Aftonbladet Apps

Aftonbladet
Aftonbladet
Välkommen till Aftonbladets app!Du har kommit helt rätt – för från och med nu får du alltid detsenaste och bästa inom nyheter, sport, nöje och allt annat som dukan tänka dig att läsa om. Dessutom kan du alltid varva läsandetmed nyheter, klipp och egna program från Aftonbladet TV.Har du några idéer eller synpunkter?Bra – då kan du höra av dig till [email protected]älsningar från Aftonbladet--Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation idin Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlarin uppgifter om din geografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp tillsex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladetsapplikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du intelängre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om dingeografiska position kan du när som helst slå av platstjänster pådin mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.--Welcome to Aftonbladetapp!You've come to the right - for from now on you will always get thelatest and the best in news, sports, entertainment and everythingelse you can think to read about. Moreover, you can always unwindreading the news, cutting and custom programs from AftonbladetTV.Do you have any ideas or comments?Good - then you can get in touch with [email protected] Greetings from Aftonbladet-You who accepted location services for Aftonbladet application inyour Android device to accept Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet continuously collects dataon your geographical location. The data are used to provide you with customized information andlocation marketing by mail, telephone or electronic communication,such as SMS or e-mail. The information can also be used in thedevelopment of new products and services and to provide you withcustomized content in our digital services, such as articles andads that are more relevant to you. The information may be disclosedto other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet savesand may use the data for up to six (6) months after the data wascollected. By downloading, or update Aftonbladet application, you consent tothe processing described above. If you no longer want toAftonbladet be able to collect data on your geographical position,you can at any time turn off location services on your mobilephone. You also have the opportunity to, once a year, getinformation about what information is stored about you, bycontacting Aftonbladet's Privacy Officer. Privacy Manager is Aftonbladet, corporate identity 556100-1123,Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.-
Sportbladet 4.9.2
Aftonbladet
Välkommen till Aftonbladets app!Du har kommit helt rätt – för från och med nu får du alltid detsenaste och bästa inom sport, nyheter, nöje och allt annat som dukan tänka dig att läsa om. Dessutom kan du alltid varva läsandetmed nyheter, klipp och egna program från Aftonbladet TV.Har du några idéer eller synpunkter?Bra – då kan du höra av dig till [email protected]älsningar från Aftonbladet--Du som accepterat platstjänster avseende Aftonbladets applikation idin Android-enhet godkänner att Aftonbladet använder sig av såkallad geo-targeting, vilket innebär att Aftonbladet löpande samlarin uppgifter om din geografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Aftonbladet sparar och kan komma att använda uppgifterna upp tillsex (6) månader efter att uppgifterna samlats in.Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Aftonbladetsapplikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du intelängre vill att Aftonbladet ska kunna samla in uppgifter om dingeografiska position kan du när som helst slå av platstjänster pådin mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Aftonbladets personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Aftonbladet, organisationsnummer556100-1123, Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.--Welcome to Aftonbladetapp!You've come to the right - for from now on you will always get thelatest and best in sports, news, entertainment and everything elseyou can think to read about. Moreover, you can always unwindreading the news, cutting and custom programs from AftonbladetTV.Do you have any ideas or comments?Good - then you can get in touch with [email protected] Greetings from Aftonbladet-You who accepted location services for Aftonbladet application inyour Android device to accept Aftonbladet uses the so-called geotargeting, which means that Aftonbladet continuously collects dataon your geographical location. The data are used to provide you with customized information andlocation marketing by mail, telephone or electronic communication,such as SMS or e-mail. The information can also be used in thedevelopment of new products and services and to provide you withcustomized content in our digital services, such as articles andads that are more relevant to you. The information may be disclosedto other companies within the Schibsted Group. Aftonbladet savesand may use the data for up to six (6) months after the data wascollected. By downloading, or update Aftonbladet application, you consent tothe processing described above. If you no longer want toAftonbladet be able to collect data on your geographical position,you can at any time turn off location services on your mobilephone. You also have the opportunity to, once a year, getinformation about what information is stored about you, bycontacting Aftonbladet's Privacy Officer. Privacy Manager is Aftonbladet, corporate identity 556100-1123,Västra Järnvägsgatan 21,105 17 Stockholm.-
Aftonbladet Tidning 2.0
Aftonbladet
Bläddra, läs och upplev papperseditionen avAftonbladet varje dag i din androidenhet.Med Aftonbladet tidning kan du läsa Aftonbladets nyhetstidningoch Sportbladet redan till frukost. På fredagar förstärker vihelgkänslan med Nöjesbladet som en tredje tidning. Du kan också gåbakåt i tiden, bläddra i arkivet och läsa tidningar du tidigaremissat.Tidningen är tillgänglig från klockan sex varje morgon.För att stärka läsarupplevelsen för dig som också vill hålla diguppdaterad, kan du via appen surfa in direkt på Aftonbladet.se ochsnabbt överblicka och följa de senaste nyhetshändelserna i Sverigeoch världen.GRATIS FÖR DIG MED PLUS PREMIUMFör dig som är Plus Premium-kund hos Aftonbladet ingår Aftonbladettidning i din prenumeration. Plus Premium ger dig även tillgångtill alla Aftonbladets magasin digitalt, alla Plus-artiklar,resguider och unika förmåner.Läs mer om hur vi behandlar kunduppgifter:https://payment.schibsted.se/privacyLäs mer om våra prenumerationsvillkor:https://payment.schibsted.se/termsSUPPORTHar du problem med din prenumeration kontakta:[email protected]änner du till vilken modell samt vilken version av Android duhar så får du gärna skicka med den informationen också.BETALNING VIA GOOGLE PLAYFör 65 kronor får du Aftonbladet varje dag en hel månad. Ett halvårkostar 299 kronor. Det går också att manuellt styck-köpa tidningeni appen, då kostar den 15 kronor.När du styck-köper eller prenumererar på Aftonbladet skerbetalningen genom ditt Google play konto när du bekräftar köpet.Prenumerationen förlängs automatiskt och ditt Google play debiterastidigast 24 timmar innan den nuvarande prenumerationen löper ut. Dukan stänga av den automatiska förlängningen via ditt Google Playkonto.Ingen återbetalning sker om prenumerationen avslutas innan den löptut.Browse, read andexperience the paper edition of Aftonbladet daily in yourandroidenhet.With the Aftonbladet newspaper, you can read the Aftonbladetnewspaper and Sport Bladet already at breakfast. On Fridays, weenhance the weekend feeling with Nöjesbladet as a third newspaper.You can also go back in time, browse the archive and read thenewspapers you previously missed.The magazine is available from six o'clock every morning.In order to enhance the reader experience for guests who want tostay updated, you can surf through the app directly ontoAftonbladet.se and quickly survey and follow the latest news eventsin Sweden and the world.FREE FOR YOU WITH PREMIUM PLUSIf you are a Plus Premium customer of Aftonbladet Aftonbladetnewspaper included in your subscription. Plus Premium also givesyou access to all Aftonbladet magazine digitally, all Plusarticles, city information and unique benefits.Learn more about how we treat the customer information:https://payment.schibsted.se/privacyLearn more about our subscription conditions:https://payment.schibsted.se/termsSUPPORTHaving problems with your subscription, please contact:[email protected] you know which model and which version of Android you have soplease feel free to send that information as well.PAYMENT VIA GOOGLE PLAYFor 65 SEK you get Aftonbladet every day for a whole month. Half ayear costing 299 kronor. You can also manually pieces-buy newspaperin the app, then it costs 15 SEK.When you piece-purchase or subscribe to Aftonbladet, paymentthrough your Google Play account when you confirm the purchase. Thesubscription is automatically renewed and your Google Play chargedat least 24 hours before the current subscription expires. You candisable the automatic extension through your Google Playaccount.No refunds will be made if the subscription is terminated beforeits expiry.
The You Way 1.2
Aftonbladet
App for fashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thousands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feed. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sofi Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.App för mode- och skönhetssajten Theyouway.com.Inspireras och shoppa bland tusentals fashionmärken. Få de senastemodenyheterna, möt våra stylister och läs Sofi Fahrmans, AnineBings och Pernille Teisbaeks bloggar.Ideas forfashion and beauty site Theyouway.com.We bring you a unique shopping experience, thou sands of fashionbrands and an amazing editorial and inspirational feedback. Also, agreat mix of scandinavian bloggers; Sophie Fahrman, Anine Bing andPernille Teisbaek.Ideas for the fashion and beauty site Theyouway.com.Get inspired and shop from thousands of fashion brands. Get thelatest fashion news, meet our stylists and read Sofi Fahrmans,Anine Bing and Pernille Teisbaeks blogs.
Sportbladet Hockey 2.2.6
Aftonbladet
Välkomna till Sportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey ger dig full koll inför, under och eftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering och statistikblandas med nyheter, bloggar och TV. Allt skapat av Sverigesvassaste hockeyredaktion.Sportbladet Hockey ger dig:● De senaste hockeynyheterna från Sportbladet● Liverapportering från matcherna● Lagsidor med senaste nyheterna, interna poängligor mm förspecifika lag.● Resultat, poängligor och statistik för hockeyligorna● Spelarstatistik● Resultatnotiser● Sportbladets hockeybloggar● Highlights och TV-klippBra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkan bli bättre och utvecklas.Fortsätt vara med och förbättra appen.Hä[email protected] toSportbladets hockeyapp!Sportbladet Hockey gives you full control before, during andafter the games. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,live monitoring and post-analysis. Live reports and statistics aremixed with news, blogs and television. Everything created bySweden's best hockey editorial.Sportbladet Hockey gives you:● The latest hockey news from Sportbladet● Live reporting from the matches● Lagsidor with the latest news, internal points leagues, etc. forspecific teams.● Results, points leagues and statistics for hockey leagues● Player Statistics● Result Notices● Sportbladets hockey blogs● Highlights and TV clipsGood could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions on howthe app can be improved and developed.Continue to be with and improve the [email protected]
Sportbladet Trav v1.0.2
Aftonbladet
Sportbladet Trav hjälper dig att hitta dina drag!Vi ger dig intervjuer från stallen, experttips och statistik påsamma ställe. Alltid uppdaterad med redaktionellt innehåll. Gratisi 30 dagar. Du får full funktionalitet under prövoperioden och alladina kommentarer och system sparas. Efter 30 dagar behöver duAftonbladet Plus Premium (59kr/månad), där det också ingårAftonbladet/Sportbladet tidning till din tablet, Aftonbladets allamagasin, med mera.SPELTIPS OCH KRÖNIKORLäs krönikor från bland annat Björn Goop, Lutfi Kolgjini och Stig HJohansson. Ta rygg på 100-miljonersklubbens V75-tips eller gör ditteget system utifrån Sportbladets spelförslag.STATISTIKFESTStartlistor med utökad statistiktjänst där du kan se hur varje hästhar presterat under karriären. Se vinster utifrån distansen ochläget, galopprocent senaste loppen samt hur ofta hästen tagitledning.STALLINTERVJUERFör första gången kan du läsa stallintervjuer och startlistan påsamma ställe. Inför V86 och V75 ger vi dig intervjuer från stallenför alla deltagande hästar, direkt från de som har bäst koll påformen.SKRIV EGNA KOMMENTARERSkriv ner dina spaningar innan loppet så har du koll när du görditt system under veckan. Efter loppet sparar du vad du noterat,och nästa gång hästen tävlar kan du se vad du tidigare skrivitner.RESULTAT FRÅN OMGÅNGENSnyggt presenterade resultat! Höj spänningen när du läserresultaten genom att smyga fram ett lopp i taget. Har du rätt på de6 första…?*** OBS ***Du kan inte spela i appen. Systemen du skapar lämnar du in hos dittombud eller atg.se.När prövoperioden är slut aktiverar du Plus Premium på dittAftonbladet-konto för att fortsätta använda appen. Alla dina systemoch kommentarer sparas även när prövoperioden tar slut.Sportbladet Travelodge will help you find your moves!We bring you interviews from the stall, expert tips andstatistics in one place. Always updated with editorial content.Free for 30 days. You get full functionality during the trialperiod and all your comments and systems saved. After 30 days, youneed to Aftonbladet Plus Premium (59kr / month), which alsoincludes Aftonbladet / Sport Bladet newspaper to your tablet,Aftonbladet all trays, and more.GAME TIPS AND CHRONICLESRead chronicles from including Goop, Lutfi Kolgjini and Stig HJohansson. Bring back the 100 million club V75 tips or make yourown systems based Sportbladets game suggestions.STATS PARTYStart lists with extended statistics service where you can see howeach horse has performed during his career. See profits based onthe distance and location, galopprocent last few races, and howoften the horse took the lead.STABLE INTERVIEWSFor the first time, read stall interviews and starting list in thesame place. Prior to V86 and V75, we give you interviews from thestables of all participating horses, directly from those who havethe best track of the mold.WRITE OWN COMMENTSWrite down your searches and before the race so you can keep trackwhen you make your system during the week. After the race, you savewhat you wrote, and the next time the horse race, you can see whatyou have already written down.RESULTS OF PROPOSALSNicely presented results! Turn up the excitement when you read theresults by sneaking up one race at a time. Have you right on thefirst 6 ...?*** NOTE ***You can not play in the app. The systems you create, submit withyour agent or ATG.se.When the trial period is over, activate the Premium Plus on yourAftonbladet account to continue using the app. All your systems andcomments are saved even when the trial period ends.
Aftonbladet Supernytt
Aftonbladet
Aftonbladet Supernytt ger dig superkoll pånyhetsutvecklingen i Sverige och världen.Sortera på senaste nyheterna, mest lästa, sport, nöje och TV.Vi vill hela tiden bli bättre och det kan vi bli tillsammans medvåra läsare. Så har du önskemål om nya funktioner eller har duhittat en bugg? Skicka ett mail direkt från appen eller [email protected] skickas till [email protected]älsningarAftonbladetAftonbladet New Supergives you super track of new developments in Sweden and theworld.Sort by latest news, top stories, sports, entertainment andTV.We always want to get better and we can be together with ourreaders. So you have feature requests or have found a bug? Send anemail directly from the app or to [email protected] tips sent to [email protected]
Sportbladet Fotboll 2.4.8
Aftonbladet
Sportbladet Fotboll ger dig full koll inför, under ocheftermatcherna. Ta rygg på Sportbladet och få uppsnacket,odds,livebevakningen och efteranalysen. Liverapportering ochstatistikblandas med nyheter, krönikor, bloggar och TV. Allt skapatavSveriges vassaste fotbollsredaktion.Bra kan bli bättre……tillsammans med er. Ge oss ris, ros och förslag på hur appenkanbli bättre och utvecklas.Hä[email protected] Football gives you full control before, during andafter thegames. Bring back the Sportbladet and get uppsnacket,odds, livemonitoring and post-analysis. Live reports and statisticsare mixedwith news, columns, blogs and television. Everythingcreated bySweden's best football editorial.Good could be better ...... Together with you. Give us rice, rose and suggestions onhowthe app can be improved and [email protected]
Viktklubb 3.1.11
Aftonbladet
En halv miljon har redan gjort det, du kanockså! Med Viktklubbs nya app blir det ännu lättare. Registrera vaddu äter och tränar i loggboken, peppa och bli peppad av andramedlemmar och experter. Och framför allt ta kontroll över dinvardag. Viktklubb hjälper dig att få ett lättare och hälsosammareliv.Viktklubb är utvecklad i samarbete med Karolinska Institutet ochhar hjälpt våra medlemmar att gå ner i vikt sedan 2003.För att kunna logga in i denna app måste du ha ett aktivtabonnemang i Viktklubb. Starta ditt viktminskningsprogram redanidag! För att läsa mer gå in på http://www.viktklubb.seHur du använder loggboken:1) Tryck på plusknapparna för att logga en måltidstyp ellerträning.2) Sök efter antingen enstaka matvaror eller hela rätter och väljsedan mängd och enhet.3) När du är klar med att logga mat så uppdateras din loggbok ochdu ser hur många kalorier du har kvar för dagen. Nedtill iloggboken listas det du loggat den aktuella dagen. Där får du lätten överblick och du kan även ändra och ta bort inlägg.Tips:Svep fram och tillbaka över loggboken för att växla mellan dagar.Du kan också hämta din träning direkt ifrån Runkeeper ochStrava.Half a million havealready done it, you can too! With the Weight Club's new app makesit even easier. Record what you eat and exercise in the logbook,pep and get psyched by other members and experts. And above all,take control of your life. Weight Club will help you get a betterand healthier life.Weight Club is developed in collaboration with the KarolinskaInstitute and has helped our members to lose weight since2003.In order to log into this app, you must have an active subscriptionin the Weight Club. Start your weight loss program today! To readmore visit the http://www.viktklubb.seHow to use the logbook:1) Press the plus button to sign an måltidstyp or training.2) Search for either single food or entire meals and then choosethe amount and unit.3) When you are finished with the logging food to update yourlogbook and you see how many calories you have left for the day. Atthe bottom of the logbook lists the logging the current day. Wheredo you get easily an overview and you can also modify and deleteposts.Tip:Sweep back and forth across the logbook to switch between days. Youcan also download your workouts directly from Runkeeper andstrive.
På köpet 1.3.1
Aftonbladet
Med Aftonbladets tidnings-app registrerarköparensina köp av Aftonbladets nyhetstidning. När tre köp registreras,undersju dagar, bjuder vi på den fjärde tidningen.With the Aftonbladetnewspaper app records the buyerits purchases of Aftonbladet newspaper. When three purchasesregistered,seven days, we offer the fourth newspaper.