1.14 / September 29, 2016
(3.8/5) (197)

Description

NỘI DUNG:
------------------
Mục tiêu của trò chơi là di chuyển đến ô Bác Học. Người đến ô BácHọc đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Game có 2 chế độ chơi là CổĐiển và Cải Tiến.

Ở chế độ Cổ Điển, người chơi chỉ tung xúc sắc để lựa chọn ô nghềsẽ đến. Các ô nghề khi tung xúc sắc sẽ không bị xáo trộn thứtự.

Ở chế độ Cải Tiến, người chơi được sử dụng 6 loại thẻ để thayđổi kết quả tung xúc sắc. Các ô đích sẽ có thêm ô Khóa và Quà Tặng.Các loại thẻ trong chế độ Cải Tiến gồm: Cản Trở, Khóa Ô, May Mắn,Tung Lại, Lựa Chọn. Ở Lại.

- Thẻ Cản Trở: khi dùng thẻ này, bạn được chọn một người chơikhác. Người chơi này sẽ bị mất lượt ở lần chơi kế tiếp.

- Thẻ Khóa Ô: khi dùng thẻ này, người chơi khác không thể tiếnđến ô bạn đang đứng. Thẻ chỉ có hiệu lực trong một lượt chơi.

- Thẻ May Mắn: người chơi tung lại xúc sắc, nếu tung được 6 sẽđược lựa chọn ô muốn đến. Nếu kết quả khác 6 sẽ lấy kết quả cũ.

- Thẻ Tung Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi tung lại xúc sắc và lấy kết quả mới.

- Thẻ Lựa Chọn: người chơi tung xúc thêm một lần nữa. Sau đó lựachọn giữa kết quả tung xúc sắc cũ và kết quả mới.

- Thẻ Ở Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi sẽ ở lại ô đang đứng.

Trên bàn cờ sẽ có các ô Khóa. Các ô Khóa được tạo ra bởi ngườichơi và bởi luật chơi. Ô Khóa do người chơi tạo ra sẽ được mở khingười chơi đó đến lượt tung xúc sắc của mình. Ô Khóa do chươngtrình tạo ra sẽ được tự động mở sau số lượt chơi nhất định, tùytheo độ ưu tiên của ô. Khi người chơi tung được vào lựa chọn QuàTặng, người chơi sẽ tung xúc sắc để lựa chọn 1 trong 6 loại thẻ.Khi người chơi tung vào lựa chọn Khóa, người chơi sẽ giữ nguyên vịtrí hiện tại của mình.

TÍNH NĂNG:
------------------
+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.
+ Chọn lựa nhiều nhân vật.
+ Lưu lại bảng kỷ lục của người chơi.

CREDIT:
------------------
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.
+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Cảm ơn Xon Mai đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

CONTENT:
------------------
The objective of the game is to move to the junior level. UncleSchool who came first cell will be the winner. The game has 2 gamemodes are Classical and Improvement.

In Classic mode, players roll dice just to choose vocational boxwill come. The craft when launching a dice box will not bedisturbed order.

Improvement Mode, players used 6 cards to change the outcome ofa dice roll. The target cell will have additional locks and Gifts.The cards in the mode Improvements include: Constraints, Lock Box,Lucky, Lai Tung, Choice. Stay.

- May hamper: when using this tag, you selected another player.The player will forfeit the next game at times.

- Card Lock Box: when using this card, the other players can notgo to the box you are standing. Card is valid only in aninnings.

- Chance Cards: players toss the dice, if launched will beselected 6 cell wants to. If other results will take results 6old.

- Card Tung Lai: when using this tag, roll dice result will becanceled. Players roll the dice and get new results.

- Select a card: players came into contact again. Then choosebetween the old dice roll results and new results.

- Card Stay: when using this card, toss dice results will becanceled. Players will stay standing box.

On board will be the key boxes. The lock box is created by theplayer and by the rules of the game. O Locks created by playerswill be opened when that player's turn your dice roll. O Lockscreated by the program will automatically open after a certainnumber of plays, depending on the priority of the cell. When theplayers came into the selection Gifts, players will roll dice tochoose 1 of 6 cards. When the players came on choosing Lock,players will retain their current positions.

FUNCTION:
------------------
+ Play multiple people on the same computer or play againstAI.
+ Select multiple characters.
+ Save record player's table.

CREDIT:
------------------
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.
+ Game has used audio from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank Xon Mai helped implement this game.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

App Information Em là nhà bác học

 • App Name
  Em là nhà bác học
 • Package Name
  com.qastudios.emlanhabachoc
 • Updated
  September 29, 2016
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.14
 • Developer
  QA Studios
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

QA Studios Show More...

Billionaire Chess - Monopoly 3.10.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Each player will role the dice and move her/his token around theboard in clockwise direction. In 1 dice mode, player earns extraturn if the dice reveals 6. In 2 dice mode, extra turn gives toplayer if 2 dice have the same number. If a player gets 3consecutive turns, the player is sent to Jail according to 'caughtspeeding' rule.The board contains 25 normal properties, 3 bidding properties, 2Risks, 2 Chances, 1 Airport, 1 Jail, 1 Go To Jail, 1 Start.If a player lands on an unowned property, they can buy theproperty. After that, they can develop it by buying houses orhotel. The money to buy a house is a half of property's price. Todevelop a hotel, you have to pay triple amount of property's price.If a player lands on an owned property, they must pay the owner agiven rent. When a player owns all of the properties in a colorgroup, they can collect double rent for any properties withinit.There are 3 bidding properties. They are Subway, Railway,Harbor. You have to win an auction to own these. If a player owns agroup of Subway, Railway, Harbor, they also collect double rent forany properties within the group. You can't develop houses or hotelon 3 bidding properties after buying these. You will earn a half ofowned bidding property's price when the player lands on it. When aplayer win the auction to own bidding property, its price will bethe total money they pay to win the property.A player who passes the Start space collects $2000. They willnot be awarded money if they land on Start.If a player lands on Airport, their token will be transported tothe place of Airport label.If a player lands on Go To Jail, their token will be placed onJail. If Jail contains at least 1 token and other players land onJail, they have to pay money of visiting Jail. To be released ofJail, a player have to roll dice 6 (1 dice mode) or double dice (2dice mode), use Get Out of Jail free card or pay money. If a playeris in Jail, they can not earn money when other players land ontheir properties. If a player stays at Jail in 3 consecutive turns,the player is forced to go out of Jail by paying money.If a player lands on Risk space, they have to obey itsinstructions. This may include paying money, moving to a place onboard, going jail...If a player lands on Chance space, they have to obey itsinstructions. This may include collecting money, Jail Free card,transporting...If a player pays money and they have not enough money in hand,they will have to sell thier properties until they have enough.The game will be finished if there is only 1 player who is notbankrupt.FEATURE----------------+ Travel all around the world.+ Game board change in every game.+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to make gamefaster.+ Save game records.+ Play against build in AI or against friends in 1 device.CREDIT:------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu 5.1 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiềuloại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơhội, vào tù, sân bay,... Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trênnhững ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiềncho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ronhư vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phásản và trở thành tỷ phú.TÍNH NĂNG:------------------+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.+ Chọn lựa nhiều nhân vật.+ Lưu lại bảng xếp hạng top tỷ phú.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------Players roll dice to move around the board. There are manydifferent types of cells on the board as housing plots, stem, gastransportation, opportunity, in prisons, airports, ... Players willbuy land and build houses on the plots they own. Along the wayplayers can lose money for another player to come into theopponent's box, or at risk as gas transport box. The player winswhen the opponent was bankrupt and become a billionaire.FUNCTION:------------------+ Play many people on the same machine or play with AI.+ Select multiple characters.+ Stay top billionaires ranking.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Game that uses sound from freesound.org, Worms Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Cờ cá ngựa - Co ca ngua 4.8 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưngđược làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn.Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơivới AI của máy.TÍNH NĂNG:------------------+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉcó duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạnchơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các độichơi.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04 trên diễn đànbadlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------This is a free game seahorses flag with traditional content, but isrefreshed by the horse is designed fun and funny. Game can beplayed from 2 to 4 people and can play between the player with thecomputer AI.FUNCTION:------------------+ Save your game playing to be able to continue playing nexttime+ Having selected automatic mode and automatic seeding selecteddice horse if only one horse can move. This feature helps you playa game a lot faster.+ Save the parameters of the players and the achievement of theteams playing.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ It uses images from freepik.com.+ It uses sounds from freesound.org, Worms Armageddon.+ Thank you to the members evilentity, tenfour04 badlogicgamesforum helped implement this game.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Parcheesi - Horse Race Chess 2.8 APK
QA Studios
CONTENT----------------Horse Race Chess is a variant from Ludo game and it's very commonin Asia. This is a fantastic circle game when we were kids. It'svery interesting when playing with friends, family,... for 2 to 4players.In this game, you can play against AI from 4 teams:+ Citizon (blue): come out a lot of horses to stop opposinghorses.+ Kicker (red): try to kick opposing horses.+ Victor (orange): find a good strategy to finish as soon aspossible.+ Rondon (green): go ahead to finish stable quickly.Play with 1 dice rule:+ If you roll 1 or 6, you will get 1 more turn and can start ahorse at home also.Play with 2 dice rule:+ If both dice has the same number or a pair of 1 and 6, you willget 1 more turn and can start a horse also.+ If both dice has the same number, you can make a special movewith 1 dice and can move 1 step at finish stable. In other cases,you have to move with total number of both dice.FEATURE----------------+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to make gamefaster.+ Give you an option to select horse to make game faster.+ Save game statistics.CREDIT:------------------+ Game developed by LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.+ Thanks evilentity, tenfour04 from badlogicgames forum for helpingfix bugs.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Em là nhà bác học 1.14 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Mục tiêu của trò chơi là di chuyển đến ô Bác Học. Người đến ô BácHọc đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Game có 2 chế độ chơi là CổĐiển và Cải Tiến.Ở chế độ Cổ Điển, người chơi chỉ tung xúc sắc để lựa chọn ô nghềsẽ đến. Các ô nghề khi tung xúc sắc sẽ không bị xáo trộn thứtự.Ở chế độ Cải Tiến, người chơi được sử dụng 6 loại thẻ để thayđổi kết quả tung xúc sắc. Các ô đích sẽ có thêm ô Khóa và Quà Tặng.Các loại thẻ trong chế độ Cải Tiến gồm: Cản Trở, Khóa Ô, May Mắn,Tung Lại, Lựa Chọn. Ở Lại.- Thẻ Cản Trở: khi dùng thẻ này, bạn được chọn một người chơikhác. Người chơi này sẽ bị mất lượt ở lần chơi kế tiếp.- Thẻ Khóa Ô: khi dùng thẻ này, người chơi khác không thể tiếnđến ô bạn đang đứng. Thẻ chỉ có hiệu lực trong một lượt chơi.- Thẻ May Mắn: người chơi tung lại xúc sắc, nếu tung được 6 sẽđược lựa chọn ô muốn đến. Nếu kết quả khác 6 sẽ lấy kết quả cũ.- Thẻ Tung Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi tung lại xúc sắc và lấy kết quả mới.- Thẻ Lựa Chọn: người chơi tung xúc thêm một lần nữa. Sau đó lựachọn giữa kết quả tung xúc sắc cũ và kết quả mới.- Thẻ Ở Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi sẽ ở lại ô đang đứng.Trên bàn cờ sẽ có các ô Khóa. Các ô Khóa được tạo ra bởi ngườichơi và bởi luật chơi. Ô Khóa do người chơi tạo ra sẽ được mở khingười chơi đó đến lượt tung xúc sắc của mình. Ô Khóa do chươngtrình tạo ra sẽ được tự động mở sau số lượt chơi nhất định, tùytheo độ ưu tiên của ô. Khi người chơi tung được vào lựa chọn QuàTặng, người chơi sẽ tung xúc sắc để lựa chọn 1 trong 6 loại thẻ.Khi người chơi tung vào lựa chọn Khóa, người chơi sẽ giữ nguyên vịtrí hiện tại của mình.TÍNH NĂNG:------------------+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.+ Chọn lựa nhiều nhân vật.+ Lưu lại bảng kỷ lục của người chơi.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.+ Cảm ơn Xon Mai đã giúp đỡ thực hiện game này.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------The objective of the game is to move to the junior level. UncleSchool who came first cell will be the winner. The game has 2 gamemodes are Classical and Improvement.In Classic mode, players roll dice just to choose vocational boxwill come. The craft when launching a dice box will not bedisturbed order.Improvement Mode, players used 6 cards to change the outcome ofa dice roll. The target cell will have additional locks and Gifts.The cards in the mode Improvements include: Constraints, Lock Box,Lucky, Lai Tung, Choice. Stay.- May hamper: when using this tag, you selected another player.The player will forfeit the next game at times.- Card Lock Box: when using this card, the other players can notgo to the box you are standing. Card is valid only in aninnings.- Chance Cards: players toss the dice, if launched will beselected 6 cell wants to. If other results will take results 6old.- Card Tung Lai: when using this tag, roll dice result will becanceled. Players roll the dice and get new results.- Select a card: players came into contact again. Then choosebetween the old dice roll results and new results.- Card Stay: when using this card, toss dice results will becanceled. Players will stay standing box.On board will be the key boxes. The lock box is created by theplayer and by the rules of the game. O Locks created by playerswill be opened when that player's turn your dice roll. O Lockscreated by the program will automatically open after a certainnumber of plays, depending on the priority of the cell. When theplayers came into the selection Gifts, players will roll dice tochoose 1 of 6 cards. When the players came on choosing Lock,players will retain their current positions.FUNCTION:------------------+ Play multiple people on the same computer or play againstAI.+ Select multiple characters.+ Save record player's table.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.+ Game has used audio from freesound.org, Worms Armageddon.+ Thank Xon Mai helped implement this game.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Billionaire Chess 4.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Each player will role the dice and move her/his token aroundtheboard in clockwise direction. In 1 dice mode, player earnsextraturn if the dice reveals 6. In 2 dice mode, extra turn givestoplayer if 2 dice have the same number. If a player gets3consecutive turns, the player is sent to Jail according to'caughtspeeding' rule.The board contains 25 normal properties, 3 bidding properties,2Risks, 2 Chances, 1 Airport, 1 Prison, 1 Go To Prison, 1Start.If a player lands on an unowned property, they can buytheproperty. After that, they can develop it by buying housesorhotel. The money to buy a house is a half of property's price.Todevelop a hotel, you have to pay triple amount of property'sprice.If a player lands on an owned property, they must pay theowner agiven rent. When a player owns all of the properties in acolorgroup, they can collect double rent for any propertieswithinit.There are 3 bidding properties. They are Subway, Railway,Harbor.You have to win an auction to own these. If a player owns agroup ofSubway, Railway, Harbor, they also collect double rent foranyproperties within the group. You can't develop houses or hotelon 3bidding properties after buying these. You will earn a half ofownedbidding property's price when the player lands on it. When aplayerwin the auction to own bidding property, its price will bethe totalmoney they pay to win the property.A player who passes the Start space collects $2000. They willnotbe awarded money if they land on Start.If a player lands on Airport, their token will be transportedtothe place of Airport label.If a player lands on Go To Prison, their token will be placedonPrison. If Prison contains at least 1 token and other playerslandon Prison, they have to pay money of visiting Prison. Tobereleased of Prison, a player have to roll dice 6 (1 dice mode)ordouble dice (2 dice mode), use Get Out of Prison free card orpaymoney. If a player is in Prison, they can not earn money whenotherplayers land on their properties. If a player stays at Prisonin 3consecutive turns, the player is forced to go out of Prisonbypaying money.If a player lands on Risk space, they have to obeyitsinstructions. This may include paying money, moving to a placeonboard, going prison...If a player lands on Chance space, they have to obeyitsinstructions. This may include collecting money, Prison Freecard,transporting...If a player pays money and they have not enough money inhand,they will have to sell thier properties until they haveenough.The game will be finished if there is only 1 player who isnotbankrupt.FEATURE----------------+ Travel all around the world.+ Game board change in every game.+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to makegamefaster.+ Save game records.+ Play against build in AI or against friends in 1 device.CREDIT:------------------+ Game developed by LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com,xoo.me.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Crazy Brick - 35 Shapes Puzzle 1.4.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Like Tetris game that you played in your childhood but even morefun and challenge with 3 different modes with up to total 35tetrominoes:+ Easy mode: with total 7 classic tetrominoes.+ Medium mode: include 7 classic tetrominoes and 12 raretetrominoes.+ Hard mode: include 7 classic tetrominoes, 12 rare tetrominoes and16 ultra rare tetrominoes.You can compete your score with other playes vialeaderboard.Custom your game play is easier than ever.Now get it and have fun!CREDIT------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, vecteezy.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.+ Thanks tutsplus.com for the idea of game implementation.FAN PAGE------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Sum+ Puzzle - Unlimited Level 2.9 APK
QA Studios
GAME RULES----------------The goal of the game is to drag all white tokens at bottom and dropthem to their correct positions. The puzzle will be solved when sumof each rows and columns equal to their corresponding token outsideof the puzzle.There are 5 colors token: you can only move white token, othertokens can't be moved. Blue token is hint token in puzzle. Orangetoken means the sum of corresponding row or column is less than thenumber of orange token. Red token means the sum is over and greenmeans equal calculation. But remember when a green token shows, itdoesn't mean your white tokens in corresponding row or column arein correct positions.GAME MODE----------------+ Time limit: there is time limit in each levels. Your game willstart at level 1 and your score will be recorded.+ Relax: there is no time limit in each levels. Your game willstart at level 1 and your score will not be recorded.+ Level practice: you can select the level that you want to startat. Your score will not be recorded.CREDIT:------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!