„Нет Инфо” АД Apps

Sinoptik.bg 1.1
Sinoptik.bg - прогноза за времето, навсякъде и по всяко време.Sinoptik.bg е най-големият сайт за прогноза за времето вбългарското интернет пространство.Сайтът предоставя детайлна десетдневна прогноза за 80 000 локации вцял свят.На Sinoptik.bg можете да се информирате и за условията за ски внай-големите български зимни курорти, както и да видите картина откамерите на пистите.Сега цялата информация от Sinoptik.bg е достъпна за васнавсякъде, където и да сте и по всяко време, чрез мобилното ниприложение за Android.Някои от любимите ни функционалности:- „Усеща се като“ температурна стойност;- Синхрон между фоново изображение и състояние на времето вмомента;- Почасова прогноза за следващите 24 ч., с конкретни детайли завсеки час;- Детайлна 10-дневна прогноза;- Бърз достъп до любими локации;- Ски условия в големите български зимни курорти;- Картина от камери на пистите;- Състояние на пистите и съоръженията;- Карти на пистите;- Widget;Как да използвате приложението:- Плъзнете екрана нагоре, за да видите детайли за времето вмомента;- Плъзнете екрана наляво, за да преминете на 24-часова или10-дневна прогноза;- Добавете любима локация чрез символа + в горния десен ъгъл;- Натиснете името на града за бързо превключване между любимилокации;- За детайли за конкретен ден или час - натиснете върху конкретнияред;- За да пуснете камера от конкретна местност, натиснете върху редаили малката камера вдясно;- Изкарайте пълното меню от символа в горния ляв ъгъл;Sinoptik.bg - weather, anywhere and anytime.Sinoptik.bg largest website weather forecast for BulgarianInternet space.The site provides a detailed ten-day forecast for 80,000 locationsworldwide.On Sinoptik.bg you can inform and ski conditions in the biggestBulgarian ski resorts, and view pictures from cameras on theslopes.Now all the information from Sinoptik.bg is available to youwherever you are and at any time through our mobile app forAndroid.Some of our favorite features:- "Feels Like" temperature value;- Synchronization between the background image and weatherconditions at the time;- Hourly forecast for the next 24 hours, with specific details foreach hour;- Detailed 10 day forecast;- Quick access to favorite locations;- Ski conditions in major Bulgarian ski resorts;- Picture of cameras on the slopes;- State of slopes and facilities;- Maps of slopes;- Widget;How to use the application:- Slide the screen upwards to view the details of the currentweather;- Slide the screen left to go on 24-hour or 10-day forecast;- Add your favorite location by the + symbol in the upper rightcorner;- Click on the city name to quickly switch between your favoritelocations;- For details on a particular day or hour - click on thisline;- To start the camera from a particular place, click on the row orsmall camera right;- Get the full menu of the symbol in the upper left corner;
Vbox7.com 1.7.1
Изтеглете приложението на Vbox7 и гледайтенай-актуалните и интересни видеа в България - култовия Избор наредактора, най-влиятелната класация за видео Топ 40 и милиони видеасамо в едно приложение!Vbox7 App дава лесен достъп до всички актуални видеа в Избор наредактора, Топ 40, Популярни днес, Топ 40 БГ музика, Топ 40Авторски и най-гледаните забавни топ класации и категории.С един клик се абонирате за любимите си канали; правите своиплейлисти и споделяте в социалните мрежи.
Gong.bg 1.0.25
Gong.bg е лидер в областта на спортнатаинформация в интернет. Сайтът предлага богато съдържание отактуални и ексклузивни новини от света на спорта, широк избор отаудио и видео материали, модерна визия и уникалнифункционалности.Gong.bg се стреми да бъде най-актуалният и най-достоверен източникна спортни новини в българското уеб пространство, като освенинформация от света на българския и световен футбол, на Gong.bgможе да откриете и богато съдържание за спортове като тенис,волейбол, баскетбол, моторни, зимни и др. Коментарите в Gong.bg садело на най-авторитетните спортни журналисти в България.Мисията на Gong.bg е да поднася информацията коректно ибързо.Вече приложението е и с Livescore за футбол.Gong.bg is a leader inthe field of sports information on the Internet. The site offersrich content from current and exclusive news from the world ofsports, a wide selection of audio and video materials, moderndesign and unique functionalities.Gong.bg strives to be the most recent and most reliable source ofsports news in Bulgarian web space, plus information from the worldof Bulgarian and world football, of Gong.bg can find rich contentfor sports such as tennis, volleyball , basketball, motor, winterand others. Comments Gong.bg are the work of the most respectedsports journalists in Bulgaria.Gong.bg mission is to deliver the information correctly andquickly.Now the application is and Livescore for football.
Gong Play 0.2.5
Спортът – навсякъде с вас!Gong Play е платена платформа за онлайн излъчване на спортнисъбития, създадена за вас – феновете на спорта.Вие можете да гледате:• А Група на Българското футболно първенство• Английската Висша лига• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• Европейски квалификации 2016 (без срещите на националния отбор наБългария)• NBA• Боксови гала вечери• Формула 1• И още спортни събития!Приложението е идеално за динамичните хора, които не искат дапропускат нито едно спортно събитие и искат да гледатпредставянията на любимите си отбори и спортисти.Приложението Gong Play ви позволява да гледате стрийма вHQ.Моля, проверете с вашия интернет доставчик дали скоростта исвързаността му могат да поемат подобен капацитет.Приложението Gong Play ви предлага лесно заплащане – чрезабонаментни планове, платими чрез вашия акаунт за разплащане намобилния ви телефон.Препоръчваме да заплатите вашето спортно събитие или абонаментпоне 24 часа преди първия мач, който искате да гледате. Ако платитенепосредствено преди започване на мача/спортното събитие, не можеда гарантираме, че системата ще обработи навреме вашето плащане ище може да гледате безпроблемно избрания от вас мач.Можете да гледате по 6 мача от всеки кръг на А Група и 6 мача отвсеки кръг на Английската Висша лига и още 6 мача английски футбол.За повече информация и нови спортни събития, както и кои спортнисъбития ще бъдат излъчвани, вижте в Програма, тъй като са възможнипромени в програмата, които не зависят от Gong Play.В чужбина можете да гледате мачовете от А Група. Мачовете отВисшата лига, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Евроквалификации 2016, NBA и Боксови гала вечери и други спортнисъбития не са разрешени за гледане извън България. При промяна, щеуведомяваме своевременно.Sport - anywhere withyou!Gong Play paid platform for online broadcasting of sports eventscreated for you - the fans of the sport.You can watch:• A group of Bulgarian football championship• English Premier League• Capital One Cup• FA Cup• Sky Bet Championship• European Qualifications 2016 (no meetings of the national team ofBulgaria)• NBA• Boxing gala dinners• Formula 1• And more sporting events!The application is ideal for dynamic people who do not want to missany sports event and want to watch the performances of theirfavorite teams and athletes.Gong Play application allows you to watch stream at HQ.Please check with your ISP whether the speed and connectivity itmay take a similar capacity.Gong Play app offers easy payment - through subscription plans,payable by payment to your account on your mobile phone.We recommend to pay your subscription or sporting event at least24 hours before the first match you want to watch. If you pay justbefore the start of the match / sporting event, we can notguarantee that the system will process your payment on time and youcan easily watch your chosen game.You can watch six games of each round of Group A and 6 games fromevery round of the Premier League and six more matches in Englishfootball. For more information and the latest sporting events andsporting events which will be broadcast refer to the program aspossible changes in the program that do not depend on GongPlay.Abroad you can watch the games from the A Group. Matches of thePremier League, Capital One Cup, FA Cup, Sky Bet Championship, Euro2016 qualifiers, NBA and boxing gala dinners and other sportingevents are not allowed to look outside Bulgaria. In case, we willbe informed in due course.
ABV Mail 2.2.7
Mobile application of ABV Mail gives you easyaccess to your correspondence.As with the desktop version and mobile app, you can check and readthe new letters, write emails and be in constant touch with yourfriends and business partners.
Vesti.bg 1.0
Vesti.bg е най-големият информационен сайтвБългария. Сайтът предлага богато съдържание, подбраноотпрофесионални редактори. Научете последните новини от Българияисвета, както и много любопитна информация.
Vesti.bg 1.0.21
Vesti.bg - новини от България и света и...несамо новини. Тук ще намерите най-актуалните теми от деня, авторскиматериали, човешки истории, любопитна информация, илюстрирани смного снимки и видео.Екипът на Vesti.bg се стреми да подбере най-интересното за вас отсвета на политиката, финансите, шоубизнеса, и да го поднесе поинтересен начин.Vesti.bg e информационен сайт, в който можете да прочететенай-важните новини от деня, любопитни истории, да научите новифакти по занимателен начин, да разберете кои са топ темите всоциалните мрежи.Репортерите на Vesti.bg ще ви предложат репортажи с видео отинтересни събития в реално време и ще ви срещнат с интереснихора.Vesti.bg е и платформа, в която читателите могат да участват всъздаването на съдържанието чрез своите коментари, (а също и катони изпращате ваши снимки и видеа, ако сте попаднали на интересносъбитие)Vesti.bg - news fromBulgaria and the world ... and not just news. Here you will findthe current topics of the day copyrighted material, human stories,infotainment, illustrated with many photos and videos.Team Vesti.bg aims to select the most interesting for you from theworld of politics, finance, entertainment, and present it in aninteresting way.Vesti.bg e informative website where you can read the mostimportant news of the day, curious stories, learn new factsentertaining way to find out which are the top topics on socialnetworks.Reporters Vesti.bg will offer video reports from interesting eventsin real time and you meet interesting people.Vesti.bg is the platform in which readers can participate in thecreation of content through their comments (as well as send us yourphotos and videos if you come across an interesting event)
Dariknews.bg 1.0.21
Dariknews.bg е сред лидерите в информационнотообслужване в България. Darik предлага на читателите си бърза, точнаи обективна информация за случващото се в страната и света, както игледните точки, реакциите, коментарите и анализите към събитията ипроцесите у нас и в чужбина. Авторските новини са запазена марка наDariknews.bg.Богатото информационно съдържание на Darik е плод на работата наредакторския екип на сайта и журналистите от Дарик радио. Нашитепотребители имат възможността да следят потока от новини и наместно ниво в 18 града на страната - София, Варна, Пловдив,Благоевград, Сливен, Хасково, Русе, Бургас, Габрово, Добрич, Шумен,Враца, Кюстендил, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Кърджали иРазград.Потребителите на Darik могат да „погледнат“ към случващото себлагодарение на своевременно представените видео и снимки къмматериалите от страната и чужбина.Освен сериозната и прецизна информация даваме на читателите и дозаразвлечение, и усмивка чрез рубриката ни „Любопитно“.Dariknews.bg - oбективност, бързина, прецизност, богатство иразнообразие на информацията, винаги верни на журналистическитепринципи и на аудиторията си!Dariknews.bg is a leaderin information services in Bulgaria. Darik offers readers fast,accurate and objective information about what is happening in thecountry and the world, and the views, comments and analyzes theevents and processes at home and abroad. Copyright news trademarkDariknews.bg.The rich information content of Darik is the fruit of the work ofthe editorial staff of the site and journalists from Darik Radio.Our users have the ability to monitor the flow of news and locallyin 18 cities of the country - Sofia, Varna, Plovdiv, Blagoevgrad,Sliven, Haskovo, Rousse, Bourgas, Gabrovo, Dobrich, Shumen, Vratsa,Kyustendil, Pleven, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Kardzhali andRazgrad.Users of Darik can "look" at what is happening thanks to timelysubmitted videos and photos to the materials from home andabroad.Besides serious and precise information giving readers and a doseof fun and smile through the rubric "curious."Dariknews.bg - obektivnost, speed, precision, richness anddiversity of information always true to journalistic principles andyour audience!
Edna.bg 1.0.21
Edna е най-полезното и практично приложение зажени в България.Предоставя бърз достъп до вашия дневен, седмичен, месечен и годишенхороскоп, специално изготвен за вас от професионаленастролог.Тук ще откриете вашата персонална Таро карта на деня, ще получитесъвети за здраве, диети, връзки, секс, мода и козметика.Ще намерите своята лична Тайна на деня, Късмет на деня и Рецепта наденя.Edna вдъхновява жените в България и им дава възможност да откриятсебе си в качественото, актуално и авторско съдържание наприложението, създадено от лайфстайл редактори, специалисти иментори.Edna is the most usefuland practical application for women in Bulgaria.Provides quick access to your daily, weekly, monthly and yearlyhoroscope, specially prepared for you by a professionalastrologer.Here you will find your personal Tarot card of the day, you'll gettips on health, diet, relationships, sex, fashion andcosmetics.You'll find your personal secret of the day, luck of the day andRecipe of the day.Edna inspire women in Bulgaria and enables them to find themselvesin quality, current, and copyright content application created bylifestyle editors, experts and mentors.