2.0 / June 22, 2015
(4.0/5) (323)

Description

Debattle är svensk politiks tyngsta hitmaskinsom låter dig styra landets partiledare i riksdagens hårdasterap-battle.

Så här gör du:

Tryck på Börja Debattla-knappen.

Rulla skivomslagen upp och ner för att välja vilka partiledaresom ska mötas.

Välj mellan fyra olika bakgrunds-beats.

Sedan väljer du om du vill ha Auto-sync på eller av. När den ärPÅ hjälper den dig att rappa i takt. Vill du ha full frihet stängerdu AV den.

När du satt igång styr du partiledarna att säga det som du villgenom att trycka på rap-knapparna nedtill i takt tillbakgrunds-beatet.

Experimentera fritt! Om du inte får till det till en början kandu när som helst börja om genom att trycka på krysset upptill.

När partiledarna battlat färdigt har du gjort en 1:30 min långrap-battle som du kan dela, spara eller börja om från början med omdu inte blev nöjd.

Lycka till med debattlandet!

Android version 4.0-4.4:
Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5.
Appen fungerar på fler fabrikat, men optimering är gjord för deangivna ovan.

Debattle the Swedishpolicy's heaviest hitmaskin that lets you control the country'sparty leaders in parliament hardest rap battle.
 
To do this:

Press Start Debattla button.

Roll album covers up and down to select the party leader tomeet.

Choose from four different background beats.

Then select if you want auto-sync on or off. When it is ON ithelps you to rap in tact. Do you want full freedom, turn itoff.

When you started, you control the party leaders to say what youwant by pressing the rap buttons at the bottom to the beat of thebackground the beat.

Experiment freely! If you do not get it at first, you can at anytime to start over by pressing the X at the top.

When party leaders battlat finished, you have made a 1:30 minlong rap battle that you can share, save or start over with if youwere not satisfied.
 

Good luck with debate country!

Android version 4.0-4.4:
Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, the Google Nexus 5th
The app works on more brands, but optimization is made for theindicated above.

App Information Debattle

Debattle Version History

Select Debattle Version :
 • 2.0 (3) - Latest Version
 • Debattle 2.0 APK File

  Publish Date: 2016 /1/24
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 27.9 MB
  Tested on: Android 4.4 (KitKat, API: 19)
  File Sha1: 516867d66b6ab5df0399bbd2e1b57d0cfdef6a0a
  APK Signature: 6fddf75ab9f481c4aebe10dd054e2dc7bc9cde3a

Sveriges Radio Show More...

Debattle 2.0 APK
Debattle är svensk politiks tyngsta hitmaskinsom låter dig styra landets partiledare i riksdagens hårdasterap-battle.Så här gör du:Tryck på Börja Debattla-knappen.Rulla skivomslagen upp och ner för att välja vilka partiledaresom ska mötas.Välj mellan fyra olika bakgrunds-beats.Sedan väljer du om du vill ha Auto-sync på eller av. När den ärPÅ hjälper den dig att rappa i takt. Vill du ha full frihet stängerdu AV den.När du satt igång styr du partiledarna att säga det som du villgenom att trycka på rap-knapparna nedtill i takt tillbakgrunds-beatet.Experimentera fritt! Om du inte får till det till en början kandu när som helst börja om genom att trycka på krysset upptill.När partiledarna battlat färdigt har du gjort en 1:30 min långrap-battle som du kan dela, spara eller börja om från början med omdu inte blev nöjd.Lycka till med debattlandet!Android version 4.0-4.4:Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5.Appen fungerar på fler fabrikat, men optimering är gjord för deangivna ovan.Debattle the Swedishpolicy's heaviest hitmaskin that lets you control the country'sparty leaders in parliament hardest rap battle. To do this:Press Start Debattla button.Roll album covers up and down to select the party leader tomeet.Choose from four different background beats.Then select if you want auto-sync on or off. When it is ON ithelps you to rap in tact. Do you want full freedom, turn itoff.When you started, you control the party leaders to say what youwant by pressing the rap buttons at the bottom to the beat of thebackground the beat.Experiment freely! If you do not get it at first, you can at anytime to start over by pressing the X at the top.When party leaders battlat finished, you have made a 1:30 minlong rap battle that you can share, save or start over with if youwere not satisfied. Good luck with debate country!Android version 4.0-4.4:Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, the Google Nexus 5thThe app works on more brands, but optimization is made for theindicated above.
Sveriges Radio Play 6.1.6 APK
Listen to all of Swedish Radio's content inour official app. All channels are available live and all shows ondemand. You can also download podcasts and listen offline.
P3 Radio 1.4 APK
Here is it! The radio app that gives you newmusic just the way you like it. Without ads. Choose a channel,press play and let the latest music flow free. P3 Radio hasSveriges Radio's three best music channels: P3, P3 Star and P3 Dingata. When you hear a good song, save it as a favorite and listento it in your musicplayer. Or send it to a friend as a lovebomb("kärleksbomb").
Radioapans kojträd 2.0.2 APK
Radioapans kojträd är en app för barn frånSveriges RadioRadioapan är Barnradions blåa maskot och en riktigt apig kompis.Han bor i en trädkoja i Sagoskogen och älskar radio och ljud.I Radioapans träd kan du:- Lyssna på sagor och sånger från Barnradion- Inreda Radioapans koja med Emmot- Plocka bananer med Radioapans flygande matta (ny!)- Mata fåglar med Ljudmonstret- Lysa med ficklampa och hitta gömda saker (ny!)- Upptäcka alla djur runt om i trädet”Radioapans kojträd” är anpassad för de yngsta barnen, 2-7 år, medmycket ljud och animation. Även den som inte kan läsa kan leka ochha kul med Radioapan. Appen passar också bra att användatillsammans.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så att denbåde ska vara rolig och lätt att använda. Fokus ligger på att kunnalyssna på barnradio i en mysig miljö och leka tillsammans medRadioapan och hans vänner.Radioapans värld med sin vänliga stämning och färgglada grafik ärvälkänd för många barn och föräldrar. I appen ”Radioapansbanankalas” och på Radioapans webbplats hos Sveriges Radio kan duhöra fler program från Barnradion och leka och spela mer medRadioapan. Alla Barnradions program finns också i appen SverigesRadio Play.”Radioapans kojträd” är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases). När du laddat hem sagorna och sångernafinns de i appen och du behöver inte ha uppkoppling för attlyssna.Hemligt välkommen till Radioapans kojträd!Om Sveriges Radio:Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion iallmänhetens tjänst.Version 2.0 © Copyright Sveriges RadioNotera:Appar som är spelliknande kräver ofta telefoner och surfplattor medsnabb processor och ordentligt med minne. Det gäller även för"Radioapans kojträd". Det här är vad vi rekommenderar för att appenska fungera bra:- Telefon eller surfplatta med Android 4.1 och uppåt.- Telefon eller surfplatta med snabb processor och ordentligt medminne.Om du har en telefon med långsammare processor eller lite minneblir också appen långsammare.Radio Monkey kojträd isan app for children from Sveriges RadioRadio Monkey's Child Radio blue mascot and a really apig friend. Helives in a tree house in the Fairytale Forest and loves radio andaudio.In Radio Monkey Tree you can:- Listen to stories and songs from the Children radio- Decoration Radio Monkey hut with Emmot- Pick bananas Radio Monkey magic carpet (new!)- Feed the birds with the sound pattern- Shine with flashlight and find hidden things (new!)- Discovering all the animals around the tree"Radio Monkey kojträd" is designed for the youngest children, 2-7years, with much sound and animation. Even those who can not readcan play and have fun with Radio monkey. The app is also suitableto use together.The app was developed in collaboration with children and thoroughlytested to ensure it should be fun and easy to use. The focus is tobe able to listen to fiction in a cozy environment and playtogether with Radio Monkey and his friends.Radio Monkey World with its friendly atmosphere and colorfulgraphics are well known to many children and parents. The app"Radio Monkey banana party" and on Radio Monkey website of theSwedish Radio you can hear more programs from the Children radioand play and play more with Radio Monkey. All Children's radioprograms are also available in the app Sveriges Radio Play."Radio Monkey kojträd" is free and there is no purchase inside theapp (no in app purchases). Once you have downloaded the tales andsongs are in the app, and you do not have connectivity tolisten.Secret welcome to Radio Monkey kojträd!About Radio Sweden:Swedish Radio is advertising free and independent radio publicservice.Version 2.0 © Copyright Swedish RadioNote:Apps that are similar games often require phones and tablets withfast processor and plenty of memory. It also applies to the "RadioMonkey kojträd". This is what we recommend for the app to workwell:- Phone or tablet with Android 4.1 and above.- Phone or tablet with a fast processor and plenty of memory.If you have a phone with a slower processor or little memory alsobecomes app slower.
Radioapan – banankalas! 1.3.3 APK
"Radioapans banankalas" är en app för barnfrån Sveriges Radio.Det är dags att fixa banankalas i Sagoskogen. Häng med!Radioapan är Barnradions blåa maskot och en riktigt apig kompis.Han bor i en trädkoja i Sagoskogen och älskar radio och ljud.Radioapan samlar ljud i burkar, spelar banjo och sjunger sångertillsammans med kompisarna Tassa och Emmot.I Radioapans banankalas kan du:* Baka tårta och dekorera den som du vill.* Mata Radioapan och hans kompisar - men vad gillar deegentligen?* Blåsa upp ballonger med Blåsfisken.* Måla vimplar med Emmot och dekorera kalaset.* Tända lampor i en labyrint med Eldflugan.* Laga Radioapans radio så att det blir musik på kalaset.* Ge ljudpaket till Radioapan och kompisarna.* Leka kurragömma med Tassa och hitta skogens djur.Du kan också följa med till Radioapans lyssningshörna och hörahemligt bra sagor och sånger från Barnradion."Radioapans banankalas" är anpassad för de yngsta barnen med storatryckytor och mycket ljud och animationer. Även den som inte kanläsa kan leka och ha kul med Radioapan. Appen passar också bra attanvända tillsammans.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så att denska vara både rolig och lätt att använda. Fokus ligger på lek ochatt alla barn ska kunna lösa de olika momenten i sin egentakt.Den härligt färgglada grafiken känner du igen från Radioapanswebbplats hos Sveriges Radio. Där kan du också höra fler programfrån Barnradion och leka och spela mer med Radioapan(sverigesradio.se/radioapan)."Radioapans banankalas" är gratis och det finns inga köp inne iappen.Hemligt välkommen på banankalas med Radioapan!Om Sveriges Radio:Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett publicserviceföretag.Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgiftatt göra kvalitativt innehåll av alla slag för hela Sverigesbefolkning.---Observera---Appar som är spelliknande kräver ofta telefoner och surfplattor medsnabb processor och ordentligt med minne. Det gäller även för"Radioapans banankalas". Det här är vad vi rekommenderar för attappen ska fungera bra:- Telefon eller surfplatta med Android 2.3 och uppåt.- Telefon eller surfplatta med snabb processor och ordentligt medminne.Appen fungerar på fler fabrikat och modeller än exemplen ovan. Menom du har en telefon med långsammare processor eller lite minneblir också appen långsammare."Radio Monkey bananaparty" is an app for kids from Swedish Radio.It's time to fix banana party in Fairytale Forest. Join!Radio Monkey's Child Radio blue mascot and a really apig friend. Helives in a tree house in Fairytale Forest and loves radio andaudio. Radio Monkey collects sounds in jars, playing banjo andsinging songs with their friends and Tassa Emmot.In Radio Monkey banana party, you can:* Bake the cake and decorate it as you like.* Radio Feed The Monkey and his friends - but what do they reallymean?* Blow up balloons with pufferfish.* Paint pennants with Emmot and decorate the party.* Light bulbs in a maze with Firefly.* Bake Radio Monkey radio so it will be music at the party.* Provide audio packages to Radio Monkey and friends.* Playing hide and seek with Tassa and find the animals of theforest.You can also go to the Monkey Radio listening area and hear thesecret good stories and songs from the Children'sBroadcasting."Radio Monkey banana party" is adapted for the youngest children inlarge print surfaces and very sound and animations. Even those whocan not read can play and have fun with Radio monkey. The app isalso suitable to use together.The app was developed in collaboration with children and carefullytested so that it will be both fun and easy to use. The focus is onthe play and that all children should be able to solve the variousstages at their own pace.The wonderfully colorful graphics, you'll recognize from the radioMonkey website of Swedish Radio. You can also hear more programsfrom Children radio and play and play more with Radio Monkey(sverigesradio.se/radioapan)."Radio Monkey banana party" is free and there is no purchase insidethe app.Undercover welcome party at the track with Radio Monkey!If Sveriges Radio:Sveriges Radio is a company in the public service - a publicservice.Sveriges Radio, the commercial-free and independent radio with thetask of making quality content of all kinds for the entire Swedishpopulation.--- Note ---Apps that are similar games often require phones and tablets with afast processor and plenty of memory. It also applies to the "RadioMonkey banana party." This is what we recommend for the app to workwell:- Phone or tablet with Android 2.3 and above.- Phone or tablet with a fast processor and plenty of memory.The app works on more brands and models than the examples above.But if you have a phone with a slower processor or some memory alsobecomes app slower.
P2 (bokmärkesapp) 1.0.3 APK
När du klickar på P2-ikonen startarbokmärkesappen din telefons webbläsare och går till P2s förstasida.P2 är kanalen med uppdraget att dels sända musikprogram inomkonstmusik, jazz och folkmusik, dels att sända program på andraspråk än svenska.P2 associeras ofta med klassisk musik och det är mycket riktigten radiokanal där du hör konstmusik från alla tidsåldrar.P2 sänder även improvisationsmusik (t ex jazz), traditionsmusik ochgränsöverskridande musik du inte kan höra i någon annanFM-kanal.P2 är faktiskt Sveriges i särklass största livescen för klassiskt,folkmusik och jazz.
Gamla Melodikrysset i P4 APK
Med Melodikrysset för Android löser du kryssetdirekt i din telefon. Lyssna på snabbgenomgången och skicka sedanin din lösning för att vara med och tävla. Knappen för att skickain krysset dyker upp då du fyllt i hela krysset. Du kan också rättadina svar och lösa tidigare kryss bara för nöjes skull.With Melody Ticking forAndroid resolve cross directly in your phone. Listen to the rapidcompletion, then submit your solution to participate and compete.Button to submit the cross shows up when you filled out the entirepost. You can also correct your answers and solve the previouscheck just for pleasure.
Sport/Radiosporten (bokmärke) 1.0.3 APK
Med Sveriges Radios bokmärkesapp är det alltidenkelt att komma till vår sajt. När du klickar på Sport-ikonenstartar appen din telefons webbläsare och går till Sveriges Radiossportsajt, Radiosporten.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.