emnsen Apps

YGS Soru Bankası Tüm Dersler 1.2.1
emnsen
YGS Soru Bankası (Tüm Dersler) olaraksunduğumuz bu ücretsiz uygulama içinde YÜZLERCE soruyu sizlerinhizmetinize sunuyoruz.Bu uygulama YGS adaylarına ve ortaöğretimde okumakta olanöğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.Soru bankası uygulamamız:TürkçeMatematikTarihGeometriFelsefeCoğrafyaFizikKimya veBiyoloji Derslerini, kısaca YGS için sorumlu olduğunuz tüm dersleriiçermektedir.YGS de sorumlu olduğunuz tüm derslerden ve karma ünitelerdenoluşan bu sorular konusunda uzman öğretmenler tarafından özenlehazırlanmış ve sizlere ücretsiz olarak sunulmuştur.Uygulama içerisinde soru ekranı oldukça sade tutularak dikkatdağılması engellenmiştir. Yeni sorular çözüldükçe, doğru çözmüşolduğunuz soruların bir kez daha karşınıza çıkması engellenmiş,doğru ve yanlış sorularınız istatistiksel olarak daha sonrakiincelemeleriniz için uygulama içerisine kaydedilmesisağlanmıştır.Soruların sayıları YGS de çıkan soru sayılarına göreoranlanmıştır. Soruların yaklaşık olarak %25'ini Türkçe ve %20'sini Matematik oluşturmaktadır.SDK Question Bank (AllCourses) we offer HUNDREDS of questions to your service we offeryou in this free application.This application YGS candidates and students who are studying insecondary education course prepared to help them. Our question bankapplications:TurkishmathHistoryGeometryPhilosophyGeographyPhysicsChemical andBiology Course to incorporate all the lessons that you areresponsible for short SDK.SDK also composed of all classes and mixed unit that wasresponsible for this, carefully prepared by experts and teachers inquestion are offered to you free of charge.Applications screen in question is prevented by keepingdistractions quite simple. New questions are resolved, you onceagain come out against the questions you have solved correctlyblocked, true and false questions have been provided for storingthe application into your subsequent statistical analysis.The SDK is also proportionately according to the number ofquestions the number of questions. approximately 25% of thequestions constitute 20% of Turkish and Mathematics.
LYS Soru Bankası Tüm Dersler 1.0.0
emnsen
LYS Soru Bankası (Tüm Dersler)olaraksunduğumuz bu ücretsiz uygulama içinde YÜZLERCE soruyusizlerinhizmetinize sunuyoruz.Bu uygulama LYS adaylarına ve ortaöğretimde okumaktaolanöğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıylahazırlanmıştır.Soru bankası uygulamamız:MatematikGeometriFizikKimyaBiyolojiTürk Dili ve EdebiyatıCoğrafyaTarihCoğrafya 2PsikolojiSosyolojiMantık Derslerini, kısaca LYS için sorumlu olduğunuz tümdersleriiçermektedir.LYS de sorumlu olduğunuz tüm derslerden ve karma ünitelerdenoluşanbu sorular konusunda uzman öğretmenler tarafındanözenlehazırlanmış ve sizlere ücretsiz olarak sunulmuştur.Uygulama içerisinde soru ekranı oldukça sade tutularakdikkatdağılması engellenmiştir. Yeni sorular çözüldükçe, doğruçözmüşolduğunuz soruların bir kez daha karşınıza çıkmasıengellenmiş,doğru ve yanlış sorularınız istatistiksel olarak dahasonrakiincelemeleriniz için uygulama içerisinekaydedilmesisağlanmıştır.LYS Question Bank(AllCourses) we offer HUNDREDS of questions to your service weofferyou in this free application.This application LYS candidates and students who are studyinginsecondary education course prepared to help them. Our questionbankapplications:mathGeometryPhysicsChemistryBiologyTurkish language and literatureGeographyHistoryGeography 2psychologySociologyCourse of Logic contains all the classes that you areresponsiblefor short LYS.LYS composed of all classes and mixed unit that was responsibleforthis, carefully prepared by experts and teachers in questionareoffered to you free of charge.Applications screen in question is prevented by keepingdistractionsquite simple. New questions are resolved, you onceagain come outagainst the questions you have solved correctlyblocked, true andfalse questions have been provided for storingthe application intoyour subsequent statistical analysis.