1.4 / May 30, 2016
(4.1/5) ()

Description

Doe je mee? Een eigenwijs spel.
In deze App zitten alle vragen en opdrachten van het bordspel Doejemee?. Dit spel is ontwikkeld voor mensen met eenlichtverstandelijke beperking en hun omgeving. Je gaat met elkaaringesprek over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Jepraatover dingen, waar je het anders niet zo snel over hebt. Jeleertmensen op een andere manier kennen. Je kunt de kaarten uit hetspelbekijken én in gesprek gaan. Je kunt de kaarten ook delenFacebookof Twitter.
You in? Astubborngame.
This app contains all the questions and tasks of the board joinme?. This game is designed for people with mildintellectualdisabilities and their environment. You are talking toeach otherabout issues that are important in life. You talk aboutthings thatyou do not so quickly otherwise. You learn to knowpeople in adifferent way. You can view the cards in the game andstarttalking. Be the cards also share on Facebook or Twitter.

App Information Doe je mee?

 • App Name
  Doe je mee?
 • Package Name
  nl.IdentityGames.doejemee
 • Updated
  May 30, 2016
 • File Size
  36M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.4
 • Developer
  Identity Games International B.V.
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email developer@identitygames.nl
  Identity Games International BV Westersingel 108 3015LD Rotterdam
 • Google Play Link

Identity Games International B.V. Show More...

Muziekopdrachten 5.0 APK
Muziekopdrachten bij de nieuwste spellen uitIk hou van Holland.Deze app bevat de muziekopdrachten die horen bij het spel 'denieuwste spellen uit Ik hou van Holland'. Kijk in de spelregelsvoor het gebruik van de app in het spel.Heb je het spel nog niet? Schaf het aan en speel thuis in teamsde leukste en nieuwste spellen uit de tv-hit van de laatste jaren:Ik hou van Holland! Het spel zit boordevol spelonderdelen waardoorje je in de studio waant bij Linda, Guus, Jeroen en hun kandidaten.Speel 'Geen ja, nee en uh', de Spellingronde, Woordslang,kaaswerpen en al die andere topspellen van de afgelopenjaren.Inclusief zoemer!Veel Speelplezier!Music Commands from thelatest games I love Holland.This app contains the music commands that are part of the game"the latest games from I love Holland. Look in the rules for theuse of the app in the game.Do you have the game yet? Purchase the teams and play at home inthe most fun and latest games from the TV hit of recent years: Ilove Holland! The game is packed with game elements will make youfeel like in the studio with Linda, Guus, Jeroen and theircandidates. Play 'No yes, no and uh, "Spelling Round, Long Word,throw cheese and all the other top games of recent years.Including buzzer!And enjoy!
De Nieuwe Wildernis 1.0.15 APK
Deze App bevat filmfragmenten en vragenalstoevoeging op het bordspel 'De Nieuwe Wildernis'. Dit is alleentespelen in combinatie met het bordspel.De Oostvaardersplassen. In een van 's werelds dichtstbevolktelanden heeft zich een natuurgebied ontwikkeld vaninternationaleallure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt denatuur het ritme.De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voorhet helegezin.Speel het bordspel in combinatie met deze app en geniet vandeprachtige beelden en interessante vragen over alles wat leeft indeprachtige natuur van de Oostvaardersplassen.Veel speelplezier!This App includesfilmclips and questions in addition to the board game "TheNewWilderness. This can only be played in conjunction with aboardgame.Oostvaardersplassen. In one of the world's most populouscountries,has developed a nature reserve of internationalimportance: theOostvaardersplassen. Here nature sets the rhythm.The NewWilderness is a natural spectacle for the wholefamily.Play the board game with this app and enjoy the beautiful imagesandinteresting questions about everything that lives in thebeautifulnature of the Oostvaardersplassen.Lots of fun!
Escape Room The Game App 1.5.3 APK
The free app of the boardgame Escape Room TheGame. Use this app for extra (thematic) background music and toshare a photo of your team and your moment of victory on socialmedia.The free app of theboardgame Escape The Game Room. Use this app for additional(thematic) background music and to share a photo of your team andyour moment of victory on social media.
CASH QUIZ 2.1 APK
Cash Quiz AppDenk je dat je meer kennis over geld hebt dan je vaderof moeder? Speel dan samen met je ouders de quiz 'Versla jeouders'.Beantwoord om beurtenmeerkeuzevragen en zorg er voor dat je de telefoon niet in jehandenhebt als de tijd is verstreken.Naast deze educatieve quiz kun je middels eenhandigespaarcalculator uitrekenen hoelangjij nog moet sparen voordat je je spaardoel hebt bereikt.Eenleerzame app met speelplezier voorjong en oud!De Cashquiz is ontwikkeld door Identity Games in samenwerkingmetde Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Cash Quizwordtverspreid tijdens de Week van het Geld op verschillendebasisscholen. Met het spel worden kinderen bewust gemaakt vanhetgebruik en de waarde van geld. De week van het geld heeft alsdoelkinderen te leren omgaan met geld. Aan de hand vanverschillendeonderwerpen rondom het thema ‘geld’, zoals o.a. rente,munteenheid,bijbaantjes, sparen, bankieren en zakgeld wordenkinderen op schoolfinancieel bewuster gemaakt. De Week van het Geldis een initiatiefvan Wijzer in geldzaken in het kader vanfinanciële educatie voorkinderen in het basisonderwijs.Cash Quiz AppThink you have more knowledge about money than your dador mother? Then play along with your parents quiz Defeatyourparents. " Answered by turnsmultiple choice and make sure that your phone is not in yourhandswhen the time expires.Besides these educational quiz you can calculate using ahandysavings calculator how longDo you still have to save before you reach your savings goal.Aneducational app for funyoung and old!Cash Quiz was developed by Identity Games in cooperation withtheDutch Banking Association (NVB). Cash Quiz is distributedduring theWeek Money on several basic schools. With the gamechildren are madeaware of the use and value of money. The week hasthe money aims toteach children how to manage money. Based onvarious topics aroundthe theme of "money", such as interest rate,currency, side jobs,savings, banking and pocket money to childrenin school financiallyaware. Week Pointer Money is an initiative infinance in the contextof financial education for primary schoolchildren.
Verjaardagsspel 1.1 APK
Het verjaardagsspel, een knalquiz!Een zenuwslopend vraag-en-antwoordspel. Je hoort een vraag en zietdrie antwoorden in het scherm. Klik het juiste antwoord aan. Heb jede vraag goed? Geef dan de telefoon zo snel mogelijk door aan despeler wiens naam in het scherm verschijnt. Deze speler krijgt dande volgende vraag krijgt. Maar pas op! Heb je het antwoord fout,dan blijft jouw naam in het scherm staan en hou je de telefoon inje bezit, totdat je een juist antwoord geeft. Voor je het weetontploft de telefoon in jouw handen... BOEM!De app houdt de score bij.Ken je alle vragen uit het hoofd? Koop een nieuwe set!Veel Speelplezier!Birthday game, a popquiz!An unnerving question-and-answer game. You hear a question and seethree answers on the screen. Click the correct answer. Did you getthe question right? Enter the phone as soon as possible to theplayer whose name appears on the screen. This player will then getthe next question. But beware! Did you get the answer wrong, thenyour name will remain on the screen and hold the phone in yourpossession until you give the correct answer. Before you know itthe phone explodes in your hands ... BOOM!The app keeps score.Know all you can ask from the head? Buy a new set!Lots of fun!
Ik hou van Holland Jr 1.12 APK
Met de deze app, die hoort bij het bordspelIkhou van Holland junior, kun je extra geluidsvragen spelen.Tijdens het spelen van het bordspel kun je in plaats van eenBel& Zing opdracht van een opdrachtkaart, een geluid-opdrachtuitdeze app spelen.Druk op de START-knop en je krijg willekeurig een Bel & Zing-OFeen Raad het Geluid-opdracht. Volg de spelregels uit hetbordspel,onder het kopje 'Bel & Zing (of gebruik deapp)'.Veel speelplezier!With this app, thatcomeswith the board game I love Holland junior, you can playadditionalaudio questions.While playing the board game, you can instead of a Call &Singassignment of an instruction card, a voice command games fromthisapp.Press the START button and you get a random call & Zing- ORaBoard Sound command. Follow the rules of the board game, undertheheading 'Bel & Sing (or use the app).Lots of fun!
Doe je mee? 1.4 APK
Doe je mee? Een eigenwijs spel.In deze App zitten alle vragen en opdrachten van het bordspel Doejemee?. Dit spel is ontwikkeld voor mensen met eenlichtverstandelijke beperking en hun omgeving. Je gaat met elkaaringesprek over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Jepraatover dingen, waar je het anders niet zo snel over hebt. Jeleertmensen op een andere manier kennen. Je kunt de kaarten uit hetspelbekijken én in gesprek gaan. Je kunt de kaarten ook delenFacebookof Twitter.You in? Astubborngame.This app contains all the questions and tasks of the board joinme?. This game is designed for people with mildintellectualdisabilities and their environment. You are talking toeach otherabout issues that are important in life. You talk aboutthings thatyou do not so quickly otherwise. You learn to knowpeople in adifferent way. You can view the cards in the game andstarttalking. Be the cards also share on Facebook or Twitter.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.4 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!