Wolters Kluwer Nederland B.V. Apps

eDis NL2
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.Always know• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads very comfortable.• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need?• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.
Advapp 1.4.1
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Fiscaal Memo 2015.2.1
Belastingtarieven of andere actuele fiscalecijfers opzoeken – of berekeningen voor bijvoorbeeld erfbelastingmaken én e-mailen? Deze unieke fiscaal assistent op zakformaat doethet. Razendsnel!Efficiënter werkenMet de Fiscaal Memo App heeft u alle belangrijke fiscale feiten encijfers binnen handbereik op uw smartphone of tablet. Alles israzendsnel te vinden, op een manier zoals u in een zoekmachinezoekt. Ook kunt u eenvoudig navigeren via de inhoudsopgave en kuntu uw eigen voorkeuren instellen.Slimmer werkenNormbedragen, forfaits, drempels, percentages… alle gegevens zijnaltijd actueel en betrouwbaar, via de ingebouwde signalering enmaandelijkse updates.Sneller werkenMet maar liefst 25 handige rekentools (van erfbelasting totAOW-leeftijd, hypotheekrente of minimumloon) geeft u uw klantefficiënter en sneller dan ooit persoonlijk advies – dat u directkunt e-mailen.Efficiënter, slimmer en sneller werken met Fiscaal Memoapp-Maar liefst 25 rekenmodellen met bedragen, drempels, forfaits enpercentages inclusief informatie van voorgaande fiscalejaren.-Mogelijkheid om paragrafen en uitkomsten van rekenmodellen tee-mailen naar klanten.-Maandelijkse updates op de inhoud van Fiscaal Memo en actueeloverzicht van gewijzigde paragrafen.-Razendsnel zoeken en navigeren.-Eenvoudig te personaliseren door eigen favoriete paragrafen enrekenmodellen op te slaan op de homepage.-De app kan zowel online als offline worden gebruikt.-Kies voor de smartphone versie of de nieuwe tabletversie.Installeer uw fiscaal assistent op zakformaat nu!De Fiscaal Memo App is voor smartphones en tablets ontwikkeld.Download nu de demo versie om kennis te maken met de Fiscaal MemoApp. Voor het gebruik van de volledige versie heeft u eenactiveringscode nodig die u krijgt als u een abonnement of losexemplaar van het boek afneemt. Regel het snel en eenvoudig opwww.kluwermemo.nl. Heeft u het Fiscaal Memo al in uw bezit? Danvindt u de activeringscode en installatie-instructie voorin hetboek.Tax or other searchcurrent fiscal figures - for example, inheritance tax orcalculations make one e-mail? This unique tax assistant Pocketdoes. Super fast!Work more efficientlyThe Tax Memo App has all the important tax facts and figures atyour fingertips on your smartphone or tablet. Everything is veryfast to find, in a way that you are looking for in a search engine.Also, you can easily navigate through the table of contents and youcan set your own preferences.Working smarterStandard rates, fixed rates, thresholds, rates ... all details areup to date and reliable, the embedded signaling and monthlyupdates.Work FasterWith a 25 handy calculation tools (from inheritance tax to pensionage, mortgage or minimum) you give your customer more efficientlyand faster than ever personal advice - which you can immediatelyemail.More efficient, smarter and faster with Tax Memo app-But 25 computational models with amounts, thresholds, flat ratesand rates including information from previous fiscal years.-Ability To paragraphs and results of mathematical models to emailthem to customers.-Monthly Updates the contents of Tax Memo and current overview ofaltered sections.-Razendsnel Search and navigation.-Easy To personalize by saving favorite sections and calculationmodels on the homepage.-The App can be used both online and offline.-Choose For the smartphone version of the new tablet version.Install your tax assistant Pocket now!The Tax Memo App was developed for smartphones and tablets.Download the demo version to get acquainted with the Tax Memo App.To use the full version, you need an activation code which you getwhen you have a subscription or single copy of the book decreases.Line quickly and easily on www.kluwermemo.nl. Do you have the TaxMemo already own? Then you will find the activation code andinstallation instructions front of the book.
Mr. Online 1.4
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Arresten Game 2.1.0
ARRESTEN GAMEDe ideale app voor je tentamensDeze app helpt je op eenvoudige wijze de jurisprudentie voor jetentamen uit je hoofd te leren. Het idee is dat je de uitspraken aleens hebt doorgenomen door bijvoorbeeld een handboek te bestuderenen/of een arrestenbundel door te lezen.Arresten Game kan je gebruiken voor het echte stampwerk.- Zoek de juiste omschrijving bij de roepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak- Lees de casus en de essentie- Ruim honderd standaardarresten (klassiekers) zijn opgenomenDe ArrestenGame is powered by Stibbe www.stibbe.comJUDGMENTS GAMEThe ideal app for your examsThis app helps you learn. Case for your exam in your head easilyThe idea is that you're done for example by studying a manual and /or a judgment beam to read. Statements once theJudgments Game can be used for the real cramming. - Find the right description for the callsigns- Click through for more information concerning the decision- Read the case study and the essence- More than a hundred default judgments (classics) areincludedThe Judgment Game is powered by Stibbe www.stibbe.com
JWB 1.4
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.