Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon AŞ Apps

Nefroloji 2015 1.4
32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.32. National Nephrology,Hypertension, Dialysis and Transplantation Congress generalinformation before and during the conference with the officialAndroid app, scientific program, speaker information and details onthereach, brief details of the notice of presentations and paperssectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instantnotices, announcements and the session with your favorite part oflunch breaksIt may be aware of social events, such as questionnaires with oursystemYou can answer, our media department congressional photographs,videos followYou can.
12. Üroonkoloji Kongresi 1.4.3
12. Üroonkoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genel bilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.12. Urooncology Congressgeneral information before and during the conference with theofficial Android app, scientific program, speaker information andaccess to the details, the details of the short notice ofpresentations and papers sectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instant notifications, announcements and the session with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, polls and answering questions with our system, our mediadepartment congressional photographs, you can follow thevideo.
TİHUD 2015 1.4
17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.17. National InternalMedicine Congress general information and during the pre-congresswith the official Android app, scientific program, speakerinformation and access to the details, the papers of thepresentations and papers section can be viewed less detail you cansee the pdf permissible presentations. Instant notifications,announcements and the session with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, polls and answeringquestions with our system, our media department congressionalphotographs, you can follow the video.
TİHUD 2013 1.3
15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması / Official Android Application of TurkishSociety of Internal Medicine 15th National Congress 201315th Official Android Appof the National Congress of Internal Medicine / Official AndroidApplication 15th National Congress of Turkish Society of InternalMedicine 2013
40.Ulusal Hematoloji Kongresi 3.3
40.Ulusal Hematoloji Kongresi Mobil Uygulamasıile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Ideas 40.UlusalHematology Congress before and during the congress generalinformation, scientific program, speaker information anddetailsis available, presentations and papers from the Report sectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentations allowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session, lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions with oursystemcan answer the media section of our congress photographs, videosfollowYou can.
16. Ulusal Romatoloji Kongresi 1.4.1
16. Ulusal Romatoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genel bilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.16th National Congress ofRheumatology general information before and during the conferencewith the official Android app, scientific program, speakerinformation and access to the details, the details of the shortnotice of presentations and papers sectionYou can see the PDF can be viewed as permissible presentations.Instant notifications, announcements and the session with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, polls and answering questions with our system, our mediadepartment congressional photographs, you can follow thevideo.
Toraks 2015 1.2
Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongre MobilUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.Turkish Thoracic Society18th Annual Congress of the pre-congress and the public duringMobile Appinformation, scientific program, speaker information and details onthereach the short notice of the details of the presentation andhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissible presentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favorite section,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires by oursystemYou can answer, the media section of our congress photographs,follow the videoYou can.
THD 1.5
Türk Hematoloji Derneği Resmi AndroidUygulamasıTurkish Society ofHematology Official Android App
Gaming İstanbul 1.5
GIST bir bilgisayar oyunları fuarı değil. Bir“oyun” fuarı. Oyunun her türüyle amatör, profesyonel ilgilenenherkesin, ilgili her şeyin GIST çatısı altında yeri var.İster en gerçekçi FPS’leri veya futbol oyunlarını oynuyor olun,ister nostaljik 8-bit’leri, ister sadece masaüstü FRP’leri.İsterseniz, oyun kahramanlarını Cosplay yeteneğinizle canlandırın.Aramızda yeriniz hazır. Gaming İstanbul, “oyunculardan, oyunculariçin” bir fuar.GIST is a computer gameis not fair. A "game" fair. With every type of game amateurs,professionals interested in everyone, about everything has a placeunder the umbrella of GIST.Whether playing the most realistic FPS games or football, ornostalgic 8-bit, whether just for desktop FRP. If you want torevive your cosplay ability to play hero. Welcoming place is ready.Gaming Istanbul, "players, for players" a show.
41. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.4.2
41. Ulusal Hematoloji Kongresi ResmiMobilUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.41. NationalHematologyCongress before and during general conference in theOfficialMobile Appinformation, scientific program, speaker information and accessthedetails, and presentation of papers from the report section canbeviewed as a pdf you can see details allowable shortpresentations.Instant notifications, announcements and the sessionwith yourfavorite sections may be aware of social events, such aslunchbreaks, polls and answering questions with our system, ourmediadepartment congressional photographs, you can followthevideo.
Tihud 2014 3.3
16. Ulusal İç Hastalıkları KongresiResmiAndroid Uygulaması Mobil Uygulaması ile kongre öncesindevesırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerineve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.16th National CongressofInternal Medicine Official Android Application Ideasgeneralinformation before and during the congress scientificprogram,speaker information and detailsis available, presentations and papers from the Reportsectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentationsallowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session,lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions withoursystemcan answer the media section of our congress photographs,videosfollowYou can.
25. TOTBİD 1.4.2
25. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatolojiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesindeve sırasındagenel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine vedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.25th NationalTurkishOrthopaedics and Traumatology Congress general informationandduring the pre-congress with the official Android app,scientificprogram, speaker information and access to the details,the papersof the presentations and papers section can be viewedless detailyou can see the pdf permissible presentations.Instantnotifications, announcements and the session with yourfavoritesections may be aware of social events, such as lunchbreaks, pollsand answering questions with our system, our mediadepartmentcongressional photographs, you can follow thevideo.
11. Türk Rinoloji Kongresi 1.0
11. Türk Rinoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması Mobil Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.11. TurkeyRhinologyCongress Official Android Application Ideas and generalinformationbefore congress during the scientific program, speakerinformationand details on thereach the short notice of the details of the presentationandhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissiblepresentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favoritesection,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires byoursystemYou can answer, the media section of our congressphotographs,follow the videoYou can.
Kontinans 2015 1.4
4. Ulusal İşlevsel Üroloji ve KadınÜrolojisiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasındagenel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerindenbildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumlarıpdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favoribölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.4. NationalFunctionalUrology and Female Urology Congress general informationand duringthe pre-congress with the official Android app,scientific program,speaker information and access to the details,the papers of thepresentations and papers section can be viewedless detail you cansee the pdf permissible presentations. Instantnotifications,announcements and the session with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, pollsand answeringquestions with our system, our media departmentcongressionalphotographs, you can follow the video.
KLİMUD 1.0
2. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 2013ResmiAndroid Uygulaması2 Congress ofClinicalMicrobiology 2013 Official Android App
24. TOTBİD 3.4
24. TOTBİD Mobil Uygulaması ilekongreöncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.24 TOTBİD MobileAppbefore and during the congress generalinformation, scientific program, speaker informationanddetailsis available, presentations and papers from the Reportsectiondetails the shortcan be viewed as a pdf you can see the presentationsallowed.Instantnotices, announcements and favorite part of the session,lunch,refreshmentsmay be aware of, such as social events, survey questions withoursystemcan answer the media section of our congress photographs,videosfollowYou can.
22.UNEKO 1.3
22. Ulusal Neonatoloji Kongresi Androidmobileuygulaması.22 National CongressofNeonatology Android mobile application.
TKDCD Kongresi 3.3
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği13.Kongresi Resmi Android Uygulaması13th Congress oftheTurkish Society of Cardiovascular Surgery OfficialAndroidApp
APASL 2015 1.0
World’s Hepatologists meet where thecontinentsmeet, in Istanbul. APASL is happy to present its 24thAnnual Meetingwhich will be held on March 12 – 15, 2015. Thecongress program willcover the most important and exciting topicsin basic and clinicalhepatology, the major aspects of variousmedical problems selectedfor their importance for Hepatologistsworldwide. The priority ofthe Organizing Committee is to providethe highest quality ofscientific information to the participantsthrough a wide selectionof topics and speakers. State of the artlectures, evidence-basedhepatology sessions, satellite symposiacovering the latest clinicaland laboratory developments will bethe main parts of the program.The participants will find duringthe Congress a wide range ofupdates in the diagnosis andmanagement of various liverdiseases.
Toraks 2014 1.3
Türk Toraks Derneği 17. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması17 TurkishThoracicSociety Annual Congress of the Official Android App
Anksiyete 3.3
7. Ulusal Anksiyete Kongresi 18-21 Eylül2014tarihleri arasında Acapulco Hotel & Kongre Merkezi,Girne,Kıbrıs'ta gerçekleştirilecektir.7th National Congressofanxiety between 18-21 September 2014 Acapulco Hotel&Convention Centre, Kyrenia, North Cyprus will be held.
11. Üroonkoloji Kongresi 1.2
11. Üroonkoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması / Official Android Application of 11thUrooncologyCongress11th Official AndroidAppUrooncology Congress / Official Android ApplicationUrooncology11th Congress of
39.UHK 1.3
39. Ulusal Hematoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması# 39 NationalCongressofficial Android App
Hemofili 2015 1.0
12. Ulusal Hemofili Kongresi MobilUygulamasıile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.12. NationalHemophiliaCongress and the public during the pre-congressMobileApplicationsinformation, scientific program, speaker information and detailsonthereach the short notice of the details of the presentationandhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissiblepresentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favoritesection,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires byoursystemYou can answer, the media section of our congressphotographs,follow the videoYou can.
22. TKD GİRİŞİMSEL 1.0
22. Ulusal Uygulamalı GirişimselKardiyolojiKongresi Mobil Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramlarıgibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimizilesorularıcevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.22.NationalInterventional Cardiology Congress before the Congress andthepublic during the Mobile Applicationsinformation, scientific program, speaker information and detailsonthereach the short notice of the details of the presentationandhandout sectioncan be viewed as a pdf you can see permissiblepresentations.Instantnotices, announcements and the sessions with your favoritesection,lunch breaksbe aware of the social events, such as questionnaires byoursystemYou can answer, the media section of our congressphotographs,follow the videoYou can.
Toraks 2016 1.0.3
Türk Toraks Derneği 19. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.Turkish ThoracicSociety19th Annual Congress general information and duringthepre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access the details, you can checkbriefdetails of the report of the presentations and papers section,youcan see the pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
Rinoloji - Otoloji 1.0
12. Türk Rinoloji Kongresi ve 4. UlusalOtolojiNörootoloji Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde,sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere, genelbilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğleikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongregazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.12. TurkishRhinologyCongress and the 4th National Otology NeurootologyCongress beforethe congress with the official Android application,during, and thecontent published on the following generalinformation, scientificprogram, speaker information and access tothe details, the reportof the presentations and papers section toview the brief detailsallowed presentations as PDFs You can see it.Instantnotifications, announcements and the sessions with yourfavoritesections may be aware of social events, such as lunchbreaks, thesurvey can answer questions with our system, our mediadepartmentcongress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
9. Anadolu Romatoloji Günleri 1.0.1
9. Anadolu Romatoloji Günleri ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongrefotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.9. AnatoliaRheumatologyDays of general information and during the pre-congresswith theofficial Android app, scientific program, speakerinformation andaccess to the details, the report of thepresentations and paperssection can be viewed less detail you cansee in pdf permittedpresentations. Instant notifications,announcements and thesessions with your favorite sections may beaware of social events,such as lunch breaks, the survey can answerquestions with oursystem, our media department congressphotographs, you can followthe video.
8. Anadolu Romatoloji Günleri 1.2
8. Anadolu Romatoloji Günleri resmiAndroidmobil uygulaması8 Anatolian DaysofRheumatology official Android mobile app
TUSAF 2016 1.4
Türkiye Un Sanayicileri FederasyonuGlobalTicaret ve Değirmen Teknolojileri Resmi Android Uygulamasıilekongre öncesinde ve sırasında genel bilgilere, bilimselprogram,konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongrefotograflarını,videolarını takip edebilirsiniz.TurkeyFlourIndustrialists Federation Global Trading and MillingTechnologiesgeneral information and during the pre-congress withthe officialAndroid app, scientific program, speaker informationand access tothe details, the papers of the presentations andpapers section canbe viewed less detail you can see the pdfpermissiblepresentations. Instant notifications, announcements andthe sessionwith your favorite sections may be aware of socialevents, such aslunch breaks, polls and answering questions with oursystem, ourmedia department congressional photographs, you canfollow thevideo.
Tihud 2016 1.1
18. Ulusal İç Hastalıkları KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasında vesonrasındayayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.18. NationalInternalMedicine Congress before the congress with the officialAndroidapplication, during, and the content published on thefollowinggeneral information, scientific program, speakerinformation andaccess to the details, the report of thepresentations and paperssection can be viewed less detail you cansee in pdf permittedpresentations. Instant notifications,announcements and thesessions with your favorite sections may beaware of social events,such as lunch breaks, the survey can answerquestions with oursystem, our media department congress newspapers,photographs, youcan follow the video.
Nefroloji 2016 1.2
33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyalizve Transplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere, genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.33. National Nephrology,Hypertension, Dialysis and before the congress and TransplantationCongress official Android application, during, and the contentpublished on the following general information, scientific program,speaker information and access to detail, presentation and examineshort details of the report from the Report section allowed thepresentation you can see the pdf . Instant notifications,announcements and the sessions with your favorite sections may beaware of social events, such as lunch breaks, the survey can answerquestions with our system, our media department congressnewspapers, photographs, you can follow the video.
42. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.2
42. Ulusal Hematoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.42. National HematologyCongress before the congress with the official Android application,during, and the content published on the following generalinformation, scientific program, speaker information and access tothe details, the report of the presentations and papers section canbe viewed less detail you can see in pdf permitted presentations.Instant notifications, announcements and the sessions with yourfavorite sections may be aware of social events, such as lunchbreaks, the survey can answer questions with our system, our mediadepartment congress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
UAKK 2016 1.2
7. Ulusal Akciğer Kanseri KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasında vesonrasındayayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.7. National LungCancerCongress before the congress with the official Androidapplication,during, and the content published on the followinggeneralinformation, scientific program, speaker information andaccess tothe details, the report of the presentations and paperssection canbe viewed less detail you can see in pdf permittedpresentations.Instant notifications, announcements and the sessionswith yourfavorite sections may be aware of social events, such aslunchbreaks, the survey can answer questions with our system, ourmediadepartment congress newspapers, photographs, you can followthevideo.
Nefroloji 2014 3.3
31. Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon,DiyalizveTransplantasyon Kongresi resmi Android mobil uygulaması.31 NationalNephrology,Hypertension, Dialysis and Transplantation CongressofficialAndroid mobile app.
4. Minimal İnvaziv Ürolojik 1.0.1
4. Ulusal Minimal İnvaziv ÜrolojikCerrahiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde vesırasındagenel bilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerinevedetaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerindenbildirilerinkısa detaylarını inceleyebilir izin verilen sunumlarıpdf olarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favoribölümü ileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.4. NationalMinimallyInvasive Urologic Surgery Congress general information andduringthe pre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access to the details, the reportof thepresentations and papers section can be viewed less detailyou cansee in pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
EAONO 1.1
EAONO 2017 Kongresi Resmi AndroidUygulamasıile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.
Klimud 2015 1.4.1
3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.3. NationalClinicalMicrobiology Congress general information and duringthepre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access to the details, the papersof thepresentations and papers section can be viewed less detailyou cansee the pdf permissible presentations. Instantnotifications,announcements and the session with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, pollsand answeringquestions with our system, our media departmentcongressionalphotographs, you can follow the video.
Toraks 2017 1.1
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık KongresiResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde ve sırasındagenelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.Turkish ThoracicSociety20th Annual Congress general information and duringthepre-congress with the official Android app, scientificprogram,speaker information and access the details, you can checkbriefdetails of the report of the presentations and papers section,youcan see the pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressphotographs, you can follow the video.
ARG 2017 1.1.9
10. Anadolu Romatoloji Günler ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.10. In thepre-congressAnatolia Rheumatology Days Official Android App, duringand forcontent published after general information, scientificprogram,speaker information and access to the details, the papersof thepresentation and handout section can be viewed less detailyou cansee the pdf permissible presentations. Instantnotifications,announcements and the session with your favoritesection can beaware of the social activities such as lunch breaks,questionnairesand answering questions with our system, our mediadepartmentcongress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
UNTK 2017 1.1
29. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.29th NationalNuclearMedicine Congress before the congress with the officialAndroidApp, during and for content published after generalinformation,scientific program, speaker data and access thedetails, the papersof the presentation and handout section can beviewed brief detailsyou can see the pdf permissible presentations.Instantnotifications, announcements and the session with yourfavoritesection can be aware of the social activities such as lunchbreaks,questionnaires and answering questions with our system, ourmediadepartment congress newspapers, photographs, you can followthevideo.
Hepatoloji 2017 1.1
11. Ulusal Hepatoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program,konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum vebildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilirizinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlıkbildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğleikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anketsistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongregazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.11. NationalHepatologyCongress before the congress with the official AndroidApp, duringand for content published after general information,scientificprogram, speaker information and access to the details,the papersof the presentation and handout section can be viewedless detailyou can see the pdf permissible presentations.Instantnotifications, announcements and the session with yourfavoritesection can be aware of the social activities such as lunchbreaks,questionnaires and answering questions with our system, ourmediadepartment congress newspapers, photographs, you can followthevideo.
WCI 2017 1.2.3
This application is the officialmobileapplication of the 13th World Congress on Inflammation. Youmayfollow the scientific program, speakers and social activitiesbydownloading the app.
26. TOTBİD 1.2
26. Ulusal Türk Ortopedi veTravmatolojiKongresi Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde,sırasındave sonrasında yayınlanan içeriklere, genel bilgilere,bilimselprogram, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum vebildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilirizin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir,anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzdenkongregazetesine, fotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.26. NationalTurkishOrthopedics and Traumatology Congress before the congresswith theofficial Android application, during, and the contentpublished onthe following general information, scientific program,speakerinformation and access to the details, the report ofthepresentations and papers section can be viewed less detail youcansee in pdf permitted presentations. Instantnotifications,announcements and the sessions with your favoritesections may beaware of social events, such as lunch breaks, thesurvey can answerquestions with our system, our media departmentcongressnewspapers, photographs, you can follow the video.
Disiplinler Arası Üroonkoloji 1.2
Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı2016Resmi Android Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasındavesonrasında yayınlanan içeriklere, genel bilgilere,bilimselprogram, konuşmacı bilgilerine ve detaylarına ulaşabilir,sunum vebildiri bölümlerinden bildirilerin kısa detaylarınıinceleyebilir,izin verilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz.Anlıkbildirimler, duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan,öğleikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdar olabilir,anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medya bölümümüzdenkongrefotoğraflarını, videolarını takip edebilirsiniz.InterdisciplinaryUrooncology meeting before the congress and 2016.Official AndroidApplication, during and for content published afterthe generalinformation on the scientific program, speakerinformation andaccess to the details, the report of thepresentations and paperssection can be viewed less detail, you cansee the pdf permittedpresentations. Instant notifications,announcements and thesessions with your favorite sections may beaware of social events,such as lunch breaks, the survey can answerquestions with oursystem, our Congress media department photos, youcan follow thevideo.
Tihud 2017 1.2.7
19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi ResmiAndroid Uygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasındayayınlanan içeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.19. National InternalMedicine Congress before the congress with the official AndroidApp, during and for content published after general information,scientific program, speaker information and access to the details,the papers of the presentation and handout section can be viewedless detail you can see the pdf permissible presentations. Instantnotifications, announcements and the session with your favoritesection can be aware of the social activities such as lunch breaks,questionnaires and answering questions with our system, our mediadepartment congress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
43. Ulusal Hematoloji Kongresi 1.2.7
43. Ulusal Hematoloji Kongresi Resmi AndroidUygulaması ile kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlananiçeriklere, genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerine ve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerinden bildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumları pdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favori bölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerden haberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir, medya bölümümüzden kongre gazetesine,fotograflarını, videolarını takip edebilirsiniz.43. National HematologyCongress before the congress with the official Android App, duringand for content published after general information, scientificprogram, speaker information and access to the details, the papersof the presentation and handout section can be viewed less detailyou can see the pdf permissible presentations. Instantnotifications, announcements and the session with your favoritesection can be aware of the social activities such as lunch breaks,questionnaires and answering questions with our system, our mediadepartment congress newspapers, photographs, you can follow thevideo.
Nefroloji 2017 1.2.5
34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, DiyalizveTransplantasyon Kongresi Resmi Android Uygulaması ilekongreöncesinde, sırasında ve sonrasında yayınlanan içeriklere,genelbilgilere, bilimsel program, konuşmacı bilgilerine vedetaylarınaulaşabilir, sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerinkısadetaylarını inceleyebilir izin verilen sunumları pdfolarakgörebilirsiniz. Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümüileoturumlardan, öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerdenhaberdarolabilir, anket sistemimiz ile soruları cevaplayabilir,medyabölümümüzden kongre gazetesine, fotograflarını, videolarınıtakipedebilirsiniz.34. NationalNephrology,Hypertension, Dialysis and before the congress withTransplantationCongress official Android App, during and forcontent publishedafter general information, scientific program,speaker informationand access the details, presentation and examinethe short detailsof the report from the Report section allowed thepresentation cansee the pdf . Instant notifications, announcementsand the sessionwith your favorite section can be aware of thesocial activitiessuch as lunch breaks, questionnaires and answeringquestions withour system, our media department congress newspapers,photographs,you can follow the video.
KBB 2017 KONGRESİ 1.2.5
39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve BaşBoyunCerrahisi Kongresi Resmi Android Uygulaması ile kongreöncesinde vesırasında genel bilgilere, bilimsel program, konuşmacıbilgilerineve detaylarına ulaşabilir, sunum ve bildiribölümlerindenbildirilerin kısa detaylarını inceleyebilir izinverilen sunumlarıpdf olarak görebilirsiniz. Anlık bildirimler,duyurular ve favoribölümü ile oturumlardan, öğle ikramları gibisosyal etkinliklerdenhaberdar olabilir, anket sistemimiz ilesoruları cevaplayabilir,medya bölümümüzden kongre fotograflarını,videolarını takipedebilirsiniz.39. The TurkishNationalOtorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Congressgeneralinformation before and during the congress with theofficialAndroid Apps, scientific program, speaker information andaccess tothe details, the papers of the presentation and handoutsection canbe viewed less detail you can see the pdfpermissiblepresentations. Instant notifications, announcements andthe sessionwith your favorite section can be aware of the socialactivitiessuch as lunch breaks, questionnaires and answeringquestions withour system, our media department congressionalphotographs, you canfollow the video.
13. Üroonkoloji Kongresi 1.2.5
13. Üroonkoloji Kongresi ResmiAndroidUygulaması ile kongre öncesinde ve sırasında genelbilgilere,bilimsel program, konuşmacı bilgilerine ve detaylarınaulaşabilir,sunum ve bildiri bölümlerinden bildirilerin kısadetaylarınıinceleyebilir izin verilen sunumları pdf olarakgörebilirsiniz.Anlık bildirimler, duyurular ve favori bölümü ileoturumlardan,öğle ikramları gibi sosyal etkinliklerden haberdarolabilir, anketsistemimiz ile soruları cevaplayabilir, medyabölümümüzden kongrefotograflarını, videolarını takipedebilirsiniz.13. UrooncologyCongressgeneral information before and during the congress withtheofficial Android Apps, scientific program, speaker informationandaccess to the details, the papers of the presentation andhandoutsection can be viewed less detail you can see the pdfpermissiblepresentations. Instant notifications, announcements andthe sessionwith your favorite section can be aware of the socialactivitiessuch as lunch breaks, questionnaires and answeringquestions withour system, our media department congressionalphotographs, you canfollow the video.