1.0 / June 1, 2016
(4.6/5) (41)

Description

Devil Hunter realy a nice game!
Best game ever !
In this fast paced ninja game,Your task is to fight againstthemonsters,kill the king of monsters, Really addictive!
Collecting more energy ball and items to get powerfulweapons.
That shouldn't be too hard, right?
Really good way to pass the time.
Download and play now !!!
Devil Hunter Have fun!

App Information Devil Hunter

 • App Name
  Devil Hunter
 • Package Name
  com.ecode.DevilHunter
 • Updated
  June 1, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  3ECODE_STUDIO
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

3ECODE_STUDIO Show More...

Raft n Roll - raft wars 2 game 7.1.90.0.6 APK
3ECODE_STUDIO
Raft and roll is a fast pace action gamefilled with excitement. The player will take the roll of a herothat is running away from the military army on a raft. Shoot downall the enemies along the way that is trying to kill you. Obtainspecial weapons to shoot down enemies faster. If you love speed andaction, this game is made for you!Raft and roll comes with a beautiful graphic that will get youmesmerised. With lots of items and a bunch of characters to unlock,you will be hooked for hours. Challenge your friends to see who cango the furthest way and beat down the most enemies.If you like raft wars 2 game, raft survival game, raft wars 2miniclip, raft wars 2 and roll a joint app you will love Raft nRoll.Raft and roll is available in all appstores. Download it now!-----------------------------------------Để được khám phá và tham gia vào các trận chiến khốc liệt, được làmanh hùng đệ nhất trong giới game mobile, bạn hãy cùng tham gia vàoRaft n Roll, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.Từ khi mới ra đời, Raft n Roll được coi là game được yêu chuộngnhất. Khi chơi game này, người chơi sẽ được đóng vai là một chàngtrai dũng cảm đang chạy trốn khỏi đội quân trên một chiếc bè. Trênđường đi, bạn phải bắn hạ tất cả các kẻ thù, đồng thời hãy nhanhtay để thu lượm được vũ khí đặc biệt nhằm mục tiêu bắn hạ địch thủmột cách nhanh chóng thì mới có thể về đích được một cách an toànnhất.Nếu bạn yêu thích roll a joint free, roll blocks game, roll theball slide puzzle, roll the ball slide puzzle free, rock n rollgames, roll number 21 games, roll the ball games, roll play games,roll the ball in the hole và roll sky ball bạn cũng sẽ rất yêuthích Raft n Roll.Raft n Roll được người chơi đánh giá rất cao vì có tính sáng tạo vàlôi cuốn, không những là một trò chơi giải trí đơn thuần, mà khichơi game này, người chơi buộc phải thể hiện được hết khả năng củamình.Với mong muốn trở thành một game thủ một cách thành công nhất, bạnkhông phải là người mất thời gian cày game nhiều, mà phải là mộtngười nhạy bén, tinh tế, đôi mắt tinh sảo kết hợp với đôi tay khéoléo thì bạn mới chiến thắng được và làm chủ được các trò game. Dođó mà các bạn đừng ngần ngại mà hãy sở hữu cho mình Raft n Roll nàynhé.
Animal Dash 7.0 APK
3ECODE_STUDIO
Animal DashUnlock new characters.Insanely addictive game play !Tap to jump or change direction.One of the best! It's realy awesome!Don’t fall off the path. That shouldn't be too hard, right?Download and play now !!!Good luck!
Devil Hunter 1.0 APK
3ECODE_STUDIO
Devil Hunter realy a nice game!Best game ever !In this fast paced ninja game,Your task is to fight againstthemonsters,kill the king of monsters, Really addictive!Collecting more energy ball and items to get powerfulweapons.That shouldn't be too hard, right?Really good way to pass the time.Download and play now !!!Devil Hunter Have fun!
Train Surfers 5.0 APK
3ECODE_STUDIO
EnglishTrain Surfers: Hanoi World Tour is an exciting game with lots ofaction. The player will take the role of a mischievous young ladwho is running away from the police due to grafitti vandalism ontrains. Race through tunnels and railways along the streets ofHanoi to collect coins and special items that will aid you on yourgetaway. Watch out for obstacles and moving trains along the trackso you won't trip and get caught. Sound easy? The further you get,the faster the character will run. There are mystery boxes to giveyou unique items like surf boards or coins and keys.Train Surfers: Hanoi World Tour comes with beautiful graphicsand stunning images. Streets of Hanoi appears vividly andbrilliantly in this game. Comes with a simple gameplay, this istruly a game for everyone to play. Using simple controls such asswiping up, down left and right, the player can easily move thecharacter to avoid the obstacles on the railways.There are other characters in Train Surfers: Hanoi World Tourfor you to unlock. Get enough coins and you will be able to achievethe other characters to play in this game. Try to unlock all of thecharacters to master this game.Train Surfers: Hanoi World Tour is available on both Google PlayStore and the Appstore. Download for free now and startrunning.PortugueseTrain Surfers: Hanoi World Tour é um jogo emocionante com muitaação. O jogador irá assumir o papel de um rapaz jovem travesso queestá fugindo da polícia, devido ao vandalismo grafitti em trens.Corrida através de túneis e estradas de ferro ao longo das ruas deHanói para coletar moedas e itens especiais que irão ajudá-lo emsua fuga. Cuidado com os obstáculos e mover os trens ao longo dapista para que você não vai tropeçar e ser pego. Parece fácil?Quanto mais você avança, mais rápido o personagem vai correr. Hácaixas de mistério para dar-lhe itens exclusivos, como pranchas desurf ou moedas e chaves.Train Surfers: Hanoi World Tour vem com belos gráficos e imagensimpressionantes. Ruas de Hanoi aparece viva e brilhante neste jogo.Vem com uma jogabilidade simples, este é realmente um jogo para quetodos possam jogar. Usando controles simples, como deslizando paracima, para baixo a esquerda e direita, o jogador pode facilmentemover o personagem para evitar os obstáculos nas estradas deferro.Existem outros personagens em Surfers trem: Hanoi World Tourpara o desbloqueio. Obter moedas suficientes e você será capaz dealcançar os outros personagens para jogar neste jogo. Tentardesbloquear todos os personagens para dominar este jogo.Descarregar grátis agora e começar a correr.RussianTrain Surfers: Ханой World Tour это захватывающая игра с большимколичеством действий. Игрок берет на себя роль озорной молодойпарень, который убегает от полиции из-за Grafitti вандализма впоездах. Гонка через туннели и железных дорог по улицам Ханоя,чтобы собирать монеты и специальные предметы, которые помогут вамна вашем отдыха. Следите за препятствий и движущихся поездов потрассе, так что вы не споткнуться и не попасться. Звук легко? Чемдальше вы получаете, тем быстрее персонаж будет работать. Естьтайна коробки, чтобы дать вам уникальные предметы, как доски длясерфинга или монет и ключей.Train Surfers: Ханой World Tour поставляется с красивой графикойи потрясающие изображения. Улицы Ханоя появляется ярко и блестяще вэтой игре. Поставляется с простой геймплей, это действительно иградля всех, чтобы играть. Используя простые средства управления,такие как проводя вверх, вниз влево и вправо, игрок может легкоперемещать персонажа, чтобы избежать препятствий на железныхдорогах.Есть другие персонажи в поезд Surfers: Ханой World Tour для вас,чтобы разблокировать. Получить достаточное количество монет, и выбудете в состоянии достигнуть других персонажей, чтобы играть в этуигру. Постарайтесь, чтобы разблокировать все символы, чтобы освоитьэту игру.Скачать бесплатно прямо сейчас и начать работать.
Ninja Sprint 2.0 APK
3ECODE_STUDIO
Ninja Sprint very great !To become an awesome ninja, you need to be quick, smart, learn yourenvironment, and always know when to use items to increase yourrunning ability.Nice game for time pass.Ninja Sprint lots of fun and the controls work great.Download and play it now !!!Ninja Sprint Enjoy !
Magic Glyphs 2.0 APK
3ECODE_STUDIO
Magic Glyphs very great !Is a very nice game , fun and challenging.Must be proficient in spell casting to pop varying balloon typesthat may be utilised by intruders.Excelent game!!!? Magic Glyphs very fantastic game.Must be confident working alone and comfortable facing aggressivehordes.Awesome Its so addictin and fun you just cannot stop playing irecommend this game to anyone who is reading this comment.Cool game! You should download this game!
Fruit Shoot Blast 1.0 APK
3ECODE_STUDIO
Fruit Shoot BlastAn addictive arcade game with beautiful scenery and fruits.Use bow and arrow to shoot more and more fruits, combos willgetextra scores.Features:- 3 modes:player mode,race mode and time mode.- Beautiful scenery and great animation.- Easy and precise archery controls.How to Play:- Drag the dotted line to adjust the angle and power- Touch anywhere on the screen- Release to shootFruit Shoot Blast is available in all appstores. Downloaditnow!Have fun.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!