1.0.2 / October 24, 2016
(5.0/5) (1)

Description

Misją Fundacji Forani jest niesienie pomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jego
bliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej i konkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrocie
do zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.
Co zrobiliśmy:
- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszym Podopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcji
charytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramy żadnychopłat od zbiórek
publicznych!!!
- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobom powypadkach
- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek, zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim
- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIA przekazaliśmyponad 80 komputerów
dzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu „Komputer od Anioła”
Co robimy:
- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkach w ramach projektu
„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskich podhonorowym patronatem
wielu instytucji publicznych m. in. Ministerstwa Sprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,
Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych,
- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,
- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumie przekażemyponad 500 komputerów
stacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,
- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich w trudnejsytuacji życiowej.
Nasze plany krótkoterminowe to:
- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,
- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osób powypadkach,
Nasze plany długoterminowe:
Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach, kompleksowoudzielającego pomocy
medycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej, psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.
Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszych działań i wspólnie z nami
pomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz ją oddochodu.
Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązku z powyższym prosimy o
przekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.
Forani Foundation'smission is to help another person - the victim in the accident andits
close. We believe that through individual, wise and concreteassistance, and accompaniment in return
health, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.
What have we done:
- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan 40 shares
charity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any fees fromcollections
public !!!
- We gave more than 1 000 advice given to people afteraccidents
- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books, toys,footwear, children and their families
- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIA wehanded over 80 computers
children from poor families who do not have the equipment for theproject "Computer of the Angel"
What we do:
- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithin the project
"Accident and what next?" Financed by Norway under theauspices
many public institutions m. in. Ministry of Justice, Labour andSocial Policy,
Infrastructure and Development, the Government Plenipotentiary.Persons with Disabilities,
- We subaccount and public collections for the charges,
- We continue to project "Computer from Angel" - a total of morethan 500 pass computers
desktops and laptops to needy children,
- We organize the collection in kind for children and theirfamilies in a difficult situation.
Our short-term plans include:
- Launching a forum for people after accidents,
- The book of 20 inspirational stories of people afteraccidents,
Our long-term plans:
Launching Support Centre for people after accidents,comprehensively providing assistance
medical, rehabilitation, legal, financial, psychological andprofessional activation.
We are looking for partners and sponsors who want to join ourefforts and together with us
Needy help! Donate and count the income.
Forani Foundation has the status of public benefit organization.Accordingly, please
transfer of 1% of your income to the Foundation Forani.

App Information Anielska Gra - Beta

 • App Name
  Anielska Gra - Beta
 • Package Name
  pl.graanielska.pl
 • Updated
  October 24, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  RIP Entertainment
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

RIP Entertainment Show More...

Not a App 1.0.0 APK
Not a app to gra Najbardziejekscytującaaplikacja. Jest bardzo Applications App
Anonymous Email 1.1.9 APK
Hey, do you want send for free Anonymous email? This is application you can use to send for free Anonymous Emailto gmail and yahoo.
Fundacja Forani Po Wypadkach 1.0.4 APK
Misją Fundacji Forani jest niesieniepomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jegobliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej ikonkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrociedo zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.Co zrobiliśmy:- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszymPodopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcjicharytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramyżadnychopłat od zbiórekpublicznych!!!- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobompowypadkach- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek,zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIAprzekazaliśmyponad 80 komputerówdzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu„Komputer od Anioła”Co robimy:- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkachw ramach projektu„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskichpodhonorowym patronatemwielu instytucji publicznych m. in. MinisterstwaSprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds.OsóbNiepełnosprawnych,- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumieprzekażemyponad 500 komputerówstacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich wtrudnejsytuacji życiowej.Nasze plany krótkoterminowe to:- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osóbpowypadkach,Nasze plany długoterminowe:Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach,kompleksowoudzielającego pomocymedycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej,psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszychdziałań i wspólnie z namipomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz jąoddochodu.Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązkuz powyższym prosimy oprzekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.ForaniFoundation'smission is to help another person - the victim in theaccident anditsclose. We believe that through individual, wise andconcreteassistance, and accompaniment in returnhealth, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.What have we done:- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan40 sharescharity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any feesfromcollectionspublic !!!- We gave more than 1 000 advice given to peopleafteraccidents- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books,toys,footwear, children and their families- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIAwehanded over 80 computerschildren from poor families who do not have the equipment fortheproject "Computer of the Angel"What we do:- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithinthe project"Accident and what next?" Financed by Norway undertheauspicesmany public institutions m. in. Ministry of Justice, LabourandSocial Policy,Infrastructure and Development, the GovernmentPlenipotentiary.Persons with Disabilities,- We subaccount and public collections for the charges,- We continue to project "Computer from Angel" - a total ofmorethan 500 pass computersdesktops and laptops to needy children,- We organize the collection in kind for children and theirfamiliesin a difficult situation.Our short-term plans include:- Launching a forum for people after accidents,- The book of 20 inspirational stories of peopleafteraccidents,Our long-term plans:Launching Support Centre for people after accidents,comprehensivelyproviding assistancemedical, rehabilitation, legal, financial, psychologicalandprofessional activation.We are looking for partners and sponsors who want to joinourefforts and together with usNeedy help! Donate and count the income.Forani Foundation has the status of public benefitorganization.Accordingly, pleasetransfer of 1% of your income to the Foundation Forani.
Anielska Gra - Beta 1.0.2 APK
Misją Fundacji Forani jest niesienie pomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jegobliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej i konkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrociedo zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.Co zrobiliśmy:- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszym Podopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcjicharytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramy żadnychopłat od zbiórekpublicznych!!!- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobom powypadkach- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek, zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIA przekazaliśmyponad 80 komputerówdzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu „Komputer od Anioła”Co robimy:- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkach w ramach projektu„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskich podhonorowym patronatemwielu instytucji publicznych m. in. Ministerstwa Sprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych,- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumie przekażemyponad 500 komputerówstacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich w trudnejsytuacji życiowej.Nasze plany krótkoterminowe to:- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osób powypadkach,Nasze plany długoterminowe:Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach, kompleksowoudzielającego pomocymedycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej, psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszych działań i wspólnie z namipomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz ją oddochodu.Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązku z powyższym prosimy oprzekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.Forani Foundation'smission is to help another person - the victim in the accident anditsclose. We believe that through individual, wise and concreteassistance, and accompaniment in returnhealth, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.What have we done:- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan 40 sharescharity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any fees fromcollectionspublic !!!- We gave more than 1 000 advice given to people afteraccidents- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books, toys,footwear, children and their families- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIA wehanded over 80 computerschildren from poor families who do not have the equipment for theproject "Computer of the Angel"What we do:- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithin the project"Accident and what next?" Financed by Norway under theauspicesmany public institutions m. in. Ministry of Justice, Labour andSocial Policy,Infrastructure and Development, the Government Plenipotentiary.Persons with Disabilities,- We subaccount and public collections for the charges,- We continue to project "Computer from Angel" - a total of morethan 500 pass computersdesktops and laptops to needy children,- We organize the collection in kind for children and theirfamilies in a difficult situation.Our short-term plans include:- Launching a forum for people after accidents,- The book of 20 inspirational stories of people afteraccidents,Our long-term plans:Launching Support Centre for people after accidents,comprehensively providing assistancemedical, rehabilitation, legal, financial, psychological andprofessional activation.We are looking for partners and sponsors who want to join ourefforts and together with usNeedy help! Donate and count the income.Forani Foundation has the status of public benefit organization.Accordingly, pleasetransfer of 1% of your income to the Foundation Forani.
Calkulator BMI 1.0 APK
Prosta darmowa aplikacja do obliczeniaBMItwojej wagiA simple free apptocalculate your BMI weight
Kalkulator BMI 1.1.7 APK
Zaawansowany Kalkulator BMI dla dorosłych idzieci.Icon made byhttp://www.flaticon.com/free-icon/girl_163809#term=kid&page;=1&position;=3from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BYAdvanced Calculator BMIfor adults and children.Icon made byhttp://www.flaticon.com/free-icon/girl_163809#term=kid&page;=1&position;=3from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
GPS Pokemon Go 1.1.4 APK
Aplikacja wymusza lub usprawnia działanieGPS-u na urządzeniu użytkownika, po kliknięciu w ikone GPS.The application enforcesand improves the GPS on your device, click the icon GPS.
BMI calculator 1.1.9 APK
Welcome to BMI Calculator!With this app you can calculate your BMI, calories, and more!BMI calculator app is completely free, you can use it evenforchildren under 10 years of age.bmi calculator bmi calculatorbmi calculator age of ideal weightIcon made by Freepik from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.