Servaq IT Agency Sp. z o.o. Apps

Inteligentny Pasywny Dochód 1.2.1
Pasywny Dochód: IPD DefinicjaW celu stworzenia wiarygodnych źródeł dochodu pasywnego, musimynajpierw zrozumieć, co dokładnie termin pasywny dochód oznacza.Definicje są różne.Z mojego doświadczenia, jest to to co większość przedsiębiorcówinternetowych pragnie i na czym ja się mocno skupiam IPDoznacza:Budowanie firm internetowych, które wykorzystują systemy automatyki, które pozwalają na transakcje , przepływy pieniężne i wzrostzdarzeń transakcyjnych, bez konieczności obecności w czasierzeczywistym.Innymi słowy, nie poświęcają czasu, aby widzieć efekty. Zamiasttego, przedsiębiorcy internetowi inwestują swój czas z góry tworzącwartościowe produkty i automatyczne systemy. Najpierw ciężkopracują, aby nieustannie czerpać korzyści później.Passive Income: IPDDefinitionIn order to create a reliable source of passive income, we mustfirst understand what exactly the term passive income means.Definitions are different.In my experience, this is what most online entrepreneurs want andwhat I firmly focus IPD means:Building online businesses that utilize automation systems thatallow for transactions, cash flow and an increase in transactionalevents, without having to be there in real time.In other words, do not spend the time to see results. Instead, theonline traders are investing your time in advance to createvaluable products and automated systems. First, they work hard tocontinually reap the benefits later.
DetailKing Magnus Garage 1.19.2
Aplikacja Studia Detailingowego - DetailkingMagnus Garage w Wodzisławiu ŚląskimBędziesz na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w naszymStudio. Dowiesz się o wszystkich promocjach i konkursach! Popobraniu aplikacji automatycznie uzyskujesz rabat 5% na naszeusługi!Application StudiesDetailingowego - Detailking Magnus Garage in Wodzislaw SlaskiWe will keep you informed about what is happening in our studio.You will learn about all the promotions and contests! Afterdownloading the application automatically you get a 5% discount onour services!
Leszek Bobek 1.8.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Artur Wiktor 1.10.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
SERVAQ 1.2
Specjalizujemy się w kreatywnychiinnowacyjnych rozwiązaniach webowych wykorzystując najnowszetrendypojawiające się w świecie internetu.We specialize increativeand innovative web solutions using the latest trendsemerging inthe world of internet.
Tomasz Damian 1.4.2
Aplikacja dla partnerów biznesowychTomaszaDamiana. Chcesz mieć lepszą łączność i być na bieżącozeszkoleniami i wsparciem mentorskim Tomka, pobierz aplikacjęTERAZ!Application forbusinesspartners Thomas Damian. You want to have betterconnectivity andkeep up to date with training and mentoring supportTom, downloadthe application NOW!
Leszek Przygodzki 1.4.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Agnieszka Pąchalska 3
Pobierz moją aplikacje, uzyskaj rabat iumówsię ze mną na wizaż.Download my apps, getadiscount and make an appointment with me to make up.
Kwantowe Centrum Przemiany 1.6.2
Nazywam się Grażyna A. Adamska i zapraszamCiebie do Kwantowego Centrum Przemiany, który jest moim osobistymprojektem, stworzonym z myślą o osobach pragnących doświadczyćzmian w swoim życiu, zarówno na poziomie świadomym jak ipodświadomym.Jestem Certyfikowanym Praktykiem Theta Healing, absolwentką kursówDwupunktu, Matrycy Energetycznej i Soul Body Fusion.Uczestniczyłam w szkoleniach:Metoda - Ok, może tak być® - Łukasz Gątnicki,MMI - Umysł Milionera - T. Harv Eker,"Stań się lepszą wersją siebie" - Brain Tracy,Life and Career Management System - Mateusz Grzesiak,Szkoła Karo Akabal i wielu innych.Jestem autorką serii książek pt. Bractwo Dusz.Piszę artykuły do e-czasopisma Medium.Prowadzę bloga eksperckiego, na którym dzielę się swoją wiedzą orazdoświadzczeniem w pracy z podświadomością i świadomością.Prowadzą sesje indywidualne i warsztaty online z technikkwantowych, gdzie łączę uwalnianie blokad, głęboko zakorzenionych wpodświadomości z programowaniem umysłu na świadome zmiany.Serdecznie zapraszam Ciebie do mojego kwantowego świata.My name is Grazyna A.Adamska and invite you to Quantum Transformation Center, which ismy personal project, designed for people who want to experiencechanges in their lives, both at the conscious and thesubconscious.I am a Certified practice of Theta Healing, a graduate coursesDwupunktu, Matrix Energy and Soul Body Fusion.I participated in the training:Method - Ok, maybe so być® - Luke Gątnicki,MMI - Millionaire Mind - T. Harv Eker,"Become a better version of myself" - Brain Tracy,Life and Career Management System - Matthew GrzesiakSchool Karo Akabal and many others.I am the author of a series of books Fri. Brotherhood ofSouls.I am writing articles for e-magazine medium.I run a blog expert, which I share their knowledge and someexperience in working with the subconscious andconsciousness.They lead individual sessions and workshops online quantumtechniques, where I combine the release of blockages, deeply rootedin the subconscious programming of the mind for consciouschange.We cordially invite you to my quantum world.
Krzysztof Adach 1.2.1
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Szkoła Tańca WIR 2
Szkoła Tańca WIR funkcjonuje nieprzerwanieod1992r. W pierwszych latach działania główna siedziba znajdowałasięw Mysłowicach, a z biegiem czasu nasza działalność rozpoczęłasięrozszerzać na sąsiadujące miasta.Założycielką naszej szkoły tańca jest Marzena Lozinszek-pedagog,choreograf i trener z wieloletnim doświadczeniem. Dojejnajwiększych osiągnięć można zaliczyć spopularyzowanie tańcawMysłowicach oraz wyszkolenie już całego pokoleniawspaniałychtancerzy, w tym także i trenerów.WIR Dance School hasbeenoperating since 1992. In the first years of the main officelocatedin Myslowice, and over time our business began to expandintoneighboring town.The founder of our school is Marzena Lozinszek- danceteacher,choreographer and trainer with years of experience. To itsgreatestachievements include popularize dance in Myslowice andtraininghave a whole generation of great dancers, includingandtrainers.
Biznes Automat SERVAQ Partner 1.3.2
Zmiana strategi biznesowej, co się zmienianarynku i jak się do tego przygotować...Dlaczego połączenie marketingu rekomendacyjnego zmarketingiemmlmDlaczego wiele osób robi wciąż to samo i oczekuje innych efektów;Cozrobić aby to zmienić?Dlaczego większość ludzi boi się zacząć biznes i jak ruszyćzmiejsca...Dlaczego wielu ludzi ma problem z wyznaczeniem i osiąganiemswoichcelów oraz co zrobić żeby to zmienić....Changing thebusinessstrategy, what changes in the market and how to preparefor...Why call marketing mlm marketing rekomendacyjnegoWhy do many people doing the same thing and expectdifferenteffects; What do you do to change it?Why do most people are afraid to start a business and how to moveon...Why do many people have a problem with the appointment andtheachievement of its objectives, and what to do to changeit....
Marta Legat 1.1.2
Marta Legat - ta aplikacja zapewni Ciszybkikontakt ze mną. Zajmuję się wspieram przedsiębiorczościkobietbędących w moim otoczeniu. Moją misją jest jak najwięcejosóbdoprowadzić do wolności i niezależności finansowej.Marta Legate -thisapplication gives you quick contact with me. I am developingasupporter of women's entrepreneurship being in my surroundings.Mymission is to bring as many people to freedom andfinancialindependence.
Oskar Krzykawski 1.2.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.The application allowsyouto collect contact details during meetings with customers,whichgoes directly to the bases of autoresponders.
Marek Pałyga 1.2.2
"Stać Cię na Więcej!""You can dobetter!"
Anna Podgórska 1.15.2
Najważniejsze w życiu jest odkryciewłasnejdrogi życia i podążanie nią.Dzięki połączeniu technik Theta Healing i najnowszychtechnologiiinternetowychszybko rozwiniesz swój potencjał osobisty i biznesowy.The main thing in lifeisto find their own way of life and follow it.Through a combination of Theta Healing techniques and the latestwebtechnologiesquickly develop your personal potential and business.
Biznes Konsultant 1.5.2
Bardzo starannie przygotowałam tą aplikacjędlaCiebie. Będziesz mógł śledzić tu moje posty,bloga ,video abybyćcały czas na bieżąco. Dziękuję,że jesteś i mam nadzieję,żezostaniemy w stałym kontakcie na długie lata.Pozdrawiam,Małgorzata.Very carefully Ipreparedthis app for you. You will be able to follow my posts here,blog,video to be constantly up to date. Thank you, that you and Ihopethat we will be in touch for years. Regards, Margaret.
Jacek Oskiera e-wizytówka 1.1.2
Ta prosta i bardzo funkcjonalna aplikacjadotworzenia Twojej profesjonalnej wizytówki (spytaj mnie jakmożeszteż taką mieć), oferty produktowej, czy przedstawieniafirmy.Jedno z wielu narzędzi, które towarzyszyć Ci mogą na co dzieńipomagać w budowaniu relacji z Twoimi partnerami biznesowymi,czyklientami.Bądź dzięki niej w stałym kontakcie ze mną.Automatycznie śledź co nowego dzieje się u mnie na blogu,jakiezamieszczam artykuły, czy nagrania video, które mogąCięzainspirować do walki o swoje lepsze jutro.Poznaj jej funkcjonalność i przekonaj się, że warto korzystaćztakiej aplikacji, by budować relacje ze swoim partnerami,czyklientami.This simple andveryfunctional application to create your professional card (justaskme how you can be one too), the product offer, or to presentthecompany.One of the many tools that can accompany you every day andhelpbuild relationships with your business partners orclients.Or to bring in constant contact with me.Automatically follow what's going on in my blog that I putarticlesor videos, which may inspire you to fight for theirbettertomorrow.Meet its functionality and see that it is worthwhile to use suchanapplication to build a relationship with their partnersorcustomers.
fourfilar 1.6.2
Jeśli dotąd wydawałeś swoje pieniądzenazakupach i nigdy nawet złotówka nie wróciła do Ciebie - Zmień toizacznij na nich zarabiać.If ever you seemedtheirmoney on shopping and never even dollar has not returned toyou -Change it and start to earn them.
Jakub J Zajac 1.3.2
Aplikacja skupia w jednym miejscudoświadczeniaoraz porady Jakuba dotyczące rynku MLM, marketinguinternetowegooraz inwestycji. Celem tej aplikacji jest pokazanieCi pewnychschematów w biznesie oraz życiu codziennym przynoszącychlicznekorzyści. Czy możesz sobie pozwolić na stratę czasu? Jeżelinie tozainwestuj go w pobranie tej aplikacji oraz przeczytaj comam Ci wniej do przekazania. Jak bym to wszystko wiedział napoczątku mojejdrogi biznesowej to napewno nie zmarnował bym takdużo czasu.Wykorzystaj to. SZANUJ SWÓJ CZAS !!!The applicationbringstogether in one place experience and advice of James on themarketMLM internet marketing and investment. The purpose ofthisapplication is to show you certain patterns in businessandeveryday life bringing numerous benefits. Can you afford towastetime? If not, invest it in to download this application andreadwhat I have you in it to pass. How would this all knew atthebeginning of my way business is certainly not wasted me somuchtime.Use it. Save your time !!!
Jolanta Lenart 1.7.2
Główne korzyści z korzystania zaplikacji- wyróżniaj się od konkurencji- Zwiększ swój obrót i zarabiaj jeszcze więcej- pozyskuj nowych klientów- zmniejsz koszty Twojej kampanii marketingowej- utrzymuj kontakt z klientem- najbardziej nowoczesna forma reklamy- popularność nośnika reklamy smatphonów /telefony , tablety- popularność kodów QR- interaktywna komunikacja- zastępuje strony www, wizytówki , banery , ulotki ijestabsolutnie innowacyjnaPobierz moją aplikacje , a zobaczysz jak wszechstronnemazastosowanie taka wizytówka mobilnaJeśli nie masz aplikacji do skanowania kodów QR to pobierz jątuhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocoboco.skanerqr&hl=plAplikacja pozwala w bardzo prosty i szybki sposób zeskanować kodQRza pomocą Twojego urządzenia. Aplikacja rozpozna i wyświetlinaTwoim ekranie dane zawarte w kodach QR.Jak skanować kody QR?Bardzo prosto! Musisz skierować swoje urządzenie (telefonzwbudowana kamerą , lub tablet) w kierunku kodu QR. Kodpowinienznaleźć się w obrębie kontur kwadratu , który widnieje naekranieurządzenia po włączeniu aplikacji. W momencie skanowania,kod musibyć odpowiednio duży i wyraźny.The main benefits ofusingthe application- Distinguish yourself from the competition- Increase your turnover and earn more- Acquire new customers- Reduce the costs of your marketing campaign- Maintain contact with the customer- The most modern form of advertising- Popular advertising medium smatphonów / phones, tablets- The popularity of QR codes- Interactive communication- Replaces a website, business cards, banners, leaflets andisabsolutely innovativeDownload my applications and you will see how versatile appliesthemobile business cardIf you do not have an application to scan the QR code to downloaditherehttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocoboco.skanerqr&hl=plThe application allows a very simple and fast way to scan theQRcode using your device. The application will recognize anddisplayon your screen the data contained in QR codes.How to scan QR codes?Very simple! You must direct your device (phone with built invideocamera, or tablet) in the QR code. The code should beincludedwithin the outline of a square, which appears on the screenwhenyou switch applications. At the time of scanning, the code mustbelarge and clear.
Radosław Rymszonek 1.2.1
Pobierając moją aplikację dajesz sobie imniemożliwość do szybkiej komunikacji. Poznasz wszystkie mojedanekontaktowe, dowiesz się czym się zajmuję, oraz co mogęcizaproponować. Jeśli jesteś osobą która poszukuje rozwiązańnapozyskiwanie dodatkowej gotówki, nie zwlekaj ipobierzaplikację.By downloadingmyapplication you give yourself and me the opportunity forrapidcommunication. You will learn all my contact details, you'llknowwhat I do and what I can offer. If you are a person who islookingfor solutions to get extra cash, do not hesitate to downloadtheapplication.
Błażej Pala 8
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withclientsthat come directly to the bases of autoresponders.
Marek Mazur 1.1.2
Moim celem jest pomaganie ludziom wrealizacjimarzeń. Uczę się od najlepszych trenerów na świecie iwyciągam odnich jak najwięcej wiedzy po to, aby móc przekazać jąTobie, dziękiczemu również i Ty będziesz mógł zmienić styl życia.Życzę Ci wieluwrażeń i sukcesów w życiu!My goal is to helppeopleachieve their dreams. I learn from the best coaches in theworldand pull from them as much knowledge in order to be able togive itto you, so also you will be able to change the style oflife. Iwish you a lot of experience and success in life!
Zgłoś wypadek - Expert DRB 4
Aplikacja przeznaczona do zgłaszania wypadkówwcelu uzyskania należnego odszkodowania!Prosta, funkcjonalna, dla każdego, dla Ciebie! Pobierz iodzyskajpieniądze, które prawnie Ci się należą!Więcej informacji na expertdrb.pl , MichalNowak.eu,wspolpraca-odszkodowania.plApplication designedtoreport accidents to obtain due compensation!Simple, functional, for everyone, for you! Download and recoverthemoney that legally you are!For more information on expertdrb.pl,MichalNowak.eu,wspolpraca-odszkodowania.pl