3.0 / January 9, 2016
(4.4/5) (10)

Description

Bắt đầu rất tinh tế với một cây đàn piano,tạotích cực và động lực.
Click tap để chơi game
Start very delicate withapiano, creating a positive and motivated.
Click tap to play the game

App Information Ball Rolling

HOANG QUOC TUAN Show More...

Speed Maths 5.0 APK
Các quy tắc của trò chơi là đơn giản:Phép toán đơn giản sẽ được hiển thị trên màn hình và bạn cóđểnói nếu nó là đúng hay không.Đạt điểm số cao !!!Đánh bại số điểm của bạn của bạn !!!The rules of the gamearesimple:Simple calculations will be displayed on the screen and youhaveto say if it is true or not.Achieving high scores !!!Beat the score of your friend !!!
Old Phone 1.0 APK
Well, this is the app that gives you an oldrotary dialer but with latest graphics. If takes too long to dial aphone number rotating the disc just switch to the quick mode.Rotate the dialer to dial the number or use stylish keypad forspeed dial.Features: 1. Four attractive user interfaces like creative,metallic, wood and traditional black styles with just a singleclick 2. No need to change the fonts and styles separately 3. speeddialer 4. Animated 3D contacts list with search, delete and editoptionsLet’s enjoy the 20th century old phone in 21st century with newinterface.Well, this is the app màGives you an old rotary dialer but with Cool graphics. If takes toolong to dial a phone number rotating the disc just switch to thequick mode. Rotate the dialer to dial the number or use the keypadfor speed dial stylish.Features: 1. Four attractive user interfaces like creative,metallic, wood and traditional styles with just a single blackclick 2. No need to change the fonts and styles separately 3. 3DAnimated speed dialer 4. contacts list with search, delete and editoptionsLet's enjoy the 20th century 21st century old phone with newprinting interface.
Square Tiles 3.0.0 APK
I’m just a happy Tiles, jumping joyfullyaroundmy beautiful colorful female neighbors…Easy CustomizationSounds IncludedTop game in the app store for more than a month alreadyGreat support
BAY BAY 2.0 APK
Hãy thưởng thức thú vị với trò chơi vuivẽnhé!Enjoy fun with thegamehave fun!
Quick Jump 6.1 APK
Trò chơi rèn trí óc nhanh hơn, bền bĩ hơn.Tròchơi được ví như trò nhảy dây vậy. Nếu vướng phải dây thì sẽbịloại khỏi cuộc chơi. Vì thế hãy thật nhanh để vượt qua cácvòng.Còn nhiều điều thú vị đường sau trò chơi nữa....Forged mental gamefaster,more durable. Is like an arcade game that jump rope. Ifcaught inthe wire will be removed from the game. So be quick topass theround. There are many interesting things after game roadagain....
Quản lý File 2.1.8 APK
Chương trình xem được và quản lý được cácfiletrong thiết bị android của mình.Chương trình đơn giản nhưng vô cùng hiệu quảVừa đủ các tính năng sử dụngProgram view andmanagefiles in your android device.The program is simple but extremely effectiveEnough of usability
Maths Fast 1.0 APK
Bạn có thể làm các phép tính toán nhanh?Hãykiểm tra tốc độ tính toán của bạn! Maths Fast sẽ giúp bạn cảithiệnkhả năng tính toán của bạn trong một cách tương tác vuinhộnnày.Maths Fast được thiết kế để kiểm tra nhanh như thế nào bộ nãocủabạn có thể tính toán và giải quyết các vấn đề toán học đơn giản.Nócó thể được dễ dàng để giải quyết các vấn đề toán học nhưngkhichúng tôi phải hoàn thành một loạt các vấn đề dưới một giớihạnthời gian sau đó não của chúng ta có nhiều khả năng để làmchonhững sai lầm. Trong trò chơi này, bạn sẽ được hỏi một vấn đềđơngiản như là "2 + 3 = 5 'và sau đó bạn phải trả lời thật vềFalse.Bạn có 20 giây để hoàn thành 10 vấn đề, vì vậy hãy kiểm tranhanhnhư thế nào bạn đang ở việc giải quyết các vấn đề toán học!Tính năng bao gồm:- Một người chơi lựa chọn trò chơi- Lưu điểm Single player của bạn trên Leaderboard- Thực hiện khoảng 30 thành tựu- Lưu tất cả các điểm trò chơi của bạn và dữ liệu cấp trêncủaGoogle Cloud máy chủ do đó, nếu bạn muốn chơi trên nhiều thiếtbị,điểm số của bạn sẽ vẫn như cũ- Bạn có thể so sánh các kỹ năng toán học của bạn với bạn bè vàgiađình của bạn thông qua các chức năng multiplayer di động- Thời gian thực nhiều trò chơi có thể được chơi trực tuyến- Bạn cũng có thể mời bạn bè của bạn để thử thách kỹ năng toánhọccủa họ hoặc chọn nhanh game và ứng dụng sẽ tự động chọn một cầuthủngẫu nhiên cho bạn để thách thứcLợi ích:- Thưởng thức một giao diện người dùng tương tác và vui vẻ.- Chứng tỏ kỹ năng toán học của bạn để bạn bè trên khắpthếgiới- Nếu các kỹ năng toán học của bạn là yếu sau đó mặc dù trò chơinàybạn có thể cải thiện chúng- Có vui chơi với bạn bè và gia đình- Nâng cao toán học tâm thần của bạnLàm thế nào để chơi:1. Single Player: Bạn có 20 giây để giải quyết 10 vấn đề toánhọcđơn giản. Sau khi bạn đã hoàn thành một cấp độ, cấp độ tiếp theosẽkhó khăn hơn nhưng thời gian cũng tăng. Một câu trả lời saicónghĩa là trò chơi trên!2. Player 1 Vs. Thủ 2: Trong nhiều tùy chọn này bạn có thểchơivới bạn bè hoặc gia đình của bạn trên một thiết bị duynhất.3. Online Battle: Các tùy chọn nhiều thời gian thực - vàotùychọn này bạn có thể mời bạn bè Google Plus của bạn để chơi vớibạnhoặc chọn tùy chọn trò chơi nhanh nơi ứng dụng sẽ tự động chọnmộtcầu thủ cho bạn.Với phần chơi mạng, bạn và người chơi đối diện được hỏi 10 câuhỏingẫu nhiên và bất cứ ai trả lời nhanh nhất được quan điểm. Nếubấtcứ ai đưa ra một câu trả lời sai thì một điểm được khấu trừ.You can doquickcalculations? Please check your computing speed! Fast Mathswillhelp you improve your computing capabilities in a funinteractiveway of this.Fast Maths is designed to test how fast your brain can calculateandsolve simple math problems. It may be easier to solvemathematicalproblems, but when we have completed a series ofproblems under atime limit after which our brains are more likelyto make mistakes.In this game, you will be asked a simple questionsuch as "2 + 3 = 5'and then you have to answer is False. You have20 seconds tocomplete 10 issue, so please check How fast you areat solving mathproblems!Features include:- A choice of game players- Save your points Single player on the Leaderboard- Perform 30 achievements- Save all your game point and level data on Google's Cloudserversso if you want to play on multiple devices, your score willremainthe same- You can compare your math skills with friends and family viayourmobile multiplayer features- Real-time multiplayer game can be played online- You can also invite your friends to test their math skillsorchoose fast game and application will automatically select arandomplayer for you to challengeBenefit:- Enjoy an interactive user interface and fun.- Demonstrate your math skills to friends around the world- If your math skills are weak then even though this game youcanimprove them- Have fun with friends and family- Improve your mental mathHow to play:1. Single Player: You have 20 seconds to solve 10 simplemathproblems. After you have completed a level, the next level willbemore difficult, but time is also increased. A wrong answermeansgame over!2. Player 1 Vs. Player 2: In many options you can playwithfriends or your family on a single device.3. Online Battle: The optional real-time - at this option youcaninvite friends to your Google Plus to play with you or quickgameoption where the application will automatically select aplayer foryou .With online play, and the player opposite you asked 10randomquestions and whoever fastest answer is perspective. Ifanyonegives a wrong answer, one point is deducted.
Listen and Guess 2.0 APK
Listen and Guess ! Nghe những âm thanh vàđiềncác từ. Nó có thể là một bộ phim, một ban nhạc, liên quan đếnmộtnhân vật, một âm thanh động vật hoặc một đối tượng! Đơn giảncủanó, vui vẻ và gây nghiện!Chỉ có những thách thức và đoán âm thanh!Hãy bắt đầu trò chơi của bạn bây giờ! Giãn thời gian nhàn rỗivớigame này tuyệt vờiListen and Guess!Listento the sound and fill the word. It could be a movie, aband,related to a character, an animal sound or an object! Itssimple,fun and addictive!Only challenges and audio guess!Start your game now! Stretch idle time with this amazing game

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.0 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.39 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/
Sing! Karaoke by Smule 4.0.1 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android