1.4 / March 16, 2015
(5.0/5) (1)

Description

Three simple rules:
1) Click the tile in differant color.
2) Faster the better
3) The longer winning streak the better

(Note, might cause anger and nausea!)

App Information Crazy Colors

 • App Name
  Crazy Colors
 • Package Name
  com.thorne.crazycolors.crazycolors
 • Updated
  March 16, 2015
 • File Size
  2.9M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Thorne
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Email [email protected]
  St:persgatan 31 60233 Norrköping
 • Google Play Link

Thorne Show More...

Barnbok - Godnatt små monster 1.3 APK
Thorne
Barnbok - Godnatt små monsterEn härlig barnboksapp för de yngsta barnen!I denna app får ni möta lilla monster Blå och hans vänner. Dethar blivit kväll och dags att lägga sig, men monstren kan intesova. De är konstigt nog lite rädda för monster. .. Följ med isagan, öppna dörren när det knackar och räkna hur många som kommeroch kryper ner i sängen hos lilla monster Blå. Men vänta! Är inteden där sista filuren i dörren väldigt lik dig?!Appen passar bra för de yngsta, det räcker med att kunna läggahela handen på skärmen för att själv kunna förflytta sig framåtgenom sagan. Samtidigt som man har roligt och lyssnar på engodnattsaga tränar man även på färger, siffrorna upp till fyra ochantalsuppfattning. Sagan går på rim och flera delar återkommer omoch om igen så att man kan lära sig sagan och följa med itexten.Kopplingar till Lpfö 98 (Läroplan för förskolan)• Stimulerar barnets språkliga utveckling• Stimulerar barnet att utveckla sin förståelse för antal ochtalbegreppetDet roligaste med godnattsagan är att barnet själv dyker upp idörren på slutet. När du startar sagan blir du ombedd att ta/letaupp ett foto av ditt barn. Fotot sparas och kan användas varje gångsagan startar. Självklart går det att ändra foto om ett syskoneller en kompis också vill dyka upp hos lilla monster Blå. Du kanäven höra sagan utan att använda ett eget foto. Du hittarinställningarna för foto under Inställningar i startmenyn. UnderInställningar kan du även välja att sagan ska loopas, så att barnetpå egen hand kan fortsätta att höra sagan om och om igen.I appen kan man även välja att endast leka tittut med lillamonster Blå och hans vänner. Då läses inte sagan upp. Bakom dörrenknackar ett monster, öppna och se vem det är! Tittut!Appen är helt på svenska och eftersom den vänder sig till barnfinns det självklart ingen reklam, ingenting som kostar pengar ochinga länkar till sociala medier i den.Denna app är skapad av två nördiga föräldrar till ett mycketälskat barn. Vi kände att vi saknade barnboksappar för Android tillvår 1årige son, så vi kom på att vi skulle göra en egen. Eftersomen av oss även är matematiklärare kunde vi inte låta bli att läggain lite räkning också, som en bonus. Nu vill vi dela med oss tiller andra. Hoppas att ni får lika mycket glädje av den som vihar!Vi tar gärna emot feedback och tips om förbättringar ellerutveckling!Notera: Rättning av buggar sker inte för stunden. Kommer görasdå tid och motivation sammanstrålar.Children's Book -Goodnight little monstersA lovely barnboksapp for the youngest children!In this app, you will meet the little monster Blue and hisfriends. It has become evening and time to fold, but the monsterscan not sleep. They are strangely little afraid of monsters. ..Follow the saga, open the door when the knocking and count how manypeople come and crawl into bed with little monster Blue. But wait!Is not that last one out the door a lot like you ?!The app is suitable for the youngest, it is enough to be able toput your whole hand on the screen to himself able to move forwardthrough the story. While you're having fun and listening to abedtime story you train even on colors, numbers up to four and thenumber of view. The Lord goes on rhyme and several parts recursagain and again so that you can learn the tale and follow thetext.Link to Lpfö 98 (Curriculum for Preschool)• Stimulates the child's linguistic development• Stimulates the child to develop their understanding of number andnumber senseThe most enjoyable bedtime story is that the child himself showsup at the door at the end. When you start the tale you will beasked to take / look up a photo of your child. The photo is savedand can be used every time the saga begins. Of course you canchange the photo of a sibling or a friend also wants to show up atthe little monster Blue. You can even hear the tale without using aseparate photo. You will find the settings for photo under Settingsin the Start menu. Under Settings, you can also choose to storymust be looped, so the child can independently continue to hear thetale over and over again.The app can also choose to play peekaboo with little monsterBlue and his friends. Then read no fairy tale up. Behind the doorknocking a monster, open, and see who it is! Peekaboo!The app is entirely in Swedish and since it is aimed atchildren, there is obviously no advertising, nothing that costsmoney and no links to social media in it.This app is created by two nerdy parents of a much loved child.We felt we lacked barnboksappar for Android to our 1årige son, sowe realized that we could make your own. Since one of us is also amathematics teacher, we could not help but put a little bill also,as a bonus. Now we want to share with you others. Hope you get asmuch pleasure from it as we have!We welcome your feedback and tips for improvement ordevelopment!Note: Correction of bugs do not happen at the moment. Will bemade at the time and motivation converge.
Tic Tiles Toe 1.0 APK
Thorne
Minimalistic Tic Tac Toe, withsometwists:1) To win you need four tiles in a row.2) There are three players on the board at the same time, youandtwo bots.3) AI:s level are quite hard so you are in for a treat. ;)This is the first app I've ever made for Android.I hope you will enjoy playing it as much as I did making it.
Crazy Colors 1.4 APK
Thorne
Three simple rules:1) Click the tile in differant color.2) Faster the better3) The longer winning streak the better(Note, might cause anger and nausea!)

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.