Toan Phan Apps

Giải bài tập Hóa 1.5.6
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.Lưu ý:- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmart applications cansolve problems automatically ordinary chemistry. Users will enterthe data of the problem need to enter then select the value to beapplicable to the match and it also shows users need to use theknowledge, the formula for the exercise which aims help studentshave one more tool to be able to study at home, help students takebasic know how to start learning what to solve exercises, graduallyduring use application to the exercises will regain lostbasic.Note:- Apply a little unwieldy suggest you carefully review the videodemo using to know how to use (though video no captions process butthe e look carefully can still understand), if press haphazardlywill not the results at all or faulty.- Applications not solve any well then, it's just the bt form,which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do good so for hs bt bring good to tryoffline.(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapp, you get the bt in conjunction with application to practiceskills homework.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.7
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử chocác em học sinh phổ thông theo phương pháp thăng bằng electron(phản ứng trao đổi không cân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứngtừ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thườngtrong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phikim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biếtchất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận baonhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính số oxi hóa của tấtcả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay có rất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trườngnhưng các ứng dụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không chobiết các thông tin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chấtcho e, nhận e...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tácdụng gì cả vì xem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứngkhác, chẳng biết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉcần dùng phương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substances involved and the nature of theresponse form from the list of substances is available (as usualchemicals program in high school) were divided into groups of likemetals, non-metals, salts, Basic ... then the app will balancereaction and said substances are reducing agents, substances areantioxidants, give or receive as many electrons and the applicationalso shows how to calculate the oxidation number of all theelements before and after the reaction.Currently there are many applications equilibrium reaction in themarket but these applications only know the factors of balance, notto know important information such as how to calculate the numberof oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.