Sveriges Radio Apps

Debattle 2.0
Debattle är svensk politiks tyngsta hitmaskinsom låter dig styra landets partiledare i riksdagens hårdasterap-battle.Så här gör du:Tryck på Börja Debattla-knappen.Rulla skivomslagen upp och ner för att välja vilka partiledaresom ska mötas.Välj mellan fyra olika bakgrunds-beats.Sedan väljer du om du vill ha Auto-sync på eller av. När den ärPÅ hjälper den dig att rappa i takt. Vill du ha full frihet stängerdu AV den.När du satt igång styr du partiledarna att säga det som du villgenom att trycka på rap-knapparna nedtill i takt tillbakgrunds-beatet.Experimentera fritt! Om du inte får till det till en början kandu när som helst börja om genom att trycka på krysset upptill.När partiledarna battlat färdigt har du gjort en 1:30 min långrap-battle som du kan dela, spara eller börja om från början med omdu inte blev nöjd.Lycka till med debattlandet!Android version 4.0-4.4:Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Google Nexus 5.Appen fungerar på fler fabrikat, men optimering är gjord för deangivna ovan.Debattle the Swedishpolicy's heaviest hitmaskin that lets you control the country'sparty leaders in parliament hardest rap battle. To do this:Press Start Debattla button.Roll album covers up and down to select the party leader tomeet.Choose from four different background beats.Then select if you want auto-sync on or off. When it is ON ithelps you to rap in tact. Do you want full freedom, turn itoff.When you started, you control the party leaders to say what youwant by pressing the rap buttons at the bottom to the beat of thebackground the beat.Experiment freely! If you do not get it at first, you can at anytime to start over by pressing the X at the top.When party leaders battlat finished, you have made a 1:30 minlong rap battle that you can share, save or start over with if youwere not satisfied. Good luck with debate country!Android version 4.0-4.4:Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, the Google Nexus 5thThe app works on more brands, but optimization is made for theindicated above.
Sveriges Radio Play 6.1.6
Listen to all of Swedish Radio's content inour official app. All channels are available live and all shows ondemand. You can also download podcasts and listen offline.
Radioapan – banankalas! 1.3.3
"Radioapans banankalas" är en app för barnfrån Sveriges Radio.Det är dags att fixa banankalas i Sagoskogen. Häng med!Radioapan är Barnradions blåa maskot och en riktigt apig kompis.Han bor i en trädkoja i Sagoskogen och älskar radio och ljud.Radioapan samlar ljud i burkar, spelar banjo och sjunger sångertillsammans med kompisarna Tassa och Emmot.I Radioapans banankalas kan du:* Baka tårta och dekorera den som du vill.* Mata Radioapan och hans kompisar - men vad gillar deegentligen?* Blåsa upp ballonger med Blåsfisken.* Måla vimplar med Emmot och dekorera kalaset.* Tända lampor i en labyrint med Eldflugan.* Laga Radioapans radio så att det blir musik på kalaset.* Ge ljudpaket till Radioapan och kompisarna.* Leka kurragömma med Tassa och hitta skogens djur.Du kan också följa med till Radioapans lyssningshörna och hörahemligt bra sagor och sånger från Barnradion."Radioapans banankalas" är anpassad för de yngsta barnen med storatryckytor och mycket ljud och animationer. Även den som inte kanläsa kan leka och ha kul med Radioapan. Appen passar också bra attanvända tillsammans.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så att denska vara både rolig och lätt att använda. Fokus ligger på lek ochatt alla barn ska kunna lösa de olika momenten i sin egentakt.Den härligt färgglada grafiken känner du igen från Radioapanswebbplats hos Sveriges Radio. Där kan du också höra fler programfrån Barnradion och leka och spela mer med Radioapan(sverigesradio.se/radioapan)."Radioapans banankalas" är gratis och det finns inga köp inne iappen.Hemligt välkommen på banankalas med Radioapan!Om Sveriges Radio:Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ett publicserviceföretag.Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion med uppgiftatt göra kvalitativt innehåll av alla slag för hela Sverigesbefolkning.---Observera---Appar som är spelliknande kräver ofta telefoner och surfplattor medsnabb processor och ordentligt med minne. Det gäller även för"Radioapans banankalas". Det här är vad vi rekommenderar för attappen ska fungera bra:- Telefon eller surfplatta med Android 2.3 och uppåt.- Telefon eller surfplatta med snabb processor och ordentligt medminne.Appen fungerar på fler fabrikat och modeller än exemplen ovan. Menom du har en telefon med långsammare processor eller lite minneblir också appen långsammare."Radio Monkey bananaparty" is an app for kids from Swedish Radio.It's time to fix banana party in Fairytale Forest. Join!Radio Monkey's Child Radio blue mascot and a really apig friend. Helives in a tree house in Fairytale Forest and loves radio andaudio. Radio Monkey collects sounds in jars, playing banjo andsinging songs with their friends and Tassa Emmot.In Radio Monkey banana party, you can:* Bake the cake and decorate it as you like.* Radio Feed The Monkey and his friends - but what do they reallymean?* Blow up balloons with pufferfish.* Paint pennants with Emmot and decorate the party.* Light bulbs in a maze with Firefly.* Bake Radio Monkey radio so it will be music at the party.* Provide audio packages to Radio Monkey and friends.* Playing hide and seek with Tassa and find the animals of theforest.You can also go to the Monkey Radio listening area and hear thesecret good stories and songs from the Children'sBroadcasting."Radio Monkey banana party" is adapted for the youngest children inlarge print surfaces and very sound and animations. Even those whocan not read can play and have fun with Radio monkey. The app isalso suitable to use together.The app was developed in collaboration with children and carefullytested so that it will be both fun and easy to use. The focus is onthe play and that all children should be able to solve the variousstages at their own pace.The wonderfully colorful graphics, you'll recognize from the radioMonkey website of Swedish Radio. You can also hear more programsfrom Children radio and play and play more with Radio Monkey(sverigesradio.se/radioapan)."Radio Monkey banana party" is free and there is no purchase insidethe app.Undercover welcome party at the track with Radio Monkey!If Sveriges Radio:Sveriges Radio is a company in the public service - a publicservice.Sveriges Radio, the commercial-free and independent radio with thetask of making quality content of all kinds for the entire Swedishpopulation.--- Note ---Apps that are similar games often require phones and tablets with afast processor and plenty of memory. It also applies to the "RadioMonkey banana party." This is what we recommend for the app to workwell:- Phone or tablet with Android 2.3 and above.- Phone or tablet with a fast processor and plenty of memory.The app works on more brands and models than the examples above.But if you have a phone with a slower processor or some memory alsobecomes app slower.
P3 Radio 1.4
Here is it! The radio app that gives you newmusic just the way you like it. Without ads. Choose a channel,press play and let the latest music flow free. P3 Radio hasSveriges Radio's three best music channels: P3, P3 Star and P3 Dingata. When you hear a good song, save it as a favorite and listento it in your musicplayer. Or send it to a friend as a lovebomb("kärleksbomb").
Radioapans kojträd 2.0.2
Radioapans kojträd är en app för barn frånSveriges RadioRadioapan är Barnradions blåa maskot och en riktigt apig kompis.Han bor i en trädkoja i Sagoskogen och älskar radio och ljud.I Radioapans träd kan du:- Lyssna på sagor och sånger från Barnradion- Inreda Radioapans koja med Emmot- Plocka bananer med Radioapans flygande matta (ny!)- Mata fåglar med Ljudmonstret- Lysa med ficklampa och hitta gömda saker (ny!)- Upptäcka alla djur runt om i trädet”Radioapans kojträd” är anpassad för de yngsta barnen, 2-7 år, medmycket ljud och animation. Även den som inte kan läsa kan leka ochha kul med Radioapan. Appen passar också bra att användatillsammans.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så att denbåde ska vara rolig och lätt att använda. Fokus ligger på att kunnalyssna på barnradio i en mysig miljö och leka tillsammans medRadioapan och hans vänner.Radioapans värld med sin vänliga stämning och färgglada grafik ärvälkänd för många barn och föräldrar. I appen ”Radioapansbanankalas” och på Radioapans webbplats hos Sveriges Radio kan duhöra fler program från Barnradion och leka och spela mer medRadioapan. Alla Barnradions program finns också i appen SverigesRadio Play.”Radioapans kojträd” är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases). När du laddat hem sagorna och sångernafinns de i appen och du behöver inte ha uppkoppling för attlyssna.Hemligt välkommen till Radioapans kojträd!Om Sveriges Radio:Sveriges Radio är den reklamfria och oberoende radion iallmänhetens tjänst.Version 2.0 © Copyright Sveriges RadioNotera:Appar som är spelliknande kräver ofta telefoner och surfplattor medsnabb processor och ordentligt med minne. Det gäller även för"Radioapans kojträd". Det här är vad vi rekommenderar för att appenska fungera bra:- Telefon eller surfplatta med Android 4.1 och uppåt.- Telefon eller surfplatta med snabb processor och ordentligt medminne.Om du har en telefon med långsammare processor eller lite minneblir också appen långsammare.Radio Monkey kojträd isan app for children from Sveriges RadioRadio Monkey's Child Radio blue mascot and a really apig friend. Helives in a tree house in the Fairytale Forest and loves radio andaudio.In Radio Monkey Tree you can:- Listen to stories and songs from the Children radio- Decoration Radio Monkey hut with Emmot- Pick bananas Radio Monkey magic carpet (new!)- Feed the birds with the sound pattern- Shine with flashlight and find hidden things (new!)- Discovering all the animals around the tree"Radio Monkey kojträd" is designed for the youngest children, 2-7years, with much sound and animation. Even those who can not readcan play and have fun with Radio monkey. The app is also suitableto use together.The app was developed in collaboration with children and thoroughlytested to ensure it should be fun and easy to use. The focus is tobe able to listen to fiction in a cozy environment and playtogether with Radio Monkey and his friends.Radio Monkey World with its friendly atmosphere and colorfulgraphics are well known to many children and parents. The app"Radio Monkey banana party" and on Radio Monkey website of theSwedish Radio you can hear more programs from the Children radioand play and play more with Radio Monkey. All Children's radioprograms are also available in the app Sveriges Radio Play."Radio Monkey kojträd" is free and there is no purchase inside theapp (no in app purchases). Once you have downloaded the tales andsongs are in the app, and you do not have connectivity tolisten.Secret welcome to Radio Monkey kojträd!About Radio Sweden:Swedish Radio is advertising free and independent radio publicservice.Version 2.0 © Copyright Swedish RadioNote:Apps that are similar games often require phones and tablets withfast processor and plenty of memory. It also applies to the "RadioMonkey kojträd". This is what we recommend for the app to workwell:- Phone or tablet with Android 4.1 and above.- Phone or tablet with a fast processor and plenty of memory.If you have a phone with a slower processor or little memory alsobecomes app slower.
Gamla Melodikrysset i P4
Med Melodikrysset för Android löser du kryssetdirekt i din telefon. Lyssna på snabbgenomgången och skicka sedanin din lösning för att vara med och tävla. Knappen för att skickain krysset dyker upp då du fyllt i hela krysset. Du kan också rättadina svar och lösa tidigare kryss bara för nöjes skull.With Melody Ticking forAndroid resolve cross directly in your phone. Listen to the rapidcompletion, then submit your solution to participate and compete.Button to submit the cross shows up when you filled out the entirepost. You can also correct your answers and solve the previouscheck just for pleasure.
P2 (bokmärkesapp) 1.0.3
När du klickar på P2-ikonen startarbokmärkesappen din telefons webbläsare och går till P2s förstasida.P2 är kanalen med uppdraget att dels sända musikprogram inomkonstmusik, jazz och folkmusik, dels att sända program på andraspråk än svenska.P2 associeras ofta med klassisk musik och det är mycket riktigten radiokanal där du hör konstmusik från alla tidsåldrar.P2 sänder även improvisationsmusik (t ex jazz), traditionsmusik ochgränsöverskridande musik du inte kan höra i någon annanFM-kanal.P2 är faktiskt Sveriges i särklass största livescen för klassiskt,folkmusik och jazz.
Sport/Radiosporten (bokmärke) 1.0.3
Med Sveriges Radios bokmärkesapp är det alltidenkelt att komma till vår sajt. När du klickar på Sport-ikonenstartar appen din telefons webbläsare och går till Sveriges Radiossportsajt, Radiosporten.
Melodikrysset i P4 1.4.1
Lyssna på snabbgenomgången och skicka sedan indin lösning för att vara med och tävla. Knappen för att skicka inkrysset dyker upp då du fyllt i hela krysset. Du kan också rättadina svar och lösa tidigare kryss bara för nöjes skull.Listen to rapidcompletion and then submit your solution to participate andcompete. Button to submit the cross shows up when you have filledin the entire post. You can also correct your answers and solvepast the check just for pleasure.
Nyheter/Ekot (bokmärkesapp) 1.0.3
När du klickar på Nyheter-ikonen startarbokmärkesappen din telefons webbläsare och går till Sveriges Radiosnyhetssajt och Ekot.Ekot är Sveriges Radios nyhetsredaktion och ansvarar för dendagliga nyhetsrapporteringen.Grunden för Ekots nyhetsvärdering är att det som sänds skallvara sant och relevant. Det ska också vara viktigt för många och hakonsekvenser för många.Ekots uppgift är att kontinuerligt följa också kompliceradenyheter på ett sådant sätt att de sätts in i ett sammanhang så atthela radions publik kan förstå och känna sig informerad.
P1 (bokmärkesapp) 1.0.3
När du klickar på P1-ikonenstartarbokmärkesappen din telefons webbläsare och går till P1sförstasida.P1 är kanalen som ger fördjupning. P1 är den talade kanalen.P1är kanalen för kvalificerade nyheter.Och det är definitivt P1 du ska lyssna på om det ärvetenskap,dokumentärer, film, konst, teater, litteraturellerlivsåskådningsfrågor som intresserar dig.
Sveriges Radio (bokmärkesapp) 1.0.3
Med Sveriges Radios bokmärkesapp är detalltidenkelt att komma till vår mobilsajt. Väl där hittar du alltfrånsverigesradio.se: Alla våra över 40 kanaler, över 500program,ljudklipp, nyheter, sport, väder och trafikinformation.När du klickar på ikonen startar bokmärkesappen dintelefonswebbläsare och går till Sveriges Radios förstasida.Sveriges Radio är ett företag i allmänhetens tjänst – ettpublicserviceföretag.Vi är den reklamfria och oberoende radion med uppgift attgörawebb och kvalitativa program av alla slag för helaSverigesbefolkning.
P4 Stockholm (bokmärkesapp) 1.0.3
När du klickar på P4-ikonenstartarbokmärkesappen din telefons webbläsare och går till P4Stockholmsförstasida.P4 är hela Sveriges kanal. Det är den snabba ochnärvarandelokala kanalen som utgår från din vardag. P4 är ocksåkanalen försport och barnradio.P4 består av 25 lokala kanaler som sänder lokalt under dagtidpåvardagar samt nyheter och sport på helger. Övrigt tid kvällarochhelger samt mellan 13 och 15 på vardagar sänds gemensammaprogram.Vi presenterar nyheter, aktualiteter, kultur ochlivsstilsfrågortillsammans med bred radiounderhållning i form avbåde klassikeroch nysatsningar.