Toan Phan Apps

Giải bài tập Hóa 1.4.8
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.Lưu ý:- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả.- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmart applications cansolve problems automatically common chemical. Users will enter thedata of the problem need to then select the value to be calculatedapplication solutions and its results also tell users need to usethe knowledge, the formula to solve exercises that aim help thestudents have one more tool to be able to study at home, to helpstudents take basic know where to begin to learn what exercises canbe solved gradually through the process of using applications forthe exercises to regain lost basically.Note:- Apply a little difficult to use them to carefully reviewproposals using the demo video to learn how to use (although nocaptions video process but watch carefully e still can understand),if the press will not haphazard the results at all.- The app does not solve well then, it's just the form bt, bt it iscommon that forms the teachers or the bt books often mentioned,such as CO2 td bases, metal salts effects, kl acid effects of type1, type 2, electrolysis ...- This app is not for solid hs e do not bring up for hs bt good totry this out.(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapplication, retrieve them on this bt combined with application topractice skills training solutions.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.5
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử chocác em học sinh phổ thông theo phương pháp thăng bằng electron(phản ứng trao đổi không cân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứngtừ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thườngtrong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phikim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biếtchất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận baonhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính số oxi hóa của tấtcả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay có rất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trườngnhưng các ứng dụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không chobiết các thông tin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chấtcho e, nhận e...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tácdụng gì cả vì xem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứngkhác, chẳng biết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉcần dùng phương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substances involved and the nature of theresponse form from the list of substances is available (as usualchemicals program in high school) were divided into groups of likemetals, non-metals, salts, Basic ... then the app will balancereaction and said substances are reducing agents, substances areantioxidants, give or receive as many electrons and the applicationalso shows how to calculate the oxidation number of all theelements before and after the reaction.Currently there are many applications equilibrium reaction in themarket but these applications only know the factors of balance, notto know important information such as how to calculate the numberof oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.