1.2 / November 3, 2016
(3.0/5) (2)

Description

In this game, you try to be an Australianhunter by using a boomerang to hunt animals. You will throw theboomerang to the bird flying on the sky.
Touch the kid to throw the boomerang. It will return the kid handafter turn one round.
If it hit, the bird will fall down, you get one score. If the birdfly through five times and you can’t hit, game over.
It will be easy if you choose right time to throw.
It will be difficult if you are hasty and you will miss the birdbefore the eyes of the Koala.
Try this game to save your high score as record.

App Information Boomerang Hunter

 • App Name
  Boomerang Hunter
 • Package Name
  m.e.myboomerang
 • Updated
  November 3, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  lasotuvi
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

lasotuvi Show More...

Bình giải Tử vi 2.2 APK
lasotuvi
Phần mềm lấy lá số tử vi, có bình giải tự độngđể tham khảo, hỗ trợ lưu danh sách với số lượng tùy ý. Có tính hạnđến từng tháng, sao lưu niên và thêm các tài liệu về phú tử vi, bàithập dụ, các cách số. Đây là phần mềm tử vi đầy đủ tính năng nhấtcho điện thoại đi động.Software retrievehoroscopes, with automatic commentary to consult, assist save listwith arbitrary number. Taking due to monthly, annual backup andextensive additional documentation about astrology, all gatherexample, the digital divide. This software is full featuredhoroscope for mobile phones.
Tinh bàn huyền không 2.4 APK
lasotuvi
Huyền không từng được coi là bí truyền, nhưnghiện nay nó đã được phổ biến và là phái phong thủy rất được coitrọng. Phần mềm này an tinh bàn huyền không và thêm các luận giảitinh quyết về các cặp sao sơn hướng để tham khảo.Có thể lưu dữ liệu vào danh sách, an tinh bàn, sửa, xóa dữliệu.Để sử dụng được la bàn, điện thoại của bạn cần có cảm biến từ vàkết nối internet.Huyen not once consideredesoteric, but now it has been common and is seconded feng shui arehighly valued. This security software is not mystical crystal tableand more refined interpretation of the pair decided to paint guidefor reference.Can save data to the list, crystal desk Security, edit, deletedata.To use the compass, your phone needs to have magnetic sensors andan internet connection.
2016 Predict Horoscope 1.3 APK
lasotuvi
Want to know something about your life in thisyear ?If a computer can defeat a man in chess, it can predict somethingabout your life in future. This horoscope base on 110 stars fromEastern mystery.If there are two conflict information, it's nomal, no one have allgood or bad news.You can save data for any one you like, or hate, and easy to loadpredict information, change or delete data.Here are some information about this horoscope:Chinese astrology is based on the traditionalastronomy andcalendars. The development of Chinese astrology is tied to that ofastronomy, which came to flourish during the Han Dynasty(2ndcentury BC to 2nd century AD).Chinese astrology has a close relation withChinese philosophy(theory of the three harmony, heaven, earth and water) and uses theprinciples of yin and yang and concepts that are not found inWestern astrology, such as the wu xing teachings, the 10 Celestialstems, the 12 Earthly Branches, the lunisolar calendar (mooncalendar and sun calendar), and the time calculation after year,month, day and shichen (時辰).According to Chinese astrology, a person's destiny can bedetermined by the position of the major planets at the person'sbirth along with the positions of the Sun, Moon, comets, theperson's time of birth, and zodiac Sign. The system of thetwelve-year cycle of animal signs was built from observations ofthe orbit of Jupiter (the Year Star; simplified Chinese:岁星;traditional Chinese: 歳星; pinyin: Suìxīng). Following the orbitof Jupiter around the sun, Chinese astronomers divided thecelestial circle into 12 sections, and rounded it to 12 years (from11.86). Jupiter is associated with the constellation Sheti(simplified Chinese: 摄提; traditional Chinese: 攝提- Boötes) and issometimes called Sheti.A system of computing one's fate and destiny based on one'sbirthday, birth season, and birth hours, known as Zi Wei Dou Shu(simplified Chinese: 紫微斗数; traditional Chinese: 紫微斗數;pinyin:zǐwēidǒushù), or Purple Star Astrology, is still used regularly inmodern-day Chinese astrology to divine one's fortune. The 28Chinese constellations, Xiu (Chinese: 宿; pinyin: xìu), are quitedifferent from Western constellations. For example, the Big Bear(Ursa Major) is known as Dou (Chinese: 斗; pinyin: dǒu); the belt ofOrion is known as Shen (simplified Chinese: 参; traditional Chinese:參; pinyin: shēn), or the "Happiness, Fortune, Longevity" trio ofdemigods. The seven northern constellations are referred to as XuanWu (Chinese: 玄武;pinyin: xúanwǔ). Xuan Wu is also known as thespirit of the northern sky or the spirit of Water inTaoismbelief.In addition to astrological readings of the heavenly bodies, thestars in the sky form the basis of many fairy tales. For example,the Summer Triangle is the trio of the cowherd (Altair), theweaving maiden fairy (Vega), and the "tai bai" fairy (Deneb). Thetwo forbidden lovers were separated by the silvery river (the MilkyWay). Each year on the seventh day of the seventh month in theChinese calendar, the birds form a bridge across the Milky Way. Thecowherd carries their two sons (the two stars on each side ofAltair) across the bridge to reunite with their fairy mother. Thetai bai fairy acts as the chaperone of these two immortallovers.
Tử vi 2 1.2 APK
lasotuvi
Lá số tử vi truyền thống có hơn 100 sao, nhưng thực ra những saoquyết định cát hung của lá số lại không nhiều đến như vậy. Chúngchỉ bao gồm 14 chính tinh, lục cát, lục sát, tứ hóa, các sao Lộctồn, Thiên mã. Nếu chỉ an sao theo cách truyền thống bạn sẽ dễ bịrối mắt trước quá nhiều sao phụ không có tính chất quyết định. Phầnmềm này sẽ an ra lá số có đủ 110 sao và thêm chức năng rút gọn chỉcòn hiển thị các sao quan trọng cho dễ xem, dễ đánh giá.Ngoài ra các cung cũng sẽ có can cung đi kèm để thuận tiện hơn chonhững ai dùng cách xem theo Tứ hóa của Bắc phái.Lịch phần mềm vẫn từ năm 5000 trước công nguyên đến 20000 sau côngnguyên, có sửa một số lỗi đổi lịch của phần mềm an sao tử vi đãpost trước đó.
Tử vi 3 1.1 APK
lasotuvi
Lấy lá số tử vi truyền thống gồm 12 cung, rút gọn lá số chỉcònnhững sao quan trọng, lưu dữ liệu vào danh sách.Gethoroscopes traditional supply 12, stripped the leaves of justhowimportant data stored on the list.
An sao tử vi 1.2 APK
lasotuvi
An sao tử vi, lưu các lá số với số lượng tùy ý. Có thể thêm,xóa,sửa lá số đã lưu. Lịch phần mềm từ năm 5000 trước công nguyênđến20000 sau công nguyên. Năm 0 là năm 1 trước công nguyên, vậynếulấy lá số cho người sinh trước công nguyên thì phải trừ đi 1năm.Ví dụ người sinh năm 8 TCN thì nhập năm sinh là -7.Anastrology star, save the leaves of arbitrary numbers. Canadd,delete, edit the saved card. Calendar software from the year5000BC to 20000 BC. Year 0 is year 1 BC, so if the student leavestheBC must subtract 1 year. For example, people born in 8 BC, theyearof birth is entered -7.
48 đại nguyện 1.4 APK
lasotuvi
Nguyện là phát nguyện dũng mãnh, tha thiết,quyết tâm về cõi Tịnh độ, từ đó buông xả, không tham luyến bất kỳđiều gì khác. Dù để thành Phật cứu giúp chúng sanh hay chỉ để giảithoát khỏi khổ ách trong sinh tử luân hồi, người theo pháp tu nàycũng đều có phát nguyện mạnh mẽ, nhất quyết về cõi Tịnh độ của đứcPhật A Di Đà.Prayer is a mighty vow,earnest, determined on the Pure Land, then let go of our attachmentanything else. Although the Buddha to save beings or just toliberation from the yoke of suffering in samsara, who follow thispractice are also vows strong, determined on the Pure Land ofAmitabha Buddha.
Khai thị 1.0 APK
lasotuvi
Hòa thượng Tuyên Hóa tên tục là Bạch Ngọc Thư,sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ (tức 26 tháng 4 năm 1918), tạitỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, vùng Đông BắcTrung Hoa (tức Mãn Châu).Là người sáng lập đại học học phật giáo pháp giới, thành lập VạnPhật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp tạiHoa Kỳ. Tại Thánh Thành, Sư xây dựng chế độ tùng lâm, đào tạo tăngni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chính tu hành.Sư chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại và nên dunghợp Nam, Bắc tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam Đàn Đại Giới tổchức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đại thừa và Tiểuthừa hợp lực chủ trì.Sư không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹ xuất gia vì những động cơ khôngchính đáng. Vì thế, Sư lập ra gia phong cho chúng đệ tử:"Lạnh chết, không phan duyênĐói chết, không hóa duyênNghèo chết, không cầu duyênTùy duyên không đổi, không đổi tùy duyênChúng ta quyết định thực hành ba tông chỉ nàyXả mạng vì Phật sựTạo mạng vì tăng sựChánh mạng vì bổn sựNơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sựLuôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền."Bất cứ nơi nào Hòa Thượng đến hoằng truyền Phật Pháp, ngài luônkhuyên bảo mọi người theo sáu đại tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thànhlà: không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tựlợi, không nói dối.Hòa Thượng khai thị:- "Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành là mục tiêu tuhành: Không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, khôngtự lợi, không nói dối. Những điều này là căn bản làm người, là nềntảng tu hành, và là tiêu chuẩn của chánh quyền. Sáu Ðại Tông Chỉnày là sáu con đường sáng. Nếu nhớ được sáu đại tông chỉ này, quývị có thể thành Phật. Tôi đưa ra sáu đại tông chỉ này cho nhữngngười muốn thành Phật, thành Bồ Tát, muốn thành Thanh Văn, A LaHán. Ðây là những tông chỉ quan trọng nhất. Nếu thực hành được, quývị có thể dùng suốt đời, mà vẫn không tận dụng hết được!"Venerable Hsuan name toBach Ngoc Thu, born March 16 Horse Mau year (ie April 26, 1918), inthe province of Lam Kiet, Song Thanh District, Songjiang Province,northeastern China (Manchuria News ).As the founder of the Buddhist university study the legal world,the establishment of Ten Thousand Buddhas, base platform topropagate the Dharma in the United States. In the City, Master modebuilt forestry parts, training and nuns learn them, creating anaffinity wins for the genuine practice. Division held that allBuddhists should unite and become fused South, North cardboard. Somany occasions ordination Three Great World Forum held in CTTB isincreased by high monks Mahayana and Theravada chairedforces.Master does not want to see monk ordained in the United Statesbecause of improper motives. Therefore, the Division establishedfeng disciples:"Cold die, not phan coastDying of hunger, not almsPoor dead, not for graceDepending affinity constant, not depending coastWe decided the only practical batonDrain the network for BuddhaCreating networks for increasing theNetwork as the chief dutyPlace of understanding, know the placeAlways best practice patriarchs circuit television center. "Wherever Master to spread the Dharma, he always advise people toonly six contemporary tone of Ten Thousand Buddhas is: no painting,no greed, no expectation, not selfish, not self-interest, not tosay lie.Venerable open market:- "Six Great Ten Thousand Buddhas of the target practice: Nocompetition, no desire, no expectation, not selfish, notself-interest, do not lie. These are fundamental, is the backgroundreligious foundation, and government standards. Six Great is sixlight path. If the memory is only six contemporary tone, you canbecome a Buddha. I offer this only six great tone for the want tobecome a Buddha, a Bodhisattva, want to Thanh Van, Arhat. These areonly the most important concrete. If the practice is, you can usefor a lifetime, but still not taking full advantage! "

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.