Circus Atos Apps

LQ Monolith 1.0
Circus Atos
Find monolith and use clues in real world tosolve puzzles on your phone.It is necessary to open an ancient portal, otherwise ourcivilization will perish. Open the portal by activatingmonoliths.Start your journey at Lesser Town Square (Malostranskénáměstí).Keep your eyes open. For better experience, use headphones.The game takes about 15 - 30 min.This game was made in 48 hours during Global Game Jam 2016.
Aniscience 0.3.6
Circus Atos
Interactive educational game for kids andtheir parents.Send your child on an adventurous journey of discovering nature,its laws and principal species of plants and animals. Charminglyillustrated world of flora and fauna will enthrall both you andyour children. You will want to return back, just as you do withyour favourite children's books.Aniscience offers:*intuitive game controls*playful and entertaining form of education*original illustrations for children*development of knowledge, especially for preschoolers and youngestschoolchildren*more than 50 interactive objects (elements and sounds)GAMING PRINCIPLE:Little mouse leaves its burrow to explore surroundings both nearand far. Along the way it meets with the inhabitants ofunderground, and explores a meadow and a small lake. The game isdivided into two parts – gaming and didactic. By lightly dragging amagnifying glass over a selected object (animal or plant) we getfacts through an information table.Aniscience loosely adapts the subjects of elementary science, andseeks to present them in a modern, entertaining way. Illustrationsare accompanied by music and sounds of nature emitted by theactivated objects.*Further chapters of Aniscience are currently indevelopment*Subscribe to the newsletter on our website:http://www.aniscience.comOr follow us on Facebook: http://www.facebook.com/aniscienceWe will appreciate your comments and support.Would you like to try other games from our workshop?Visit http://www.circusatos.comFollow us on Twitter:http://www.twitter.com/circusatos
Na venkově 1.0.11
Circus Atos
- Doporučujeme zařízení s obrazovkou ovelikosti 7 palců a výš -Aplikace je součástí výstavy Venkov pořádané Národním muzeem vrámci výstavního cyklu Peníze.V této ručně malované hře se vžijete do kůže kluka, který bydlíspolu s rodiči, sourozenci, dědečkem a domácími zvířaty v malémvenkovském stavení někdy kolem přelomu 19. a 20. století. Budete simoci vyzkoušet některé činnosti, které musel každý správný hospodářumět, například práci na poli nebo stavbu kozího chlívku. Dozvítese také, jak se dávaly zimovat včely, jak se vyrábí mošt a spoustudalších věcí.Hra je členěna na pět obrazovek představujících jednotliváprostředí, které je možné prozkoumat, a obsahuje sedm různýchúkolů. Vznikla ve spolupráci s Etnografickým oddělením Národníhomuzea.- We recommend deviceswith a screen size of 7 inches and higher -The application is part of an exhibition organized by theNational Museum of countryside within the exhibition cycleMoney.In this hand-painted game Put yourself into the skin of a boywho lives with his parents, siblings, grandfather and pets in asmall country house sometime around the turn of the 19th and 20century. You will be able to experience some of the activities thathad every right to be able householder, such as working in thefield of construction or goat sty. You will also learn how to givewintering bees, how to make cider and lots of other things.The game is divided into five screens representing a singleenvironment that can be explored, and contains seven differenttasks. Established in collaboration with the Department of NationalEthnographic Museum.
For Our Country 1.0
Circus Atos
Experience adventure story with your friendfrom two points of view. Inspired by true events.The app is designed for 7 inch screens and above.This game was made in 48 hours for Global Game Jam 2014."We don't see things as they are, we see them as we are."English and czech language included.
Atlas květin 1.3.4
Circus Atos
Interaktivní klíč k určováníkvětinplaně rostoucích v České republice a okolí. Aktuální verzepokrývá375 nejběžnějších druhů rostlin.Klíč umožňuje rychlé určení květiny podle zadanýchznaků(barva a symetrie květu, velikost rostliny, prostředí adobakvětu). Už během zadávání znaků se zobrazuje početvyhovujícíchkvětin a když je dostatečně malý, rostlinu určímesrovnáním sfotografiemi v klíči.Protože se předpokádá že Atlas květin budete používat vpřírodě,všechny funkce fungují offline, internetovépřipojení jevyžadováno pouze při prvním spuštění.Do budoucna plánujeme* postupné přidávání dalších rostlin* podrobnější informace o každé rostlině* pokročilejší vyhledávání v klíčiInteractive keytodetermine the wild flowers in the Czech Republic andsurroundings.The current version covers 375 the most common plantspecies.Key allows quick determination of flowers according tothecharacters entered (color and symmetry flowering size plants,theenvironment and the flowering period). Already duringcharacterentry shows the number of flowers and compliant when it issmallenough, the plant determined by comparison with photographs inthekey.Because ASSUMED that Atlas will use flowers in nature,allfeatures work offline , the Internet connection is requiredonlythe first time.In the future we plan* Gradual addition of other plants* Detailed information on each plant* Advanced search in the key
Blackout 1.0.1
Circus Atos
Game made in 48 hours during Global GameJam2015.What would we do after the blackout? Which buildings willyourecharge with your energy generator car? How many casualtieswillyou prevent?Support up to 4 players.Official GGJ entry: http://globalgamejam.org/2015/games/blackout-0