1.0.2 / October 24, 2016
(5.0/5) (1)

Description

Misją Fundacji Forani jest niesienie pomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jego
bliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej i konkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrocie
do zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.
Co zrobiliśmy:
- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszym Podopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcji
charytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramy żadnychopłat od zbiórek
publicznych!!!
- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobom powypadkach
- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek, zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim
- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIA przekazaliśmyponad 80 komputerów
dzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu „Komputer od Anioła”
Co robimy:
- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkach w ramach projektu
„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskich podhonorowym patronatem
wielu instytucji publicznych m. in. Ministerstwa Sprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,
Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych,
- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,
- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumie przekażemyponad 500 komputerów
stacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,
- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich w trudnejsytuacji życiowej.
Nasze plany krótkoterminowe to:
- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,
- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osób powypadkach,
Nasze plany długoterminowe:
Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach, kompleksowoudzielającego pomocy
medycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej, psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.
Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszych działań i wspólnie z nami
pomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz ją oddochodu.
Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązku z powyższym prosimy o
przekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.
Forani Foundation'smission is to help another person - the victim in the accident andits
close. We believe that through individual, wise and concreteassistance, and accompaniment in return
health, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.
What have we done:
- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan 40 shares
charity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any fees fromcollections
public !!!
- We gave more than 1 000 advice given to people afteraccidents
- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books, toys,footwear, children and their families
- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIA wehanded over 80 computers
children from poor families who do not have the equipment for theproject "Computer of the Angel"
What we do:
- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithin the project
"Accident and what next?" Financed by Norway under theauspices
many public institutions m. in. Ministry of Justice, Labour andSocial Policy,
Infrastructure and Development, the Government Plenipotentiary.Persons with Disabilities,
- We subaccount and public collections for the charges,
- We continue to project "Computer from Angel" - a total of morethan 500 pass computers
desktops and laptops to needy children,
- We organize the collection in kind for children and theirfamilies in a difficult situation.
Our short-term plans include:
- Launching a forum for people after accidents,
- The book of 20 inspirational stories of people afteraccidents,
Our long-term plans:
Launching Support Centre for people after accidents,comprehensively providing assistance
medical, rehabilitation, legal, financial, psychological andprofessional activation.
We are looking for partners and sponsors who want to join ourefforts and together with us
Needy help! Donate and count the income.
Forani Foundation has the status of public benefit organization.Accordingly, please
transfer of 1% of your income to the Foundation Forani.

App Information Anielska Gra - Beta

 • App Name
  Anielska Gra - Beta
 • Package Name
  pl.graanielska.pl
 • Updated
  October 24, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  RIP Entertainment
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

RIP Entertainment Show More...

Not a App 1.0.0 APK
Not a app to gra Najbardziejekscytującaaplikacja. Jest bardzo Applications App
Anonymous Email 1.1.9 APK
Hey, do you want send for free Anonymous email? This is application you can use to send for free Anonymous Emailto gmail and yahoo.
Fundacja Forani Po Wypadkach 1.0.4 APK
Misją Fundacji Forani jest niesieniepomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jegobliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej ikonkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrociedo zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.Co zrobiliśmy:- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszymPodopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcjicharytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramyżadnychopłat od zbiórekpublicznych!!!- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobompowypadkach- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek,zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIAprzekazaliśmyponad 80 komputerówdzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu„Komputer od Anioła”Co robimy:- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkachw ramach projektu„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskichpodhonorowym patronatemwielu instytucji publicznych m. in. MinisterstwaSprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds.OsóbNiepełnosprawnych,- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumieprzekażemyponad 500 komputerówstacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich wtrudnejsytuacji życiowej.Nasze plany krótkoterminowe to:- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osóbpowypadkach,Nasze plany długoterminowe:Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach,kompleksowoudzielającego pomocymedycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej,psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszychdziałań i wspólnie z namipomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz jąoddochodu.Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązkuz powyższym prosimy oprzekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.ForaniFoundation'smission is to help another person - the victim in theaccident anditsclose. We believe that through individual, wise andconcreteassistance, and accompaniment in returnhealth, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.What have we done:- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan40 sharescharity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any feesfromcollectionspublic !!!- We gave more than 1 000 advice given to peopleafteraccidents- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books,toys,footwear, children and their families- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIAwehanded over 80 computerschildren from poor families who do not have the equipment fortheproject "Computer of the Angel"What we do:- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithinthe project"Accident and what next?" Financed by Norway undertheauspicesmany public institutions m. in. Ministry of Justice, LabourandSocial Policy,Infrastructure and Development, the GovernmentPlenipotentiary.Persons with Disabilities,- We subaccount and public collections for the charges,- We continue to project "Computer from Angel" - a total ofmorethan 500 pass computersdesktops and laptops to needy children,- We organize the collection in kind for children and theirfamiliesin a difficult situation.Our short-term plans include:- Launching a forum for people after accidents,- The book of 20 inspirational stories of peopleafteraccidents,Our long-term plans:Launching Support Centre for people after accidents,comprehensivelyproviding assistancemedical, rehabilitation, legal, financial, psychologicalandprofessional activation.We are looking for partners and sponsors who want to joinourefforts and together with usNeedy help! Donate and count the income.Forani Foundation has the status of public benefitorganization.Accordingly, pleasetransfer of 1% of your income to the Foundation Forani.
Anielska Gra - Beta 1.0.2 APK
Misją Fundacji Forani jest niesienie pomocydrugiemu człowiekowi – poszkodowanemu w wypadku i jegobliskim. Wierzymy, że dzięki indywidualnej, mądrej i konkretnejpomocy oraz towarzyszeniu w powrociedo zdrowia, dajemy mu szansę na godne i wartościowe życie.Co zrobiliśmy:- Przekazaliśmy w ponad milion złotych naszym Podopiecznym(zorganizowaliśmy ponad 40 akcjicharytatywnych, pikników, koncertów itp) – nie pobieramy żadnychopłat od zbiórekpublicznych!!!- Udzieliliśmy ponad 1 000 porad udzielonych osobom powypadkach- Przekazaliśmy ponad 4000 rzeczy: ubrań, mebli, książek, zabawek,obuwia dzieciom i ich bliskim- We współpracy z Bankiem Millennium i firmą NETIA przekazaliśmyponad 80 komputerówdzieciom z ubogich rodzin nie posiadającym sprzętu w ramachprojektu „Komputer od Anioła”Co robimy:- Prowadzimy bezpłatną, ogólnopolską infolinię dla osób powypadkach w ramach projektu„Wypadek i co dalej?” finansowanego ze środków norweskich podhonorowym patronatemwielu instytucji publicznych m. in. Ministerstwa Sprawiedliwości,Pracy i Polityki Społecznej,Infrastruktury i Rozwoju, Pełnomocnika Rządu ds. OsóbNiepełnosprawnych,- Prowadzimy subkonta i zbiórki publiczne dla Podopiecznych,- Kontynuujemy projekt „Komputer od Anioła”– w sumie przekażemyponad 500 komputerówstacjonarnych oraz laptopów potrzebującym dzieciom,- Organizujemy zbiórki rzeczowe dla dzieci i ich bliskich w trudnejsytuacji życiowej.Nasze plany krótkoterminowe to:- Uruchomienie forum dla osób po wypadkach,- Wydanie książki z 20 inspirującymi historiami osób powypadkach,Nasze plany długoterminowe:Uruchomienie Centrum Pomocy dla osób po wypadkach, kompleksowoudzielającego pomocymedycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej, psychologicznejoraz aktywizacji zawodowej.Szukamy partnerów i sponsorów, którzy chcą przyłączyć się donaszych działań i wspólnie z namipomagać Potrzebującym! Przekaż darowiznę i odlicz ją oddochodu.Fundacja Forani ma status organizacji pożytku publicznego. Wzwiązku z powyższym prosimy oprzekazanie 1% dochodu Państwa na rzecz Fundacji Forani.Forani Foundation'smission is to help another person - the victim in the accident anditsclose. We believe that through individual, wise and concreteassistance, and accompaniment in returnhealth, we give him a chance for a decent and worthwhilelife.What have we done:- We passed more than a million zlotys our ward (organized morethan 40 sharescharity, picnics, concerts, etc.) - do not charge any fees fromcollectionspublic !!!- We gave more than 1 000 advice given to people afteraccidents- We passed more than 4000 items: clothes, furniture, books, toys,footwear, children and their families- In cooperation with Bank Millennium and the company NETIA wehanded over 80 computerschildren from poor families who do not have the equipment for theproject "Computer of the Angel"What we do:- We are a free nationwide hotline for people after accidentswithin the project"Accident and what next?" Financed by Norway under theauspicesmany public institutions m. in. Ministry of Justice, Labour andSocial Policy,Infrastructure and Development, the Government Plenipotentiary.Persons with Disabilities,- We subaccount and public collections for the charges,- We continue to project "Computer from Angel" - a total of morethan 500 pass computersdesktops and laptops to needy children,- We organize the collection in kind for children and theirfamilies in a difficult situation.Our short-term plans include:- Launching a forum for people after accidents,- The book of 20 inspirational stories of people afteraccidents,Our long-term plans:Launching Support Centre for people after accidents,comprehensively providing assistancemedical, rehabilitation, legal, financial, psychological andprofessional activation.We are looking for partners and sponsors who want to join ourefforts and together with usNeedy help! Donate and count the income.Forani Foundation has the status of public benefit organization.Accordingly, pleasetransfer of 1% of your income to the Foundation Forani.
GPS Pokemon Go 1.1.4 APK
Aplikacja wymusza lub usprawnia działanieGPS-u na urządzeniu użytkownika, po kliknięciu w ikone GPS.The application enforcesand improves the GPS on your device, click the icon GPS.
Calkulator BMI 1.0 APK
Prosta darmowa aplikacja do obliczeniaBMItwojej wagiA simple free apptocalculate your BMI weight
Kalkulator BMI 1.1.7 APK
Zaawansowany Kalkulator BMI dla dorosłych idzieci.Icon made byhttp://www.flaticon.com/free-icon/girl_163809#term=kid&page;=1&position;=3from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BYAdvanced Calculator BMIfor adults and children.Icon made byhttp://www.flaticon.com/free-icon/girl_163809#term=kid&page;=1&position;=3from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0
BMI calculator 1.1.9 APK
Welcome to BMI Calculator!With this app you can calculate your BMI, calories, and more!BMI calculator app is completely free, you can use it evenforchildren under 10 years of age.bmi calculator bmi calculatorbmi calculator age of ideal weightIcon made by Freepik from www.flaticon.comIcons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.2 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!