3.0 / January 9, 2016
(4.2/5) (8)

Description

Bắt đầu rất tinh tế với một cây đàn piano, tạotích cực và động lực.
Click tap để chơi game
Start very delicate witha piano, creating a positive and motivated.
Click tap to play the game

App Information Ball Rolling

 • App Name
  Ball Rolling
 • Package Name
  ballrolling.hoangquoctuan.net
 • Updated
  January 9, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  HOANG QUOC TUAN
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email hoangquoctuan.net@gmail.com
  To 2, Khoi 8, P. Tan Loi, TP. Buon Ma Thuot, Daklak
 • Google Play Link

HOANG QUOC TUAN Show More...

Kill Animals 1.0 APK
Healthy entertainment and makes the mindserenedished out
Square Tiles 3.0.0 APK
I’m just a happy Tiles, jumping joyfullyaroundmy beautiful colorful female neighbors…Easy CustomizationSounds IncludedTop game in the app store for more than a month alreadyGreat support
Ecommerce Everywhere 1.0.0 APK
Ecommerce Everywhere / Online Shop App isamobile commerce system which run under Android platform thatusedfor promotion and selling your product with singleapplication.With powerful Admin Panel can manage the order, createcategory andproduct menu, also can configurations such as currency,tax, user,ect from admin panel on the web. you can add, update,update orchange that product menu, category, tax, currency andchange adminpassword with generate password, etc. This applicationcreated byAndroid for client side and then PHP MySQL for Adminside. Rununder Android platform which is the most popular operatingsystemin the world. Using this application you can save your moneyandtime in creating application for ecommerce or onlineshopapplication.
Quản lý File 2.1.8 APK
Chương trình xem được và quản lý được cácfiletrong thiết bị android của mình.Chương trình đơn giản nhưng vô cùng hiệu quảVừa đủ các tính năng sử dụngProgram view andmanagefiles in your android device.The program is simple but extremely effectiveEnough of usability
Maths Fast 1.0 APK
Bạn có thể làm các phép tính toán nhanh?Hãykiểm tra tốc độ tính toán của bạn! Maths Fast sẽ giúp bạn cảithiệnkhả năng tính toán của bạn trong một cách tương tác vuinhộnnày.Maths Fast được thiết kế để kiểm tra nhanh như thế nào bộ nãocủabạn có thể tính toán và giải quyết các vấn đề toán học đơn giản.Nócó thể được dễ dàng để giải quyết các vấn đề toán học nhưngkhichúng tôi phải hoàn thành một loạt các vấn đề dưới một giớihạnthời gian sau đó não của chúng ta có nhiều khả năng để làmchonhững sai lầm. Trong trò chơi này, bạn sẽ được hỏi một vấn đềđơngiản như là "2 + 3 = 5 'và sau đó bạn phải trả lời thật vềFalse.Bạn có 20 giây để hoàn thành 10 vấn đề, vì vậy hãy kiểm tranhanhnhư thế nào bạn đang ở việc giải quyết các vấn đề toán học!Tính năng bao gồm:- Một người chơi lựa chọn trò chơi- Lưu điểm Single player của bạn trên Leaderboard- Thực hiện khoảng 30 thành tựu- Lưu tất cả các điểm trò chơi của bạn và dữ liệu cấp trêncủaGoogle Cloud máy chủ do đó, nếu bạn muốn chơi trên nhiều thiếtbị,điểm số của bạn sẽ vẫn như cũ- Bạn có thể so sánh các kỹ năng toán học của bạn với bạn bè vàgiađình của bạn thông qua các chức năng multiplayer di động- Thời gian thực nhiều trò chơi có thể được chơi trực tuyến- Bạn cũng có thể mời bạn bè của bạn để thử thách kỹ năng toánhọccủa họ hoặc chọn nhanh game và ứng dụng sẽ tự động chọn một cầuthủngẫu nhiên cho bạn để thách thứcLợi ích:- Thưởng thức một giao diện người dùng tương tác và vui vẻ.- Chứng tỏ kỹ năng toán học của bạn để bạn bè trên khắpthếgiới- Nếu các kỹ năng toán học của bạn là yếu sau đó mặc dù trò chơinàybạn có thể cải thiện chúng- Có vui chơi với bạn bè và gia đình- Nâng cao toán học tâm thần của bạnLàm thế nào để chơi:1. Single Player: Bạn có 20 giây để giải quyết 10 vấn đề toánhọcđơn giản. Sau khi bạn đã hoàn thành một cấp độ, cấp độ tiếp theosẽkhó khăn hơn nhưng thời gian cũng tăng. Một câu trả lời saicónghĩa là trò chơi trên!2. Player 1 Vs. Thủ 2: Trong nhiều tùy chọn này bạn có thểchơivới bạn bè hoặc gia đình của bạn trên một thiết bị duynhất.3. Online Battle: Các tùy chọn nhiều thời gian thực - vàotùychọn này bạn có thể mời bạn bè Google Plus của bạn để chơi vớibạnhoặc chọn tùy chọn trò chơi nhanh nơi ứng dụng sẽ tự động chọnmộtcầu thủ cho bạn.Với phần chơi mạng, bạn và người chơi đối diện được hỏi 10 câuhỏingẫu nhiên và bất cứ ai trả lời nhanh nhất được quan điểm. Nếubấtcứ ai đưa ra một câu trả lời sai thì một điểm được khấu trừ.You can doquickcalculations? Please check your computing speed! Fast Mathswillhelp you improve your computing capabilities in a funinteractiveway of this.Fast Maths is designed to test how fast your brain can calculateandsolve simple math problems. It may be easier to solvemathematicalproblems, but when we have completed a series ofproblems under atime limit after which our brains are more likelyto make mistakes.In this game, you will be asked a simple questionsuch as "2 + 3 = 5'and then you have to answer is False. You have20 seconds tocomplete 10 issue, so please check How fast you areat solving mathproblems!Features include:- A choice of game players- Save your points Single player on the Leaderboard- Perform 30 achievements- Save all your game point and level data on Google's Cloudserversso if you want to play on multiple devices, your score willremainthe same- You can compare your math skills with friends and family viayourmobile multiplayer features- Real-time multiplayer game can be played online- You can also invite your friends to test their math skillsorchoose fast game and application will automatically select arandomplayer for you to challengeBenefit:- Enjoy an interactive user interface and fun.- Demonstrate your math skills to friends around the world- If your math skills are weak then even though this game youcanimprove them- Have fun with friends and family- Improve your mental mathHow to play:1. Single Player: You have 20 seconds to solve 10 simplemathproblems. After you have completed a level, the next level willbemore difficult, but time is also increased. A wrong answermeansgame over!2. Player 1 Vs. Player 2: In many options you can playwithfriends or your family on a single device.3. Online Battle: The optional real-time - at this option youcaninvite friends to your Google Plus to play with you or quickgameoption where the application will automatically select aplayer foryou .With online play, and the player opposite you asked 10randomquestions and whoever fastest answer is perspective. Ifanyonegives a wrong answer, one point is deducted.
Quick Jump 6.1 APK
Trò chơi rèn trí óc nhanh hơn, bền bĩ hơn.Tròchơi được ví như trò nhảy dây vậy. Nếu vướng phải dây thì sẽbịloại khỏi cuộc chơi. Vì thế hãy thật nhanh để vượt qua cácvòng.Còn nhiều điều thú vị đường sau trò chơi nữa....Forged mental gamefaster,more durable. Is like an arcade game that jump rope. Ifcaught inthe wire will be removed from the game. So be quick topass theround. There are many interesting things after game roadagain....
Find Eggs 10.1.0 APK
Swimming rapidly must overcome obstaclestoreach the eggs . Use fingers to overcome obstacles , to see theeggas fast forward to hit the egg .It's attractive for those who need agility and active advocacyinthis cave .Game no one on purpose to get into the biggest egg to have agiftof god
Bees Sleep 1.0 APK
Chơi game một thời gian thì ong sẽ buồn ngủvàngười chơi phải điều khiển ong sao cho ong này hết buồn ngủ. Đểbaysuốt chặng đường điPlay the game for awhile,he would fall asleep and the player must control this beebee sothat all sleepy. To fly all the way to go

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!