Servaq IT Agency Sp. z o.o. Apps

Inteligentny Pasywny Dochód 1.2.1
Pasywny Dochód: IPD DefinicjaW celu stworzenia wiarygodnych źródeł dochodu pasywnego, musimynajpierw zrozumieć, co dokładnie termin pasywny dochód oznacza.Definicje są różne.Z mojego doświadczenia, jest to to co większość przedsiębiorcówinternetowych pragnie i na czym ja się mocno skupiam IPDoznacza:Budowanie firm internetowych, które wykorzystują systemy automatyki, które pozwalają na transakcje , przepływy pieniężne i wzrostzdarzeń transakcyjnych, bez konieczności obecności w czasierzeczywistym.Innymi słowy, nie poświęcają czasu, aby widzieć efekty. Zamiasttego, przedsiębiorcy internetowi inwestują swój czas z góry tworzącwartościowe produkty i automatyczne systemy. Najpierw ciężkopracują, aby nieustannie czerpać korzyści później.Passive Income: IPDDefinitionIn order to create a reliable source of passive income, we mustfirst understand what exactly the term passive income means.Definitions are different.In my experience, this is what most online entrepreneurs want andwhat I firmly focus IPD means:Building online businesses that utilize automation systems thatallow for transactions, cash flow and an increase in transactionalevents, without having to be there in real time.In other words, do not spend the time to see results. Instead, theonline traders are investing your time in advance to createvaluable products and automated systems. First, they work hard tocontinually reap the benefits later.
DetailKing Magnus Garage 1.19.2
Aplikacja Studia Detailingowego - DetailkingMagnus Garage w Wodzisławiu ŚląskimBędziesz na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w naszymStudio. Dowiesz się o wszystkich promocjach i konkursach! Popobraniu aplikacji automatycznie uzyskujesz rabat 5% na naszeusługi!Application StudiesDetailingowego - Detailking Magnus Garage in Wodzislaw SlaskiWe will keep you informed about what is happening in our studio.You will learn about all the promotions and contests! Afterdownloading the application automatically you get a 5% discount onour services!
Leszek Bobek 1.8.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Artur Wiktor 1.10.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
SERVAQ 1.2
Specjalizujemy się w kreatywnychiinnowacyjnych rozwiązaniach webowych wykorzystując najnowszetrendypojawiające się w świecie internetu.We specialize increativeand innovative web solutions using the latest trendsemerging inthe world of internet.
Tomasz Damian 1.4.2
Aplikacja dla partnerów biznesowychTomaszaDamiana. Chcesz mieć lepszą łączność i być na bieżącozeszkoleniami i wsparciem mentorskim Tomka, pobierz aplikacjęTERAZ!Application forbusinesspartners Thomas Damian. You want to have betterconnectivity andkeep up to date with training and mentoring supportTom, downloadthe application NOW!
Leszek Przygodzki 1.4.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Agnieszka Pąchalska 3
Pobierz moją aplikacje, uzyskaj rabat iumówsię ze mną na wizaż.Download my apps, getadiscount and make an appointment with me to make up.
Kwantowe Centrum Przemiany 1.6.2
Nazywam się Grażyna A. Adamska i zapraszamCiebie do Kwantowego Centrum Przemiany, który jest moim osobistymprojektem, stworzonym z myślą o osobach pragnących doświadczyćzmian w swoim życiu, zarówno na poziomie świadomym jak ipodświadomym.Jestem Certyfikowanym Praktykiem Theta Healing, absolwentką kursówDwupunktu, Matrycy Energetycznej i Soul Body Fusion.Uczestniczyłam w szkoleniach:Metoda - Ok, może tak być® - Łukasz Gątnicki,MMI - Umysł Milionera - T. Harv Eker,"Stań się lepszą wersją siebie" - Brain Tracy,Life and Career Management System - Mateusz Grzesiak,Szkoła Karo Akabal i wielu innych.Jestem autorką serii książek pt. Bractwo Dusz.Piszę artykuły do e-czasopisma Medium.Prowadzę bloga eksperckiego, na którym dzielę się swoją wiedzą orazdoświadzczeniem w pracy z podświadomością i świadomością.Prowadzą sesje indywidualne i warsztaty online z technikkwantowych, gdzie łączę uwalnianie blokad, głęboko zakorzenionych wpodświadomości z programowaniem umysłu na świadome zmiany.Serdecznie zapraszam Ciebie do mojego kwantowego świata.My name is Grazyna A.Adamska and invite you to Quantum Transformation Center, which ismy personal project, designed for people who want to experiencechanges in their lives, both at the conscious and thesubconscious.I am a Certified practice of Theta Healing, a graduate coursesDwupunktu, Matrix Energy and Soul Body Fusion.I participated in the training:Method - Ok, maybe so być® - Luke Gątnicki,MMI - Millionaire Mind - T. Harv Eker,"Become a better version of myself" - Brain Tracy,Life and Career Management System - Matthew GrzesiakSchool Karo Akabal and many others.I am the author of a series of books Fri. Brotherhood ofSouls.I am writing articles for e-magazine medium.I run a blog expert, which I share their knowledge and someexperience in working with the subconscious andconsciousness.They lead individual sessions and workshops online quantumtechniques, where I combine the release of blockages, deeply rootedin the subconscious programming of the mind for consciouschange.We cordially invite you to my quantum world.
Krzysztof Adach 1.2.1
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.An applicationthatenables collection of contact data during meetings withcustomersthat go directly to the databases autoresponders.
Szkoła Tańca WIR 2
Szkoła Tańca WIR funkcjonuje nieprzerwanieod1992r. W pierwszych latach działania główna siedziba znajdowałasięw Mysłowicach, a z biegiem czasu nasza działalność rozpoczęłasięrozszerzać na sąsiadujące miasta.Założycielką naszej szkoły tańca jest Marzena Lozinszek-pedagog,choreograf i trener z wieloletnim doświadczeniem. Dojejnajwiększych osiągnięć można zaliczyć spopularyzowanie tańcawMysłowicach oraz wyszkolenie już całego pokoleniawspaniałychtancerzy, w tym także i trenerów.WIR Dance School hasbeenoperating since 1992. In the first years of the main officelocatedin Myslowice, and over time our business began to expandintoneighboring town.The founder of our school is Marzena Lozinszek- danceteacher,choreographer and trainer with years of experience. To itsgreatestachievements include popularize dance in Myslowice andtraininghave a whole generation of great dancers, includingandtrainers.
Biznes Automat SERVAQ Partner 1.3.2
Zmiana strategi biznesowej, co się zmienianarynku i jak się do tego przygotować...Dlaczego połączenie marketingu rekomendacyjnego zmarketingiemmlmDlaczego wiele osób robi wciąż to samo i oczekuje innych efektów;Cozrobić aby to zmienić?Dlaczego większość ludzi boi się zacząć biznes i jak ruszyćzmiejsca...Dlaczego wielu ludzi ma problem z wyznaczeniem i osiąganiemswoichcelów oraz co zrobić żeby to zmienić....Changing thebusinessstrategy, what changes in the market and how to preparefor...Why call marketing mlm marketing rekomendacyjnegoWhy do many people doing the same thing and expectdifferenteffects; What do you do to change it?Why do most people are afraid to start a business and how to moveon...Why do many people have a problem with the appointment andtheachievement of its objectives, and what to do to changeit....
Marta Legat 1.1.2
Marta Legat - ta aplikacja zapewni Ciszybkikontakt ze mną. Zajmuję się wspieram przedsiębiorczościkobietbędących w moim otoczeniu. Moją misją jest jak najwięcejosóbdoprowadzić do wolności i niezależności finansowej.Marta Legate -thisapplication gives you quick contact with me. I am developingasupporter of women's entrepreneurship being in my surroundings.Mymission is to bring as many people to freedom andfinancialindependence.
Oskar Krzykawski 1.2.2
Aplikacja umożliwiająca zbieraniedanychteleadresowych podczas spotkań z klientami, które trafiająwprostdo baz autoresponderów.The application allowsyouto collect contact details during meetings with customers,whichgoes directly to the bases of autoresponders.
Marek Pałyga 1.2.2
"Stać Cię na Więcej!""You can dobetter!"