Klart Vädertjänster AB Apps

Klart.se - Sverige bästa väder
Vad får du med klart.se:- snabb och tydlig överblick av vädret- 14 dagar prognoser- detaljerad vy för specifikt dygn- timme för timme vy- spara favoritplatserVi tar gärna emot önskemål om förbättringar på[email protected] som accepterat platstjänster avseende Klart.se i din telefongodkänner att Klart.se använder sig av så kallad geo-targeting,vilket innebär attKlart.se löpande samlar in uppgifter om dingeografiska position.Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad informationoch marknadsföring via post, telefon eller elektroniskkommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också kommaatt användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och föratt ge dig anpassat innehåll i våra digitala tjänster, såsomartiklar och annonser som är mer relevanta för dig. Uppgifterna kankomma att lämnas ut till andra bolag inom Schibstedkoncernen.Klart.se sparar och kan komma att använda uppgifterna upp till sex(6) månader efter att uppgifterna samlats in.Genom att du laddar hem, alternativt uppdaterat Klart.se'sapplikation samtycker du till behandlingen enligt ovan. Om du intelängre vill att Klart.se ska kunna samla in uppgifter om dingeografiska position kan du när som helst slå av platstjänster pådin mobiltelefon. Du har också möjlighet att, en gång per år, fåinformation om vilken information som finns sparad om dig, genomatt kontakta Klart.se personuppgiftsombud.Personuppgiftsansvarig är Klart.se, organisationsnummer556842-9665, Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 StockholmWhat do you get withklart.se:- Fast and clear overview of the weather- 14 days forecast- Detailed view for specific days- Hourly view- Save favorite locationsWe welcome requests for improvements on [email protected] who accepted location services for Klart.se your phone Klart.seapproves the use of so-called geo targeting, which meansattKlart.se continuously collects data on your geographicallocation.The information is used to provide site-adapted information andmarketing by mail, telephone or electronic communication, such asSMS or e-mail. The information can also be used in the developmentof new products and services and to provide you with customizedcontent in our digital services, such as articles and ads that aremore relevant to you. The information may be disclosed to othercompanies within the Schibsted Group. Klart.se saves and may usethe data for up to six (6) months after the data wascollected.By downloading, or update Klart.se's application, you consent tothe processing described above. If you no longer want to Klart.sebe able to collect data on your geographical position, you can atany time turn off location services on your mobile phone. You alsohave the opportunity to, once a year, get information about whatinformation is stored about you, by contacting Klart.se PrivacyOfficer.Privacy Manager is Klart.se, registration number 556842-9665,Västra Järnvägsgatan 21, 105 17 Stockholm