Pazirik Ltd. Apps

Simontornya-Virtuális Vártúrák 1.0
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonján vagy tabletjén megjelenítheti az AR tablóhoz tartozóvárat (az ún. kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a várról készült tablóra és arekonstrukció máris megjelenik készüléke kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonját vagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.A tabló elérhető az alkalmazás mintaképei között.Az alkalmazás a Virtuális Vártúrák vándor kiállításbanelhelyezett tablókhoz készült:http://virtualisvarturak.hu/The Augmented Realityapplication by using your smartphone or tabletjén display the ARtabloid belonging castle (the. Augmented Reality).After starting the program, the tabloid castle focus on thereconstruction and will be displayed in the display device.To rotate the model, zoom, move your smartphone or tabletjét thedesired distance, angle.The Tablet is available within the application paragons.The application is made to the virtual Vártúrák travelingexhibition placards are:http://virtualisvarturak.hu/
Partiumi örökségtúra 1.0.4
Pazirik Ltd.
A Középkori Templomok Útja címen született megaz a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülállóvallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóanmegismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatottbemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, valamint a Partium északi részénekközépkori egyházi örökségét. Az útvonal területileg a magyarországiSzabolcs-Szatmár-Bereg, a romániai Szatmár és az ukrajnaiKárpátalja megyén halad keresztül, amelyet behálózzák a közöstörténelmi gyökerek.A Partium észak-nyugati csücskének műemlékei és emlékhelyei kevéskivétellel nem tartoznak a legismertebb turisztikai célpontok közé,pedig művészet- és művelődéstörténeti értékeik joggal érdemelnék kia fokozottabb érdeklődést. A különböző korok átalakításainaknyomait hordozó romos vagy éppen példásan helyreállított kastélyokés az irodalomtörténet nagyjainak emlékhelyei mellett fontoscsoportját képezik a régió látványosságainak a középkori egyháziörökség helyszínei, a zömmel református falusi vagy egykorimezővárosi templomok. A nyolc középkori eredetű templomot felfűzőszatmári Templomút-szakasz állomásain állandó kiállítások ésbemutatók ismertetnek meg az objektumok építéstörténetével,egyházközségeik sorsával és tárgyi emlékeivel.A Középkori Templomok Útja interaktív alkalmazás segítségével pedigmegismerheti a tematikus útvonalak mentén találhatólátványosságokat. A kiemelt helyszínekről szöveges és képi, illetveegyes esetekben audiovizuális tartalmakat is megismerhet afelhasználó. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, magyar, angol ésromán nyelvű változatban.Jelen alkalmazás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unióhivatalos álláspontját.The medieval church wasat the Way of the thematic route, which is a unique religious andcultural heritage and want to thoroughly acquaint the visitors inthe Carpathian Basin. This thematic route is intended to present ahistory of ever forming region, north-east Hungary, Ruthenia, andthe northern part of the Partium medieval ecclesiastical heritage.The route is geographically the Hungarian Szabolcs-Szatmár-Bereg,Satu Mare, Romania and the Ukraine Transcarpathia passes throughthe county, which has spread to the common historical roots.Partium the northwest corner of the monuments and memorials fewexceptions, do not belong to one of the most famous touristdestinations, the values ​​of art and cultural history of the lawdeserve more attention. Bearing traces the transformation ofdifferent ages or just nicely restored the ruined castles and thehistory of literature Jain great addition to the memorial sites arean important group in the region of interest in the medievalecclesiastical heritage sites, with the mainly Protestant formermarket town or rural churches. The eight medieval churchcriss-crosses Satmar Church Road, Section stages of permanentexhibitions and presentations described the building constructionhistory and fate of the ward and tangible memories.The medieval church Way interactive application allows you tobecome familiar with the sights along the thematic routes. Thehighlighted text and picture sites, and in some cases also learnabout audiovisual content to the user. The application is free todownload, Hungarian, Romanian and English language versions.The content of this application does not necessarily reflect theofficial position of the European Union.
Circuitul Bisericilor Partium 1.0.4
Pazirik Ltd.
Sub denumirea “Circuitul BisericilorMedievale” a fost înfiinţat un circuit turistic tematic ce îşipropune să ofere celor interesaţi informaţii detaliate despremoştenirea culturală şi religioasă unică, păstrată în BazinulCarpatic. Acest circuit este menit să prezinte moştenireaecleziastică medievală a unei regiuni formate din Ungaria denord-est, Transcarpatia şi partea nordică a teritoriului numitPartium. Circuitul parcurge obiective din judeţulSzabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, judeţul Satu Mare din Româniaşi regiunea Transcarpatia din Ucraina, teritorii strâns legate derădăcinile istoriei comune.Monumentele şi locurile memoriale din colţul nord-vestic alteritoriului numit Partium, cu puţine excepţii nu sunt considerateprintre cele mai cunoscute destinaţii turistice, deşi valorile lorartistice şi culturale ar merita pe bună dreptate un interes mairidicat. Pe lângă castele ruinate sau restaurate exemplar, cepoartă urmele diferitelor epoci şi stiluri, alături de locurilememoriale ale unor personalităţi celebre ale literaturii, un grupimportant al obiectivelor turistice este format din vestigiilemoştenirii medievale ecleziastice: biserici predominant reformatedin satele şi fostele orașe-târg. Traseul sătmărean al circuituluileagă opt biserici medievale, în care au fost amenajate expoziţiipermanente sau pot fi accesate prezentări despre istoria acestormonumente, despre destinele parohiilor şi moştenirea materialăpăstrată.Cu ajutorul aplicaţiei interactive "Circuitul BisericilorMedievale" puteţi afla informaţii despre destinaţiile turisticeaflate pe ruta circuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentateprin materiale scrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuriprin conţinuturi audiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuitîn versiuni în limba maghiară, engleză şi română.Conţinutul acestei aplicații nu reprezintă în mod necesar poziţiaoficială a Uniunii Europene.Under the name "CircuitMedieval Churches" was established thematic tourist circuit whichaims to provide those interested in detailed information about theunique cultural and religious heritage, preserved in the CarpathianBasin. This circuit is designed to provide medieval ecclesiasticalheritage of a region consisting of northeastern Hungary,Transcarpathia and the northern part of the territory calledPartium. The circuit through goals from Szabolcs-Szatmár-Bereg inHungary, Satu Mare County in Romania and the Transcarpathian regionof Ukraine, territories closely related to the common historyroots.Monuments and memorial sites in the northwestern corner of theterritory called Partium, with few exceptions are considered amongthe most popular tourist destinations, although their artistic andcultural values ​​rightly deserves a higher interest. In additionto ruined castles or restored copy, bearing traces of differenteras and styles, along with famous personalities memorial places ofliterature, an important group of sightseeing consists of theremains of medieval ecclesiastical heritage: predominantly reformedchurches in the villages and former city- fair. Satu Mare circuitroute linking eight medieval churches, which were arranged inpermanent exhibitions or presentations can be accessed on thehistory of these monuments, about destiny parishes and materialheritage preserved.With interactive application "Medieval Churches Circuit" you canfind information about tourist destinations located on the circuitroute. Most important locations are presented in written materialand images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.The content of this application does not necessarily represent theofficial position of the European Union.
Heritage Tour of Partium 1.0.4
Pazirik Ltd.
The Route of Medieval Churches is the name ofthe thematic route designed with the intention of thoroughlyfamiliarising interested tourists with a unique religious andcultural heritage found in the Carpathian Basin.This thematic routewas created with the purpose of presenting the medievalecclesiastical heritage of three geographical units, whichpreviously formed a historical region in the past: NortheastHungary, Kárpátalja (Subcarpathia) and the northern area of theregion called Partium. The route crosses Szabolcs-Szatmár-Beregcounty in Hungary, Satu Mare county in Romania and Transcarpathiain Ukraine. A web of common historical roots ties together thesethree administrative units.The historical monuments and memorials located in the north-westernpart of Partium with few exceptions do not belong to the mostwell-known tourist attractions, however from artistic andhistorical point of view, they would deserve a more increasedattention. Besides the ruinous or exemplarily refurbished castlesfeaturing modifications made in different historical periods andthe memorials of the famous representatives of literary history,the mainly protestant churches in villages and former countrytowns, featuring medieval ecclesiastical heritage, create asignificant part of the region’s tourist attractions. A part ofthis tour crosses Satu Mare county including eight medievalchurches located here, providing regular exhibitions andpresentation for the visitors in order to find out more about thehistory of the churchs’ construction, the destiny of theircongregations and their relics.The Route of Medieval Churches interactive application helps youto find out more about the tourist attractions along this thematicroute. The user of this application can find written, visual and inseveral cases audio-visual contents about these particularlocations. The application can be downloaded for free, available inHungarian, Romanian and English versions.The content of this application does not necessarily representthe official position of the European Union.
Régészeti Pillanatképek AR 1.0
Pazirik Ltd.
Az alkalmazás a Régészeti Pillanatképek –Ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014 című kiállításhoz készült aSzent István Király Múzeum megbízásából.Az Augmented Reality alkalmazás segítségével okostelefonján vagytabletjén megjelenítheti az AR kártyához tartozó tárgyakat (az ún.kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a kiállításban elhelyezett ARkártyára és az adott tárgy máris megjelenik készüléke kijelzőjén3D-ben.A tárgy forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonját vagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.The application of theArchaeological Screenshots - recent excavations made by the2011-2014 exhibition Treasures of King St. Stephen Museumbehalf.The Augmented Reality application by using your smartphone ortabletjén display objects within the AR card (the so-called.Augmented Reality).After starting the program to focus on the AR card and placed onexhibition, the object will be displayed in the display device in3D.The object to rotate, move approximation smartphone or tabletjétthe desired distance, angle.
Circuitul Bisericilor Medieval 1.0.2
Pazirik Ltd.
Biserica medievală a fost modul de a abordadrumul tematic, care vrea să familiarizează în profunzime pe ceiinteresaţi, unicul patrimoniu cultural şi religios în BazinulCarpatic. Acest drum tematic este destinat să prezinte patrimoniulecleziastic medieval în Nord-Vestul Ungariei, Transcarpatia şiNordul Partiumului, care odată era să formeze o întreagă regiuneistorică. Drumul care posedă comune rădăcini istorice, din punct devedere geografic, trece prin judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg dinUngaria, judeţul Satu Mare din România, şi Transcarpatia dinUcraina. Bisericile medievale din Transcarpatica, formează graniţaEstică pentru creştinismul Occidental. Aici se termină gotica, şiîncepe țara biserici din lemn și a Bisericii Ortodoxe. Istoriaturbulentă a Transcarpatiei era şi istoria zbuciumată a bisericii.Multe dintre ele au fost distruse după invazia mongolă, și dupăapariția Reformei au fost luate de Protestanţi. Multe dintre ele aufost arse în lupta de libertate a epoci, în perioada sovietică, înmulte cazuri casele lui Dumnezeu au fost transformate în muzeeateiste. Pentru astăzi timpul şi istoria s-a relaxat, șipatrimoniul bisericesc a devenit o atracție turistică.Cu ajutorul aplicaţiei interactive "Circuitul BisericilorMedievale" puteţi afla informaţii despre destinaţiile turisticeaflate pe ruta circuitului. Locaţiile mai însemnate sunt prezentateprin materiale scrise şi prin imagini, respectiv în unele cazuriprin conţinuturi audiovizuale. Aplicaţia se poate descărca gratuitîn versiuni în limba maghiară, engleză şi română.The medieval church washow to deal with thematic way, who wants to thoroughly familiarizethose interested, the only cultural and religious heritage in theCarpathian Basin. This road is intended to present thematicmedieval ecclesiastical heritage in North-West Hungary,Transcarpathia and Northern Partium, which was once the historicalregion to form a whole. The road has common historical roots ofgeographically passes through Szabolcs-Szatmár-Bereg in Hungary,Satu Mare in Romania, and Transcarpathia in Ukraine. Transcarpaticamedieval churches, forms the eastern border to WesternChristianity. Here ends Gothic wooden churches and begin countryand the Orthodox Church. The history of Transcarpathia wasturbulent and tumultuous history of the church. Many of them weredestroyed by the Mongol invasion, and after emergence were takenProtestant Reformation. Many of them were burned in the fight forfreedom of the era, in Soviet times, in many cases God's houseswere transformed into museums atheist. For today's relaxed time andhistory, and religious heritage has become a tourist attraction.With interactive application "Medieval Churches Circuit" you canfind information about tourist destinations located on the circuitroute. Most important locations are presented in written materialand images that in some cases by audiovisual content. Theapplication can download the free versions in Hungarian, Englishand Romanian.
Kerékpáros Baranya 1.0.0
Pazirik Ltd.
Kedves Vendégünk!Örömmel nyújtjuk át Baranya megye első kerékpárosmobilalkalmazását, amely az Ős-Dráva kerékpárút Dráva-mentitérségében nyújt segítséget és hasznos információkat a Harkány –Barcs útvonal mentén.Az alkalmazás nem csak a kerékpártúrán, kinn a terepen nyújthatsegítséget az eligazodásban, hanem az előzetes tervezésben is. Adigitális térkép mellett az útvonal környezetében felfedezésre váróormánsági értékek, kincsek is megtalálhatóak csakúgy, mint azországosan is egyedülálló közösségi és turisztikaikerékpár-kölcsönzési hálózat 5 dokkoló állomása, illetve a többmint 110 km-es túraútvonal mentén telepített 12 db kerékpárospihenőhely.Az alkalmazás problémamentes működéséhez 45 MB tárhely szükséges.Az alkalmazással kapcsolatos észrevételeket az [email protected] címre várjuk.Élményekben gazdag tekerést kívánunk:Baranya Megyei ÖnkormányzatA City eBike kölcsönző rendszerrel kapcsolatos információk azüzemeltető alábbi elérhetőségein találhatóak:City eBikewww.cityebike.huTel: +36 30 [email protected] guest! We are happy to provide cycling through Baranja County first mobileapplication, which is the big-Drava Drava cycle path providesuseful information about the region and help Harkany - Mortar alongthe route. The application not only in cycling, out in the field, providesupport to the orientation, but also of the preliminary design. Inaddition to the digital map of the vicinity of the route to bediscovered Ormánság values, treasures can be found, as well as thecountry also deployed a unique community and tourist bike rentalnetwork 5 docking station, as well as more than 110 km of hikingtrails along with 12 cyclists furniture. 45 MB of disk space required for the smooth operation of theapplication.Comments on the application are welcome [email protected] e-mail address.We wish you eventful pedaling:Baranja CountyInformation about the City Ebike rental availabilities below theoperating system will find:City Ebikewww.cityebike.huTel: +36 30 [email protected]
Jósa András-Tantárgyraktár 1.0.0
Pazirik Ltd.
A Jósa András Múzeum raktárhelyiségei számosgyűjteménynek adnak helyet. Ezek közül az egyik leggazdagabb aHelytörténeti gyűjtemény, mely az egykori Szabolcs vármegye, majdSzabolcs-Szatmár –Bereg megye területén gyűjti a tárgyi emlékeket.Algyűjteményei között jelentős szerepet játszik az I. világháborúsjelvénygyűjtemény, Szabolcs vármegye községpecsétnyomói, avármegyei zászlók és a militaria gyűjtemény. A Történeti dokumentumgyűjteménybe a Petrikovics László által adott jelentős vármetszet-és képeslapgyűjtemény (ebben a trianoni határokon túlról származóképes levelezőlapok is szép számmal találhatók) tartozik, de ittőrizzük az I. világháborús röplapokat, aprónyomtatványokat,plakátokat, valamint a vármegye és Nyíregyháza lakóinak, híresszülötteinek életét bemutató korabeli fotókat, dokumentumokat. AKépzőművészeti gyűjtemény értékes része az egykori nagykállói, majdnyíregyházi vármegyeháza falait díszítő vármegyei ősgalériadarabjai, Nyíregyháza polgármestereit ábrázoló festmények, FerenczyNoémi 1938-ban készített gobelinje. A gyűjtemény részét képezik akortárs szabolcsi, szatmári képzőművészek alkotásai, melyekkelfolyamatosan gyarapítjuk a műtárgyállományt. A Virtuális Látványtárinteraktív alkalmazás ízelítőt nyújt a gyűjteményekből. Atematizált képi anyaghoz szöveges információkat is talál azérdeklődő.The Josa Andras Museum'sstorage facilities are given in many collections. Among them, oneof the richest in the Local History Collection, which is the formerSzabolcs County and County: -Bereg county collects relics. Plays animportant role in the World War I subcollection badge collection,Szabolcs county village seal misery, the county flags and militariacollection. The historical document collections by the PetrikovicsLaszlo significant vármetszet- and postcard collection (in thepicture postcards from Trianon across borders also a fair numberare found) includes, but here we keep the World War I leaflets,small prints, posters, as well as the county and Nyíregyházaresidents, famous natives of photos depicting the life ofcontemporary documents. Valuable part of the Art collection of theformer Nagykálló and Nyíregyháza County Hall County Ancestorspieces decorating the walls, Nyíregyháza mayors paintings, NoemiFerenczy 1938 made tapestry. Are part of the collection ofcontemporary szabolcsi, Satmar artists works, which are constantlyaugmented the artwork file. The Virtual Spectacle interactiveapplication provides a taste of the collections. The themedpictorial material are also interested in the textualinformation.
KockaPalota AR 1.1
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonodon vagy tableteden életre keltheted az AR kártyákhoztartozó LEGO figurákat (az ún. kiterjesztett valóságot).Az alkalmazás elindítása után fókuszálj készülékeddel az AR kártyaképes felére, ahol a figura arca látható és a kártyához tartozómodell máris megjelenik készüléked kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgasd az AR kártyát akívánt távolságba és szögbe!Az eredeti AR kártyákat a KockaPalotában találod: http://kockapalota.hu , vagy letöltheted akövetkező linkeken:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFbThe Augmented Realityapplication using a smart phone or on your tableteden revitalizedthe AR cards for your LEGO figurines (the. AugmentedReality). After launching the application készülékeddel keep the focuson the AR card on the half where you can see the figure's face andmodel of the card you'll appear on-screen prompts.To rotate the model, the move towards an AR card into thedistance and angle!The original AR cards to find the cube Palace: http://kockapalota.hu, or you can download thefollowing links:http://goo.gl/2HXAVKhttp://goo.gl/EsZlgphttp://goo.gl/uqxHvIhttp://goo.gl/rBSW3Dhttp://goo.gl/T2UuFb
Mohosvár-Virtuális Vártúrák AR 1.0
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazás segítségévelokostelefonján vagy tabletjén megjelenítheti az AR tablóhoz tartozóvárat (az ún. kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a várról készült tablóra és arekonstrukció máris megjelenik készüléke kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonját vagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.A tabló elérhető az alkalmazás mintaképei között.Az alkalmazás a Virtuális Vártúrák vándor kiállításbanelhelyezett tablókhoz készült:http://virtualisvarturak.hu/The Augmented Realityapplication by using your smartphone or tabletjén display the ARtabloid belonging castle (the. Augmented Reality).After starting the program, the tabloid castle focus on thereconstruction and will be displayed in the display device.To rotate the model, zoom, move your smartphone or tabletjét thedesired distance, angle.The Tablet is available within the application paragons.The application is made to the virtual Vártúrák travelingexhibition placards are:http://virtualisvarturak.hu/
Tata - Virtuális Vártúrák AR 1.0
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazássegítségévelokostelefonján vagy tabletjén megjelenítheti az ARtablóhoz tartozóvárat (az ún. kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a várról készült tablóra ésarekonstrukció máris megjelenik készüléke kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonjátvagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.A tabló elérhető az alkalmazás mintaképei között.Az alkalmazás a Virtuális Vártúrák vándorkiállításbanelhelyezett tablókhoz készült:http://virtualisvarturak.hu/The AugmentedRealityapplication by using your smartphone or tabletjén displaythe ARtabloid belonging castle (the. Augmented Reality).After starting the program, the tabloid castle focus onthereconstruction and will be displayed in the displaydevice.To rotate the model, zoom, move your smartphone or tabletjétthedesired distance, angle.The Tablet is available within the application paragons.The application is made to the virtual Vártúráktravelingexhibition placards are:http://virtualisvarturak.hu/
Időutazás - Tatai vár 1.0.2
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kia tatai vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People have longbeeninterested in the idea of ​​time travel. Everyone thoughteverwondered what it was like in medieval life, how people livedatthat time. Developed by Pazirik Ltd. application to thenowreconstructed spaces come to life before our eyes. The virtualtimetravel use today's digital tools to the most modern sciencetakesus back to the past and reveals a never seeneye-catchingvárrekonstrukciót. Relive you how looked like the TataCastle. Buthow? Answer: Virtual Time Travel. See theinvisible!
Időutazás - Regéci vár 1.0.2
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kia regéci vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People long beenconcernedwith the idea of ​​time travel. Everyone's alreadythought aboutwhat it was like in medieval life, how people livedat the time.Developed by Pazirik Ltd. For now using thereconstructed spacescome to life before our eyes. The virtual timetravel application intoday's digital tools to modern science takesus back to the pastand reveals the never seen eye-catchingvárrekonstrukciót. Feel youhow Regéc looked like a castle. Buthow? The answer is: Virtual TimeTravel. See the invisible!
Időutazás - Szigligeti vár 1.0.0
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kia szigligeti vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás.Lásd a láthatatlant!Alacsony felbontású verzió!People have longbeeninterested in the idea of ​​time travel. Everyone thoughteverwondered what it was like in medieval life, how people livedatthat time. Developed by Pazirik Ltd. application to thenowreconstructed spaces come to life before our eyes. The virtualtimetravel use today's digital tools to the most modern sciencetakesus back to the past and reveals a never seeneye-catchingvárrekonstrukciót. Relive you how Szigligeti lookedlike a castle.But how? Answer: Virtual Time Travel. See theinvisible!Low-res version!
Jósa András Múzeum - Kvíz 1.0.5
Pazirik Ltd.
Tegye próbára tudását!Töltse le az alkalmazást és kezdje meg kalandozását egy érdekeskvízjátékban. Ismerkedjen meg Nyíregyháza helytörténetével,híresszülötteivel és a Jósa András Múzeum tárgyi emlékeivel. Ajátékhozkellemes időtöltést kívánunk!Test yourknowledge! Download the app and start your adventure with an interestingquiz.Learn about the history of Nyíregyháza site, the famous sonofJehoshaphat Museum and the relics of Andrew. We wish you apleasantstay in the game!
Kalocsa Audioguide 1.0.2
Pazirik Ltd.
With the help of the multimedia glasscuberising before you, discover the town’s history, traditions,builtheritage, art, in short, everything that makes Kalocsa,located inthe South of the Great Hungarian Plain and a populatedby16 000 people, a settlement with a rich pastandpresent.
The Route of Medieval Churches 0.0.1
Pazirik Ltd.
The Route of Medieval Churches is the nameofthe thematic route designed with the intention ofthoroughlyfamiliarising interested tourists with a unique religiousandcultural heritage in the Carpathian Basin. This thematic routewascreated with the purpose of presenting the medievalecclesiasticalheritage of three geographical units, which formed ahistoricalregion in the past: Northeast Hungary, Kárpátalja(Subcarpathia)and the northern area of the region called Partium.The routecrosses Szabolcs-Szatmár-Bereg county on Hungarianterritory,Szatmár/Satu Mare county in Romania and Transcarpathia(Zakarpatskaoblast') in Ukraine. A web of common historical rootsties togetherthese three administrative units. The medievalchurches inKárpátalja (Subcarpathia) represent the eastern frontierof WesternChristianity, this is the region where Gothicarchitecture meetsthe wooden churches characteristic to the GreekOrthodoxdenomination. The region itself had a tumultuous historyand thepast of its churches constitutes no exception with regard tothisobservation. Many of them had been destroyed during theMongolInvasion of Europe, the remaining ones were seized oneafteranother by the Calvinists as the Reformation gained ground, alargenumber burned down during the freedom fights of Earlymodernhistory and, in Soviet times, churches were often transformedintomuseums for atheists. We live now in peaceful times, in acalmperiod of history - hence, churches became tourists'attractions.Szabolcs-Szatmár-Bereg county is one of the richestareas inHungary in what concerns medieval churches. A uniquenetwork ofmedieval churches has been preserved here. The smallchurches, thewooden belfries standingnext to them, the medieval frescoes which still exist in somanyplaces, the painted galleries, the richly decoratedcofferedceilings and the carved pulpits evoke the uniqueatmospherecharacteristic to the ecclesiastical heritage of thehistoricalSzatmár and Bereg counties. Unfortunately, the major partof themedieval churches on the Great Hungarian Plain (Alföld) havebeendevastated by the Ottoman Turks. Nonetheless, the waterwaysandlakes surrounding this region kept conquering armies andforeigncultures away. In this manner, these tiny medieval churches,realjewels of this area, could have been preserved together withtheirunparalleled richness and beauty.With Route of Medieval Churches interactive application theusercan learn about attractions along the thematic route.Textdescriptions and pictures are availabe about highlightedlocationsand in some cases also audivisual content is available forusers.The application is free to download and available inHungarian,Romanian and English languages.
Középkori Templomok Útja 0.0.1
Pazirik Ltd.
A Középkori Templomok Útja címen született megaz a tematikus útvonal, amely a Kárpát-medencében egyedülállóvallási és kulturális örökséggel szeretné mélyrehatóanmegismertetni az érdeklődőket. Ez a tematikus útvonal hivatottbemutatni a valaha egy történeti régiót alkotó, Északkelet-Magyarország, Kárpátalja, valamint a Partium északi részénekközépkori egyházi örökségét. Az útvonal területileg a magyarországiSzabolcs-Szatmár-Bereg, a romániai Szatmár és az ukrajnaiKárpátalja megyén halad keresztül, amelyet behálózzák közöstörténelmi gyökerek. Kárpátalja középkori templomai jelentik anyugati kereszténység keleti határvonalát, itt ér véget gótika ésveszi kezdetét a fa templomok földje és az ortodoxia. A viharostörténelmű Kárpátalján viharos múltja volt a templomoknak is. Sokukelpusztult a tatárjárás után, a reformáció előretörésével sorra aprotestánsokhoz kerültek, számos leégett a kora újkor szabadságküzdelmeiben, a szovjet időkben, több esetben Isten házából ateistamúzeum lett. Mára az idő, a történelem megnyugodott és az egyháziörökség turista látványossággá vált.Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, középkori templomokbanMagyarország egyik leggazdagabb vidéke, a középkori templomoknakitt olyan sűrű hálózatuk maradhatott fent, amely egyedülálló.Szatmár és Bereg középkori egyházi örökségének egyedi hangulatátidézik a kisméretű templomok, a melléjük épített fa harangtornyok,a gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, adíszes kazettás mennyezetek, faragott szószékek. Az Alföldközépkori templomainak nagy része a török dúlások áldozatává vált.Ez a vizek által körbezárt vidék azonban távol tartotta magától ahódító hadakat, az idegen kultúrákat. Így maradhattak fent páratlangazdagságukban és szépségükben ezek a kis középkori templomok,amelyek ékszerdobozai ennek a vidéknek.A Középkori Templomok Útja interaktív alkalmazás segítségévelmegismerheti a tematikus útvonalak mentén találhatólátványosságokat. A kiemelt helyszínekről szöveges és képi, illetveegyes esetekben audiovizuális tartalmakat is megismerhet afelhasználó. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, magyar, angol ésromán nyelvű változatban.The Medieval Churches atthe birth of the Way of the thematic route, which is a uniquecultural and religious heritage would like to thoroughly acquaintthose interested in the Carpathian Basin. This thematic route isintended to present the history of the region used to be acreative, north-east Hungary, Transcarpathia, and the northern partof the Partium medieval ecclesiastical heritage. The route isgeographically the Hungarian Szabolcs-Szatmár-Bereg, Satu Mare,Romania and the Ukraine, Transcarpathia passes through the county,which covers the common historical roots. Transcarpathia medievalchurches are the eastern boundary of Western Christianity, endshere and begins with the Gothic churches in the land of wood andorthodoxy. The turbulent history, Transcarpathia was tumultuoushistory of the church as well. Many of them were destroyed afterthe Mongol invasion and the advent of the Reformation were in lineProtestants, many burned to the freedom struggle of the earlymodern age, in Soviet times, in many cases the house of God was anatheist museum. Today is the time to relax on the history andheritage of the church has become a tourist attraction.Szabolcs-Szatmár-Bereg county, medieval churches, one of therichest areas of Hungary, the medieval churches in a dense networkremained above that is unique. Szatmár and Bereg medievalecclesiastical heritage evoke the unique atmosphere of the smallchurches, bell towers next to them built of wood, richly preservedmedieval frescoes, painted choirs, the ornate coffered ceilings,carved pulpits. Much of the Great Plains of the medieval churchbecame a victim of the Turkish devastation. However, it issurrounded by the waters of the region had kept himself conqueringarmies of foreign cultures. So could remain unrivaled in theirrichness and beauty of them above the small medieval churches,jewelry boxes which this region.The Medieval Churches Path of interactive applications to helpyou learn to find points of interest along the thematic routes. Thehighlighted text and picture locations, and in some cases,audio-visual content and discover the user. The application is freeto download, Hungarian, Romanian and English language versions.
Seregélyesi edényégető kemence 1.01
Pazirik Ltd.
Az alkalmazás a Régészeti Pillanatképek–Ásatásaink legújabb kincsei 2011-2014 című kiállításhoz készültaSzent István Király Múzeum megbízásából. Az applikációsegítségévelegy régészeti ásatáson feltárt és térszkennersegítségéveldokumentált középkori égetőkemence elevenedikmeg.The application oftheArchaeological Screenshots - recent excavations made bythe2011-2014 exhibition Treasures of King St. Stephen Museumbehalf.The application and map scanner detected using adocumentedarchaeological excavations in medieval kilnrevives.
Virtuális Időutazás - Eger 2.0.1
Pazirik Ltd.
Az embereket régóta foglalkoztatja azidőutazásgondolata. Mindenki elgondolkodott már azon, milyenlehetett aközépkori élet, hogyan éltek az akkori emberek. APazirik Kft. általfejlesztett alkalmazás segítségével most arekonstruált terek aszemünk előtt elevenednek meg. A virtuálisidőutazás alkalmazás amai digitális tudomány legmodernebb eszközeisegítségével repítminket vissza a múltba és tárja elénk a sosemlátott, szemetgyönyörködtető várrekonstrukciót. Éld át te is,hogyan nézhetett kiaz Egri vár. Mindezt hogyan? A válasz:Virtuális Időutazás. Lásd aláthatatlant!People long beenconcernedwith the idea of ​​time travel. Everyone's alreadythought aboutwhat it was like in medieval life, how people livedat that time.Developed by Pazirik Kft. You can now use thereconstructed spacescome to life before our eyes. The virtual timetravel application intoday's digital tools using the latestscience takes us back to thepast and reveals the never seeneye-catching várrekonstrukciót. Feelyou how looked like the Castleof Eger. But how? Answer: Virtualtime travel. See theinvisible!
Egri Vár AR Alkalmazás 1.0
Pazirik Ltd.
Az Egri Vár "Lőporfüst - Kövekközött"kiállításában elhelyezett Augmented Reality kártyákhoztartozómobil applikáció. Az alkalmazás segítségével megnézheted,hogy mitrejtenek a kártyák és megfejtheted a feladatot.The Castle ofEger"gunpowder - from the Stones' in issuing the cards placedAugmentedReality Mobile applications. The application lets youcheck whatthe cards are hidden and deciphered the task.
Visegrád-Virtuális Vártúrák AR 1.0
Pazirik Ltd.
Az Augmented Reality alkalmazássegítségévelokostelefonján vagy tabletjén megjelenítheti az ARtablóhoz tartozóvárat (az ún. kiterjesztett valóságot).A program elindítása után fókuszáljon a várról készült tablóra ésarekonstrukció máris megjelenik készüléke kijelzőjén.A modell forgatásához, közelítéséhez mozgassa okostelefonjátvagytabletjét a kívánt távolságba, szögbe.A tabló elérhető az alkalmazás mintaképei között.Az alkalmazás a Virtuális Vártúrák vándor kiállításbanelhelyezetttablókhoz készült:http://virtualisvarturak.hu/The AugmentedRealityapplication by using your smartphone or tabletjén displaythe ARtabloid belonging castle (the. Augmented Reality).After starting the program, the tabloid castle focus onthereconstruction and will be displayed in the displaydevice.To rotate the model, zoom, move your smartphone or tabletjétthedesired distance, angle.The Tablet is available within the application paragons.The application is made to the virtual Vártúrák travelingexhibitionplacards are:http://virtualisvarturak.hu/