1.0.3 / November 22, 2015
(3.3/5) (3)

Description

Simply the best free chess app for Android.Play easily with simplified artificial intelligence to learneveryone's first amateur.Both you and your friend can play againstthe computer as well as over the phone.

App Information Chess

 • App Name
  Chess
 • Package Name
  com.ifveral.chessbattle
 • Updated
  November 22, 2015
 • File Size
  3.1M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Islamic Projects
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

Islamic Projects Show More...

Cevşen-i Kebir Free 1.0.7 APK
Iphone'da çok en çok satılan Cevşen-i Kebiruygulaması artık android platformlarda.Cevşen-i Kebir ismindeki duâ Peygamber Efendimize, Uhud Harbiesnasında Cebrail (a.s) tarafından getirilmiştir. Cebrail Hz.Muhammed'e (s.a.v.): "Üzerindeki zırhı çıkar ve bu duâyı oku. Buduâyı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır."demiştir. Peygamber Efendimiz duânın tesirinin sadece kendine mimahsus, yoksa ümmete de şamil mi olduğunu sorunca, Cebrail (a.s.)şöyle buyurmuştur: "Ya Resulullah, bu duâ Cenab-ı Allah'ın sana veümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimsetakdir edemez." (Ahmed Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l Ahzab, İstanbul1298 R, s. 231-261.)Cevşen-i Kebir duâsı 100 bölümden oluşur. Her bölümde Allah'ınisim ve sıfatlarıyla tavsif edildiği 10 parça bulunur. Her bölümünsonunda Allah'ın aczden ve şerikten münezzeh olduğunu ifade eden vecehennem ateşinden Allah'a sığınılan duâ yer alır (Sen bütünkusurlardan, aczden ve şerikten mukaddessin. Senden başka ilah yokki, bize meded etsin. Aman diliyoruz. Bizleri azap ateşinden vecehennemden halas et!). Duânın geneline bakıldığında Allah'ın isimve sıfatlarının sıkça tekrarlandığı ve Rabb'e onun isimleriyleyönelindiği görülür. İstiaze, yani ateşten ve azaptan Allah'asığınma da Cevşen'de önemli yer tutar.Bu eserde Cevşen-i Kebir ile birlikte çok değerli ve hayırlaravesile olan duaların açıklamaları, arapçaları ve türkçe mealleri debulunmaktadır.Cihazların üzerinde rahat bir okuma ve sürekli yanınızdabulunmasını sağlar.Kapsamı:- Cevşen Arapçası ve dinleme özelliği- Cevşen Latin Harfli- Cevşen Türkçe Meali ve dinleme özelliği- Celcelutiye Duası Arapça ve dinleme özelliği- Celcelutiye Duası Latin harfli ve Türkçe meali- Evrad-ı Kutsiye Arapça ve dinleme özelliği- Evrad-ı Kutsiye Türkçe meali ve dinleme özelliği- Evrad-ı Fethiye Türkçe meali- Evrad-ı Fethiye Latin Harfli- Sekine Duası Arapça, Türkçe meali ve dinleme özelliği- Delâilü’n-Nûr Türkçe meali ve dinleme özelliği- İsmi Azam Duası Arapça ve dinleme özelliği- İsmi Azam Duası Türkçe meali ve dinleme özelliği- Hulâsatü’l-Hulâsa Türkçe meali ve arapçasını dinlemeözelliği- Münâcâtü’l-Kur’ân Türkçe meali ve arapçasını dinlemeözelliği- Veysel Karanî’nin Münacaatı Türkçe meali ve arapçasını dinlemeözelliğiIPhone the most widelysold amulet-i Kebir app now on Android platforms.Cevşen-i Kebir, the name of our Prophet praying, Gabriel during theWar of Uhud (pbuh) brought by. Gabriel Prophet. Muhammad (pbuh):"appears on the armor and read this veteran. This carries over toveteran and has a greater effect if you look at the armor." hesaid. The Prophet only himself Is it off of Duane's influence, orwhether the þamil the umma problem of Gabriel (AS) said: "OMessenger of Allah, this prayer Almighty God's gift to you and thenation. This is the reward of appreciation from anyone except Allahnot. " (Ahmad Ziyaeddin Lord, Mecmuatü'l Ahzab, R Istanbul 1298,pp. 231-261.)Cevşen-i Kabir duasi comprises 100 parts. Each section 10 hasbeen characterized as part of God's names and attributes. Eachsection in the end God's insolvency and stated that the unfetteredby cool and hellfire of lies Allah asylum prayers (You of alldefects are sacred to the insolvency and cool. Senden no deitythat, let us have meded. We wish Amanda. We are from torment fireAunt hell out!). When Duane's overall look is repeated frequentlythe names and attributes of God and the Lord is seen headed hisname. İstiaz, so important in the Cevşen refuge in Allah from thefire and torment.In this book, with very valuable amulet-i Kebir anddescriptions, which means to pray no, there are also Arabic andTurkish mealleri.A cozy reading on the device and ensures permanent availabilitywith you.Coverage:- Cevşen Arabic and listening feature- Cevşen Latin Letters- Cevşen Turkish Meal and listening feature- Celcelutiye Dua in Arabic and listening feature- Celcelutiye Dua Latin letters and the Turkish meal- Awrad-i sacred Arabic and listening feature- Awrad-i sacred to the Turkish meal and listening feature- Awrad-i Turkish meal in Fethiye- Awrad-i Fethiye Latin Letters- Sekine prayers in Arabic, Turkish meal and listeningfeature- Delâilü the-Nur Turkish meal and listening feature- Name Azam prayers in Arabic and listening feature- Name Azam prayer Turkish meal and listening feature- Hulâsatü'l-Extract Turkish and Arabic meaning of the listeningfeature- Turkish translation of the Holy Qur'an and the ArabicMünâcâtü'l-listening feature- Veysel Münacaat Karanî'n the meaning of the Turkish and Arabiclistening feature
Prayers and Surat Voice 1.0.9 APK
Prayers very best selling applications on theiPhone and now the android platform that enables you to listen toSurat voice. It is a major work that will benefit all Muslims.Arabic verse and prayer, and religious meaning with the Latinalphabet generated content, Yasin In fact, the property also hasthe ability to listen to the Nebe suras written in Arabic. Thedevice is compatible with the horizontal position provides acomfortable reading facilities.Coverage:- Surah- In fact Surat- Property (Tebarek a) Surah- Neba (Public) SurahArabic, Latin letters and the reading of religious meaning, as wellas four time listening feature.- Esmaül Husna: Almighty Allah (SWT) 's 99 names anddescriptions.- Healing Verses: Located in the Koran verse 6 in particular asource of healing.- 7 Verses: from all kinds of trouble, the enemy 7 verses protectfrom evil.- Salavat sheriff are: Salavat sheriff and most precious virtues ofbringing in Salavat.- Prayer Times: praying and reading time listening feature.- Prayer Prayers: prayers are prayers.- Prayer of the Prophet: The Koran located prophet prayers.- Very wholesome Verses: the virtuous liked to read verses afterthe prayer.- Repentance and Prayer of repentance: the most important prayer ofrepentance and forgiveness.- Kenzul Res prayer: read a very powerful prayer for all types ofincontinence.- Ants Prayer: Increase in provision, read and written to attractwealth and abundance of hanging prayer.- Kabir (52.Ge of Prayer)- Mubarak will be held in the months and days of prayer andworship- Farewell Sermon of the Prophet
Rumi 1.0.1 APK
Rumi, Mawlana Jalal ad-Din Rumi (30 September1207 – 17 December 1273), was a 13th-century Persian Muslim poet,jurist, theologian, and Sufi mystic."Come, come, whoever you are.Wanderer, worshipper, lover of leaving.It doesn’t matter.Ours is not a caravan of despair.Come, even if you have broken your vow a hundred times.Come, yet again, come, come."Features :- Complete information of Rumi (also known as Mawlana Jalālad-Dīn Muḥammad Rūmī), Shams-i Tabrizi (who is credited as thespiritual instructor of Rumi), Sufism, Mevlevi Order and Sema(Whirling Dervishes)- Selected couplets of Masnavi (means "Rhyming Couplets ofProfound Spiritual Meaning" - It contains 26 thousand couplets insix volumes, consisting of stories inspired by the Quran’steachings about all that is created, as well as Hz. Mohammad’swords and their morals.), poems, quotes and rubaies("quatrain")- 10 excellent sufi music from celebrate Seb-i Arus, ( Every 17December, the night of Rumi's death, his 'Wedding Day', his reunionwith his Beloved, with the Divine)- 43 selected photos of whirling dance, Rumi’s Tomb, Rumi’sMausoleum and celebrate Seb-i Arus- Very rare and expressive video , Whirling Dervishes in theRumi’s MausoleumApplication Covers :- About Mawlana Jalal ad-Din Rumi- Sufism- Masnavi- Selected Poems- Selected Quotes- Selected Rubaies- Meaning of Sema- About Shams-i Tebrizi- Mevlevi Order- Sufi Music- Photo Album
Yasin -i-Sharif 1.0.2 APK
Yasin -i Sharif was made in order tomoveconstantly with you about the most comprehensive SurahTurkishsources. You can read the Surah Yasin as Arabic and enlargetheplace concerned. In addition there are in the hadith abouttheTurkish meal and Yasin . You can hear the voice in the Qur'an .Youcan listen to Surah also the best reading teacher as video.
Dua Hazinesi 1.0.2 APK
Iphone'da çok en çok satılan uygulama artıkandroid platformlarda.Her müslümanın faydalanacağı temel bireserdir. Ayet ve duaların arapça, latin harfleriye ve diyanet mealiile oluşturulan içerik, Yasin, Vakıa, Mülk, Nebe surelerini arapçaolarak dinleme özelliğine de sahiptir. Cihazların yataypozisyonlarına uyumlu olduğundan rahat bir okuma imkanı sağlar.Kapsamı:- Yasin Suresi- Vakıa Suresi- Mülk (Tebareke) Suresi- Nebe (Amme) SuresiArapça, Latin harfleriyle okunuşu ve diyanet mealleri, ayrıca budört sureyi dinleme özelliği.- Esmaül Hüsna : Allahu Teala(cc) 'nın 99 ismi ve açıklaması.- Şifa Ayetleri : Kuran-ı Kerim'de yer alan özellikle şifa kaynağı6 ayet.- 7 Ayetler : Her türlü beladan, düşmanlardan, kötülüklerdenkoruyan 7 ayet.- Salavatı Şerifeler : Salavatı Şerife getirmenin faziletleri ve endeğerli salavatlar.- Namaz Sureleri : Namaz kılarken okunan sureler ve dinlemeözelliği.- Namaz Duaları : Namaz kılarken edilen dualar.- Peygamber Duaları : Kuran-ı Kerim'de yer alan peygamberduaları.- Çok Faziletli Ayetler : Namazlardan sonra okunması makbul olanfaziletli ayetler.- Tevbe ve İstiğfar Duaları : En önemli tevbe ve istiğfarduaları.- Kenzul Arş Duası : Her türlü hacet için okunan çok güçlü birdua.- Karınca Duası : Rızıkların artması, bolluk ve bereketi çekmekiçin okunan ve yazılıp asılan dua.- Kabir (52.Gece Duası)- Mubarek aylarda ve günlerde yapılacak dualar ve ibadetler- Peygamberimizin Veda HutbesiThe very best sellingiPhone application is an essential trace android platformlarda.hnow will benefit the Muslims. Arabic verses and prayers, andreligious meaning of the Latin alphabet generated content, Yasin,In fact, the property also has the ability to listen to theArabic-Naba period. The device is compatible with the horizontalposition provides a comfortable reading facilities.Coverage:- Surah- In fact Surat- Property (Tebarek A) Surat- Neba (Public) SuratArabic with the Latin alphabet and reading religious meaning, aswell as four time listening feature.- Esmaül Husna: Almighty Allah (SWT) 's 99 names anddescriptions.- Healing Verses: Quran verse 6 Situated in particular a source ofhealing.- 7 Verses: from all kinds of trouble from enemies, verse 7 thatprotects from evil.- Salavat Sharif are: Salavat sheriff and most precious virtues ofbringing Salavat on.- Sure Prayer: Prayer, which makes the time to read and listen tothe property.- Prayer Prayers: prayers are prayers.- Prayer of the Prophet: Koran located prophet prayers.- Very wholesome Verses: Prayer liked the virtuous after readingverses.- Repentance and Prayer of repentance: the most important prayer ofrepentance and forgiveness.- Kenzul Res prayer: read a very powerful prayer for all types ofincontinence.- Ants Prayer: the increase of sustenance, read and written toattract abundance and fertility actual prayer.- Kabir (52.Ge of Prayer)- Mubarak will be held in the months and days of prayer andworship- Farewell Sermon of the Prophet
Peygamberler Tarihi Free 1.0.7 APK
Apple'da en çok satılan kitaplar arasında olanuygulama artık android telefon ve tabletlerde.Peygamberler tarihi hakkında geniş kapsamlı bir kaynaktır. AdemAleyhisselam'dan, Hz.Muhammed (S.A.S) e kadar olan peygamberlerinhayatları, Kur'ân-ı Kerim'de geçen bahisleri de ele alınarakdetaylı olarak anlatılmıştır.İnsanlara gönderilen Peygamberlerin ilki Âdem Aleyhisselâm,Sonuncusu da, Muhammed Aleyhisselâmdır.Eshab-ı kiramdan Ebû Zerrül Gıfârî der ki:Nebî aleyhisselâm'a: Yâ Resûlallâh! Nebilerin evveli hangisidir?diye sordum."Âdem'di" buyurdu.O, Nebî mi idi? diye sordum."Evet! Mükellem bir Nebî idi." buyurdu.Yâ Resûlallâh! Nebilerin sayısı, kaçtır? diye sordum."Yüz yirmi dört bindir." buyurdu.Yâ Resûlallâh! Onlardan, kaçı, Resuldür? diye sordum."Üçyüz onbeş veya üçyüz onüç kişilik bir cemaat!" buyurdu.Kur'ân-ı Kerimde İsimleri Anılan Veya Kıssaları AnlatılanPeygamberler:1-) Âdem Aleyhisselâm,2-) İdris Aleyhisselâm3-) Nuh Aleyhisselâm4-) Hûd Aleyhisselâm5-) Salih Aleyhisselâm6-) İsmail Aleyhisselâm7-) İshak Aleyhisselâm8-) Lût Aleyhisselâm9-) Yâkub Aleyhisselâm10-) Yûsuf Aleyhisselâm11-) Eyyub Aleyhisselâm12-) Zülkifl Aleyhisselâm13-) Şuayb Aleyhisselâm14-) Mûsâ Aleyhisselâm15-) Harun Aleyhisselâm16-) İlyas Aleyhisselâm17-) Elyesa' Aleyhisselâm18-) Yûnus Aleyhisselâm19-) Dâvud Aleyhisselâm20-) Süleyman Aleyhisselâm21-) Lukman Aleyhisselâm22-) Uzeyr Aleyhisselâm23-) Zülkarneyn Aleyhisselâm24-) Zekeriyya Aleyhisselâm25-) Yahya Aleyhisselâm26-) İsâ Aleyhisselâm27-) Muhammed AleyhisselâmGönderilen bütün Peygamberlere selâm olsun.Applications at Apple isnow among the best-selling books on your android phone andtablet.Prophet is a comprehensive resource about the history.Aleyhisselam'ın from Adam, Muhammad (pbuh) life of the prophet upto that, by taking the Quran is described in detail in the betting.People sent the first of the Prophet PBUH Adam, the latter,Muhammad PBUH rmdir.Abu my rent sleepers Zerrül Gıfârî says:Nabi PBUH: O Messenger of Allah! Which of the Nabis before? Iasked."Adam was" said.He was Nabi? I asked."Yes! Mükelle was a prophet." He said.O Messenger of Allah! The number of Nebi is it? I asked."One hundred and twenty four thousand." He said.O Messenger of Allah! They, the couple is RESUL? I asked."Three hundred and three hundred and thirteen or fifteen people acommunity!" He said.Names mentioned in the Quran or the Prophet's Stories aredescribed:1) Adam PBUH,2) Idris3) Noah PBUH4) Hud PBUH5-) PBUH Saleh6) Ismail PBUH7) Isaac PBUH8-) Lot PBUH9) Yakubu PBUH10) Yusuf PBUH11) Ayyubid PBUH12) Zulkifl PBUH13) Suayb PBUH14) Moses PBUH15) Aaron PBUH16) Elijah PBUH17) Elisha PBUH18) Yunus PBUH19) Dawud PBUH20) Solomon PBUH21) Lukman PBUH22) Uzeyir PBUH23) Zulkarneyn PBUH24) Zachariah PBUH25) John PBUH26.) Jesus PBUH27) Muhammad PBUHSent Greetings to all the prophets.
Quran Voice (Free) 1.0.1 APK
Quran has a easily usage and listen tofeatured a free Quran application.Please send us your feedback andfeature requests and keep us in your prayers!Simple and easy to use, you can listen offlineYou can read and listen the Holy Quran without internetHoly Quran provides the following features:-Easy usage-Over the 60 surat has voice feature and every verse englishannotated-Has zoom and horizontal usage-114 Surat detailed explanied by experts
Chess 1.0.3 APK
Simply the best free chess app for Android.Play easily with simplified artificial intelligence to learneveryone's first amateur.Both you and your friend can play againstthe computer as well as over the phone.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.