1.0 / September 23, 2016
(5.0/5) (6)

Description

ល្បែងនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងកុមារៗ។ដែលតែងតែលេងលើក្រដាស់ នៅតាមគេហដ្ឋាន ។ឥលូវនេះអ្នកអាចលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានហើយ។
The game is popularwithchildren. Who always played on paper from home. Now you canplayin.

App Information ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game)

 • App Name
  ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game)
 • Package Name
  com.nagastudios.snakesandladders
 • Updated
  September 23, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Naga Studios
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Naga Studios Show More...

KhlaSiKo (ខ្លាសុីគោ) 2.20 APK
Naga Studios
The ancient Khmer game of Tigers and Cows isthe national game of Cambodia where it is known as Kla Si Ko(ខ្លាសុីគោ).The game of Tigers and Cows is played on a board of 4 x 4 cells.There is a two-player game of uneven sides and is played with fourpieces representing tigers and 12 pieces representing cows.1- How to playThe game has two phases. In the first phase, the Tigers are put atcorner of the board. Players take turns to plays and cows startfirst.Only tigers can move at the first phase. Once all cows havebeen placed to the board, the second phase started in which thecows can move too.2- Move and CaptureAll tigers and Cows can only 1 step upward, downward or left,right.The tiger can hop over adjacent cow into a vacant cell beyond alonga straight cell. The latter move captures the hopped-over cow whichis removed from the board. Cows can not hop or take tigers. Tigerscannot hop over other tigers.3- FinishingA game is won by the cows if they succeed in preventing all tigersfrom being able to move.A game is won by the tigers if they capture (eat) all cows orpreventing all cows from being able to move.
Rek (ល្បែងរែក) 2.21 APK
Naga Studios
Rek is popular Ancient Khmer Board Game playedby two people on the board of 8X8 squares. The Cambodian transitiveverb “Rek” (ល្បែងរែក) means ‘carry on one’s shoulder a pole at eachend of which is a container, bundle or object. It was pointed outthat the game was popular among military troops. Today, it is alsoplayed by Cambodian women.ObjectiveThe object of the game is to “capture” instead of checkmate theopponent’s King. All units may be captured in two ways :when they are “Rek” by an enemy unit in the analogy that theyare the containers carried away by that enemy unit. This later wayof capture actually bears the name of the game.when they are tightly surrounded or trapped by the enemy units andthus have no legal move.It also has two different forces of 32 units in total . Each sidestarts with a force of 16 units: One King and 15 Men. All the Menhave the same value and physical shape. And they all, including theKings, move like the Boat or Rook.Another Style of Play​ (Taunt enemry to Rek)The Rek also has its own special style of play. It is named “MinRek Chanh” (Not Rek Lose if opponent taunt). The object of the gameis still the same, capturing the opponent’s King. But, there isonly one legal way to capture the enemy units, including the King:“Rek” them two at a time.The Kings may not move at all, not even a square. They are“palace kings”! Other setting features and opening setup are thesame as those of the regular Rek. The unique characteristic of thisstyle of play is that a player’s order of Rek to the other must behonored, otherwise the latter loses and the game is over. So,strategic and deliberate sacrifices are the mind set behind winningthe game.Usually the game is over when one player orders a “right” seriesof the opponent’s consecutive moves to ‘Rek’ his units whichultimately will lead to the capture or Rek of the opponent’s Kingin return. BUT, if he orders the wrong series of the opponent’smoves, he ends up losing his force without any desirableconsequence. Thus the game demands a long-term and coherentstrategic planning to get the right orders of move.In this kind of play, you are in a more dangerous situation forpreserving too many own units, but if you do not have enough ofthem to design your scheme of making a right series of theopponent’s moves, it is not good either.
Bagha Chal (Tigers & Goats) 1.2 APK
Naga Studios
The game of Bagha Chal is played on a specialboard of 5 x 5 points connected orthogonal to form a grid. Thereare also diagonal lines from corner to corner and diagonal linesconnecting the midpoint on each side to the adjacent side’smidpoints.Bagha Chal is a two-player game of uneven sides and is playedwith 4 pieces representing tigers and 20 pieces representinggoats.1- How to playThe game has two phases. In the first phase, the Tigers are put atcorner of the board. Players take turns to plays and goats startfirst.Only tigers can move at the first phase. Once all goats havebeen placed to the board, the second phase started in which thegoats can move too.2- Move and CaptureAll tigers and goats can only 1 step upward, downward or left,right.The tiger can hop over adjacent goat into a vacant cell beyondalong a straight cell. The latter move captures the hopped-overgoat which is removed from the board. Goats can not hop or taketigers. Tigers cannot hop over other tigers.3- FinishingA game is won by the goats if they succeed in preventing all tigersfrom being able to move.A game is won by the tigers if they capture (eat) all goats orpreventing all goats from being able to move.
Ouk Chatrang (អុកចត្រង្គ) 2.30 APK
Naga Studios
The first type of Khmer chess game is knowntothe Cambodians as Ouk Chatrang (អុកចត្រង្គ).The name “Ouk” was believed to come from imitating the soundmadebetween the chessman and the chessboard while checking.Asterminology and rule are concerned, the word “Ouk” means check,andit is required to say out loud by the player who checks theenemyKing.The game is also named “Chatrang” is formal and derived fromIndian,Sanskrit Chaturanga (चतुरङ्ग).Like the international chess, Ouk Chatrang requires two peopletoplay against each other, but in Cambodia there are always twoteamsof people participating in the game. This does make everygameplayed even more exciting and entertaining. People, I meanCambodianmen, usually gather to play at a barbershop or Cafe shopefor men intheir town or village.The object of Chatrang is also to checkmate the opponent’s King.Inthe beginning, who should move first is simply a matterofagreement between the players. However, for the next game,theloser usually has a privilege to move first. If the first gamewasdrawn for some reason, once again the mutual agreement decidesforthe matter in question.The second type of Cambodian chess game is Rek, please seetheRek game also.
ពស់ និង ជណ្តើរ (Khmer Game) 1.0 APK
Naga Studios
ល្បែងនេះមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងកុមារៗ។ដែលតែងតែលេងលើក្រដាស់ នៅតាមគេហដ្ឋាន ។ឥលូវនេះអ្នកអាចលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទបានហើយ។The game is popularwithchildren. Who always played on paper from home. Now you canplayin.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!