Jan Tursky Apps

Learn programming
Jan Tursky
Application was created for the purpose ofthesis on "interactive textbook of Internet technologies." Itcontains a list of all elements used in HTML 5 Explanation, see thebrowser and source code. The tests, which are then evaluated in theform of statistical tables. Sand, where one can try to write codethat will automatically display it in the browser.OVERVIEW• more than 70 programming languages (Ada, Android, Angular JS,Apache Ant, ASP.NET, AWT, Bash, Bootstrap, C, CISC, Clojure, COBOL,C++, C#, CSS, CSS2, CSS3, CSS Basic, EJB, Erlang, Git, Go, Gradle,Apache Groovy, Guava, GWT, Apache Hadoop, Haskell, Apache Hbase,Hibernate ORM, Apache Hive, HTML5, IBM IMS, Jackson, Java, Java 8,JavaScript, Java XML, JCL, JDBC, jQuery, jQuery Mobile, JSP, Junit,Lisp, Apache Log4j, Lua, Magento, MATLAB, Apache Maven, MVC,Node.js, OBIEE, Pascal, Perl, PHP, Python, Regex, RSS, Ruby, Scala,Spring, Apache Sqoop, Apache Struts 2, Apache Subversion, SVG,Swift, TeX, VB.NET, VBScript, XML Schema, XPath, XSD, XSL-FO,XSLT...)• other languages, frameworks, schemas, shortcuts, commands etc.(Apache Ant, AWT, Bash, Bootstrap, Canvas, FTP, Git, Google maps,Gradle, Guava, Hadoop, HTTP codes, Jackson, jQuery mobile, JUnit,Linux, Maven, Node.js, Regex, Rss, Subversion, TeX, VBScript, Vi,XML schema, Xpath, XSD...)• interview questions - be prepared for the every type of questionsfrom programming languages for your job• sandbox - create your own code, display it in the browser,customizable• award system - earn points, obtain medails• skills quiz - prove, that you know answer every question• fully customizable app in the settings• HTML5 tools, details about tags and even more...• simple statistics• option to remove ads + support development-----------------Enjoy Learn programming and have a nice day.
Developer (Material design)
Jan Tursky
Info about appAre you developer? Are your graphic designer for mobile devices? Orjust a simple user, who wants to know more about your device andalso to have better control for some aspects?Then this app is for you. More than 45 categories in the menu witheven better control over your phone. Try to test this app, it's notworth anything.List of categories:• Android - unique identifiers, build info, serial data, versionnumbers, processors info• Audio - test sound, test virbation, control audio• Battery - battery monitor, scale, level, status,technology...• Bluetooth - name editor, bt switch, paired devices• Calculator - screen calculator, widget cells, DIP-PX, colorinfo• Call log - call details, list of calls, detail info• Camera - flashlight control, available cameras• Charset - list of charsets• Compass - list of sensors, compass visualisation• Connection - wi-fi switch, mobile data switch, networks list,detail info• Contacts - remove duplicates, detail info about contacts• Crash - exception crash, process crash, ANR crash• Date formatter - DateFormat parse tester• File viewer - detail info abou directories and files• Gesture - pointer location test, gesture test• GPS - gsp switch, gps providers• Graphic - OpenGL checker, list of available methods• Guide - most useful programming info about Android• Hash functions - calculator for SHA1, SHA-256, djb2, sdbm, loselose, Jenkins hash function, Blowfish, AES, DES with CBS mode andPKCS5 padding• Hidden codes - list of 120 hidden codes for every mobile device(depends on the model)• Java Properties - separator, compilers, home, library path,vendor, vm_version, architecture...• Language - list of languages, language change• List - permissions, permission groups, intents, dalvik opcodes,Open Source libraries• Log - log output, search, save, main/radio/events,All/Debug/Info/Error/Verbose/Warn• Manifest viewer - list of apps, details, AndroidManifest.xml,extract SDK, calculate checksum...• MD5 checker - MD5 check• Memory - memory overview, virtual/native/CPU, PIDS, PSS,processes• Notifications - customize and test notification• Permissions - apps permissions• Phone manager - refresh home screen, scan media, lock phone,airplane mode, shutdown phone, reboot phone, developer settings,developer console• Regex checker - regular expressions tester• Resource viewer - info about strings, string array, color,drawables, dimensions, integers• Root checker - method binary file, check test-keys, superuserfile, command in shell, command SU• Screen - pixel checker, brightness control, width-height, metricsinfo, refresh rate, rotation state, size• Sensor - available sensors, sensors info• SMS - fake SMS, list of SMS, detail info• Storage - internal, external, full statistics, list of filetypes• Telephone - location, device id, country info...• Time - list of timezones, current/boot millis...• Tools - bt switch, wi-fi switch, mobile data switch, sync switch,gps switch, rotate control, WiMAX control, airplane switch,brightness control, screen switch control, sound control, NFCcontrol, WiFi tethering, USB tethering, VPN...• Usb Accessories - list of USB accessories• WebView - browser information properties...• Wi-Fi - Wi-Fi switch, Wi-Fi hotspotsThank you and have a nice day :)
Čísla a symboly 4.1
Jan Tursky
V poslednej dobe sa stretávame s čoraz väčšímpočtom rôznych čísel používaných v mnohých odvetviách. Tátoaplikácia Vám pomôže zorientovať sa.Aplikácia obsahuje tieto kategórie:Čísla: čísla v gréčtine, dôležité telefónne čísla, konštantnésymboly, konštanty z matematiky a fyziky, numerologické čísla,poštové smerovacie čísla (PSČ), predvoľby štátov, prvočísla,smerové telefónne čísla, veľkosť topánok, základné matematickémnožinySymboly: chemické názvoslovia, chemické symboly nebezpečenstva,Html znaky & tagy, morzeovka, rímske číslice, symboly farieb,symboly kvetov a rastlín, symboly mien, symboly planét, symboly SR,symboly údržby a ošetrenia textílií, označenie okresovMožnosť filtrovania, kopírovania čísla, podrobný popis určitýchpoložiek kategórií atď.Recently, faced with anincreasing number of different numbers used in many industries.This application helps you to orientate.The application includes the following categories:Numbers: Numbers in Greek, important phone numbers, constantsymbols, constants of mathematics and physics, numerologicalnumbers, postal codes (ZIP), country code, prime numbers, areacode, shoe size, basic math setsSymbols: chemical nomenclature, chemical hazard symbols, HTML codes& tags, Morse, Roman numerals, symbols, colors, symbols,flowers and plants, currency symbols, symbols of the planets, SRsymbols, symbols maintenance and treatment of textiles, markingdistrictsFiltering option, copy number, a detailed description of certaincategories of items etc.
Zdravie 3.2
Jan Tursky
Aplikácia je pomocníkom pre ľudí, ktorý simajú záujem o lekárskych objektoch, liečivách aleboterminologických výrazoch z oblasti medicíny.Kategórie• lekárne, pohotovosti, optiky, adosy - názov, adresa, kontaktnéúdaje, otváracie hodiny, navigovanie, mapa• liečivá - základné údaje, držiteľ liečiva, požitie lieku a vplyvna graviditu, terapeutické indikácie, kontraindikácie, dávkovanie aďalšie• prvá pomoc - 60 najčastejších prípadov zdravotného problému,ktoré môžu nastať s jednoduchým popisom, ako zareagovať v danejsituácií• terminológia - výrazy z medicíny s rýchlym filtrovanímPráva k aplikácii• internet - pre zobrazenie mapy, kontrolu aktuálnosti údajov• coarse/fine location - pre vyhľadanie najbližších lekárskychobjektov vo Vašom okolí• call phone - pre možnosť prekliku do obrazovky telefónu spredpripraveným kontaktným číslomAplikácia má informačný charakter, údaje nemusia byť aktuálne.Najlepším zdrojom je oficiálna stránka, lekárnik alebo doktor.Ďakujem za pochopenieThe application is ahelper for people, who are interested in medical clinics, drugs orterminological expressions in medicine.Categories• pharmacy, emergency room, optics, ADOS - name, address, contactinformation, hours of operation, navigation, map• pharmaceuticals - basic data, the holder of drug ingestion andthe effect on pregnancy, therapeutic indications,contraindications, dosage, and more• First Aid - 60 of the most common potential health problem thatcan occur with a simple description of how to react in a givensituation• terminology - the terms of medicine with fast filteringThe rights to the application• Internet - to display the map, check for updates data• Coarse / Fine location - to locate the nearest medical facilitiesin your area• Call phone - the option to click through to your phone's screenwith the predefined contact numbersThe application is indicative, the data may not be current. Thebest source is the official site, pharmacist or doctor. Thank youfor understanding
Maturita SK 4.1
Jan Tursky
Už nebudete potrebovať knihy na každýpredmet,zktorého pôjdete maturovať. Už si nebudete musieť písaťpoznámkyokaždej téme, ktorá Vás bude čakať na maturite.Tátoaplikáciaobsahuje 30 najčastejších otázok z maturitnýchpredmetov.Dohromady aplikácia obsahuje 24 okruhov, 710 tém, viac než165000slov.V nastaveniach si môžete zvoliť farbu textu apozadia,fullscreen,atď.Jednoduchý dizajn, potrebné informácie a to všetkozabalenévminimálnej veľkosti.Upozornenie: Uvedené údaje v aplikácií súleninformačné.Používateľ by mal brať túto aplikáciu len akozdrojinformácií,nemal by sa len z nej pripravovať na maturitu.AUTORSKÉ PRÁVAMateriály v tejto aplikácií sú majetkom študentskéhoportáluZones.ska ich používanie je povolené bez obmedzení iba naosobnéúčely aakékoľvek verejné publikovanie je bezpredchádzajúcehopísomnéhosúhlasu od Zones.sk zakázané.Prevádzkovateľ portálunezodpovedá zaobsah materiálov.You will not needbooksonevery subject, from which you go Mature. You no longer havetotakenotes on each topic, which will be waiting forgraduation.This appcontains 30 of the most common questions GCEcourses.Together application contains 24 lines, 710 topics,morethan165,000 words.In the settings you can select the text andbackgroundcolor,fullscreen, etc.Simple design, the necessary information and all wrappedinaminimum size.Note: The data in the application is for informationonly.Theuser should take this application only as a sourceofinformation,it should not only from her prepare forgraduation.COPYRIGHTThe materials in this application are the property ofthestudentportal Zones.sk and their use is permittedwithoutrestriction onlyfor personal purposes and any publicpublicationwithout priorwritten consent from Zones.sk prohibited.The operatorof theportal is not responsible for the content ofmaterials.
Unit Converter 3.5
Jan Tursky
Unit converter is the simple and easy-to-useunit converter to handle any conversion you'll ever need.Overview• more than 30 categories for converting• list of categories: temperature, speed, pressure, work, volume,voltage, transfer rate, time, area, sound, radioactivity, planarangle, strength, power, numbering systems, weight, magneticinduction, magnetic flux, magnetic strength field, brightness,lighting, length, kinematic viscosity, graphics, frequency, flowrate, electrical resistance, electricity, viscosity, density, sizedata, brightness, amount of substance• 15 languages: english, Deutsch, slovenčina, čeština, русский,polski, français, فارسی, magyar, español, português, român,italiano, nederlands, 한국어• MATERIAL design• simple customization• option to remove ads + support development-----------------Enjoy Unit Converter and have a nice day.
UNIWeather - Weather in pocket 5.4
Jan Tursky
UNIWeather app is now available onAndroid, featuring amazing icons matching weather conditions andmany other features. Easily choose category by swiping from left toright to show the menu and enjoy updated detail information aboutweather in city that you selected or around your position.FEATURES:- Fresh, easy design with beautiful icons packs that day/night andcurrent weather condition- Weather information, including 7-day and hourly temperatureforecasts like: temperature, windchill, humidity, pressure, windspeed, wind direction, zodiac, chinese sign, element andmore...- Hourly and daily graphs - temperature, max/min temp., visibility,precipitation prob., humidity, pressure, wind speed, UV index, dewpoint- Map contains: weather station map, quantity of precipitation,precipitation classic style, rain precipitation, rain classicstyle, snow precipitation, cloud cover, clouds lassic style, sealevel pressure, sea level pressure contour, temperature, windspeed- Notification fully customizable like: theme, icons, customizableitems in notification, priority- 8 widgets fully customizable: text size, icons, text colors,background and dividers colors- Customizable data:- 93 selectable languages contains weather conditions- temperature (°C Celsius, °D Delisle, °F Fahrenheit, K Kelvin, °NNewton, °R Réaumur, °Ra Rankine, °Ro Romer)- wind (km/h, cm/s, meter/s, miles/h, Bft Beaufort, Knot)- pressure (kiloPascals, hectoPascals, Pascals, Inches of mercury,Millimeter of mercury, Pounds per square inch)- date format- animations (standard, fade in, tablet, cube in, cube out, flipvertical, flip horizontal, zoom in, zoom out, rotate up, rotatedown, accordion)BONUS FEATURES:- Supported languages - english, deutsch, slovak, czech- 15 weather icon packs- Swipe horizontally for hourly or daily data- Dark or Light theme- Fullscreen in the whole application- AutoUpdate on background (interval from 3 hours to 24hours)- Shake update in the application- Search city by Gps position, name or latitude/longitude- Night mode - activate dark theme from/to selected hour- Backup maps - use only when original maps doesn't work- Find out what zodiac, chinese sign or element is for selecteddate- Sunrise/sunset for selected date- Phases of Moon for selected date- Compass - built-in in Android- Storm distance- and more, more, more...PERMISSIONS:android.permission.INTERNET - downloading weather dataandroid.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - check, if network isavailableandroid.permission.ACCESS_FINE_LOCATION - get position from GPSlocationandroid.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION - get position fromcellular informationandroid.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED - refresh widgets andnotifications after reboot of the phoneandroid.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE - save wallpapers to thesdcard for Live Wallpaperandroid.permission.READ_LOGS - allow you to get LOGCAT informationwhen a crash occursandroid.permission.GET_TASKS - allow you to see which activity wasactive when a crash occurscom.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSERVICES -checking if Google Play Services are available, working withthemandroid.hardware.location - the application uses one or morefeatures on the device for determining location, such as GPSlocation, network location, or cell locationandroid.hardware.location.gps - the application uses preciselocation coordinates obtained from a Global Positioning Systemreceiver on the devicetursky.jan.UNIWeather.permission.MAPS_RECEIVE - for using GoogleMaps v2Google+ - https://plus.google.com/102703871465025016776Twitter: https://twitter.com/jan_turskyBacklink: http://androidforum.cz/uniweather-po-asi-v-kapse-t47963.htmlOfficiall website: http://uniweatherapp.com/Blog: http://uniweatherapp.blogspot.cz/
Služby do vrecka
Jan Tursky
Získajte prístup k najužitočnejším,najdôležitejším a najkomplexnejším informáciam pre Slovenskúrepubliku. Aplikáciu si môžete personalizovať podľa Vašíchpredstáv. Stiahnite si aplikáciu Služby do vrecka a začnite jupoužívať už dnes - je to zadarmo!Aplikácia obsahuje tieto kategórie:• Domov - aktuálne počasie a správy na hlavnej ploche• Cestovné poriadky - rýchly prístup ku autobusovej a vlakovejdoprave• Dopravné informácie - aktuálne dopravné informácie na slovenskýchcestách• Kalendár - jednoduchý prehľad o meninách (aj u Vaších kontaktov),sviatkoch, horoskope, východe/západe slnka a fázy mesiaca• Meškanie vlakov - aktuálne meškania vlakov na trati ŽSR aj smedzinárodnými vlakmi• Počasie - aktuálny stav a predpoveď počasia na nasledujúcedni• Rádiá - prehrávanie/nahrávanie slovenských rádií v jednom• Správy - RSS čítačka slovenských a českých spravodajskýchwebov• Taxi - rýchly prístup ku TAXI službám + telefonickékontakty• TV program - aktuálny program jednotlivých staníc, program nadnešný a zajtrajší deň pre vyše 40 staníc (text môže byť v CZjazyku)• Dôležité telefónne čísla - majte vždy prístup k týmnajdôležitejším tel. číslam v prípade problémov• Horské výstrahy - ak ste vášnivý turista, vždy si radšejskontrolujte stav horských oblastí• Lekárne, pohotov., optiky, ADOS - poloha, kontaktné údaje ajotváracie hodiny (niektoré lekárne) o zdravotníckych zariadení naSlovensku• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia,ktoré môžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj vbežnom živote• Stav objektov - stav kúpalísk, lanoviek, zjazdoviek ako ajsnehové správy v jednom• O Slovensku - komplexný súhrn informácií o Slovenskejrepublike• Obce - zoznam obcí na Slovensku so základnými informáciami• Online kamery - aktuálny stav oblastí podľa webkamier• Predvoľby - predvoľby operátov a krajín• Biblia - offline čítačka Biblie• Čísla a symboly - PSČ, sviatky, číslovanie odevov a obuvy,informácie o bankách, éčka a mnoho iného• Kalkulačka - kalkulačka na prevod jednotiek a výpočet BMI,spotreby energií, DPH a iného• Kontrola vstupu - overte si platnosť rodného čísla, IBAN-u, IČO,DIČ, čísla účtu, atď.• POI objekty - prehľad o zaujímavých lokalitách vo Vašom okolí(galérie, hotely, bary, hrady, jaskyne a ďalších 50kategórií)• ŠPZ, EČV, VIN, pokuty - overenie technickej, emisnej kontroly,originality vozidla alebo poisťovateľa• Výmenný kurz - kurzový lístok s jednoduchým prevodom medzimenami• Zľavy - aktuálny prehľad o všetkých zľavách na Slovensku aj vzahraničí• Citáty, Murphyho zákony, Vtipné SMS, Vtipy, Kvízy, Internetovécelebrity, atď.Zoznam práv v aplikácií:INTERNET - komunikácia so sieťouACCESS_NETWORK_STATE - kontrola dostupnosti sietiACCESS_COARSE_LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohyACCESS_FINE_LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohyREAD_CONTACTS - čítanie kontaktov pre vyhľadanie menín v sekciíKalendárREAD_EXTERNAL_STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty pre uloženienahrávok zo sekcie „Rádiá“ a „Internetové celebrity“WRITE_EXTERNAL_STORAGE - zápis nahrávok na SD kartuBILLING - možnosť aktivácie PRO verzieV prípade, ak máte problém s aplikáciou alebo nápad na úpravu alebodoplnenie novej sekcie, kontaktujte ma na e-mail:[email protected] access to the mostuseful, most important and most comprehensive information for theSlovak Republic. Application, you can personalize to your liking.Download the application services in your pocket and start using ittoday - it's free!The application includes the following categories:& # 8226; & # 8195; Home - current weather and managementon the desktop& # 8226; & # 8195; Timetables - quick access to bus andtrain service& # 8226; & # 8195; Traffic information - date trafficinformation on Slovak roads& # 8226; & # 8195; Calendar - simple overview of Menino(even in your contacts), birthdays, horoscopes, sunrise / sunsetand moon phase& # 8226; & # 8195; of delay - current train delays on theline ZSR and international trains& # 8226; & # 8195; Weather - current conditions andweather forecast for the next days& # 8226; & # 8195; Radio - playback / recording Slovakiaranks in one& # 8226; & # 8195; Reports - RSS reader Slovak and Czechnews sites& # 8226; & # 8195; Taxi - quick access to taxi service +Cemetery& # 8226; & # 8195; TV program - the current program ofindividual stations, the program for today and tomorrow's day formore than 40 stations (text may be CZ language)& # 8226; & # 8195; Important phone numbers - Always haveaccess to the most important tel. numbers in case of problems& # 8226; & # 8195; Mountain alerts - if you're an avidhiker, always prefer to check the status of Mountain Areas& # 8226; & # 8195; Pharmacies, standby., Optics, ADOS -location, contact details and opening hours (some pharmacies) onhealthcare facilities in Slovakia& # 8226; & # 8195; First Aid - Instructions for first aidfor injuries that may occur in the mountains with your pets as wellas in everyday life& # 8226; & # 8195; The state of properties - the statepools, lifts, slopes and snow reports in one& # 8226; & # 8195; About Slovakia - a comprehensivesummary of the Slovak Republic& # 8226; & # 8195; Municipalities - a list of villages inSlovakia with basic information& # 8226; & # 8195; Online cameras - the current state ofthe area by webcams& # 8226; & # 8195; Preferences - preference for theoperators and countries& # 8226; & # 8195; Bible - Online Bible reader& # 8226; & # 8195; Numbers and symbols - Zip, holidays,numbering clothing and footwear, information on banks, éčka andmore& # 8226; & # 8195; Calculator - calculator for convertingunits and calculate your BMI, energy consumption, VAT andother& # 8226; & # 8195; Access control - check the validity ofthe birth certificate number, IBAN, Tax Identification Number,account number, etc.& # 8226; & # 8195; POI objects - an overview of theinteresting locations in your area (galleries, hotels, bars,castles, caves and other 50 categories)& # 8226; & # 8195; license plate, registration plate, VIN,fine - verification of the technical, emission control, originalityor insurer& # 8226; & # 8195; exchange rate - exchange rates with asimple transfer between currencies& # 8226; & # 8195; Discounts - date overview of alldiscounts in Slovakia and abroad& # 8226; & # 8195; Quotes, Murphy's Law, Funny SMS, Jokes,Quizzes, Internet celebrity, etc.The list of rights in the application:INTERNET - communication with the networkACCESS_NETWORK_STATE - checking the availability of thenetworkACCESS_COARSE_LOCATION - faster availability of GPS positionACCESS_FINE_LOCATION - availability precise GPS locationREAD_CONTACTS - read contacts to find minorities in the sectionCalendarREAD_EXTERNAL_STORAGE - check the availability of the SD card tostore the recordings from the "Radio" and "Internetcelebrity"WRITE_EXTERNAL_STORAGE - Write recording to SD cardBILLING - possibility to activate Pro versionIf you have a problem with the application or the idea of​​adapting or adding a new section, contact me at e-mail:[email protected]
Školy 2.0
Jan Tursky
Aplikácia ponúka prehľadný zoznam všetkýchvzdelávacích budov na území Slovenskej republiky. Nájdete v nejzákladné, stredné a vysoké školy, ubytovne, jedálne a ďalších,spolu 12 tisíc objektov. Všetky obsahujú základné informácie, akosú poloha, kontaktné informácie či počet ľudí, ktorí ichnavštevujú.V prípade nesprávnych údajov nás neváhajte kontaktovať na:[email protected]
Money - security features 1.1
Jan Tursky
Do you know, if the banknotes in your walletare genuine? Do you know all security features contains everybanknote? Do you work with a large amount of money? If you do, sothis application is for you.countries: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech republic, Denmark,Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Poland, Slovak republic,Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America andmore...
Background 3.1
Jan Tursky
This application lets you select a color fromthe list, mix, set as wallpaper, identified by camera and more.Identifying the camera does not work correctly on somedevices.
Counter Widget for Android 1.1
Jan Tursky
Simple displaying messages incustomizablewidgets. Simple, clear and customizable.Customizable:- Colors- Counter mode- Notifications4 languages:- en - English- de - Deutsch- sk - slovenčina- cs - čeština
Smart Charades EN 1.1
Jan Tursky
Smart Charades EN is the game of type „GuessWho“ for everybody. Try to play and beat the bests in this triviagame!◆ Thousands of categoriesWe prepared more than 10 000 categories in more than 15 languages.You can choose your mother language and test your skills in manycategories.◆ Localized wordsDifferent phrases in many categories such as activities, foods,drinks, sport, movies, firms, football, actors, actresses, hockey,music, musical instruments, literature, painters, celebrities,cities, television, internet, radio, holidays, monuments, monarchs,computer games, songs, business, jobs, presidents, nature, rappers,fairy tales, series, singers, music bands, writers, board games,symbols, sportsman, national holidays, countries, art styles,youtube, animals◆ Leaderboards, achievements, statistics…categories from other players, create own categories with words,record gameplay, earning coins, switch controls, many settings.This and even more is prepared for you to enjoy this game themost.◆ Permissions:INTERNET - Internet access for downloading additionalpackages.FULL ACCESS TO THE NETWORK - For checking Internet connectionVIBRATIONS - Indication of successful/unsuccessful guessingCAMERA - Using the front camera to record the progressAUDIO RECORDING - Capture sound when using the cameraREADING/WRITING ON A MEMORY CARD - Save the recording from thecamera to the cardEnjoy Smart Charades EN and have a nice day.
Autoškola - Vodičský preukaz 1.0
Jan Tursky
Autoškola - Vodičský preukaz jevzdelávaciaaplikácia prispôsobená pre každého, kto sa pripravuje nazáverečnéskúšky z autoškoly, či už sú to testy typu A a B, aleboprevodičské oprávnenie skupiny C, D alebo T.◆ 60 testov35 testov pre skupiny A a B, 25 testov pre vodičskéoprávnenieskupiny C, D a T. Každý test obsahuje 27 otázok, ktoré súzložené zotázok zameraných na všeobecné pravidlá cestnej premávky,napreverenie ovládania predpisov o podmienkach premávky vozidielnapozemných komunikáciách alebo označovaní vozidiel, znalostizdopravného značenia a teoretické zvládnutie križovatiekadopravných situácií.◆ ZnačkyZoznam dopravných značiek zoradené do jednotlivýchkategórií,detailný popis ako aj viaceré grafické verzie značiek.Prepoužívateľa je pripravené testovanie podľa typu testu:„Uhádnitevzhľad značky“, „Uhádnite popis značky“ a „Priraďte popisykznačkám“. Používateľ si môže nastaviť početvygenerovateľnýchotázok a kategórie značiek, z ktorých bude testvyskladaný.◆ Ostatné sekciePre lepšiu prípravu na záverečnú skúšku obsahuje aplikácieďalšiesekcie:• Autoškoly - detailné informácie všetkých autoškôl smnožstvomdoplnkových údajov (adresa, telefonický kontakt, e-mail,webovástránka, druhy kurzov, vozidlá, otváracie hodiny), komentáreaďalšie• Vyhlášky, dokumenty - najdôležitejšie zákony, PDF dokumentyopoplatkoch, tlačivá, vyhlášky a ostatné. Pre korektnéprezeraniesúborov musí mať používateľ nainštalovaný PDFprehliadač.• Výcvik - pridajte si záznam o Vašej teórií, praktickejúdržbe,jazde, kurze prvej pomoci, záverečnej skúške a pod. Veďtesizáznamy, pridávajte si upomienky pre nadchádzajúce hodiny voVašejautoškole• Prvá pomoc - návod na poskytnutie prvej pomoci pre zranenia,ktorémôžu nastať na horách, u Vaších domácich miláčikov ako aj vbežnomživote• Pokuty, poplatky - zoznam pokút a poplatkov, ktoré môžu byť odVásvyžadované pri dopravnom priestupku ako ajvybavovaníbyrokracie• Ďalšie informácie - vodičské oprávnenie, základnéustanovenia,riadenie cestnej premávky, jazda vozidlom, podmienkyprepravy osôb,osobitné ustanovenia, oprávnenia a mnoho ďalšíchinformácií• Štatistiky - prehľadné štatistické údaje o jednotlivýchtestoch,ktoré ste absolvovali, s podrobným výpisom chýb◆ PREMIUM používateliaAplikácia má určité časové obmedzenia pre FREE používateľov.FREEpoužívatelia môžu absolvovať najviac 2 testy z jednotlivýchsekcií.Až po uplynutí 3 hodín sa bude môcť používateľ opätovneotestovať vdanej sekcií. PREMIUM používatelia si budú môcť takistonavoliťmnožstvo otázok pri generovanú testu zo značiek. Pokiaľ byste tedachceli podporiť vývoj tejto aplikácie, odomknúť všetkyfunkcie anebyť otravovaný reklamami, budem rád za Vašupodporu.◆ PovoleniaINTERNET - komunikácia so sieťouACCESS COARSE LOCATION - rýchlejšia dostupnosť GPS polohyprezobrazenie vzdialenosti k autoškolámACCESS FINE LOCATION - presnejšia dostupnosť GPS polohyprezobrazenie vzdialenosti k autoškolámACCESS NETWORK STATE - kontrola dostupnosti sietiREAD EXTERNAL STORAGE - kontrola dostupnosti SD karty preuloženiedokumentov zo sekcie „Dokumenty, vyhlášky“WRITE EXTERNAL STORAGE - zápis nahrávok na SD kartuVIBRATE - vibrácie počas zobrazenia notifikácie onajbližšejjazdeBILLING - možnosť aktivácie PREMIUM verzieUžite si aplikáciu Autoškola - vodičský preukaz a peknýdeňprajem.Driving school -Drivinglicense is an educational application tailored for anyonewho ispreparing for the final exams in a driving school, whetherthey aretype tests A and B, or a driving license for groups C, DorT.◆ 60 testov35 tests for categories A and B, 25 tests for drivinglicensecategories C, D and T. Each test contains 27 questions,which arecomposed of questions focusing on general rules of theroad, toverify control regulations on the conditions of vehicletraffic onroads or labeling of vehicles, knowledge of traffic signsandtheoretical completion of intersections andtrafficsituations.◆ SignsList of road signs grouped into different categories,detaileddescription and several graphical versions brands. The userisready to test the type of the test: "Uhádnite lookbrand","Uhádnite description tags" and "Assign captions to brands."Theuser can set the number of questions and generate-categoriesofbrands from which will test stacking.◆ Other sectionsTo better prepare for the final exam, the application hasothersection:• Driving - Detailed information of all driving schools with alotof additional information (address, phone contact, e-mail,website,types of courses, vehicles, opening hours), comments,andmore• Proclamations, documents - the most important laws, PDFdocumentson the fees, forms, notices and others. For correctviewing offiles the user must have installed PDF viewer.• Training - add a record of your theories system,practicalmaintenance, driving, first aid courses, the finalexamination andso on. Keep records, add a reminder for the upcominghours in yourdriving school• First Aid - Instructions for first aid for injuries that mayoccurin the mountains with your pets as well as in everydaylife• Fines, Fees - a list of fines and fees that may be requiredfromyou at a traffic offense and handling byrokracie• For more information - driving license, basic provisions,trafficmanagement, driving the vehicle, conditions of carriage ofpersons,special provisions, authorizations, and much moreinformation• Insight - a statement of statistical data on the individualteststhat you have completed, with a detailed listing oferrors◆ PREMIUM usersThe application has a specific time limit for FREE users. FREEuserscan attend a maximum of 2 tests from individual sections.Only afterthree hours the user will be able to re-test in thatsection.Premium users also will be able to dial a number of issuesat testugenerated from brands. If you therefore want to supportdevelopmentof this app, to unlock all features and not be botheredby adverts,I'll be glad for your support.◆ permitsINTERNET - communication with the networkACCESS COARSE LOCATION - faster availability of GPS positioningtoview distances for driving schoolsACCESS FINE LOCATION - availability of accurate GPS position toseethe distance to Driving SchoolsACCESS NETWORK STATE - check the availability of the networkREAD EXTERNAL STORAGE - Checking for SD cards to storedocumentsfrom the "Documents Decree"WRITE EXTERNAL STORAGE - Write recording to SD cardVIBRATE - vibration while displaying notification on thenextjourneyBILLING - possibility to activate a premium versionEnjoy application Driving School - driving license and aniceday.