1.0.1 / November 22, 2015
(5.0/5) (5)

Description

There is only one rule in the game: Don'ttouchthe line with circle because you lose that way.

eat a lot of star to unlock new items with new images funny.

Just tap to make the circle jump,don't collide with the line

This game is faster and FREE.

Try to Beat your high score.
What is your best score?

App Information Circle bird

HuynhTho Show More...

Ôn thi GPLX - 15 đề- 450 câu 2.1 APK
HuynhTho
Ôn thi giấy phép lái xe, 450 câu lý thuyếtsát hạch lái xe:> Bao gồm 15 đề thi, mỗi đề 30 câu, mỗi câu tính 1 điểm, tổngmột 1 đề thi 30 câu tính 30 điểm. Gồm 450 câu chia nguyên 15 phầnđề thi (450, câu, chia, nguyen, 15, phan, đề thi).> Một đề thi bạn phải thi qua 26 câu, tức là phải đạt 26/30 điểmmới Đạt (Đỗ, Pass, Qua) phần thi lý thuyết.> Đề, thi, sát hạch, lái xe, ô tô, sẽ sử dụng bộ 450 câu hỏinày. Các bạn yên tâm ôn thi hết 450 câu này trong 15 đề thi này làđảm bảo thi qua nhé!> Lưu ý rằng, khi ôn thi, 450 câu, 15 đề thi, thì sẽ có nhữngcâu phải chọn nhiều đáp án mới cho kết quả đúng.> Đáp án = "Tất cả các phương án trên" không phải lúc nào cũngđúng. Và các mẹo thi 405 câu cũ có thể không còn đúng nữa, mà phảiphải đọc mẹo thi 450 câu hỏi mới.>Trắc nghiệm luật, giao thông, đường bộ, giấy phép lái xe (giayphep lai xe) oto.Ôn thi giấy phép lái xe (gplx), hạng a1, hạng a2, hạng b1, hạngb2, hạng c, hạng d, hạng eĐây là một ứng dụng miễn phí (free app) cho việc học và thi trắcnghiệm, và sát hạch luật, giao thông, giao thông đường bộ, thi giấyphép lái xe , bạng B2, thông qua các bài thi trắc nghiệm trực tuyến450 câu hỏi và có tham khảo đáp án, hoặc thi 15 đề thi sát hạch láixe cơ giới (thi sát hạch hạng B, B1, B2), có nhiều đề thi (15 đềthi) được phân loại từ 1 đến 15 trong tổng số 450 câu hỏi, bao gồmđầy đủ 450 câu. Chỉ cần thi đạt (pass) 15 đề thi này, bạn sẽ thiđạt/đỗ lý thuyết GPLX B2.Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ, chuyêndùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp cácbạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô (hạng B1, B2) có thể ôn thiphần lý thuyết và sa hình một cách nhanh chóng và hiệu quảnhất.Các chức năng chính của ứng dụng "Ôn thi giấy phép lái xe" baogồm:- Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đườngbộ Việt Nam Bộ GTVT, của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trêncả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng.v.v- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi hoặcít hơn tùy theo loại bằng lái xe.- Bao gồm 15 đề thi đầy đủ 450 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe ô tô(GPLX ô tô) hạng B2.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác.- Bạn học luật, giao thông, đường bộ, sẽ nắm được, bộ luật, và sẽkhông bị phạt, vi phạm, hành chính. Còn nếu bạn không nắm rõ đượcluật, biển báo (traffic sign), giao thông và luật giao thông, đườngbộ thì sẽ vi phạm luật giao thông.- Nếu bạn thấy ứng dụng "Ôn thi giấy phép lái xe" có ích vớibạn, xin vui lòng cho 5 sao và G+1Thanks all.CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG!Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn email:trienkhaidauso@gmail.comChúc các bạn luyện "Ôn thi giấy phép lái xe" và thi thành côngtrong đợt thi: giấy phép lái xe, bằng lái, xe ô tô!Review the drivinglicense exam, 450 questions driving test theory:> Includes 15 exam, 30 questions per subject, per sentence 1point, total a 30 question quiz 1 count 30 points. Consisting of450 questions divided into 15 sections exam materials (450,question, share, nguyen, 15, phan, exam).> A exam you must pass through 26 questions, ie to achieve newpoints Achieve 26/30 (RV, Pass Through) the theoretical.> Recommended, implementation, testing, driving, automobiles,will use the 450 questions. The peace of mind you prep all 450questions in this quiz is 15 ensure the implementation throughoffline!> Note that, when studying for exams, 450 v, 15 exam, you willhave to select multiple answers question new to the correctresult.> Answer key = "All the plans on" is not always true. 405question exam tips and old can no longer true, that should haveread tips on exam 450 new questions.> Quizzes law, traffic, road, driving license (driving license)oto.Review Exam driving license (driving license), class a1, a2 class,class b1, b2 class, class C, class D, class EThis is a free app (free app) for learning and testing, and testinglaws, traffic, road traffic, driver's license exam, equal B2,through online quizzes 450 questions and answers with references,exam or exam 15 motor driving test (examination class B, B1, B2),there are many exams (15 exam) are classified from 1 to 15 in atotal of 450 questions, including 450 full sentences. Just need topass (pass) 15 this quiz, you will take to reach / parking B2driving license theory.The app includes the full 450 question of road traffic law, usedexclusively for testing and licensing of drivers of motorized roadyou are prepared to help the automobile driver's license test(classes B1, B2) may review sa theory exam and a quick picture andmost efficient.The main function of the application "Exam preparations drivinglicenses" include:- How to carry out random quiz structure of the General Departmentof Vietnam Ministry of Transport road, the center of the trainingand testing of drivers across the country such as Hanoi, Ho ChiMinh City, Can Tho, Da nang.v.v- List of all exam questions cover the full contents of the 450questions or less, depending on the type of license.- Includes 15 full exam 450 prep questions automobile drivinglicense (driving license cars) Class B2.- Results after the end of the entire task.- It answers after the test is complete reference 1 exam to see howtrue and false statements.- List includes 450 questions correctly answer.- You studied law, traffic, road, will understand, the law, andwill not be penalized, violations, administrative. And if you donot know is the law, signs (traffic sign), transport and trafficlaws, it is a violation of road traffic law.- If you find the app "driving license exam Wen" is useful to you,please give 5 stars and G + 1Thanks all.WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!We always look forward to receiving your comments email:trienkhaidauso@gmail.comWish you practice "driving license exam Wen" and successfulimplementation of examinations: a driver's license, driver'slicense, car!
Ôn thi 15 đề thi GPLX ô tô B2 2.2 APK
HuynhTho
Luyện thi trắc nghiệm luật giao thông đường bộ"giấy phép lái xe ô tô"THI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX), HẠNG A1, A2 và HẠNG B1, B2, C, D, E,FD, FE.Chỉ cần bỏ ra 2 giờ đồng hồ cho việc luyện thi trắc nghiệm 15 đềthi về luật giao thông đường bộ, thi giất phép lái xe, thi sát hạchhạng B, B1, B2 thì bạn sẽ thi pass qua kỳ thi lý thuyết sát hạchgiấy phép lái xe của Sở giao thông, hay các trung tâm đào tạoGPLX.Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi trắc nghiệm luật giao thông đườngbộ được chia trọn gói trong 15 đề thi mẫu mà Sở Giao thông thườngdùng để cho học viên dự thi sát hạch giấy phép lái xe hạng B1, B2,chuyên dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô (B1, B2) có thểluyện thi lý thuyết đạt hiệu quả nhất.Các câu hỏi trắc nghiệm được chia thành 15 đề thi theo mẫu 15 đềluyện thi Giấy pháp lái xe hạng B2 (GPLX B2), bạn có thể tự lựachọn đề thi cho riêng mình để luyện thi. Chỉ cần luyện thi qua26/30 câu trong mỗi đề thi thì bạn sẽ pass qua kỳ sát hạchGPLX.Bạn cũng có thể lựa chọn ngẫu nhiên trong 15 đề thi để làm bài.Trong đề thì có cả phần thi lý thuyết và có cả phần thi sa hình.Các phần thi đảm bảo đầy đủ 100% nội dung của tài liệu ôn thi sáthạch giấy phép lái xe.Kết quả sẽ có ngay sau khi kết thúc bài thi. Sẽ thông báo điểm đạt/ trượt của bạn. Nếu trượt bạn cứ thi nhiều lần và rút kinh nghiệmcho từng đề thi, thì sẽ pass 100%.Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:- Đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT, phù hợp với cáctrung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên cả nước.- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (450cau hoi) gồm 15 đề thi (15 de thi).- Số lượng 15 đề thi đầy đủ 450 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe(GPLX oto) ô tô hạng B2.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc bài làm thi.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi, để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án, chúng tôi liên tục cập nhậtđáp án đúng.- Ứng dụng giúp bạn học luật giao thông, luật đường bộ, trành chokhông bị phạt, vi phạm, hành chính khi đi trên đường và sẽ giúp bạnnắm rõ được luật, biển báo giao thông, luật giao thông, luật đườngbộ.Chúc các bạn luyện và thi thành công trong đợt thi: giấy phép láixe, bằng lái, xe ô tô!Practice tests RoadTraffic Act "automobile driver's license"TEST DRIVING LICENCE (driving license), GRADE A1, A2 and GRADE B1,B2, C, D, E, FD, FE.Just spent 2 hours for test prep exam 15 road traffic law, drivinglicense exam cleaning, examination B, B1, B2, you will pass theexam performance, police theory ganglion driving license of theDepartment of traffic, or the driving license trainingcenter.The app includes the full 450 multiple-choice questions of roadtraffic law is broken Package in 15 sample exam questions thatDepartment of Transport used to exam students driving licenseexamination classes B1, B2, specifically for licensing examinationroad motor driving, you are prepared to help the automobiledriver's license test (B1, B2) can cram the most effectivetheory.The multiple choice questions are divided into 15 subject examsExam Form 15 legal driving License Grade B2 (B2 driving license),you can choose your own exam to exam preparation. Just cram through26/30 each exam question, you will pass through driving licenseexaminations.You can also randomly selected 15 articles that were written to do.In the subject has both the theoretical and there sa picturecontest. The section ensures full implementation of 100% of thecontent of document prep driving license examination.Results will be available shortly after the end of the test. Willnotice points gain / your slide. If you slide the exam multipletimes and drawing on the experience of each quiz, they will pass100%.The main functions of the app include:- The implementation of the Vietnam General Department of RoadTransport Ministry, in accordance with the training center drivingtest across the country.- List of all exam questions cover the full contents of 450questions (450 cau hoi) includes 15 exam (15 de thi).- The number of 15 450 full exam prep questions driving license(driving license oto) automotive grade B2.- Results after the end of all do the implementation.- It answers after the test is complete reference 1 exam, to seehow true and false statements.- List includes 450 questions answers, we constantly update thecorrect answer.- The app helps you learn traffic laws, road rules, sling for nopenalty, violations, administrative while on the road and will helpyou to understand the rules, traffic signs, traffic laws, roadrules .I wish you success in the exam preparation and exams: driver'slicense, driver's license, car!
Brain Dots Advanced 1.1 APK
HuynhTho
Chase the violet dots to score points. Forevery point a new red enemy spawns. Beat your friends' high-scoresand complete as many achievements as you can. It's not as easy asit looks.if you eat 3 star , violet dots big can eat every thing on thescreen...Features:- Many challenging achievements- Endless and repeatable game-play- Insanely addictive and competitive- Brain teaser, eye trainer and reflex testerHave fun !
Math Duel Fast 1.1 APK
HuynhTho
This is the best kids games !Game have 3 lever. easy, medium, hard. for each lever have many+ Game for 2 players are better known as a fighting game -Practice basic math means that this is a math game for children 5years old and older+ Games free kids math strengthens problem-solving skills, reflexesand concentration+ Educational Game for teens as well as a fun free gameThis game and similar games are mathematical things create mathfun. All that you need to worry about how to come up with thecorrect answer to the equation faster opponents and your score willincrease! Do not ever think to guess bad luck - you will lose 1point for each wrong answer.This is a fun intellectual game, competitive and educational gamesfor children and adults. The old boys and girls, let's play 10games in a row and you will be ready to cope with math test atschool, and the parents too, let's review your math with the helpof game This multi-player!Let your brain busy right now!
Tử vi 12 chòm sao 1.0.4 APK
HuynhTho
Ứng dụng Tử vi 12 chòm sao cung cấp chobạn thông tin về 12 cung hoàng đạo, tư vấn về tử vi, tình yêu, tiềnbạc, may mắn, công việc hằng ngày.Thông tin được cập nhật liên tục mỗi ngày. Được tổng hợp từ nhiềunguồn tin uy tín và khoa học trên thế giới đảm bảo chính xác vàkhách quan nhất.Bạn có thể tìm hiểu sự hòa hợp giữa các cung hoàng đạo, xem tin tứcvui mỗi ngày về bí mật 12 chòm sao.Ứng dụng giao diện đẹp, đơn giản dễ sử dụng cho tất cả các sao.Chức năng chính của ứng dụng:- Xem tử vi mỗi ngày của 12 cung hoàng đạo.- Xem độ hoà hợp về tình yêu, cảm xúc giữa các cung với nhau.- Xem đặc tính, nguồn gốc và tính cách, con đường tình cảm, sựnghiệp của các cung hoang dao trong cuộc sống- Xem các mật ngữ, bí mật cung hoàng đạo- Cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất về 12 Cung Hoàng Đạo- Chia sẻ thông tin lên Facebook, SMS, Email, Zalo ...Các cung hoang dao: Bạch Dương (Dương Cưu), Kim Ngưu, Song Tử,Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp (Hổ Cáp), Nhân Mã, MaKết, Bảo Bình, Song Ngư.Hi vọng các bạn có những phút giây vui vẻ khi sử dụng ứng dụng. Nếuthấy hay hãy đánh giá 5 ★★★★★ để ủng hộ giúp ứng dụng ngày càngphát triển các bạn nhé.Applications Horoscope12 constellations gives you information about 12 zodiac, horoscopeadvice, love, money, luck, everyday tasks.Information is updated constantly every day. Has been compiled frommany sources and scientific reputation in the world to ensure themost accurate and objective.You can learn the harmony between the zodiac, fun to watch newsevery day about 12 secret constellation.Application nice interface, simple to use for all the stars.The main function of the application :- View your daily horoscope 12 zodiac.- View the harmony of love, feelings between the palacetogether.- View properties, backgrounds and personalities, emotional path,the career of the zodiac in life- See the terms secret, the secret of the zodiac- Update of the most intriguing news about 12 zodiac- Share information on Facebook, SMS, Email, Zalo ...The Zodiac: Aries (Aries), Taurus, Gemini, Cancer, Leo,Virgo, Libra, Scorpius (Scorpio), Sagittarius, Capricorn, Aquarius,Pisces.Hope you have moments of fun while using the application. If yousee or evaluate 5 ★★★★★ to help support growing applications all ofyou.
Ôn thi giấy phép lái xe máy 2.1 APK
HuynhTho
Đây là một ứng dụng miễn phí (free app) choviệc học và thi trắc nghiệm, và sát hạch luật, giao thông, giaothông đường bộ, thi giấy phép lái xe , bạng A1, thông qua các bàithi trắc nghiệm trực tuyến 160 câu hỏi và có tham khảo đáp án, hoặcthi 8 đề thi sát hạch lái xe máy, có nhiều đề thi (8 đề thi) đượcphân loại từ 1 đến 8 trong tổng số 160 câu hỏi, bao gồm đầy đủ 160câu. Chỉ cần thi đạt (pass) 8 đề thi này, bạn sẽ thi đạt/đỗ lýthuyết GPLX A1.Ứng dụng gồm đầy đủ 160 câu hỏi luật giao thông đường bộ, chuyêndùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe máy giúp các bạn đang chuẩnbị thi bằng lái xe máy (hạng A1) có thể ôn thi phần lý thuyết và sahình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:- Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đườngbộ Việt Nam Bộ GTVT, của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trêncả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng.v.v- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 160 câu hỏi.- Bao gồm 8 đề thi đầy đủ 160 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe mô tô(GPLX máy) hạng A1.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 160 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác.- Bạn học luật, giao thông, đường bộ, sẽ nắm được, bộ luật, và sẽkhông bị phạt, vi phạm, hành chính. Còn nếu bạn không nắm rõ đượcluật, biển báo (traffic sign), giao thông và luật giao thông, đườngbộ thì sẽ vi phạm luật giao thông.- Nếu bạn thấy ứng dụng có ích với bạn, xin vui lòng cho 5 sao vàG+1. Thanks all.CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG!Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn email:trienkhaidauso@gmail.comChúc các bạn luyện và thi thành công trong đợt thi: giấy phép láixe, bằng lái, xe máy!This is a free app (freeapp) for learning and testing, and testing laws, traffic, roadtraffic, driver's license exam, Tables A1, passed the tests online160 questions and answers with references, or performance, 8threads examination ride a motorcycle, there are many exams (8exams) are classified from 1 to 8 from a total of 160 questions,including 160 complete sentences . Just need to pass (pass) 8 thisquiz, you will take to reach / parking A1 driving licensetheory.Applications include full 160 question of road traffic law, usedfor testing, driver licensing machine is prepared to help youlicense test machine (A1) may review the implementation of theoryand sa image quickly and efficiently.The main functions of the app include:- How to carry out random quiz structure of the General Departmentof Vietnam Road Transport Ministry, the training center drivingtest in the country such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Danang.vv- List of all exam questions cover the full contents of 160questions.- Includes full 8 160 exam prep questions motorcyclist license(driving license machine) A1.- Results after the end of full employment.- It answers reference after the test finished 1 exam to see rightand wrong sentence.- List of 160 Questions include answers correctly.- You studied law, traffic, road, will understand, the law, andwill not be penalized, breach, administrative. If you do notunderstand is the law, signs (traffic sign), transport and trafficlaws, road will violate traffic laws.- If you find useful for your application, please give 5 stars andG + 1. Thanks all.WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!We are always eager to get your feedback email:trienkhaidauso@gmail.comI wish you success in the exam preparation and exams: driver'slicense, driver's license, motorcycle!
Robots chat 1.2 APK
HuynhTho
Robots chat is intelligent applications givesusers moments of relaxationWhile you chat, the robot will automatically respond to thequestion or ask the simple questionIf you are feeling alone, feeling bored, no friend is available tochat or no one replying you but still you want to chat with someoneas friend, then you can use this app so that you will communicatewith our Intelligent "robots chat". Robot will never neglect you,it will reply you all the time.You need to be online to talk - the app has to communicate withservers in order to be clever - but even slow connections arefine.With me experience "ROBOTs CHAT" now !Have fun to learn English!!!
Vietnam Map Puzzles 1.0 APK
HuynhTho
In May 2014, China has put down 891 rigs Hai Duong illegally inwaters under the sovereignty of Vietnam. The game "Puzzle VietnamMap 2014" will assert sovereign island nation of Vietnam with theinternational community, the United Nations. Vietnam entirelysufficient basis to prove that two Truongsa and Hoangsa Islandssovereignty of Vietnam.How to play Vietnam Map Puzzle 2014:You have 9 pieces, your mission is to form the same puzzle with theanswer.- You have 120 seconds to execute- To see the answer, click on the button "Show Answer"Let's relax with Vietnam Map Puzzle 2014:!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!