0.93 / December 9, 2013
(3.4/5) (7)

Description

"Color balls" in hexagonal world!

The game is intended for one person. On the board made ​​up ofhexagonal boxes, in random places appears different stones, calledperversely elements. Touching stone appoint it to move, thentouching the empty box moves stone there, provided that there is afree path connecting specified places. Setting at least fivematching elements together in a straight line will result in thedisappearance of these elements, then each disappeared elementadvances score by one point. The game ends when all boxes on theboard are occupied.

The game is especially recommended for smartphones' noviceusers, because it allows the inoffensive way to improve theaccuracy of handling tactile devices.

App Information 5th Element / Balls

jbw56 Show More...

Firemka LITE : szybka faktura 1.32 APK
jbw56
Firemka LITE to prosty program do fakturowania/ wystawiania rachunków. Po przygotowaniu danych program tworzyobraz dokumentu w pliku PDF i pozwala wywołać zewnętrzną aplikację,za pomocą której można taki plik obejrzeć, wydrukować bądź przesłaćpocztą elektroniczną.Jest to uproszczona wersja programu Firemka OTG, wspomagającegoprowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Aplikacja maskromne możliwości, bo jest przeznaczona dla tych, którzy takichwłaśnie możliwości potrzebują. Instalowanie jej zamiast pełnejwersji, a potem biadolenie, że nie robi tego co pełna, jestniepoważne.Na stronie domowej Firemki dostępne są szczegółowe informacje natemat obsługi programu oraz współpracy z dodatkowyminarzędziami.Program nie wyświetla reklam ani nie wymaga szerokich uprawnień.Wynika to z poważnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa ipoufności.Masz uwagę, sugestię, pomysł? Podziel się nimi ze mną. Czytamwszystkie mejle i na większość odpowiadam. Teraz dostępne jesttakże Forum http://www.jbw.pl/forumFiremka LITE is a simpleprogram for invoicing / billing. After preparing the data, createsan image of the document in PDF file and allows you to call anexternal application through which you can view the file, print orsend via email.This is a simplified version of Firemka OTG assist conductingone-person business. The application has a modest possibilities,because it is designed for those who need just such opportunities.Installing it instead of the full version, and then moans that doesnot do it at full, is not serious.On the home page Firemki provides detailed information on theoperation of the program and cooperation with other tools.The program does not show ads or require extensive powers. Thisis due to a serious approach to security and confidentiality.Have an account, suggestion, idea? Share them with me. I readall the e-mails and most of the answer. Now there is also a forumhttp://www.jbw.pl/forum
Insomnia 1.05 APK
jbw56
Tiny application to suppress blanking displayof the Android device.As an Android developer, I need frequently examine how someapplication behaves through extended period of time. In such case Ineed a smart and rapid switch, to lock device in sleepless mode.Since I didn't found such application which satisfy my needs, Iwrote my own.Unlike other similar tools, this one has very minimalisticinterface, without configuration and without any windows. Oncelaunched, it keeps device's display turned on, showing only smallreminder in notification area.It can be dismissed by running it once more or by tappingmessage in notification area.Beware that sleepless device can drain your battery veryfast!If you wish the application could also speak your language, grabstrings from my site and send me your translation.
Firemka OTG : fakturowanie 1.45 APK
jbw56
Faktura, Rachunek, Kontrahenci, Magazyn,Zakupy, Koszty, KPiR, Ewidencja VAT i dużo, dużo więcej.Wydajna pomoc w prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej(samozatrudnienie).Główne atrakcje to:● wystawianie i drukowanie faktur, rachunków itd.● wysyłanie dokumentów pocztą e-mail● baza towarów, klientów● wsparcie dla kodów kreskowych● import i eksport podstawowych danych● wygodne wyszukiwanie/filtrowanie● konfigurowalne dokumenty● konfigurowalne metody płatności● rejestrowanie zakupów i kosztów● rejestrowanie płatności● samoczynna numeracja dokumentów● drukowanie Książki Przychodów i Rozchodów● drukowanie ewidencji VAT● drukowanie zawartości magazynu● drukowanie dowolnych zestawień dokumentów● drukowanie formularzy przelewów, także do ZUS● adresowanie do kopert z okienkiem● eksport płatności w formacie ELIXIR● wyliczanie składek i automatyczne generowanie przelewów ZUS● obliczanie podatków w cyklu miesięcznym lub kwartalnym● wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K● opcja druku na małych przenośnych drukarkach, np. VLine-112Na tym się jednak zabawa nie kończy, gdyż diabeł jak zwykle tkwi wszczegółach, a jak się łatwo przekonasz, tych szczegółów jestdiabelnie dużo.Firemka nie obsługuje:● wystawiania korekt dokumentów● wielowierszowych nazw towaru/usługiTegoroczne nowości: http://firemka.jbw.pl/2017Przed zakupem aplikacji zapraszam na jej stronę domową, gdzie możnasię zapoznać z obszernym podręcznikiem, a także do dyskusji nahttp://www.jbw.pl/forum/.Invoice, invoice,Contractors, Warehouse, Shopping, costs, KPiR, VAT records andmuch, much more.Efficient help in running one-man business (self-employment).Highlights include:● issuing and printing invoices, bills etc.● send documents via e-mail● base of goods, customers,● support for barcodes● import and export of basic data● convenient search / filtering● customizable documents● configurable payment methods● recording purchases and costs● recording payments● self-acting numbering documents● printing revenue and expense ledger● Printing VAT records● print the contents of the magazine● print any document summaries● printing forms of transfers, including to Social Security● addressing envelopes with window● export payments format ELIXIR● calculation of premiums and automatic generation of transferZUS● calculation of taxes on a monthly or quarterly basis● printout of the VAT-7 and VAT-7K● option of printing on small portable printers, for example.VLine-112For this, however, the fun does not end, because as usual the devilis in the details, and how to easily find, these details is a hellof a lot.Firemka does not support:● issuing revisions of documents● multiline names of the goods / servicesThis year's novelty: http://firemka.jbw.pl/2017Before purchasing the application invite to its home page, whereyou can get acquainted with a comprehensive manual, as well as todiscuss http://www.jbw.pl/forum/.
5th Element / Balls 0.93 APK
jbw56
"Color balls" in hexagonal world!The game is intended for one person. On the board made ​​up ofhexagonal boxes, in random places appears different stones, calledperversely elements. Touching stone appoint it to move, thentouching the empty box moves stone there, provided that there is afree path connecting specified places. Setting at least fivematching elements together in a straight line will result in thedisappearance of these elements, then each disappeared elementadvances score by one point. The game ends when all boxes on theboard are occupied.The game is especially recommended for smartphones' noviceusers, because it allows the inoffensive way to improve theaccuracy of handling tactile devices.
Signboard 0.94 APK
jbw56
Display given text using whole screenarea● show billing information to the seller● expose pick-up signboard at the airport● ask for help in unknown language● and exclusively for the waterproof devices: "help I can't swim";-)Very simple control● short touch - swap colors● long touch - edit textCan be used as widget● each widget carries its own message● widget's image shows the textCan accept requests from other applications, e.g. "GoogleTranslate"● enter text in your language, choose target language● activate translation result with single touch● open menu by button located close to the result● choose "Share" and select "Signboard"If you're programmer, call Signboard from your application withIntent● acton: SEND● MIME type: text/plainLast but not least, this application● is very small and economically uses system resources● does not require any permissions● is ad-free
Dobry Numer 1.17 APK
jbw56
Numery urzędowe, takie jak REGON, NIP, PESELibankowe NRB/IBAN, mają wbudowane reguły, pozwalającezweryfikowaćich poprawność. To czyni pomyłkę przy wprowadzaniudanychpraktycznie niemożliwą. Aż dziw bierze, jak niewieletzw.profesjonalnych programów, przetwarzających takie numery,umożliwiaich weryfikację. Ten programik pozwala w prosty sposóbsprawdzić,czy wskazany numer spełnia kryteria formalnejpoprawności.Sprawdzeniu podlega tylko budowa samego numeru, a niesensownośćopisanych nim faktów.Jak to robimy? Po prostu piszemy kolejne cyfry w dostępnympolutekstowym, a gdy program dopatrzy się w nich jakiegośsensu,podświetla na zielono stosowny werdykt. Oczywiście możnatakże użyćtechniki kopiuj/wklej, dostarczając ciągu znakówpobranegouprzednio np. ze strony www lub wiadomości e-mail.Przycisk staje się aktywny, gdy liczba cyfr odpowiada danemutypowinumeru, a rozbłyska zielenią przy zgodności sumy kontrolnej.Gdynumer nie jest poprawny, naciskanie przycisku pozwalaprzejrzećproponowane poprawki. Ułatwia to odszukanie błędu, podwarunkiem,że tylko jedna cyfra jest pomylona. Wskazówkę na tematpodejrzeniaprzestawionych cyfr (tzw. czeski błąd) otrzymamy podłuższymprzytrzymaniu przycisku.Teraz smartfon z systemem Android pozwoli mieć zawszetakiweryfikator przy sobie.Official numbers, suchasthe company registration number, VAT number, Social Securityandbank NRB / IBAN, have built-in rules that allow to verifytheircorrectness. This makes a mistake when entering datavirtuallyimpossible. Is really amazing how little known.professionalprograms, processing such numbers, they can beverified. Thisapplet allows you to easily check whether a givennumber meets thecriteria for formal correctness. Subject only tocheck theconstruction of the number, and not the wisdom of thefactsdescribed therein.How do we do? Just write the numbers in the text box provided,andthe program dopatrzy in them a sense illuminates greenappropriateverdict. Of course you can also use the technique copy /paste,providing a string previously downloaded from the internetforexample, or e-mail.The button becomes active when the number of digits correspondstothe type of number, and flashes green while complyingchecksum.When the number is correct, press button to view theproposedamendments. This makes it easier to find the error,provided thatonly one digit is confused. Indication of thesuspected converteddigits (the so-called Czech error), we obtainthe long-heldbutton.Now, the Android smartphone will be always the verifierwithyou.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!