MAFRA, a.s. Apps

Czech Public Transport IDOS 2.3.1
MAFRA, a.s.
The official public transportappforFREE.MOBILE APP OF THE YEAR 2016 in Lifestyle categoryvotedbyusersand UX APP OF THE YEAR 2016 voted by professionals.Main features:• Find the best route with trains, busesorpubliccitytransport• Online search = always actual dataincludingdelaysanddisruptions• Intelligent stops whisperer including address andMylocation• Notification on arrival, departure or changeincludingdelays• Automatic detection of the public transport tableandcloseststopsvia GPS• Offline browsing of searched connections• Intelligent functions wizard• Selection of stops or addresses from the map• Purchase public city transport tickets via SMS• English version• Wide connection sharing options• Showing arrivals/departures from selected stop withoptiontofilterspecific direction or connection• You can save up to 6 connections to yourfavourites,offlineaccessto up to 6 searched connections in thehistory• Search options for barrier-free,directconnections,low-floorconnections etc.• Detailed connection information includingplatform,line,stopnumber, connection delay, actualcountedposition,disruption,informative ticket price, order of traincarsetc.• Showing connection route and position on the map• You can buy inter city bus tickets on lineswhereitisavailable• Legend for pictograms meaning• Help - application wizzard• You can remove ads for a year or for ever in Menu -Settings(1year49 CZK, forever 149 CZK)
iDNES.cz 1.5.0
MAFRA, a.s.
Vaše každodenní dávka zpráv má svou vlastníikonku, a především pohodlnou čtečku pro chytré telefony a tabletys Androidem. Aplikace nabízí offline režim, možnost zasílání vašichpříspěvků přímo redakci a mnoho dalšího.Co mobilní čtečka iDNES.cz umí:- přináší nejnovější a nejdůležitějkší zprávy- rychlá a přehledná předpověď počasí- články ze všech rubrik iDNES.cz- možnost diskutovat a hodnotit příspěvky diskutujících- komfortní režim čtení (fullscreen, noční mód, otočenídispleje)- chytré přednačítání článků pro čtení v místech bez signálu- posílat vaše foto nebo video přímo redakci iDNES.czYour daily dose of newshas its own icon, and especially convenient reader for smartphonesand tablets with Android. The application offers an offline mode,you can send your contributions directly to editors and muchmore.What mobile reader can iDNES.cz:- Provides the latest news and nejdůležitějkší- Rapid and clear weather- Articles from all sections iDNES.cz- The opportunity to discuss and evaluate the contributions ofspeakers- Comfortable reading mode (fullscreen, night mode, rotate thescreen)- Smart preloading of articles read in places without signal- Send your photo or video directly to newsroom iDNES.cz
Rajče.net uploader 2.0
MAFRA, a.s.
Rajče.net uploader can upload photos into webgallery www.rajce.net by menu "Share".Beta version.
Akční ceny 1.2
MAFRA, a.s.
Prohlížejte si akční letáky od Tesco, Albert,Globus, Interspar a dalších desítek obchodů přímo ve vašem Androidtelefonu! Jestliže rádi sledujete slevové akce a výhodné nabídkyvelkých obchodních řetězců, je tato aplikace přímo pro vás. Snadnoa rychle si tak můžete prohlédnout aktuální letáky, vyhledávat mezizlevněným zbožím, či třeba najít nejbližší prodejnu a zobrazit siji na mapě.Co aplikace nabízí- prohlédněte si nejnovější akční letáky- zobrazte si slevy dle nejbližších prodejen- vyhledávejte mezi akčním zbožím- najděte nejbližší prodejny- stahujte si letáky, zboží, či informace o prodejnách přímo dotelefonuProhlížejte si denně desítky aktuálních letáků a tisíce akčníchnabídek - ať už doma, na cestách, či přímo na prodejně, žádná akčnínabídka vám už neuteče!Enjoy your actionleaflets from Tesco, Albert, Globus, and dozens Interspar shoppingright on your Android phone! If you like watching discount eventsand special offers large retail chains, this application is foryou. Quickly and easily so you can view the current brochures,search among discount stores, or need to find a store near you andview it on the map.What application offers- Check out the latest special leaflets- Display discounts according to the nearest shops- Search the Action goods- Find the nearest store- Download the flyer, goods, and information about the storesdirectly to the phoneEnjoy your day tens of Actual show-card and thousands of specialoffers - whether at home, traveling, or directly at the shop, nospecial offer miss you already!
Nákupní seznam 1.0.3
MAFRA, a.s.
Sestavte si svůj nákupní seznam zábavnouformou klikáním na ikony zboží, zadejte kde nakupujete (geolokacíči zadáním adresy) a aplikace vám napoví, které zboží z Vašehoseznamu je v dané prodejně v akci. Aplikace je synchronizována sportálem AkcniCeny.cz, prezentující akční nabídky přes 50maloobchodních řetězců a měsíčně zaznamenávajícím okolo 1,5 miliónunávštěv.Build your shopping listin an entertaining way by clicking on the icons product type youpurchase (geolokací or typing) and the application will tell youwhich product from your list is in the shop in action. Theapplication is synchronized with the portal AkcniCeny.cz,presenting special offers over 50 retail chains and a monthrecording the around 1.5 million visitors.
Éčka 1.0
MAFRA, a.s.
Aplikace umožňuje rychle nalézt potravinové"éčko" dle jeho čísla kódu, názvu nebo zařazení ve skupině podletoho k čemu se "éčko" v potravině používá.Každé "éčko" v databázi má:- svůj popis,- český název,- anglický název,- omezenost použití "éčka"- proč si na "éčko" dávat pozor.Jednotlivá "éčka" si lze zařadit do seznamu, takže odpadápotřeba nejčastější "éčka" stále vyhledávat.This application allowsyou to quickly find food "Éčko" according to his code number, nameor inclusion in a group according to what is "Éčko" in food uses.Each "Éčko" in the database are:- Your description,- Czech title- English name,- The limitations of the use of "Es"- Why can 'Éčko "be careful.Individual "Es" can include in the list, eliminating the need tofrequently 'Es' still seek.
ÓČKO Gold 1.0
MAFRA, a.s.
Óčko Gold se zaměřuje na největší hity od 60. až do 90. let.Přináší kvalitní hudbu, hvězdnou sestavu a originální skladby.Nezapomenutelné desky, velká jména jako Tina Turner, ABBA, BonJovi a další, zlaté hity, které patří ke každé povedené zábavě – toje nové Óčko Gold.Óčko Goldfocuses on the greatest hits of the 60s up to 90 years. Deliveringquality music star ensemble and original compositions.Unforgettable plates, big names like Tina Turner, ABBA, Bon Joviand others, the golden hits, which belong to each hilariousentertainment - it is a new loop of Gold.
Lidovky.cz 1.0.1
MAFRA, a.s.
Sledujte aktuální zpravodajství serveruLidovky.cz na internetu. Umístěním launcheru na plochu, tedyaplikace spouštějící webový prohlížeč, získáte snadný a rychlýpřístup ke spolehlivým zprávám. Lidovky.cz přinášejí po celý dennovinky z domova i ze světa, online zpravodajství ze sportovníchklání i politických událostí, komentáře a názory, galeriefotografií a možnost zapojit se do diskusí pod články.Follow current newsLidovky.cz server on the Internet. By placing the launcher on thedesktop, thus triggering the application a web browser, you'll geteasy and fast access to reliable reports. Lidovky.cz provideall-day news from home and abroad, online coverage of sports eventsand political events, comments and opinions, photo galleries andthe ability to engage in discussions under the articles.
eMimino.cz bazar 1.0.24
MAFRA, a.s.
Vyfoťte, vystavte, prodejte. Vydělávejte navěcech, které už nepotřebujete!Konečně bazar, který vás nezdržuje dlouhými formuláři nebonahráváním fotek.Zboží rovnou vyfoťte, přidejte jen základní informace a vystavte vBazaru eMimino.cz.Proč vystavit zboží přes aplikaci Bazar eMimino.cz?- Stačí jen mobil do ruky a za minutu máte hotovo. Rychleji ajednodušeji už to nejde.- Vaše zboží uvidí největší komunita žen v České republice.eMimino.cz zná každý!- Bazar eMimino.cz není žádný nováček - prodává a nakupuje v němtisíce lidí.- Vystavení inzerátu je zdarma.- Hodnocení uživatelů a podpora administrátorů vás nenechá veštychu, když se objeví někdo podezřelý.- Chráníte své soukromí . S prodávajícími a kupujícími komunikujetepřes soukromé zprávy.Stáhněte si aplikaci Bazar eMimino.cz, prodávejte, nakupujte ahodnoťte.Take a photo, issue,sell. Earn money on things that are no longer needed!Finally bazaar that will not stay long form or uploadingphotos.Goods straight and take a picture, add only basic information andexpose the Bazaar eMimino.cz.Why expose goods through the application Bazar eMimino.cz?- Just phone in your hand and the minute you're done. Quickly andeasily It could not.- Your goods will see the largest community of women in the CzechRepublic. eMimino.cz everyone knows!- Bazar eMimino.cz no novice - is bought and sold in it thousandsof people.- Exposure ad is free.- Assessment of users and support administrators will not let youdown, when someone appears suspicious.- You are protecting your privacy. With buyers and sellerscommunicate via private messages.Download the application Bazar eMimino.cz, sell, buy andgrades.
ÓČKO Expres 1.0
MAFRA, a.s.
Óčko Expres přináší to nejlepší ze současné hudby bez kompromisůabalastu - od indie kytarovek přes inteligentní elektro-pop ažpodrum 'n' bass a dubstep.Hudební dramaturgie Óčko Expres vychází z pražskéhoExpresradia,které už dvanáct let přináší respektovanou alternativuke klasickýmkomerčním stanicím.Aplikace pro OS Android 2.3.x umožňuje v nastavenípřepínáníkvality videa. V OS Android 4.x kvalitu přehrávánínastavuje sámtelefon dle rychlosti internetu (použitý protokolHAS).ÓčkoExpress brings the best of contemporary music withoutcompromisesand baggage - from indie guitar bands throughintelligentelectro-pop to drum 'n' bass and dubstep.Musical dramaturgy Óčko Express is based on the PragueExpresradiothat twelve years of respecting alternative toconventionalcommercial stations.Applications for Android OS 2.3.x allows switching thevideoquality settings. The Android OS 4.x playback quality phoneadjustsitself according to the speed of the internet (usedprotocolHAS).
Hravé učení 1.2.1
MAFRA, a.s.
Obsáhlá interaktivní sada pro nácvikzákladních znalostí pro děti ve věku od 0 do 5 let. Hravá a zábavnáforma, s průvodními ilustracemi Venduly Hegerové. Aplikace máhlasovou navigaci pro děti, ozvučená je v naprosté většině dětskýmihlasy.NAUČ SE ZVÍŘÁTKAVíce než 40 zvířátek ze statku, z lesa, z louky, z džungle.Obsahuje základní informace: zvuk, který vydávají, název samce,samice a mláděte, čím jsou užiteční lidem, co mají ráda,charakteristické vlastnosti a zábavné video.NAUČ SE PRVNÍ SLOVAAneb nauč mě mluvit. Obsahuje 10 sad obrázků s více než stovkouprvních slov. Vše ozvučeno. Motivační nástroj pro dítě, prohlíží siobrázky, může vyhledávat podle vašich pokynů a opakuje správněvýslovnost. Témata: rodina, tělo, oblečení, u stolu, hračky, domov,hřiště, dopravní prostředky, hygiena, počasí.NAUČ SE BARVYDítě poznává a chápe pojem barvy na různých příkladech. V testovacíčásti zkouší, zda rozpozná správnou barvu podle vyřčenéhonázvu.NAUČ SE ČÍSLADítěti předkládáme v různých variantách počet prvků a přiřazujeme kpředstavě počtu konkrétní číslovku. Sekce má 2 části, výukovou atestovací, kde dítě samo počítá a přiřazuje správnou číslovku.Dělení čísel na 1-10, 11-20, 10-100 a zábavnou testovací část.NAUČ SE PÍSMENKASekce nabízí základní sadu písmen, výukový set ke každému písmenuobsahující příklady slov začínající písmenem, třídění malých avelkých písmen, básničku pro konkrétní písmeno. Zvláštní sekcí jsoupísmena s diakritikou. Obsahuje i interaktivní test na ověření, zdadítě rozpoznává první písmeno konkrétního slova.NAUČ SE POHÁDKY A PÍSNIČKYŘíkadla v několika sekcích, zábavná, abecední, pohybová,jazykolamy, obrázkové říkanky a velikonoční. Jsou ozvučená, shudebním podkladem. Pohádky obsahují několik jednoduchých pohádekpro nejmenší. Pracují s principem minimalizované informace spojenés obrázkem tak, aby nedošlo k přehlcení dítěte. Jsou ozvučené aobsahují jednoduché animace, případně statické obrázky. Písničkynabízejí základ nejznámějších písniček pro nejmenší, opět propojeníobrázku, jednoduché animace a hudby.HRAJ SIJednoduché hry pro nejmenší, přesouvej zvířátka na správné stíny,rozhýbej se zpožděním stavební stroje, vpusť do moře novéživočichy.NAUČ SE PEČOVAT O ZDRAVÍNejprve dítě zjišťuje, jak pečovat o části svého těla - vlasy, nos,uši, zuby, tělo, ruce, bříško. V další zase jak by mělo správněpečovat o druhé, o nemocnou maminku. I péči je potřeba dítě naučit,právě péčí dítě projevuje správně lásku. Na příkladech má dítěposoudit co je správné a co ne, co mamince pomůže a čím jí přitíží.V poslední sekci se dítě seznamuje s lékařskou ordinací a poznávájednotlivé nástroje.A comprehensiveinteractive kit for practicing basic skills for children aged 0-5years. Playful and fun way, with accompanying illustrations VendulaHegerova. The application has voice guidance for children, sound isoverwhelmingly children's voices.Learn ANIMALSMore than 40 animals from the farm out of the woods, a meadow, fromthe jungle. It contains basic information: the sound emitted byname male, female and young, are more useful to the people whatthey like characteristics and fun video.Learn first wordsOr teach me to speak. Contains 10 sets of images over a hundredfirst words. Everything sounded. Motivational tool for a child, youlook at the pictures, you can search by your instructions andrepeating the correct pronunciation. Topics: Family, body, clothes,at the table, toys, home, playground, means of transport,sanitation, weather.Learn COLOURSThe child knows and understands the concept of color on differentexamples. The test often tested whether recognizes the right colorby the spoken name.Learn NUMBERSChild present in different variants number of elements and assignto the notion of specific numeral. The section has two parts,teaching and testing, where the child itself calculates and assignsthe correct numeral. Divide numbers 1-10, 11-20, 10-100 andentertaining test portion.Learn LETTERSThe section provides a basic set of letters, learning to set eachletter containing examples of words starting with the lettersorting uppercase and lowercase letters, poem for a particularletter. Special sections are accented letters. It also includesinteractive test to verify whether the child recognizes the firstletter of a particular word.Learn fairy tales and songsNursery Rhymes in several sections, fun, alphabetical, movement,tongue twisters, rhymes, picture and Easter. Are sound, with amusical background. Fairy tales contain some simple fairy tales forchildren. They operate with the principle of minimizing theinformation associated with the image so as not to overload thechild. Are sound and include simple animations or still images.Songs provide the basis for most known songs smallest, againlinking the image, simple animation and music.PlaysSimple games for children, and move the animals to the correctshadows, get moving with a delay of construction equipment, newdrain into the sea animals.Learn how to care for the healthFirst, the child learns how to take care of part of your body -hair, nose, ears, teeth, body, arms, belly. In the next turn, howshould properly care for others, the sick mother. I care is neededto teach your child right child care manifested správně love. Theexamples should assess the child what is right and what is not,what helps her mother and what her worse. In the last sectionintroduces the child to the medical unit and recognizes individualinstruments.
ÓČKO 5.1.4
MAFRA, a.s.
Známá aplikace ve zcela novém kabátě: protelefon i tablet. Z jedné aplikace máš nyní na dosah všechny ÓČKOkanály.- Rychlý start přehrávání- Přehrávání muziky i při zamknuté obrazovce- Upozorníme tě na všechno, co se chystá, nic ti neuteče
Visa Portmonka 2.5.2
MAFRA, a.s.
S aplikací Visa Portmonka už nikdynezapomenete svou věrnostní kartu doma. Ulehčete peněžence anahrajte si věrnostní a zákaznické karty do svého chytrého mobilu.Budete je mít vždy po ruce a navíc získáte exkluzivní kuponovénabídky.Co je nového? Je toho spousta, ale například:DESIGNVisa Portmonka dostala čistý moderní design, jaký se dnes nosí!RYCHLOSTOsekali jsme, co šlo a Visa Portmonka je nejen několikanásobněmenší, ale i svižnější a plynulejší. Navíc se spustí během párvteřin a nebude Tě zdržovat zdlouhavými aktualizacemi obsahu napomalém připojení.NIŽŠÍ DATOVÁ NÁROČNOSTOd základů jsme překopali způsob, jakým Visa Portmonka komunikuje snašimi servery. A výsledek? Rychlejší a efektivnější stahováníinformací o akcích, prodejnách a nových věrnostních kartách.A SPOUSTA DALŠÍCH VĚCÍNová sekce Akce, obsah přiizpůsobený právě Tobě, přihlášení přesFacebook,… Je toho vážně moc. Tak na nic nečekej a stáhni si zbrusunovou Visa Portmonku!Co Visa Portmonka umí:★ spravovat věrnostní karty: nahrajte si zákaznické karty dotelefonu a používejte je v obchodech. Ve vybraných obchodechpřijetí garantujeme.★ aktivovat slevové kupóny: uplatněte další unikátní slevy přímo zPortmonky★ zajistit nové členství: staňte se snadno členem novýchvěrnostních programů a užívejte všech jejich výhod★ poskytovat informace: o nejbližších obchodech, otevírací době,kontaktech a akčních nabídkáchWith Visa applicationswallet will never forget your loyalty card at home. Lighten yourwallet and upload your loyalty and customer card into your smartphone. You'll always have on hand and you'll get exclusive couponoffers.What's New? It's a lot, but for example:DESIGNVisa wallet got a clean, modern design, which is now worn!SPEEDWe cut down what could and Visa wallet is not only many timessmaller, but faster and smoother. Moreover it starts in a fewseconds and you will not delay the lengthy content updates on aslow connection.LOWER DEMAND DATAWe dug up from the ground the way Visa wallet communicates with ourservers. And the result? Faster and more efficient downloadinginformation about events, new stores and loyalty cards.A lot of other thingsNew section Action contents přiizpůsobený just you, login viaFacebook ... Is it really too much. So do not expect anything toget a brand new Visa wallet!What Visa wallet can:★ manage loyalty cards by uploading your customer card into thephone and use them in stores. In selected stores we guaranteeadmission.★ activate flyers: redeem another unique discounts fromwallet★ secure new membership: easy to become a member of new loyaltyprograms and enjoy all its benefits★ provide information: about nearby shops, opening hours, contactsand special offers
Zlacnené.sk 1.0
MAFRA, a.s.
Prezerajte si akčné letáky od Tesco, Albert,Globus, Interspar a ďaľších desiatky obchodov priamo vo vašomAndroid telefóne. Ak radi sledujete zľavové akcie a výhodné ponukyveľkých obchodných reťazcov, je táto ponuka aplikácie priamo prevás. Ľahko a rýchlo si tak môžete prehliadnuť aktuálne letáky,vyhľadávať medzi zlavneným tovarom, alebo nájsť najbližšiu predajňua zobraziť si ju na mape.Čo aplikácia ponúka- Prezrite si najnovšie akčné letáky- zobrazte si zľavy podľa najbližších predajní- vyhľadávajte medzi akčným tovarom- nájdite najbližší obchod- stahujte si letáky, tovar, alebo informácie o obchodoch priamo dotelefónuVyhľadávajte si denne desiatky aktuálnych letákov a tisícakčných ponúk - či doma, na cestách, alebo priamo v predajni,žiadna akčná ponuka vám už neutečie.View your specialleaflets from Tesco, Albert, Globus, Interspar and dozens of othershops right on your Android phone. If you enjoy watching discountand special actions of large retail chains, this offer applicationsdirectly to you. Quickly and easily so you can view current flyer,search the discount items, or find the nearest store and view it onthe map.What application offers- Search Latest Action leaflets- See many stores by next- Search the goods in action- Find the nearest store- Download the leaflets, goods, or trade information straight toyour phoneSearch the current day tens of thousands of leaflets andnewsletter - whether at home, on the road or in-store, no specialoffer you have anywhere.