloo, who shows Mowglithe fun of having a care-free life and promises to raise Mowglihimself and never take him back to the Man-Village.Mowgli now wants to stay in the jungle more than ever. Shortlyafterwards, Baloo is tricked and outsmarted by a gang of monkeyswho kidnap Mowgli and take him to their leader, King Louie theorangutan, who makes a deal with Mowgli that if he tells him thesecret of making fire like a human, then he will make it so he canstay in the jungle. However, since he was not raised by humans,Mowgli does not know how to make fire. Bagheera and Baloo arrive torescue Mowgli and in the ensuing chaos, King Louie's palace isdemolished to rubble. Bagheera speaks to Baloo that night andconvinces him that the jungle will never be safe for Mowgli so longas Shere Khan is there. In the morning, Baloo reluctantly explainsto Mowgli that the man village is best for the boy, but Mowgliaccuses him of breaking his promise and runs away. As Baloo setsoff on foot in search of Mowgli, Bagheera rallies the help of Hathiand his patrol to make a search party. However, Shere Khan himself,who was eavesdropping on Bagheera and Hathi's conversation, is nowdetermined to hunt and kill Mowgli himself. Meanwhile, Mowgli hasencountered Kaa once again in a different tree and the hungrypython exacts his revenge by hypnotizing Mowgli again, and tries toeat him, but thanks to the unwitting intervention of the suspiciousShere Khan, Mowgli awakens again, tricks the snake again, andescapes.As a storm gathers, a depressed Mowgli encounters a group ofpuckish but friendly vultures who closely resemble The Beatles, andthey agree to be his friends as they too are outcasts, and feelthat everyone has to have friends. Shere Khan appears shortlyafter, scaring off the Vultures and confronting Mowgli. Baloorushes to the rescue and tries to keep Shere Khan away from Mowgli,but is injured. When lightning strikes a nearby tree and sets itablaze, the vultures swoop in to distract Shere Khan while Mowgligathers flaming branches and ties them to Shere Khan's tail. Asfire is his only fear, the tiger panics and runs off.
เรียนภาษาอังกฤษชุดผลไม้ Fruit APK
App Smile
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชุดผลไม้คือแอพเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้ลูกของคุณได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้และในแอพนี้ก็มีเกมให้เด็กได้ฝึกฝนกับคำศัพท์ผลไม้ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วด้วยEasy English is Fun for Kids - Fruit Freeแอพคําศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผลไม้พร้อมคําอ่านพื้นฐานที่เด็กๆเห็นแล้วควรอ่านและสะกดคําภาษาอังกฤษได้แอพ English is Fun - Fruit Freeนี้เป็นประโยชน์กับหลายท่านที่ต้องการนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยไปให้เด็กๆได้หัดอ่านเขียนกัน ชวนน้อง ๆมาเรียนสะกดคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยภาพการ์ตูนสดใสที่จะช่วยฝึกทักษะสะกดคําด้วยเสียงให้คุณหนูๆเก่งภาษาอังกฤษฟรีเตรียมความพร้อมสู่การเรียนยุคใหม่ปูพื้นฐานสะกดคําอ่านภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจโดยเกมสะกดคําภาษาอังกฤษชุดผลไม้ไว้ติวคำศัพท์สอนฝึกสะกดภาษาอังกฤษให้เด็กๆพูดเพื่อฝึกการออกเสียงและสร้างพัฒนาการของเด็กน้อยผู้ปกครองก็สามารถพาบุตรหลานฝึกสะกดคําภาษาอังกฤษผลไม้เบื้องต้นพร้อมให้ความหมายจากรูปได้ด้วยวิธีการเรียนสะกดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวสามารถกดที่รูปผลไม้เพื่อฟังคำอ่านของภาษาอังกฤษแต่ละอันกันได้เลยหรือกดที่คำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียงตัวสะกดเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเสียงแปลภาาาไทยเพื่อให้คุณครูทั้งหลายหรือผู้ปกครองนำไปสอนสะกดภาษาอังกฤษให้นักเรียนหรือลูกๆ ของท่าน ฝึกฝนพูดได้พูดคล่องไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเกมสอนสะกดคําภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับน้องๆนักเรียนที่กำลังฝึกหัดอ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์อังกฤษคําอ่านเข้าใจง่ายใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์เล่นเกมส์การสะกดคําภาษาอังกฤษลากรูปผลไม้ใส่กรอบคำตอบให้ถูกต้องตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพที่แสดงในเกมส์เกมส์เด็กผู้หญิง ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษและต้องตีความทายอังกฤษ พร้อมเฉลยจากภาพเก่งด้วยนะทายศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมภาพประกอบมหาสนุกเพื่อการสื่อสารฝึกสมองเล่นเพลินๆทายศัพท์อังกฤษที่กำลังฮิตมาแนะนำให้ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนเกมทายศัพท์อังกฤษจากภาพที่เหมาะสำหรับครูสามารถนำเอาใช้สอนทายภาษาอังกฤษในห้องเรียนเด็กสามขวบเกมส์ทายภาษาอังกฤษชุดผลไม้ไม่ต่อเน็ตไม่มีเน็ตก็เล่นได้เหมาะสําหรับคนไทยการทบทวนคำศัพท์ให้สนุกๆและเพลิดเพลินบนโทรศัพท์มือถือตัวอักษรที่ให้ในเกมทายภาษาอังกฤษชุดผลไม้จะวางสลับกันให้เราใช้มือลากเพื่อวางเรียงเป็นศัพท์ใช้งานง่ายและฟรีเก่งภาษาอังกฤษวันละคําขึ้นทุกวันกับแบบฝึกหัดแอพทายอักษรยอดนิยมไม่ใช้เน็ตเป็นแอพการศึกษาเรียงคํา จากภาพออกแบบมาสำหรับร่างกายเด็กๆไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งท่องคำศัพท์และเรียงคําภาษาอังกฤษให้น่าเบื่ออีกต่อไปทายเรียงคําศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพปริศนาท้าทายความสามารถเด็กผู้ชายโหลดเอาไว้เล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลา การเรียนรู้อนุบาล2เตรียมขึ้นป1จากคำถามทั้งหมด 30 ข้อฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้นฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้นและใช้ได้จริงนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาการวัยก่อนเรียนคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัยง่ายๆสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ อายุ2ขวบ 3ขวบ 4ขวบ ถึง5ขวบ หรือเด็กประถม ป1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 ป 6ถ้าน้องๆกำลังคิดว่าควรจะเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ไหนดีการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กมีเสียงด้วยตัวเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ง่ายและได้ส่งเสริมการเรียนเด็กเล็กอย่างได้ผลฝึกฟังอ่านภาษาอังกฤษชุดผลไม้ แล้วสังเกตจากผลไม้จริงในชีวิตประจำวันแล้วออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษตามที่ฝึกมาจะช่วยให้น้อง ๆจดจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น แอพ Easy English is Fun for Kids - FruitFree แอพสนุกกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดผลไม้ นี้ฟรีดาวน์โหลดไปฝึกภาษาอังกฤษได้เลยEnglish fruit are apps tolearn English to help your child. Learn vocabulary related tofruits. The app is a game for kids to practice the vocabularyfruits to learn with.Easy English is Fun for Kids - Fruit Free Apps vocabulary Englishfruit with any basic reading children see you reading and spellingin English app English is Fun - Fruit Free is useful to many of youplace. to contribute to the frequently used words in the Englishlanguage to the children. Has learned to read and write wellreadies to study spelling words in English to help bright cartoonspelling skills by giving the kids a good free English. Prepare tolearn new foundation spelling English confidently game by spellingEnglish fruit set. The vocabulary tutor teaching English to thechildren practice spelling words for pronunciation practice and thedevelopment of a child. Parents can take their children to practicespelling English fruit with basic meaning from it.Learn how to spell English easy. Fruit can click to listen to thewords of the English language each of them. Or tap the words tohear the pronunciation and spelling. Audio, English audiotranslation Paaa Thailand. To their teachers or parents to teachEnglish spelling of your children or students to practice speakingfluently speaks them in their daily lives. Games teach basicEnglish spelling. For students who are training to read. Englishvocabulary words in English read, easy to understand practical inall situations. Play spelling words in English. Drag fruit framedanswer correctly match the English words from the images displayedin the game. Girl Games All this requires a knowledge of English.To interpret and predict Britain With solutions from talented too.What English visual fun for communication. Brain plays getawayWhat's popular English vocabulary recommended to those with smartphones. Guessing game Words Kingdom of images for teachers to taketeaching challenging English classes for children three games,competitions, English fruit set is not the Internet without theInternet is playing good for Thailand, reviewing vocabulary fun.and enjoyed on mobile phones. Characters in the Game Fruit Englishcompetitions will take turns to put a hand to drag an easy to useand free. Good English word a day every day for exercise may notchallenge the use of popular characters. The applications of thesort of body image, designed for children do not have time to situp and recite the words to the English boring anymore. What sort ofEnglish words in the puzzle ambitious boy. Download it, play itanytime, anywhere learning preschool preparation the first twoquestions from all 30 elementary English language version of theseeasy to prepare and practical training to develop preschool. Theseterms are simple early childhood brain development. For Englishlanguage learners aged 2 years 3 years 4 years to 5 years, or thefirst two years of primary school children 3 years 4 years 5 years6 if children are thought to be based where learning English.English language classes for the children themselves, there isanother option that is easy to learn and promote the childeffectively. Practice listening reading English fruit set. Thenobservation of real fruit in their daily lives. And pronounced inEnglish as training to help siblings vocabulary faster app EasyEnglish is Fun for Kids - Fruit Free app with English fruit is freeto practice English. at all
Arabian Nights Entertainments 1.0 APK
App Smile
The _Arabian Nights_ was introduced to Europein a French translationby Antoine Galland in 1704, and rapidly attained a uniquepopularity.There are even accounts of the translator being roused from sleepbybands of young men under his windows in Paris, importuning him totellthem another story.The learned world at first refused to believe that M. Gallandhad notinvented the tales. But he had really discovered an Arabicmanuscriptfrom sixteenth-century Egypt, and had consulted Orientalstory-tellers. In spite of inaccuracies and loss of color, histwelvevolumes long remained classic in France, and formed the basis ofourpopular translations.A more accurate version, corrected from the Arabic, with astyleadmirably direct, easy, and simple, was published by Dr.JonathanScott in 1811. This is the text of the present edition.The Moslems delight in stories, but are generally ashamed toshow aliterary interest in fiction. Hence the world's most delightfulstorybook has come to us with but scant indications of its origin.Criticalscholarship, however, has been able to reach fairly definiteconclusions.The reader will be interested to trace out for himself thesimilarities in the adventures of the two Persian queens,Schehera-zade, and Esther of Bible story, which M. de Goejehaspointed out as indicating their original identity(_EncyclopædiaBritannica_, "Thousand and One Nights"). There are two orthreereferences in tenth-century Arabic literature to a Persiancollectionof tales, called _The Thousand Nights_, by the fascination ofwhichthe lady Schehera-zade kept winning one more day's lease of life.Agood many of the tales as we have them contain elementsclearlyindicating Persian or Hindu origin. But most of the stories,eventhose with scenes laid in Persia or India, are thoroughlyMohammedanin thought, feeling, situation, and action.The favorite scene is "the glorious city," ninth-century Bagdad,whosecaliph, Haroun al Raschid, though a great king, and heir ofstillmightier men, is known to fame chiefly by the favor of thesetales.But the contents (with due regard to the possibility of laterinsertions), references in other writings, and the dialect showthatour _Arabian Nights_ took form in Egypt very soon after the year1450.The author, doubtless a professional teller of stories, was, likehisSchehera-zade, a person of extensive reading and faultlessmemory,fluent of speech, and ready on occasion to drop into poetry.Thecoarseness of the Arabic narrative, which does not appear inourtranslation, is characteristic of Egyptian society under theMamelukesultans. It would have been tolerated by the subjects of the caliphinold Bagdad no more than by modern Christians.
จับคู่ฮาโลวีน Halloween Links 1.0 APK
App Smile
เกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksมาใหม่ล่าสุดเป็นเกมส์ที่สร้างความสนุกสนานฝึกทักษะทางสมองให้ลูกหลานของคุณเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหรือเด็ก2หรือ3ขวบที่ต้องการฝึกสมอง และฝึกสมาธิ เป็นเกมส์ง่ายๆน่ารักเล่นคล้ายๆเกมส์เรียงเพชร โดยนำหน้ากากฮาโลวีน Halloween Linksทั้งหมดมาเรียงต่อกันและให้นิ้วลากหน้ากากฮาโลวีนHalloween Links ที่เหมือนกัน ไม่มีความต่างกันมาโดยยิ่งลากได้มากคะแนนจะยิ่งเยอะตามผู้เล่นต้องแข่งกับเวลาและทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายในแต่ละด่านซึ่งจะมีความยากง่ายแตกต่างกัน มีให้เล่นมากกว่า 80 ด่านเราหวังว่าเมื่อลูกของท่านเล่นแล้วจะทำให้ลูกหลานของท่านมีพัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้นและสนุกกับการเล่นเกมส์และชื่นชอบหน้ากากฮาโลวีน Halloween Links ต่างๆมากขึ้น ในเกมส์มีหน้ากากฮาโลวีนHalloween Links ให้เล่นมากมายหลายแบบและอีกมากมายตัวเกมส์มีความสมดุล สวยงาม ขอให้ทุกท่านเล่นสนุกและเพลิดเพลินกับเกส์นี้วิธีการเล่น1. เรียงหน้ากากฮาโลวีนที่เป็นรูปเดียวกัน 3 รูปขึ้นไป ตามแนวนอนแนวตั้ง หรือแนวเฉียง เพื่อทำให้มันระเบิด2. ทำคะแนนให้ได้ตามที่กำหนดเพื่อผ่านไปด่านต่อไป3. ถ้าจับคู่แค่ 2 รูป คะแนนจะติดลบ4. จับคู่ให้เร็วเพื่อได้คะแนนที่มากขึ้นดาวน์โหลดและติดตั้งเกมส์เรียงหน้ากากฮาโลวีน Halloween LinksฟรีGames sorted HalloweenMask Halloween Links New games are a fun brain training for yourchildren or for children ages 2 or 3 years old.Games like Brain Training and meditation is simply lovely. Playsimilar games sorted diamonds By Halloween Mask Halloween Linkstiles and all the fingers Halloween mask.Halloween Links at the same, no difference. The rating is evenmore traction was very much on. Players must race against time andscored a goal in each side. This will be difficultDifferent easy There are over 80 levels to play, we hope thatwhen your children play and make your children have better braindevelopment and fun to play. And favorite pagesHalloween mask Halloween Links and more in a Halloween maskHalloween Links to play many different types. And many of the gamesare beautifully balanced for all.Have fun and enjoy this barangays.how to play1. Halloween mask is shaped by the same three or more horizontally,vertically or diagonally to make it explode.2. to score as determined to pass to the next.3. If the match just two points to a negative image.4. Match the speed to score more.Download and install free games sorted Halloween Mask HalloweenLinks.
ABC เกมส์จับคู่อักษรภาษาอังกฤษ 1.0 APK
App Smile
เกมส์จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษน่ารักๆเกมส์นี้เป็นเกมส์ที่ช่วยฝึกฝนให้ เด็กๆ ทั้งวัยก่อนเข้าโรงเรียนและเด็กวัยประถม เรียนรู้ที่จะคิดจดจำภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันอีกทั้งยังทำให้เด็กได้รู้จักชื่อสิ่งของต่างๆ รวมถึงฝึกสมองทำให้ความจำดีขึ้น และสอนให้เด็กได้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษอีกด้วยนอกจากจะเหมาะกับเด็กแล้ว ยังเหมาะกับวัยรุ่น ผู้ใหญ่และทุกคนในครอบครัวโดยเกมส์จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่น่ารักหลากหลายชนิดให้ถูกต้องโดยจะต้องจับคู่ภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันเกม จับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่น่ารักรอบแรกจะมีเวลา 100วินาทีและจะลดลงครั้งละ 10 วินาทีซึ่งคุณสามารถปรับปรุงได้เร็วขึ้นและได้รับในแต่ละรอบและโบนัสที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเป็นเกมที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก(ถ้าคุณเล่นกับพวกเขา)และเด็กก่อนวัยเรียนเพราะไม่ได้มีการ์ดที่แตกต่างกันจำนวนมากดังนั้นการจับคู่คือความสนุกสุด!วิธีการเล่นจับคู่ให้คลิกที่การ์ดเพื่อเคลียร์การ์ด ออกให้หมดก่อนที่เวลาจะหมดน้อง ๆ ต้องเลือกคู่จับคู่ที่ไม่ได้ขวางแต่ทางด้านข้างหรือด้านบนของแต่ละการ์ด(นี่เป็นวิธีที่ดีที่จะแนะนำให้ลูก ๆ ของคุณได้รู้จักกับแนวคิดของ"ข้าง" และ "ด้านบน" และ "ด้านล่าง")การจับคู่ไม่เฉพาะการจับคู่ที่อยู่ใกล้กันเท่านั้นแต่สามารถที่จะจับคู่กับการ์ดที่อยู่ในแนวเส้นตรงหรือเส้นหักในด้านอื่นๆ ได้ เมื่อคุณทำการจับคู่การ์ดเกมจะแสดงการเชื่อมโยงด้วยเส้นสีเขียวถ้าลูกน้อยของคุณต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาสามารถกดปุ่มค้นหาได้ถึง3 ครั้งในแต่ละรอบและเกมจะแสดงการจับคู่ให้พวกเขาและพวกเขายังสามารถกดปุ่ม Refresh ซึ่งเกมจะสลับการ์ดที่อยู่รอบ ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถมีทางเลือกที่แตกต่างกันสำหรับการจับคู่การ์ดที่เหลือน้อง ๆ มาแข่งกันทำเวลาให้น้อยที่สุดและสามารถนำไปแข่งกับเพื่อนได้เล่นกันกับเพื่อนสองคนจะสนุกมากยิ่งขึ้นเกมส์นี้เป็นเกมส์ puzzle ภาพสัตว์และเป็นเกมส์ matchingที่สนุกสนาน ของให้มาเล่นกันเยอะๆนะค่ะถ้าสนุกก็อย่าลืมให้ 5 ดาวด้วยนะค่ะMatching Font cute.This is a game that allows children to practice the preschool. Andprimary school aged children Learn to think Remember the lettersare the same. It allows children to recognize objects. The BrainMake me better And teach children to recognize letters, too. It issuitable for children and Also suitable for teenagers, adults andeveryone in the family.The game matched the English alphabet lovely variety correct. Itmust match the letters are the same.Match the English alphabet first round will have a lovely time of100 seconds and is reduced to 10 seconds, you can improve fasterand get in each round. And more exciting bonus games are suitablefor young children. (If you play with them), and preschoolersbecause it does not have a lot of different cards. So the match issuper fun!How to playClick matching cards to clear the cards. Before the time runsout and you have to choose a pair that does not block. But the sideor the top of each card. (This is a great way to introduce yourchildren to be introduced to the concept of "inside" and "top" and"bottom") to match not only the match near each other. It can bepaired with a card in a straight line or a broken line on the otherside when you make a matching card game will show a link with thegreen line. If your baby needs help. They can hold up to 3 timesfor each round and the game will show the match to them. They canalso press the Refresh button, which the game will switch cardsaround so that they can have different choices for matching therest.Siblings compete for time to a minimum. And be able to competewith your friends. Play with two friends is even more fun.This game is a puzzle game animal and a matching game that's funto play a lot of it.If you enjoy it, do not forget to 5 stars with me.
Nancy Dale Army Nurse 1.0 APK
App Smile
"Nancy Dale, Army Nurse" has the standard plotline of the "Fighters for Freedom" books aimed at girls: a youngsmall-town woman joins the military -- in this case, the Army NurseCorps; she goes through training, solves a mystery or two via thewildest of coincidences, uncovers some spies, and finds a loveinterest in the end. A description of a party Nancy throws forwounded soldiers will make modern-day readers cringe (Nancy pullsout her confederate flag and the "boys from the Negro camp," whowere brought in to sing spirituals, burst enthusiastically into"Dixie", etc.)
40000 Miles Over Land & Water 1.0 APK
App Smile
Forty Thousand Miles Over Land and WaterThe Journal of a Tour Through the British Empire and AmericaMy husband, during his six years' tenure of the office of DirectorofCriminal Investigations, took the greatest interest in theMetropolitanand City Police Orphanage.In taking leave of his young friends he promised to keep fortheirbenefit a record of our travels through the British Empire andAmerica.I have endeavoured to the best of my power to relieve him ofthis task.It is but a simple Journal of what we saw and did.But if the Police will accept it, as a further proof of ouradmirationand respect for them as a body, then I feel sure that others whomay bekind enough to read it will be lenient towards the shortcomings ofafirst publication.ETHEL GWENDOLINE VINCENT.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.