islam4all Apps

Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi ini pembelajaraniqra andamenjadi lebih mudah dan hanya dihujung jari..Semoga mendapat manfaat dari aplikasi ini..Insyaallah..
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 1.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan denganmembacakan jampi-jampi dan sebenarnya sudah wujud semenjakzaman Jahilliah lagi. Kemudian setelah ajaran Islam datang,Rasulullah s.a.w telah menetapkan Ruqyah yangdibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islam sahaja. RuqyahSyariah adalah suatu perubatandengan cara membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariahdilakukan oleh seorang muslim, baik untuktujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiri atau orang lain,daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia dan jin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagaipenyakit fizikal, kebatinan serta hati.Ruqyah adalah perubatan yang sudah ada di zaman Jahilliah danketika Muhammad s.a.w. diutus menjadiRasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkan didalam Islam. Allah telah menurunkan SurahAl-Falaq dan An-Naas, dan salah satu fungsinya adalah sebagaipencegahan dan terapi bagi orang berimanyang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawa Rasulullahs.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebutdan meniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan padakepala dan wajah serta anggotabadannya.
SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 1.0
islam4all
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan paraRasul-Nya dengan membawaketerangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkan manusiadaripada kegelapankepada cahaya, dan menunjukkan kepada mereka jalan Allah Yang MahaAgung lagi Terpuji.Selawat dan salam ke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-muliapendakwah; SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allah menjadikansirahnya sebagaicontoh teladan kepada setiap mukmin dalam semua aspek kehidupanmereka; kecil dan besar.Syariat yang dibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat.Oleh itu Allah menjadikanrisalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna, memenuhikeperluan manusia dipelbagai suasana dan zaman. Selawat dan salam ke atas Bagindas.a.w. dan para sahabatnyayang membawa petunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allahkesejahteraan fitrah,kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaran ituAllah memuliakanmereka melalui tanggungjawab menyampaikan risalah Islam kepadaseluruh manusia dimuka bumi ini. Mereka sanggup mengalirkan darah dan meninggalkantanah air demimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itu sehinggaberjaya menunaikantanggungjuwab yang diamanahkan, menyampaikan risalah, memberikannasihat kerana Allahdan Rasul-Nya. Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidakmampu digambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada mereka sehingga hariKiamat. Semoga keredhaanAllah menjadi milik mereka dan milik sesiapa sahaja yang menyintaimereka sertamemperjuangkan panji-panji dakwah selepas mereka sehingga harikiamat.
Panduan Tajwid Lengkap 1.0
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWIDHukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah.Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwidadalah fardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf.Membaca al-Quran dengan bertajwid boleh dihuraikandalam dua keadaan:1) Membaca al-Quran dengan bertajwid pada kadar yangpaling minimum iaitu bacaannya tidak mengubah strukturperkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnya adalah fardu ‘ain.2) Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu denganmemeliharakeseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. Hukumnya wajibke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid.
Tafsir Mimpi 1.0
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam:Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya Tafsir Mimpi Menurut Islam,berkata:Tidak semua mimpi dapat ditafsirkan makna yang terkandungdidalamnya. Ada kalanya mimpibagaikan angin lalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan.Mimpi insan yang bertakwamerupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullah tidakbermimpi melainkan mimpibaginda menjadi kenyataan. Sedangkan mimpi insan yang tidak berimanmerupakan berita yangdisebarkan oleh syaitan.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukupbermanfaat untuk kita semua.Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefon pintar andawalaupun ianyatiada sambungan internet..Semuga Kita sama-sama mendapat manfaatdan jugabarakah dari Allah swt. insyaallah..
Pustaka Ilmu 1.0
islam4all
Pustaka Ilmu merupakan himpunan pautan aplikasi islam dimana denganadanyaaplikasi seperti ini pengguna lebih mudah membuat pencarianaplikasi berkaitan ilmu islam.Demi kepuasan pengguna, aplikasi ini akan sentiasa dikemas kinidengan penambahanaplikasi ilmu yang terbaru..Semoga kita semua mendapat manfaat dariaplikasi ini danmendapat keberkatan dari ALLAH S.W.T...Insyaallah..
Kitab Fathul Baari 1.0
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satukitab panduan khusus kepadaumat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kita sama-samamendapatmanfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam duniaIslam ialah Mawlid Diba’ yangdisusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali bin Yusuf bin Ahmadbin 'Umar ad-Diba`iy asy-Syaibani al-Yamani az-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani(yang dikenal dengansebutan Ibn ad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih,yang merupakanjulukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan pada hari ke-4bulan Muharram tahun866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajab tahun 944 H (jadi, usia beliausekitar 76 tahun).Beliau adalah seorang ulama hadits yang terkenal dan tidak adabandingnya padamasa hayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebihdari 100 kalikhatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmu hadits, yaituseorang yangmenghafal 100,000 hadits lengkap dengan sanadnya. Setiap haribeliau mengajar haditsdari masjid ke masjid. Di antara guru-gurunya ialah Imam al-Hafizas-Sakhawi, ImamIbnu Ziyad, Imam Jamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imamal-Hafiz Tahirbin Husain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu, beliau jugaseorang muarrikh, yakni ahlisejarah yang terkenal. Beberapa di antara sekian banyak kitabkarangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`il Usul min Haditsir Rasul; kitab yangmengandunghimpunan hadits yang dinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib min al-Khabith mimma Yaduru 'ala AlsinatinNaasi minalHadits; sebuah kitab yang membedakan hadits sahih dengan yanglainnya (sepertidhaif dan maudhu). Qurratul 'Uyun fi Akhbaril Yaman al-Maimun. Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid. Fadhail Ahl al-Yaman.Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanya dan indahbahasanya.Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syafi’i. dan banyak hal yangbisa dijadikan buktibahwa beliau adalah termasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah(Sunni), salahsatunya adalah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullahsaw., Ahlul Bayt,serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Buku Resepi Istimewa 1.0
islam4all
Buku Resepi Istimewa adalah aplikasi resepidigital bagimemudahkan pengguna merujuk resepi yang dirasakanbersesuaian untuk dimasak dan juga bertukar selera.Kini selera anda dapat dipenuhi, hanya dihujung jari anda..
KALENDAR MALAYSIA 2016 1.0
islam4all
CALENDAR MALAYSIA 2016Kini anda mampu merancang aktiviti sepanjang tahun 2016andadengan sempurna bersama CALENDAR MALAYSIA 2016.Aplikasi Calendar Malaysia 2016 ini juga dilengkapidengan:- senarai cuti umum 2016- takwim persekolahan malaysia 2016 (kumpulan A)- takwim persekolahan malaysia 2016 (kumpulan B)
Hadis Sahih Bukhari & Muslim 1.0
islam4all
Hadith adalah segala perkataan (sabda),perbuatan dan ketetapan dan persetujuan dariNabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalamagama Islam.Hadith dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selainAl-Quran,Ijma dan Qiyas,dimana dalam hal ini, kedudukan hadith merupakan sumber hukum keduasetelah Al-Quran.Ada banyak ulama periwayat hadith, namun yang sering dijadikanreferensi hadith-hadithnyaada tujuh ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, ImamTurmudzi, Imam Ahmad,Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah..
Halal Dan Haram Dalam Islam 1.0
islam4all
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untukkamu agamamudan telah Aku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telahrela untukmu Islam sebagai agama." (al-Maidah: 3)
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin AbuFadhli Ahmad bin Muhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggap sebagai bukuteksyang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahu mendalami ilmutauhid/tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian. Dalamnya mengandungikata-katahikmat yang boleh dijadikan petunjuk jalan menuju Allah s.w.t danmencapaikeredaan-Nya.
Al-Quran Kitab Samawi Terakhir 1.0
islam4all
Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitabAlquran kepadamu(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjaga kitabyangterdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum di antarasesamamereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan engkau ikutinafsumereka yang membelokkan engkau dari kebenaran yang sudah datangpadamu.Untuk masing-masing dari kamu semua Kami tetapkan aturan danjalan.” (Q.S.Al-Maidah:48)
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) 1.0
islam4all
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) adalah aplikasiyang cukupbermanfaat untuk umat islam. Jadikanlah hidup seharian kitasebagai ibadah. Justeru itu dengan adanya himpunan doa-doa dan zikir ini dapat kita manfaatkannya setiap masa, saatdan hari yakni kita sentiasa berada didalam landasan ibadah.Bersama-sama kita mendekatkan diri kepada ALLAh swtkerana kepadanya jua kita akan kembali. Semoga kita matididalam ibadah dan dibangkitkan dalam raut wajah yangberseri-seri dan mendapat tempat disyurga Allahswt..Insyaallah..
Panduan Pengurusan Jenazah 1.0
islam4all
Aplikasi Panduan Pengurusan Jenazah inimemberikan bimbingan kepadapengguna tentang bagaimana kita hendak menguruskan jenazah danianya jugalengkap dari mula hingga ke akhir pengurusan..Semoga kitasama-samamendapat manfaat. Insyaallah..
Surah Yasin & Terjemahan 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Pintu Rezeki 1.0
islam4all
Allah (SWT)tidak sia-siakan pengabdian dirihamba-Nya, seperti firman-Nyadalam hadis qudsi:“Wahai anak Adam, sempatkanlah untuk menyembah-Ku maka Akuakanmembuat hatimu kaya dan menutup kefakiranmu. Jika tidakmelakukannya makaAku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan Aku tidakmenutupkefakiranmu.” (Riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim dariAbuHurairah r.a.)
Panduan Solat Jamak Dan Qasar 1.0
islam4all
Alhamdulillah..syukur kepada ALLAH swt, denganwujudnya aplikasiPanduan Solat Jamak Dan Qasar ini, pihak saya benar-benarberharapagar ianya dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Semogadengan panduan ini kita dapat memperkukuhkan ibadah kita dansentiasa dekat dengan ALLAH swt..insyaallah..
Hukum Sihir & Perdukunan 1.0
islam4all
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal danmenanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama40 hari". (HR Muslim).
Al-Ma'athurat Pocket 1.0
islam4all
Wirid dan doa yang terkandung dalamAl-Ma'athurat iniadalah kumpulan wirid-wirid dan doa rasulullah saw jugadan ianya adalah hasil dari usaha pengumpulan danpenyusunan yang dibuat oleh pengasas gerakan islamIkhwan Muslimin di Mesir, Imam As-Shahid Hasan Al-Banna.
Keunggulan Sahsiah Rasulullah 1.0
islam4all
Nabi Muhammad SAW ialah nabi dan rasulterakhirdiutuskan kepada umat manusia hinggalah manusia yangterakhir sebelum berlakunya kiamat. Kerasulan merupakanberita yang mengemparkan dan peristwa yang agung dalamkeedaan yang sungguh luar biasa. Hari perlantikkanyasebagai rasul merupakan berita yang sungguh mengemparkanberbanding berita-berita lain. Oleh itu, sejarah manusiatelah menyaksikan kebangkitan insan bernama Muhammaddalam sebuah masyarakat yang tidak bertamadun menjadiseorang yang teristimewa dan terkenal mempin dunia. Nama‘Muhammad’ sudah cukup untuk menggambarkan bahawaBaginda adalah seorang tokoh agung. Beginda dihiasi denganpelbagai kemuliaan dan budi perketi yang luhur oleh TuhannyaYang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad SAW adalahseorang yang terpuji dan terhebat di sisi Allah SWT. Bagindamerupakan kekasihNya di antara sekian jenis makhluk yangwujud di permukaan bumi ini.
Kisah Sahih Dalam Al-Quran 1.0
islam4all
Kisah Sahih Dalam Al-Quran & Sunnah adalahaplikasi limu yang manaia menceritakan kisah-kisah sahih menurut al-quran dansunnah..Firman Allah,"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu sebagiankisah umat yang telah lalu." (QS. Thaha: 99)"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yangtelah dibinasakan) yang kami ceritakan kepadamu(Muhammad), di antara negeri-negeri itu ada yangmasih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Huud: 100)"Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakankepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu." (QS. Huud: 120)"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."(QS. Yusuf: 3)
Doa Harian 1.0
islam4all
Doa harian merupakan aplikasi yangcukupbermanfaatkhusus buat umat islam juga sebagai panduan sehariandimana dengan doa yang dipohon kepada ALLAH swtsecara tidak langsung kita dapat mendekatkan diridengan-NYA..Semoga dengan adanya aplikasi ini,kita sama-sama mendapat manfaat dan mendapatkeredhaan dari-NYA..Insyaallah..
Surah Yaasin MP3 1.0
islam4all
Nabi SAW bersabda :”Sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati, dan hatinyaAlQur’an adalah YASIN, dan siapa yang membaca YASIN maka ALLAHakanmencatat baginya karena bacaannya tersebut seperti membaca 10xmembaca Al Qur’an”(HR. At Turmudzi/2812 dan Albayhaqi/2359 dari Anas bin Malik,AdDarimi/3479)Aplikasi ini dilengkapi dengan:1- Surah Yaasin MP32- Adab-adab membacanya3- Surah yaasin dan terjemahannya4- Fadhilat surah yaasin5- Doa selepas membaca yaasin6- Kelebihan surah yaasin didalam kehidupan
Tanda Hari Qiamat 1.0
islam4all
TANDA-TANDA KIAMATAsyrath as-Sa’ah (tanda-tanda Kiamat) adalahindikasi-indikasiKiamat yang mendahuluinya dan menunjukkankedekatan(waktu)nya.Sementara Kiamat (as-Sa’ah) dapat dipisahkan menjadi 3(tiga)makna,yaitu :Pertama, Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitukematianmanusia.Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadiKiamatpadanya,karena ia masuk ke dalam alam akhirat.Kedua, Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitumeninggalnyagenerasisatu abad tertentu.Ketiga, Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitudibangkitkannyamanusiadari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas(al-jaza’)amalanamalannyadi dunia.
Panduan Ramadhan & tarawih 1.0
islam4all
Dari Abu Hurairah, Rasulullahshallallahu‘alaihi wa sallam bersabda,“Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusiaakandilipatgandakan dengan sepuluh kebaikanyang semisal hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Ta’alaberfirman(yang artinya), “Kecuali amalan puasa.Amalan puasa tersebut adalah untuk-Ku. Aku sendiri yangakanmembalasnya. Disebabkan dia telahmeninggalkan syahwat dan makanan karena-Ku. Bagi orang yangberpuasaakan mendapatkan duakebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dankebahagiaanketika berjumpa dengan Rabbnya.Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisiAllahdaripada bau minyak misk.”9
Ruqyah Syariah MP3 1.0
islam4all
Ruqyah Syariah adalah suatu perubatandengancara membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an.Ruqyah Syariah dilakukan oleh seorang muslim, baik untuktujuanpenjagaan dan perlindungandiri sendiri atau orang lain, daripada pengaruh buruk,pandanganmata manusia dan jin,pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakitfizikal,kebatinan serta hati.
Panduan&Tatacara Solat Lengkap 1.0
islam4all
Aplikasi ini adalah sebagai panduansertabimbingankepada mereka bagi mempelajari solat yang sempurna.Insyaallah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudahuntuk kita memperkukuhkan amal ibadat kita.
Panduan Ibadah Umat Islam 1.0
islam4all
Panduan Ibadah Islam adalah aplikasiyangmemberi panduan serta bimbingan kepada umat islamdimana ianya merangkumi dari pelbagai sudut dan aspekmengikutsyariat islam. Selain kita berguru,panduan mudah ini sedikit sebanyak dapat digunakansebagairujukan..Terdapat berbagai panduan didalamaplikasi ini seperti :--solat fardhu dan sunat-puasa-zakat-panduan bermusafir-adab-adab berwuduk-khutbah rasulullah-haji dan umrah-syafaat alquran-hadis-hadis rasulullah-sedekah-zikir-iman-dan berbagai lagi...Semoga panduan mudah dan lengkap ini dapat memberi manfaatkepadasesiapa yang membacanya..Insyaallah..