Circus Atos Apps

Aniscience 1.0.3
Circus Atos
An interactive educational game for kids andtheir parents.Send your child on an adventure-filled journey of discovery throughnature, its laws and the primary species of plants and animals.This charmingly illustrated world of flora and fauna will captivateyou and your children alike as you explore the riches of thenatural world together. Just like your favourite children’s books,you will want to return again and again.Now with an all-new forest chapter.- original illustrations for children- a playful way to educate- intuitive game controls- knowledge development, especially for preschoolers and youngerschoolchildren- more than 50 interactive objects (elements and sounds) in eachchapter
For Our Country 1.0
Circus Atos
Experience adventure story with your friendfrom two points of view. Inspired by true events.The app is designed for 7 inch screens and above.This game was made in 48 hours for Global Game Jam 2014."We don't see things as they are, we see them as we are."English and czech language included.
Na venkově 1.0.11
Circus Atos
- Doporučujeme zařízení s obrazovkou ovelikosti 7 palců a výš -Aplikace je součástí výstavy Venkov pořádané Národním muzeem vrámci výstavního cyklu Peníze.V této ručně malované hře se vžijete do kůže kluka, který bydlíspolu s rodiči, sourozenci, dědečkem a domácími zvířaty v malémvenkovském stavení někdy kolem přelomu 19. a 20. století. Budete simoci vyzkoušet některé činnosti, které musel každý správný hospodářumět, například práci na poli nebo stavbu kozího chlívku. Dozvítese také, jak se dávaly zimovat včely, jak se vyrábí mošt a spoustudalších věcí.Hra je členěna na pět obrazovek představujících jednotliváprostředí, které je možné prozkoumat, a obsahuje sedm různýchúkolů. Vznikla ve spolupráci s Etnografickým oddělením Národníhomuzea.- We recommend deviceswith a screen size of 7 inches and higher -The application is part of an exhibition organized by theNational Museum of countryside within the exhibition cycleMoney.In this hand-painted game Put yourself into the skin of a boywho lives with his parents, siblings, grandfather and pets in asmall country house sometime around the turn of the 19th and 20century. You will be able to experience some of the activities thathad every right to be able householder, such as working in thefield of construction or goat sty. You will also learn how to givewintering bees, how to make cider and lots of other things.The game is divided into five screens representing a singleenvironment that can be explored, and contains seven differenttasks. Established in collaboration with the Department of NationalEthnographic Museum.
LQ Monolith 1.0
Circus Atos
Find monolith and use clues in real world tosolve puzzles on your phone.It is necessary to open an ancient portal, otherwise ourcivilization will perish. Open the portal by activatingmonoliths.Start your journey at Lesser Town Square (Malostranskénáměstí).Keep your eyes open. For better experience, use headphones.The game takes about 15 - 30 min.This game was made in 48 hours during Global Game Jam 2016.
Blackout 1.0.1
Circus Atos
Game made in 48 hours during Global GameJam2015.What would we do after the blackout? Which buildings willyourecharge with your energy generator car? How many casualtieswillyou prevent?Support up to 4 players.Official GGJ entry: http://globalgamejam.org/2015/games/blackout-0
Atlas květin 1.3.5
Circus Atos
Interaktivní klíč k určování květinplaně rostoucích v České republice a okolí. Aktuální verze pokrývá400 nejběžnějších druhů rostlin.Klíč umožňuje rychlé určení květiny podle zadaných znaků(barva a symetrie květu, velikost rostliny, prostředí a dobakvětu). Už během zadávání znaků se zobrazuje počet vyhovujícíchkvětin a když je dostatečně malý, rostlinu určíme srovnáním sfotografiemi v klíči.U každé rostliny jsou kromě základních údajů uvedeny i odkazy napodrobné informace na internetu (wikipedie, botany.cz).Protože se předpokádá že Atlas květin budete používat v přírodě,všechny funkce fungují offline, internetové připojení jevyžadováno pouze při prvním spuštění.Do budoucna plánujeme* postupné přidávání dalších rostlin* podrobnější informace o každé rostlině* pokročilejší vyhledávání v klíčiInteractive key todetermine the wild flowers in the Czech Republic and surroundings.The current version covers 400 the most common plant species.Key allows quick determination of flowers according to thecharacters entered (color and symmetry of the flower, plant size,environment and flowering period). Even while entering charactersshows the number of flowers and compliant when it is small enough,the plant determined by comparing photographs in the key.For each plant are listed in addition to basic data and links todetailed information on the Internet (Wikipedia, botany.cz).Because ASSUMED that Atlas will use flowers in nature, all featureswork offline , the Internet connection is required only when youfirst start.In the future we plan* Overdub plants* Detailed information on each plant* Advanced search in the key