Quizdom UG (haftungsbeschraenkt) Apps

Quizdom – Νέα groups χρηστών! 5.00
***Πλέον μπορείς κι εσύ να φτιάξεις το δικόσου group! Μπες στο groups.quizdom.com/gre/ συνδέσου με το usernameκαι το password σου και φτιάξε σε real time το δικό σου group.Μόλις το δημιουργήσεις, μπορείς να παίξεις κατευθείαν με τουςφίλους σου αλλά και με άλλους χρήστες από το παιχνίδι. Ξεκίνατώρα!***1.800.000 Έλληνες κόλλησαν με τη γνώση. Εσύ;======================Αν σου αρέσουν τα quiz, θα λατρέψεις το Quizdom!Ο τρόπος παιχνιδιού είναι απλός!- To παιχνίδι αποτελείται από 4 γύρους των 4 ερωτήσεων.- Οι δύο αντίπαλοι παίζουν εναλλάξ και απαντούν στις ίδιες 16ερωτήσεις.- Κάθε παίκτης διαλέγει στην αρχή του παιχνιδιού 2κατηγορίες.- Εκείνος που θα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις είναιο νικητής!Ερωτήσεις για όλους!Το Quizdom περιλαμβάνει 18 κατηγορίες. Οι ερωτήσεις ανανεώνονταιεβδομαδιαίως, δημιουργώντας διαρκώς νέες προκλήσεις καιεξασφαλίζοντας ατελείωτες ώρες διασκέδασης.Οι κατηγορίες στο κλασικό "Game" είναι οι εξής:1. Λέξεις (words)2. Διάσημοι (celebrities & gossip quiz)3. Φαγητό (food)4. Σώμα & Υγεία (health)5. Business (companies & logo quiz)6. Ιστορία (history)7. Γεωγραφία (geography)8. Μουσική (music)9. Σινεμά (cinema, movies, tv, radio & video quiz)10. Τέχνες (arts)11. Πολιτική (politics)12. Αθλητικά (sports)13. 20ος αιώνας (20th century)14. Επιστήμη (science)15. Θρησκεία (religion)16. Στιγμές (Moments)17. Ζώα (Animals)18. Γλώσσες (Languages)Αντιμέτωπος με παίκτες από όλη την Ελλάδα!Το Quizdom, ως το νέο ελληνικό social quiz, σου δίνει τη δυνατότητανα διασκεδάσεις τεστάροντας τις γνώσεις σου εναντίον άλλων.Προσκάλεσε τους φίλους σου ή συνδέσου με ήδη υπάρχοντες χρήστες τουπαιχνιδιού για να ξεκινήσει η αναμέτρηση! Κατά τη διάρκεια τουπαιχνιδιού μπορείς να επικοινωνήσεις με τον αντίπαλό σου μέσω τουchat και να γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους από όλη τηνΕλλάδα!Σκαρφάλωσε στο Top10 του ranking!Μετά από κάθε παιχνίδι, ο παίκτης κερδίζει ή χάνει πόντους ανάλογαμε τον αριθμό των σωστών απαντήσεων ΚΑΙ το επίπεδο του αντιπάλουτου. Τα game statistics ανανεώνονται καθημερινά. Έτσι, στο τέλοςτης ημέρας μπορείς να δεις πόσο ψηλά είσαι σε σχέση με τους φίλουςσου ή με τους υπόλοιπους παίκτες από όλη την Ελλάδα!Και αν φοβάσαι μήπως παρεξηγηθείς για αυτά που (δεν) ξέρεις,ξανασκέψου το! Από τη μία κανείς δεν τα ξέρει όλα, από την άλλημπορείς να βρεις το αδύνατο σημείο του αντιπάλου σου και η καλήεπιλογή κατηγορίας να σε οδηγήσει στη νίκη!Εάν, λοιπόν, νομίζεις πως σου αξίζει μια θέση ανάμεσα στουςκορυφαίους ή αν απλά θέλεις να διασκεδάσεις μαθαίνοντας, μη χάνειςχρόνο: accept the challenge! Δέξου την πρόκληση και αναμετρήσου μετους φίλους σου (και όχι μόνο) στο πιο διασκεδαστικό παιχνίδιγνώσεων!*** Now you too can makeyour own group! Get in groups.quizdom.com/gre/ login with yourusername and your password and do-in real time your own group. Onceyou create it, you can play directly with your friends and otherusers of the game. Start now! ***1,800,000 Greeks stuck with knowledge. You;======================If you like the quiz, you will adore the Quizdom! The gameplay is simple!- To game consists of four rounds of four questions.- The two opponents alternately play and answer the same 16questions.- Each player chooses to start the game two categories.- He who will correctly answer most questions is the winner! Questions for everyone!The Quizdom includes 18 categories. Questions are updated weekly,constantly creating new challenges and providing endless hours offun.The categories in the classic "Game" are:1. Words (words)2. Famous (celebrities & gossip quiz)3. Food (food)4. Body & Health (health)5. Business (companies & logo quiz)6. History (history)7. Geography (geography)8. Music (music)9. Cinema (cinema, movies, tv, radio & video quiz)10. Arts (arts)11. Policy (politics)12. Sports (sports)13. 20th century (20th century)14. Science (science)15. Religion (religion)16. Moments (Moments)17. Animals (Animals)18. Languages ​​(Languages) Faced with players from all over Greece!The Quizdom, as the new Greek social quiz, giving you theopportunity to have fun testarontas your knowledge against others.Invite your friends or login with existing users of the game tostart the match! During the game you can communicate with youropponent through chat and meet interesting people from all overGreece!Climb in the Top10 ranking!After each game, the player wins or loses points depending on thenumber of correct answers and the level of his opponent. The gamestatistics are updated daily. So at the end of the day you can seehow high you are compared with your friends or other players fromall over Greece! And if you fear lest misunderstood for what (not) know, thinkagain! On the one nobody knows everything, on the other you canfind the weak point of your opponent and good selection class tolead you to victory! So if you think you deserve a place among the best or if you justwant to have fun learning, not waste time: accept the challenge!Accept the challenge and confrontation with your friends (and notonly) the most fun quiz!
Quizdom Business 4.0
Quizdom for Business!If you would like to get an invitation, then please send anemail to [email protected]
Quizdom - Wer weiß mehr? 5.00
Primetime TV, 2 Mio. Spieler, 20000 Ratings,4.5 Sterne: Die aus dem Ausland bekannte Quizapp ist jetzt auch inDeutschland erhältlich!Von Angela Merkel und Gerhard Schröder, über Heidi Klum und StefanRaab, zu Albert Einstein und Max Planck: Um König von Quizdom zuwerden, brauchst Du ein breites Wissensspektrum. Beweise DeinKönnen und stürme den Wissensthron.WISSEN IST MACHT, ZIEH IN DIE SCHLACHT● 16 Wissensfragen, 4 Runden abwechselnd, 1 Sieger!● 15 Kategorien. Du gegen den Rest!● 100.000 aktuelle Fragen in 3 Ligen!NR.1 IN SÜDEUROPA, BEKANNT AUS DEM TV● Primetime TV-Show "Quizdom The Show" katapultierte sich auf #1der Zuschauerquoten● 50 Tage Platz 1 in den Google Play Charts der meistheruntergeladenen Apps● Kostenlos, mit minimaler Werbung und umfangreichenStatistikenQUIZDOM● ist die schnellste deutsche Quizapp● hat soziale Profile● hat täglich aktuelle FragenWER GUT IST, STEIGT AUF● Bronzeliga (für den Einstieg)● Silberliga (ab Level 40 in der Bronzeliga)● Goldliga (ab Level 40 in der Silberliga)DIE KATEGORIEN● Essen, Kochen, Medizin, Wörter, Zitate, Werte und Normen,Business, Celebrities, Geschichte, Politik, TV, Kino, Musik,Geographie, Sport, Wissenschaft, Tiere, Umwelt, ...KONTAKT● facebook.com/QuizdomGermany● twitter.com/QuizdomGermany● www.quizdom.de● Verbesserungsvorschläge setzen wir sehr gerne um - bitte einfachan [email protected] schickenVIEL SPASS!Primetime TV, 2 millionplayers 20000 ratings 4.5 stars: The well-known foreign Quizapp isnow available in Germany!From Angela Merkel and Gerhard Schroeder, over Heidi Klum andStefan Raab, to Albert Einstein and Max Planck: To be king ofQuizdom, you need a wide range of knowledge. Proofs your skills andknowledge storms throne.KNOWLEDGE IS POWER, PULL IN THE BATTLE● 16 knowledge questions, 4 rounds alternately, 1 winner!● 15 categories. You against the rest!● 100,000 current issues in 3 leagues!NO.1 IN SOUTHERN EUROPE, KNOWN FROM THE TV● primetime TV show "Quizdom The Show" catapulted to # 1 ofaudience ratings● 50 days number 1 in the Google Play charts of the most downloadedapps● Free, with minimal advertising and extensive statisticsQUIZDOM● is the fastest German Quizapp● has social profiles● has daily topical issuesWHO IS GOOD, RISES● Bronze League (for entry)● Silver League (level 40 in the Bronze League)● Gold League (level 40 in the Silver League)THE CATEGORIES● Food, cooking, medicine, words, quotes, values ​​and norms,business, celebrities, history, politics, TV, movies, music,geography, sports, science, animals, the environment, ...CONTACT● facebook.com/QuizdomGermany● twitter.com/QuizdomGermany● www.quizdom.de● improvements we are very happy to - please simply [email protected] FUN!
Quizdom - Kings of Quiz! 5.00
How smart are you?Play now a game of trivia against your friends and other studentsof your university. Find out who knows more! Find out who is thesmartest among you!In addition, you can upload your own questions into the game, ofany type (university celebrities, exams, ...), and after a 1 hourreview, we will put them live into the game!Social Media● facebook.com/QuizdomEnglish● twitter.com/QuizdomEnglish● www.quizdom.com● We are looking forward to implement your feedback - please sendit to [email protected] fun!