De Persgroep Publishing Apps

HLN Nieuwswekker 1.2.1
Het Laatste Nieuws weet wat er leeft. En dankzij de Wekker app weetjij het ook, van zodra je opstaat.Download gratis de HLN Wekker app en je bent ’s morgens meteenmee met de actualiteit van de dag. Ontwaak met een aangenameringtone, scroll door de 7 uitgelichte nieuwsartikels en je bentonmiddellijk op de hoogte van wat er leeft in je regio, in Belgiëof in de rest van de wereld.• Wekker met 10 opgewekte geluiden• De belangrijkste artikels rechtstreeks op je gsm• Binnen- en buitenlands nieuws• Nieuws uit je regio• Weerbericht voor jouw gemeente• Gepersonaliseerd verkeersnieuws• Persoonlijke statistieken, zoals je snelste afdruktijd van dewekkerVan zodra je je smartphone opzet, selecteert de redactie van HetLaatste Nieuws voor jou de 5 belangrijkste artikels die je moetgelezen hebben om helemaal mee te zijn. Als je wilt, kun je ervoorkiezen om ook 2 nieuwsberichten uit je eigen regio teontvangen.Word wakker met een aangenaam wekkergeluid. Kies uit 10verschillende melodieën om mee wakker te worden, waaronder Introvan The XX, het nummer dat je ook in de tv-spot van Het LaatsteNieuws hoort.Dankzij het gepersonaliseerd verkeersnieuws zie je meteen of jefile hebt op weg naar je werk. Duid aan langs welke grote Vlaamseverkeersassen je dagelijks passeert, dan zie je elke ochtend of ervertraging of files zijn op je vaste route.De up-to-date weerapplicatie vertelt je meteen wat voor weer hetbuiten is. Zo kan je altijd goed voorbereid en met de juiste klerende deur uit.Houd je persoonlijke statistieken bij en begin je dag op eenfijne manier. Houd bijvoorbeeld bij hoe snel je je wekker afdrukten probeer elke dag je persoonlijke records te verbeteren.The LatestNews knows what is going on. And thanks to the Clock app too, youknow it as soon as you get up.Download the HLN Clock app and you're the morning right awaywith the news of the day. Wake up to a nice ringtone, scrollthrough the seven featured new articles and you are immediatelyaware of what is happening in your area, in Belgium or in the restof the world.• Alarm clock with 10 sounds generated• The main articles on your mobile phone• Domestic and foreign news• News from your region• Weather for your municipality• Personalized Traffic news• Personal statistics, such as your fastest print time clockOnce your smartphone design, selects the editors of The Latest Newsfor you the 5 most important articles you should have read all theway to be with. If you want, you can also choose to receive. 2 newsfrom your regionWake up with a pleasant alarm sound. Choose from 10 differentmelodies to be among them awake Intro by The XX, the song that youhear on the TV spot for the latest news.Thanks to personalized traffic news you see immediately whetheryou file on your way to work. Indicate along which large Flemishroads you pass every day, you see every morning, or delays, orfiles on your regular route.The up-to-date weather application tells you immediately whatthe weather is outside. So you can always well prepared and withthe right clothes out the door.Keep your personal stats and start your day in a pleasant way.Keep example at how quickly you print your alarm and try toimprove. Your personal records every day
Het Laatste Nieuws
Lees Het Laaste Nieuws - de grootste krant vanhet land - op jouw smartphone of tablet.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Lees de krant visueel zoals in de krant of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Jouw nieuwe krant staat klaar dankzij het automatisch downloadenelke ochtend.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Het Laatste Nieuws (papieren versie ofdigitale krant), leest met deze app de krant gratis. Weet je niethoe in te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 90 (tijdens dekantooruren) of via www.hln.be/wachtwoord-vergeten.Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99 € of een weekendkrant voor 1,99 €.Read The Latest News -the biggest newspaper in the country - on your smartphone ortablet.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You chose edition is saved automatically.* Read the newspaper as visually in the newspaper or an article ina simple text and image version. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your new paper ready by automatically download everymorning.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to Het Laatste Nieuws (hard copy or digitalnewspaper), read with this app free newspaper. Do not know how tolog in if you have forgotten your login details, you can contactour reader service: +32 2 454 25 90 (during office hours) or viawww.hln.be/wachtwoord-vergeten.If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for 1.99 €.
HLN.be
Met de nieuwsapp van HLN krijg je het meestrecente nieuws over de actualiteit uit België en de rest van dewereld. Met deze applicatie blijf je als eerste en 24/24 op dehoogte van het laatste nieuws.Download de app van HLN en krijg GRATIS:- Meldingen bij belangrijk nieuws (deze kan je ook uitzetten)- Het nationaal en internationaal nieuws in een oogopslag- Live sportnieuws uit binnen- en buitenland- Het meest recente nieuws uit jouw regio- De 10 meest gelezen artikelsHeb je nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje [email protected] HLN news app you getthe latest news about current events in Belgium and the rest of theworld. With this application you keep the first and 24/24 up todate with the latest news.Download the app from HLN and get FREE:- Reports on important news (you can also turn off)- The national and international news at a glance- Live sports news from home and abroad- The latest news from your region- The 10 most read articlesDo you have any questions or comments? Send an email [email protected]
AD digitale krant
Lees nu het AD op uw tablet ofsmartphone.* Je leest de krant uit je eigen regio of kiest uit alle andereedities. Je gekozen editie wordt automatisch bewaard.* Je kiest zélf hoe je het AD wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.Je kan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op het AD (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet je niet hoe in te loggenof ben je je logingegevens vergeten, dan kan je terecht bij onzelezersservice: +31 88 050 50 50 (tijdens de kantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je de digitale krant aankopen viaje Google Play account. Je kan per dag een weekkrant kopen voor0,99€ of een weekendkrant voor 1,99€.Now read the AD on yourtablet or smartphone.* You read the newspaper in your own region or choose from othereditions. You chose edition is saved automatically.* You choose yourself how you want to read the AD if it is theprinted newspaper, or a product in a simple text and image version.You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital newspaper is always ready with the downloadautomatically.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to the AD (hard copy or digital newspaper), readwith this app free newspaper. Do not know how to log in if you haveforgotten your login details, you can contact our reader service:+31 88 050 50 50 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for 1.99 €.
de Volkskrant
de Volkskrant digitale krantLees nu de Volkskrant, de gezaghebbende kwaliteitskrant die elkedag bovenop het nieuws zit met scherpe reportages, diepgaandeinterviews en indrukwekkende fotografie; een gids door de wereld endoor Nederland, maar met oog voor de vrolijke kanten van hetleven.* U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* U kiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, ofper artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.* Uw digitale krant staat elke ochtend klaar dankzij hetautomatisch downloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van deafgelopen week teruglezen.* U kunt de krant eerst downloaden en later offline lezen. Handigvoor onderweg of op vakantie.Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99of een weekendkrant voor €2,99.The digital newspaperVolkskrantNow read the Times, the authoritative newspaper of sitting everyday on top of the news with sharp reports, in-depth interviews andstunning photography; a guide through the world and theNetherlands, but with an eye for the gay side of life.* You choose yourself how you want to read the Volkskrant: if it isthe printed newspaper, or a product in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images.* You choose yourself how you read, the layout of the printednewspaper, or an article in a simple text and image version.Your digital newspaper is thanks to automatically download everymorning ready.* Newspaper missed? No problem. You can always read the papers lastweek.* You can first download the newspaper and later reading offline.Convenient for travel or vacation.Those who subscribed to the Volkskrant (hard copy or digitalnewspaper), read with this app free newspaper. Do not know how tosign in or have forgotten your login details, please contact ourreader service: +31 88 056 15 61 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
AD nieuws, sport en regio
Download nu de gratis COMPLEET VERNIEUWDEnieuws app van AD.nl. Zo ben je altijd en overal op de hoogte vanhet laatste nieuws en sportnieuws. 24 uur per dag al het nieuws uitjouw buurt en het belangrijkste nieuws uit binnen- enbuitenland.Gratis, overzichtelijk en snel!- Nieuws uit binnen- en buitenland- Regionaal nieuws: stel je regio in voor het laatste nieuws uitjouw omgeving- Het laatste sportnieuws- Shownieuws- Liveblogs bij belangrijke gebeurtenissen in het nieuwsAD (Algemeen Dagblad) is een uitgave van De Persgroep NederlandB.V.Download the freeCOMPLETELY RENOVATED news app AD.nl. So you are always andeverywhere up to date with the latest news and sports headlines. 24hours a day all the news from your neighborhood and the mostimportant news from home and abroad.Free, clear and fast! - News from home and abroad- Regional news: Imagine region for the latest news from yourarea- The latest sports news- Show- Live Blogs at major events in the news AD (Algemeen Dagblad) is published by De Persgroep NetherlandsB.V.
Het Parool digitale krant
Lees nu het Parool, dé krant van Amsterdam.Voor iedereen die zich verbonden voelt met Amsterdam en wil wetenwat er speelt in en rondom de hoofdstad, in Nederland én in de restvan de wereld.* U kiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, ofper artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.* Uw digitale krant staat elke middag klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van deafgelopen week teruglezen.* U kunt de krant eerst downloaden en later offline lezen. Handigvoor onderweg of op vakantie.Wie geabonneerd is op het Parool (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 45 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99of een weekendkrant voor €2,99.Now read the Paroolnewspaper Amsterdam. For anyone who feels connected to Amsterdamand want to know what is happening in and around the capital, inthe Netherlands and in the rest of the world.* You choose yourself how you read, the layout of the printednewspaper, or an article in a simple text and image version.Your digital newspaper is ready thanks to automatically downloadevery afternoon.* Newspaper missed? No problem. You can always read the papers lastweek.* You can first download the newspaper and later reading offline.Convenient for travel or vacation.Who has subscribed to the Parool (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +31 88 056 15 45 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
DeMorgen.be Mobile
De Morgen heeft een nieuwe app. Die is mooier,handiger en gebruiksvriendelijker dan onze oude app. Voortaan kan uop uw smartphone het meest recente nieuws lezen, maar ook descherpst geschreven analyses, interviews en reportages. In eenvisueel aantrekkelijke lay-out, waarbij ook de fotografie van dekrant mobiel benadrukt wordt.Dankzij de nieuwe app vindt u voortaan:- het belangrijkste nieuws en updates over politiek, maatschappij,buitenlandse berichtgeving, sport, cultuur, media entechnologie- opiniestukken geschreven door deskundigen over datonderwerp- een aparte Cult.-sectie met de interessantste verhalen overmuziek, literatuur, film, expo en theater- een Zine.-sectie waarin stukken over lifestyle, mode en reizenworden gecombineerd met lange interviews en prachtigefotografie- continu op de hoogte blijven van het nieuws via pushberichten,die je kunt beheren in de Android-instellingenAlle artikels, fotoreeksen en video's kunt u delen via email,Facebook en Twitter, maar u kunt ze ook bewaren in een apartelijst, om ze later te lezen, op uw smartphone, tablet, laptop ofdesktop.De Morgen has a new app.Who is more beautiful, more convenient and user-friendly than ourold app. Now you can on your smartphone to read the latest news,but also the sharpest written analysis, interviews and reports. Ina visually appealing layout, including the photography of themobile newspaper emphasized.With the new app you can now:- The most important news and updates about politics, society,foreign news, sports, culture, media and technology- Opinion pieces written by experts on the subject- Cult. a separate section with the most interesting stories aboutmusic, literature, film, exhibitions and theater- Zine. a section in which pieces of lifestyle, fashion and travelcombined with lengthy interviews and stunning photography- Continuously keep abreast of the news via push notifications,which you can manage in the Android settingsAll articles, photo sets and videos can be shared via email,Facebook and Twitter, but you can also keep them in a separatelist, to read them later on your smartphone, tablet, laptop ordesktop.
De Volkskrant app
de Volkskrant digitale krantLees nu de Volkskrant, de gezaghebbende kwaliteitskrant die elkedag bovenop het nieuws zit met scherpe reportages, diepgaandeinterviews en indrukwekkende fotografie; een gids door de wereld endoor Nederland, maar met oog voor de vrolijke kanten van hetleven.* U kiest zélf hoe u de Volkskrant wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* U kiest zélf hoe u leest: in de opmaak van de papieren krant, ofper artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie.* Uw digitale krant staat elke ochtend klaar dankzij hetautomatisch downloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van deafgelopen week teruglezen.* U kunt de krant eerst downloaden en later offline lezen. Handigvoor onderweg of op vakantie.Wie geabonneerd is op de Volkskrant (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +31 88 056 15 61 (tijdens dekantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor €1,99of een weekendkrant voor €2,99.The digital newspaperVolkskrantNow read the Times, the authoritative newspaper of sitting everyday on top of the news with sharp reports, in-depth interviews andstunning photography; a guide through the world and theNetherlands, but with an eye for the gay side of life.* You choose yourself how you want to read the Volkskrant: if it isthe printed newspaper, or a product in a simple text and imageversion. You can zoom in on pages, articles and images.* You choose yourself how you read, the layout of the printednewspaper, or an article in a simple text and image version.Your digital newspaper is thanks to automatically download everymorning ready.* Newspaper missed? No problem. You can always read the papers lastweek.* You can first download the newspaper and later reading offline.Convenient for travel or vacation.Those who subscribed to the Volkskrant (hard copy or digitalnewspaper), read with this app free newspaper. Do not know how tosign in or have forgotten your login details, please contact ourreader service: +31 88 056 15 61 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 1.99 or a weekend newspaper for € 2.99.
PAPER 2.0.11
PAPER is een dagelijks digitaal magazine– PAPER selecteert elke dag de beste verhalen uit de bestekranten– Elke dag staat PAPER om 12 uur voor je klaar– In PAPER lees je het belangrijkste nieuws, spraakmakende columnsen het beste op het gebied van lifestyle en cultuurAls PAPER-abonnee ontvang je de app gratis. Meer weten of hulpbij installeren nodig? Ga naar www.papermagazine.nlPAPER is onderdeel van De Persgroep, uitgever van onder meer deVolkskrant, AD, Trouw, Het Parool en De Morgen.PAPER is a daily digitalmagazine- PAPER best stories from the best newspapers selects eachday- PAPER Every day at 12 am to get ready- In PAPER look at the most important news, controversial columnsand the best in terms of lifestyle and cultureIf PAPER subscriber you get the app for free. Learn or need helpinstalling? Go to www.papermagazine.nlPAPER is part of De Persgroep, publisher of De Volkskrant, AD,Trouw, Het Parool and De Morgen.
Dag Allemaal 2.4.2
Niet toevallig kiezen wekelijks meer dan 1,6miljoen lezers voor Dag Allemaal. Dag Allemaal brengt u elke weekspraakmakende primeurs en entertainment, intense verhalen vanbekende en minder bekende Vlamingen. De kers op de taart is demeest complete en handige televisiegids. De nieuwe Dag Allemaalverschijnt telkens op dinsdag.* Je kiest zélf hoe je Dag Allemaal wil lezen: alsof het hetpapieren magazine is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Je digitale magazine ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de magazines vande voorbije weken downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van het magazine. Zodra je een betere internetverbindinghebt, kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan het magazine eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Dag Allemaal (papieren versie of digitalemagazine), leest met deze app het magazine gratis. Weet je niet hoein te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 25 93 (tijdens dekantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je het digitale magazineaankopen via je Google Play account. Je kan per week een magazinekopen voor 1,99 €.Not coincidentally chooseevery week more than 1.6 million readers for All Day. All day youspend every week sensational scoops and entertainment, intensestories of famous and lesser-known Flemings. The icing on the cakeis the most complete and useful television guide. The New Day Allappears each Tuesday.* You choose yourself how you want to read All day: if it is thepaper magazine, or an article in a simple text and image versions.You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital magazine is always done through the automaticdownload.* Missed Magazine? No problem. You can always download themagazines of the past weeks.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the magazine. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can download and read offline later the magazine first.Who subscribed on Day All (hard copy or digital magazine), readwith this app the magazine for free. Do not know how to log in ifyou have forgotten your login details, you can contact our readerservice: +32 2 454 25 93 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digitalmagazine through your Google Play account. You can buy a weeklymagazine for € 1.99.
Trouw digitale krant
Lees nu Trouw, de mooiste krant van Europa dieu elke dag nieuws en verdieping brengt met in het weekend tweemagazines: Tijd en Letter & Geest.* U kiest zélf hoe u Trouw wil lezen: alsof het de papieren krantis, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. U kaninzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Trouw (papieren versie of digitale krant),leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in te loggen ofbent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bij onzelezersservice: +31 88 056 15 99 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 0,99 €of een weekendkrant voor 1,99 €.Now read True, the bestnewspaper in Europe that brings you daily news and floor at theweekend two magazines: Time and Letter & Spirit.* You choose yourself how you want to read True: if it is theprinted newspaper, or a product in a simple text and image version.You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always ready with the downloadautomatically.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed on Wedding (hard copy or digital newspaper), readwith this app free newspaper. Do not know how to sign in or haveforgotten your login details, please contact our reader service:+31 88 056 15 99 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 0.99 or a weekend newspaper for 1.99 €.
Trouw.nl Mobile 5.1.0
Trouw is er voor betrokken burgers, dieverdieping zoeken bij het dagelijkse nieuws. Via onze nieuwe siteen app kunt u al onze verhalen lezen, met extra aandacht voortypische Trouw-thema’s als levensbeschouwing, duurzaamheid, endemocratie.Trouw is een uitgave van De Persgroep Nederland.Loyalty is to citizens,looking at the floor daily news. Through our new site and app, youcan already read our stories, with special attention to typicalWedding themes such as ideology, sustainability anddemocracy.Wedding is a publication of The Netherlands Persgroep.
DM TV App 1.1.0
Binnen 1 minuut weten wat u op TV wiltzien!Met de TV App van De Morgen vindt u snel een TV programma van uwgoesting.De tips en aanbevelingen van onze redactie helpen u bij uw keuze inhet ruime televisieaanbod.Met slimme overzichten op thema, zender en tijd weet u direct wat uwilt zien!Tips van De MorgenDe beste programma’s op een rijtje volgens de redactie van DeMorgen.Nu & Straks op TVIn één oogopslag weet u wat er nu op TV is.Thema’sFilms, kookprogramma’s, sport. De Morgen selecteert voor u hetbeste op thema.Binnen 1 minuut weten wat je vanavond wilt kijken? Installeer nude gratis DM TV App!Within 1 minute to knowwhat you want to see! TVWith TV App De Morgen you will quickly find a TV program of yourliking.The tips and recommendations of our editors help you in your choicein the spacious TV offerings.With smart statements subject, sender and time you will knowimmediately what you want to see!Tips from The MorningThe best programs one by one according to the editors of DeMorgen.Now & Later on TVAt a glance you can see what's on TV.ThemesMovies, cooking programs, sports. Selects the best for you tomorrowon topic.Within 1 minute to know what you want to watch tonight? Nowinstall the free DM TV App!
Story 1.0.2
Met Story haal je niet één maar direct 3magazines in huis: Story, Storywood en TeVe-Blad. Story brengt jouelke dinsdag alle straffe en hartverwarmende verhalen over BV’s engewone mensen. Story is een amusant blad dat met zijn twee voetenin de Vlaamse actualiteit staat, met rubrieken zoals achter deschermen gebracht door showbizz Bart en royaltyverhalen met MarioDanneels. In Storywood lees je alle straffe verhalen uit Hollywood,de exclusieve column van Astrid Bryan en stellen onze expertenwaaronder Katja Retsin meer dan 15 pagina’s samen over mode, beautyen gezond leven. Bovendien vind je vanaf nu TeVe-Blad samen bijStory waardoor het TV-overzicht duidelijker, uitgebreider enpraktischer wordt.With Story gives you notone but three magazines directly in the home: Story, Story Wood andTeVe-Journal. Story brings you every Tuesday all pain andheartwarming stories about BV and ordinary people. Story is anentertaining magazine that his two feet is in the Flemish currentaffairs, with sections such as spent backstage showbiz royalty Bartand stories with Mario Danneels. Story Wood read all tall storiesfrom Hollywood, the exclusive column by Astrid Bryan and ask ourexperts including Katja Retsin more than 15 pages together aboutfashion, beauty and healthy life. Moreover you will find in storytogether from now TeVe-Journal allowing the TV overview clearer, ismore comprehensive and more practical.
Het Parool
Altijd en overal toegang tot het laatstenieuws van Het Parool. Of het nu gaat om nieuws uit de hoofdstad,binnen- of buitenland, met deze app mist u niets. 24 uur per dag,gratis, overzichtelijk en snel.- Nieuws uit Amsterdam, binnen- en buitenland- Stadsgids met restaurant-, café-, film- en andereuitgaanstips- Pushberichten bij breaking news- Gemakkelijk delen van artikelen via e-mail, Twitter enFacebook- Mogelijkheid om artikelen op te slaan en later nog eens telezenAbonnee? Als abonnee heeft u extra toegang tot de beste artikelenuit de krant, herkenbaar aan het rode pluslabel.Het parool is een uitgave van De Persgroep Nederland B.V.Anytime, anywhere accessto the latest news from Het Parool. Whether it's news from thecapital, home or abroad, with this app you will not miss anything.24 hours a day, free, clear and fast.- News from Amsterdam, Netherlands and abroad- City guide with restaurant, café, cinema and other entertainmenttips- Push messages with breaking news- Easily share articles via email, Twitter and Facebook- Ability to save articles to read later and againSubscriber? As a subscriber you have additional access to the bestarticles from the newspaper, recognizable by the red pluslabel.The watchword is published by De Persgroep Netherlands B.V.
Vitaya Magazine 1.0.1
Vitaya is hét praktische maandblad bijuitstek: up-to-date informatie, expertadvies en 1001 tips om jeleven makkelijker en plezieriger te maken. Alle domeinen van hetdagelijkse leven komen aan bod: mode, wonen, koken… maar er isvooral veel aandacht voor gezondheid, voeding, beweging en nieuwethema's zoals consumenteninfo en recht. Bovendien zitten er in elkeVitaya kortingbonnen waarmee je meteen geld kan besparen. Vitaya ishet geknipte magazine voor vrouwen die bewust genieten en die levenmet gezond verstand!Vitaya is the monthlyeminently practical: up-to-date information, expert advice and tipsin 1001 to make your life easier and more enjoyable. All areas ofdaily life are covered: fashion, living, cooking ... but there's alot of attention on health, nutrition, exercise and new themes suchas consumer information and law. Moreover, there are in everyVitaya discount coupons which you can immediately save money.Vitaya is clipped magazine for women who enjoy food and living withcommon sense!
Joepie 1.0.6
Huiswerk is er al genoeg, kattenfilmpjes…nooit. Stop met zoeken naar de grappigste video’s of hetallerhotste celebnieuws. Download de Joepie app en krijg dagelijksvóór en ná school een update met de recentste gossips uitHollywood, interactieve testjes, leuke foto’s en filmpjes gespotdoor de redactie, exclusieve wedstrijden, een poll & hot or notén een dagelijkse horoscoop.Homework is alreadyenough cat videos ... never. Stop looking for the funniest videosor allerhotste celeb news. Download the app and get Joepie dailybefore and after school updated with the latest gossips fromHollywood, interactive quizzes, fun photos and videos spotted bythe editorial, exclusive contests, a poll & hot or not and adaily horoscope.
Goed Gevoel 2.4.2
Lees met deze app Goed Gevoel op je tablet ofsmartphone, waar en wanneer je wilt, dus ook als je op vakantiebent.* Je kiest zélf hoe je Goed Gevoel wil lezen: alsof het hetpapieren magazine is, of per artikel in een makkelijke tekst- enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikels enbeelden.* Je digitale magazine ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de magazines vande voorbije maanden downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van het magazine. Zodra je een betere internetverbindinghebt, kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan het magazine eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op Goed Gevoel (papieren versie of digitalemagazine), leest met deze app het magazine gratis. Weet je niet hoein te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kan jeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 29 51 (tijdens dekantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je het digitale magazineaankopen via je Google Play account. Je kan per maand een magazinekopen voor 3,99 €.Read with this app GoodFeeling on your tablet or smartphone, wherever and whenever youwant, even when you're on vacation.* You choose yourself how you want to read Feeling Good: if itis the paper magazine, or an article in a simple text and imageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital magazine is always done through the automaticdownload.* Missed Magazine? No problem. You can always download themagazines of the past months.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the magazine. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can download and read offline later the magazine first.Who subscribed on Good Feeling (hard copy or digital magazine),read with this app the magazine for free. Do not know how to log inif you have forgotten your login details, you can contact ourreader service: +32 2 454 29 51 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digitalmagazine through your Google Play account. You can buy a monthlymagazine for € 3.99.
7sur7.be Mobile
Téléchargez gratuitement 7sur7.be Mobile etrestez au courant des dernières infos où que vous soyez. Tous lesarticles de 7 sur 7 disponibles aussi sur votre Android phone! 24heures sur 24 et 7 jours sur 7. Suivez aussi les matches nationauxet internationaux en direct avec l'application 7sur7 Mobile!7sur7.be Mobile vous offre gratuitement:- les événements les plus importants en Belgique et dans le monde,directement sur notre page d'accueil- Les 10 articles les plus lus: une sélection des articles les pluslus sur 7sur7.be- Les 10 choix de la rédaction: les infos les plus importantessélectionnées pour vous par notre rédaction- 24h d'infos: 24 heures d'infos regroupées dans vos rubriquespréférées de 7sur7: Infos, Sport, You, Showbiz, Finances, i7sur7 etPlanet Watch- 24h de sports: toutes les infos sportives sur un portail dédié àchaque rubrique- Football live: comptes-rendus en direct des matches nationaux etinternationaux, directement sur votre Android phone- Infos et Sports en images: les photos les plus spectaculaires,disponibles en diaporama- Divertissement: nous suivons pour vous les infos people etinsolites- Donnez votre opinion grâce à nos sondages- Lisez les commentaires de nos lecteurs et réagissez vousaussi- Partagez vos articles préférés par e-mail, Facebook etTwitterDownload free 7sur7.beMobile and stay abreast of the latest information wherever you are.All items 7 of 7 also available on your Android phone! 24 hours on24 and 7 days 7. Also follow the national and international matcheslive with 7sur7 Mobile app!7sur7.be Mobile offers free:- The most important events in Belgium and around the world,directly on our homepage- The 10 most read articles: a selection of the most read articleson 7sur7.be- The 10 Editor's Choice: the most important information selectedfor you by our editors- 24h Info: 24-hour information gathered in your favorite topics7sur7: News, Sport, You, Showbiz, Finance i7sur7 Planet Watch- 24h sports: all sports information portal dedicated to eachtopic- Live Football: Live reports of national and international matchesdirectly on your Android phone- News and Sports in pictures: the most spectacular photosavailable in slideshow- Entertainment: we follow you for the info and unusualpeople- Give your opinion with our surveys- Read the comments of our readers and you react as- Share your favorite items by e-mail, Facebook and Twitter
De Morgen digitale krant
Lees met deze app De Morgen op je tablet ofsmartphone.* U kiest zélf hoe u De Morgen wil lezen: alsof het de papierenkrant is, of per artikel in een makkelijke tekst- en beeldversie. Ukan inzoomen op pagina's, artikels en beelden.* Uw digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. U kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* U kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op De Morgen (papieren versie of digitalekrant), leest met deze app de krant gratis. Weet u niet hoe in teloggen of bent u uw logingegevens vergeten, dan kan u terecht bijonze lezersservice: +32 2 454 25 91 (tijdens de kantooruren).Indien u geen abonnee bent, kan u de digitale krant aankopen via uwGoogle Play account. U kan per dag een weekkrant kopen voor 1,99 €of een weekendkrant voor 3,99 €.Read this app De Morgenon your tablet or smartphone.* You choose yourself how De Morgen will read as if it is theprinted newspaper, or a product in a simple text and image version.You can zoom in on pages, articles and images.Your digital newspaper is always ready with the downloadautomatically.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who has subscribed to The Morning (hard copy or digital newspaper),read with this app free newspaper. Do not know how to sign in orhave forgotten your login details, please contact our readerservice: +32 2 454 25 91 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase the digital newspapervia your Google Play account. You can buy a weekly newspaper a dayfor € 1.99 or a weekend newspaper for 3.99 €.
Vacature Magazine 2.4.2
Het Vacature Magazine focust op watbelangrijkis bij het vinden van een nieuwe job:* welke bedrijven of sectoren biedenuitdagendecarrièrekansen?* waar kijken bedrijven naar bij de aanwerving vannieuwemedewerkers?* welk soort functies zijn momenteel erg in trek?* in welke regio bevinden zich te bedrijven van de toekomst?* welke persoonlijke skills maken het verschil voor managers?Bovendien geven we je op regelmatige basis ook inzicht inderekruterings- en selectieprocedures: hoe gaan selectiekantorenaanhet werk, hoe bereid je je het best voor opeensollicitatiegesprek, wat is een correcte verloning voorjouwfunctie, ervaring en leeftijd, etc.Kortom: Vacature Magazine geeft je om de twee wekeninteressanteperspectieven op een volgende stap in je carrière.Download nu deapp en het nieuwe digitale magazine met verse jobswordt telkensautomatisch gedownload op je tablet.Voor meer concrete jobs kan je steeds terechtopwww.vacature.comThe Job Magazinefocuseson what is important in finding a new job:* Which companies or sectors offer challengingcareeropportunities?* Where companies look for when hiring new employees?* What kind of features are very popular?* In which regions are to companies in the future?* What personal skills make the difference for managers?Moreover, we give you on a regular basis also understandtherecruitment and selection procedures: how will select firmstowork, how do you prepare best for a job interview, what ispropercompensation for your position, experience and age, etc.Overall: Jobs Magazine gives you every two weeksinterestingperspectives on the next step in your career. Downloadthe app andthe new digital magazine with fresh jobs each timeautomaticallydownloaded to your tablet.For more specific jobs you can always visit www.vacature.com
TV Familie 2.4.2
TV Familie is een glossy, internationaalengedurfd showbizzblad. Op een snelle, pittige en praktischemanierbrengt het nieuws, foto's, interviews en reportages vannationaleen internationale celebrities. Daarnaast krijg jewekelijks 8pagina's met de nieuwste trends, do's en dont's,lookalikes enzoveel meer.* Je kiest zélf hoe je TV Familie wil lezen: alsof hethetpapieren magazine is, of per artikel in een makkelijke tekst-enbeeldversie. Je kan inzoomen op pagina's, artikelsenbeelden.* Je digitale magazine ligt steeds klaar dankzij hetautomatischdownloaden.* Magazine gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de magazines vandevoorbije weken downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een"lightversie" van het magazine. Zodra je een betereinternetverbindinghebt, kun je de "full versie" gratisdownloaden.* Je kan het magazine eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op TV Familie (papieren versie ofdigitalemagazine), leest met deze app het magazine gratis. Weet jeniet hoein te loggen of ben je je logingegevens vergeten, dan kanjeterecht bij onze lezersservice: +32 2 454 29 56 (tijdensdekantooruren).Indien je geen abonnee bent, kan je het digitalemagazineaankopen via je Google Play account. Je kan per week eenmagazinekopen voor 1,99 €.Family TV is aglossy,internationally and daring showbiz magazine. In a fast,snappy andpractical way brings news, photos, interviews and reportsfromnational and international celebrities. Plus you get weekly 8pageswith the latest trends, do's and don'ts, lookalikes and muchmore.* You choose yourself how you want to read Family TV: if itisthe paper magazine, or an article in a simple text andimageversions. You can zoom in on pages, articles and images.* Your digital magazine is always done through theautomaticdownload.* Missed Magazine? No problem. You can always download themagazinesof the past weeks.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a"lightversion" of the magazine. Once you have a betterinternetconnection, you can download the "full version".* You can download and read offline later the magazine first.Who subscribed on TV Family (hard copy or digital magazine),readwith this app the magazine for free. Do not know how to log inifyou have forgotten your login details, you can contact ourreaderservice: +32 2 454 29 56 (during office hours).If you are not a subscriber, you may purchase thedigitalmagazine through your Google Play account. You can buy aweeklymagazine for € 1.99.
Sportkrant Het Laatste Nieuws
Lees elke dag de Sportkrant van Het LaatsteNieuws op je tablet of smartphone. De Sportkrant app is exclusiefvoor abonnees van Het Laatste Nieuws en HLN Sport Abonnees.* Je kiest zélf hoe je de Sportkrant van Het Laatste Nieuws willezen: alsof het de papieren krant is, of per artikel in eenmakkelijke tekst- en beeldversie. Je kan inzoomen op pagina's,artikels en beelden.* Je digitale krant ligt steeds klaar dankzij het automatischdownloaden.* Krant gemist? Geen probleem. Je kunt altijd de kranten van devoorbije week downloaden.* Gebruik je een trage internetverbinding? Kies dan voor een "lightversie" van de krant. Zodra je een betere internetverbinding hebt,kun je de "full versie" gratis downloaden.* Je kan de krant eerst downloaden en later offline lezen.Wie geabonneerd is op de Sportkrant van Het Laatste Nieuws(papieren versie of digitale krant), leest met deze app de krantgratis. Weet je niet hoe in te loggen of ben je je logingegevensvergeten, dan kan je terecht bij onze lezersservice: +32 2 454 2590 (tijdens de kantooruren).Read every day the sportsnewspaper Het Laatste Nieuws on your tablet or smartphone. Thesports newspaper app is exclusive to subscribers of Het LaatsteNieuws and HLN Sport Subscribers.* You choose yourself how the sports newspaper Het Laatste Nieuwswill read as if it is the printed newspaper, or a product in asimple text and image versions. You can zoom in on pages, articlesand images.* Your digital newspaper is always done through the automaticdownload.* Newspaper missed? No problem. You can always download the papersof the past week.* Do you have a slow Internet connection? Then choose a "lightversion" of the newspaper. Once you have a better internetconnection, you can download the "full version".* You can first download the newspaper and later readingoffline.Who subscribed to the sports newspaper Het Laatste Nieuws (hardcopy or digital newspaper), read with this app the newspaper forfree. Do not know how to log in if you have forgotten your logindetails, you can contact our reader service: +32 2 454 25 90(during office hours).
Topics NL 1.0.2
Al het nieuws uit jouw wereld op éénplekOver sommige onderwerpen wil je gewoon meer weten. Omdat ze jepersoonlijk raken. Je favoriete club, de nieuwste muziek of jeeigen stad bijvoorbeeld. Met Topics heb je toegang tot allejournalistiek van de Volkskrant, Trouw, het Parool, AD en een grootaantal regionale kranten.Woon je in Eindhoven? Lees de regionale verslaggeving van hetEindhovens Dagblad. Ben je voor Feyenoord? Volg de gespecialiseerdesportredacteuren van het AD. Je kunt nu alles lezen wat 13 krantenschrijven over jouw favoriete onderwerpen, van eten tot groeneenergie.Met behulp van handige playlists navigeer je op een efficiëntemanier door alle artikelen van ruim 2.000 journalisten. Steleenvoudig playlists samen van je geliefde onderwerpen of laat jeverrassen door de keuzes van de redactie. Thema’s die jeinteresseren krijgen een ongekende diepgang door het groot aantalbeschikbare artikelen en de verschillend gekozeninvalshoeken.Alle journalistiek uit 13 kranten op 1 plek bij elkaarHandige playlists navigeren u efficiënt door uw favorieteonderwerpenLaat u verrassen door keuzes van de redactieBeschikbaar op web & appNieuwe gratis service voor abonnees van:- AD- de Volkskrant- Trouw- Het Parool- PZC- Eindhovens Dagblad- De Stentor- De Gelderlander- Tubantia- Brabants Dagblad- BNdeStemAll the news from yourworld in one place On some topics you just want to know more. Because they touch youpersonally. Your favorite club, the latest music or your own cityfor example. With Topics you have access to all journalismVolkskrant, Trouw, Het Parool, AD and many regionalnewspapers. Do you live in Eindhoven? Read the regional coverage of theEindhoven Dagblad. Are you for Feyenoord? Follow the specializedsports editors of the AD. You can now read all 13 newspapers writeabout your favorite topics, from food to green energy. Using convenient playlists you navigate efficiently through allarticles of more than 2000 journalists. Set simple playlists ofyour favorite subjects or be surprised by the choices of theeditors. Topics that interest you receive an unprecedented depth bythe large number of available items and the different selectedangles. All journalism from 13 newspapers in one place togetherHandy playlists you navigate efficiently through your favoritetopicsBe surprised by choices EditorAvailable on web & appNew free service for subscribers:- AD- De Volkskrant- Wedding- Het Parool- PZC- Eindhoven Dagblad- The Stentor- De Gelderlander- Tubantia- Brabants Dagblad- BNdeStem
Topics BE 1.0.2
Al het nieuws uit jouw wereld. Op éénplek.Topics selecteert voor jou de beste stukken uit 13kwaliteitskranten uit België en Nederland. Van Showbizz totEconomie. Van Voetbal tot Literatuur. Jij beslist!Al jouw topics bij elkaar.Over sommige onderwerpen wil je gewoon alles weten. Je favorieteartiest, belangrijk politiek nieuws of de laatste designtrends.Topics verzamelt al het nieuws over je favoriete onderwerpen uitartikels van meer dan 2000 Belgische en Nederlandsekwaliteitsjournalisten.Selecteer, zoek en volg topics die je boeien en krijg elke dag hetlaatste nieuws van alle topics die je volgt.Je persoonlijke nieuwssiteEen extra service naast je huidige abonnementKies je favoriete onderwerpen en volg elke dag jouw topicsUit Belgische en Nederlandse kwaliteitskrantenEenvoudig gebruik op pc, tablet en smartphoneGratis bij je abonnement op volgende kranten:De MorgenHet Laatste NieuwsADde VolkskrantTrouwHet ParoolPZCEindhovens dagbladDe StentorDe GeldelanderTubantiaBrabants DagbladBNdeStemAll the news from yourworld. At a place.Topics selected for you the best quality pieces from 13 newspapersfrom Belgium and the Netherlands. From Showbiz to Economy. Footballfor Literature. You decide!All your topics together.On some topics you just want to know everything. Your favoriteartist, important political news or the latest design trends.Topics collects all the news about your favorite topics fromarticles from more than 2,000 Belgian and Dutch qualityjournalists.Select, find and follow topics that attract you and get every daywith the latest news on all topics you follow.Your personal newsAn additional service alongside your current subscriptionChoose your favorite topics and follow your everyday topicsBelgian and Dutch quality newspapersSimple use on PC, tablet and smartphoneFree with your subscription to these newspapers:The morningThe last newsADDe VolkskrantfaithfullyHet ParoolPZCEindhoven newspaperthe StentorThe Money LanderTubantiaBrabants DagbladBNdeStem