1.15.1 / December 20, 2017
(3.8/5) (323)

Description

NỘI DUNG:
------------------
Mục tiêu của trò chơi là di chuyển đến ô Bác Học. Người đến ô BácHọc đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Game có 2 chế độ chơi là CổĐiển và Cải Tiến.

Ở chế độ Cổ Điển, người chơi chỉ tung xúc sắc để lựa chọn ô nghề sẽđến. Các ô nghề khi tung xúc sắc sẽ không bị xáo trộn thứ tự.

Ở chế độ Cải Tiến, người chơi được sử dụng 6 loại thẻ để thay đổikết quả tung xúc sắc. Các ô đích sẽ có thêm ô Khóa và Quà Tặng. Cácloại thẻ trong chế độ Cải Tiến gồm: Cản Trở, Khóa Ô, May Mắn, TungLại, Lựa Chọn. Ở Lại.

- Thẻ Cản Trở: khi dùng thẻ này, bạn được chọn một người chơi khác.Người chơi này sẽ bị mất lượt ở lần chơi kế tiếp.

- Thẻ Khóa Ô: khi dùng thẻ này, người chơi khác không thể tiến đếnô bạn đang đứng. Thẻ chỉ có hiệu lực trong một lượt chơi.

- Thẻ May Mắn: người chơi tung lại xúc sắc, nếu tung được 6 sẽ đượclựa chọn ô muốn đến. Nếu kết quả khác 6 sẽ lấy kết quả cũ.

- Thẻ Tung Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi tung lại xúc sắc và lấy kết quả mới.

- Thẻ Lựa Chọn: người chơi tung xúc thêm một lần nữa. Sau đó lựachọn giữa kết quả tung xúc sắc cũ và kết quả mới.

- Thẻ Ở Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủy bỏ.Người chơi sẽ ở lại ô đang đứng.

Trên bàn cờ sẽ có các ô Khóa. Các ô Khóa được tạo ra bởi người chơivà bởi luật chơi. Ô Khóa do người chơi tạo ra sẽ được mở khi ngườichơi đó đến lượt tung xúc sắc của mình. Ô Khóa do chương trình tạora sẽ được tự động mở sau số lượt chơi nhất định, tùy theo độ ưutiên của ô. Khi người chơi tung được vào lựa chọn Quà Tặng, ngườichơi sẽ tung xúc sắc để lựa chọn 1 trong 6 loại thẻ. Khi người chơitung vào lựa chọn Khóa, người chơi sẽ giữ nguyên vị trí hiện tạicủa mình.

TÍNH NĂNG:
------------------
+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.
+ Chọn lựa nhiều nhân vật.
+ Lưu lại bảng kỷ lục của người chơi.

CREDIT:
------------------
+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.
+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.
+ Cảm ơn Xon Mai đã giúp đỡ thực hiện game này.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
CONTENT:
------------------
The objective of the game is to move to the junior level. UncleSchool who came first cell will be the winner. The game has 2 gamemodes are Classical and Improvement.

In Classic mode, players roll dice just to choose vocational boxwill come. The craft when launching a dice box will not bedisturbed order.

Improvement Mode, players used 6 cards to change the outcome of adice roll. The target cell will have additional locks and Gifts.The cards in the mode Improvements include: Constraints, Lock Box,Lucky, Lai Tung, Choice. Stay.

- May hamper: when using this tag, you selected another player. Theplayer will forfeit the next game at times.

- Card Lock Box: when using this card, the other players can not goto the box you are standing. Card is valid only in aninnings.

- Chance Cards: players toss the dice, if launched will be selected6 cell wants to. If other results will take results 6 old.

- Card Tung Lai: when using this tag, roll dice result will becanceled. Players roll the dice and get new results.

- Select a card: players came into contact again. Then choosebetween the old dice roll results and new results.

- Card Stay: when using this card, toss dice results will becanceled. Players will stay standing box.

On board will be the key boxes. The lock box is created by theplayer and by the rules of the game. O Locks created by playerswill be opened when that player's turn your dice roll. O Lockscreated by the program will automatically open after a certainnumber of plays, depending on the priority of the cell. When theplayers came into the selection Gifts, players will roll dice tochoose 1 of 6 cards. When the players came on choosing Lock,players will retain their current positions.

FUNCTION:
------------------
+ Play multiple people on the same computer or play againstAI.
+ Select multiple characters.
+ Save record player's table.

CREDIT:
------------------
+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.
+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.
+ Game has used audio from freesound.org, Worms Armageddon.
+ Thank Xon Mai helped implement this game.

FAN PAGE:
------------------
+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps
+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

App Information Em là nhà bác học

 • App Name
  Em là nhà bác học
 • Package Name
  com.qastudios.emlanhabachoc
 • Updated
  December 20, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.15.1
 • Developer
  QA Studios
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

QA Studios Show More...

Billionaire Chess - Monopoly 3.10.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Each player will role the dice and move her/his token around theboard in clockwise direction. In 1 dice mode, player earns extraturn if the dice reveals 6. In 2 dice mode, extra turn gives toplayer if 2 dice have the same number. If a player gets 3consecutive turns, the player is sent to Jail according to 'caughtspeeding' rule.The board contains 25 normal properties, 3 bidding properties, 2Risks, 2 Chances, 1 Airport, 1 Jail, 1 Go To Jail, 1 Start.If a player lands on an unowned property, they can buy theproperty. After that, they can develop it by buying houses orhotel. The money to buy a house is a half of property's price. Todevelop a hotel, you have to pay triple amount of property's price.If a player lands on an owned property, they must pay the owner agiven rent. When a player owns all of the properties in a colorgroup, they can collect double rent for any properties withinit.There are 3 bidding properties. They are Subway, Railway,Harbor. You have to win an auction to own these. If a player owns agroup of Subway, Railway, Harbor, they also collect double rent forany properties within the group. You can't develop houses or hotelon 3 bidding properties after buying these. You will earn a half ofowned bidding property's price when the player lands on it. When aplayer win the auction to own bidding property, its price will bethe total money they pay to win the property.A player who passes the Start space collects $2000. They willnot be awarded money if they land on Start.If a player lands on Airport, their token will be transported tothe place of Airport label.If a player lands on Go To Jail, their token will be placed onJail. If Jail contains at least 1 token and other players land onJail, they have to pay money of visiting Jail. To be released ofJail, a player have to roll dice 6 (1 dice mode) or double dice (2dice mode), use Get Out of Jail free card or pay money. If a playeris in Jail, they can not earn money when other players land ontheir properties. If a player stays at Jail in 3 consecutive turns,the player is forced to go out of Jail by paying money.If a player lands on Risk space, they have to obey itsinstructions. This may include paying money, moving to a place onboard, going jail...If a player lands on Chance space, they have to obey itsinstructions. This may include collecting money, Jail Free card,transporting...If a player pays money and they have not enough money in hand,they will have to sell thier properties until they have enough.The game will be finished if there is only 1 player who is notbankrupt.FEATURE----------------+ Travel all around the world.+ Game board change in every game.+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to make gamefaster.+ Save game records.+ Play against build in AI or against friends in 1 device.CREDIT:------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Cờ tỷ phú Việt Nam - Co ty phu 5.2.2 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Người chơi sẽ tung xúc sắc để di chuyển vòng quanh bàn cờ. Có nhiềuloại ô khác nhau trên bàn cờ như ô nhà đất, xuất phát, khí vận, cơhội, vào tù, sân bay,... Người chơi sẽ mua nhà đất và xây nhà trênnhững ô mà mình sở hữu. Trên đường đi người chơi có thể bị mất tiềncho người chơi khác khi đi vào ô của đối thủ, hoặc gặp phải rủi ronhư vào ô khí vận. Người chơi thắng cuộc khi các đối thủ đã bị phásản và trở thành tỷ phú.TÍNH NĂNG:------------------+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.+ Chọn lựa nhiều nhân vật.+ Lưu lại bảng xếp hạng top tỷ phú.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------Players roll dice to move around the board. There are manydifferent types of cells on the board as housing plots, stem, gastransportation, opportunity, in prisons, airports, ... Players willbuy land and build houses on the plots they own. Along the wayplayers can lose money for another player to come into theopponent's box, or at risk as gas transport box. The player winswhen the opponent was bankrupt and become a billionaire.FUNCTION:------------------+ Play many people on the same machine or play with AI.+ Select multiple characters.+ Stay top billionaires ranking.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com.+ Game that uses sound from freesound.org, Worms Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Cờ cá ngựa - Co ca ngua 5.0.1 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Đây là game cờ cá ngựa miễn phí với nội dung truyền thống nhưngđược làm mới bởi các chú ngựa được thiết kế ngộ nghĩnh và vui nhộn.Game có thể chơi từ 2 đến 4 người và có thể thi đấu giữa người chơivới AI của máy.TÍNH NĂNG:------------------+ Lưu lại game đang chơi để có thể chơi tiếp ở lần sau+ Có chế độ chọn tự động gieo xúc sắc và tự động chọn ngựa nếu chỉcó duy nhất một ngựa có thể di chuyển được. Tính năng này giúp bạnchơi một ván cờ nhanh hơn rất nhiều.+ Lưu các thông số của người chơi và thành tích của các độichơi.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Có sử dụng hình ảnh từ freepik.com.+ Có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.+ Xin cảm ơn các thành viên evilentity, tenfour04 trên diễn đànbadlogicgames đã giúp đỡ thực hiện game này.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------This is a free game seahorses flag with traditional content, but isrefreshed by the horse is designed fun and funny. Game can beplayed from 2 to 4 people and can play between the player with thecomputer AI.FUNCTION:------------------+ Save your game playing to be able to continue playing nexttime+ Having selected automatic mode and automatic seeding selecteddice horse if only one horse can move. This feature helps you playa game a lot faster.+ Save the parameters of the players and the achievement of theteams playing.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ It uses images from freepik.com.+ It uses sounds from freesound.org, Worms Armageddon.+ Thank you to the members evilentity, tenfour04 badlogicgamesforum helped implement this game.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Parcheesi - Horse Race Chess 2.9.2 APK
QA Studios
CONTENT----------------Horse Race Chess is a variant from Ludo game and it's very commonin Asia. This is a fantastic circle game when we were kids. It'svery interesting when playing with friends, family,... for 2 to 4players.In this game, you can play against AI from 4 teams:+ Citizon (blue): come out a lot of horses to stop opposinghorses.+ Kicker (red): try to kick opposing horses.+ Victor (orange): find a good strategy to finish as soon aspossible.+ Rondon (green): go ahead to finish stable quickly.Play with 1 dice rule:+ If you roll 1 or 6, you will get 1 more turn and can start ahorse at home also.Play with 2 dice rule:+ If both dice has the same number or a pair of 1 and 6, you willget 1 more turn and can start a horse also.+ If both dice has the same number, you can make a special movewith 1 dice and can move 1 step at finish stable. In other cases,you have to move with total number of both dice.FEATURE----------------+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to make gamefaster.+ Give you an option to select horse to make game faster.+ Save game statistics.CREDIT:------------------+ Game developed by LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.+ Thanks evilentity, tenfour04 from badlogicgames forum for helpingfix bugs.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Billionaire Chess 4.2.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Each player will role the dice and move her/his token around theboard in clockwise direction. In 1 dice mode, player earns extraturn if the dice reveals 6. In 2 dice mode, extra turn gives toplayer if 2 dice have the same number. If a player gets 3consecutive turns, the player is sent to Jail according to 'caughtspeeding' rule.The board contains 25 normal properties, 3 bidding properties, 2Risks, 2 Chances, 1 Airport, 1 Prison, 1 Go To Prison, 1Start.If a player lands on an unowned property, they can buy theproperty. After that, they can develop it by buying houses orhotel. The money to buy a house is a half of property's price. Todevelop a hotel, you have to pay triple amount of property's price.If a player lands on an owned property, they must pay the owner agiven rent. When a player owns all of the properties in a colorgroup, they can collect double rent for any properties withinit.There are 3 bidding properties. They are Subway, Railway, Harbor.You have to win an auction to own these. If a player owns a groupof Subway, Railway, Harbor, they also collect double rent for anyproperties within the group. You can't develop houses or hotel on 3bidding properties after buying these. You will earn a half ofowned bidding property's price when the player lands on it. When aplayer win the auction to own bidding property, its price will bethe total money they pay to win the property.A player who passes the Start space collects $2000. They will notbe awarded money if they land on Start.If a player lands on Airport, their token will be transported tothe place of Airport label.If a player lands on Go To Prison, their token will be placed onPrison. If Prison contains at least 1 token and other players landon Prison, they have to pay money of visiting Prison. To bereleased of Prison, a player have to roll dice 6 (1 dice mode) ordouble dice (2 dice mode), use Get Out of Prison free card or paymoney. If a player is in Prison, they can not earn money when otherplayers land on their properties. If a player stays at Prison in 3consecutive turns, the player is forced to go out of Prison bypaying money.If a player lands on Risk space, they have to obey itsinstructions. This may include paying money, moving to a place onboard, going prison...If a player lands on Chance space, they have to obey itsinstructions. This may include collecting money, Prison Free card,transporting...If a player pays money and they have not enough money in hand, theywill have to sell thier properties until they have enough.The game will be finished if there is only 1 player who is notbankrupt.FEATURE----------------+ Travel all around the world.+ Game board change in every game.+ Play with 1 dice rule or 2 dice rule.+ Save current game and resume it next time.+ Give you an option to automatically roll dice to make gamefaster.+ Save game records.+ Play against build in AI or against friends in 1 device.CREDIT:------------------+ Game developed by LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, imgkid.com, dreamstime.com,xoo.me.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Em là nhà bác học 1.15.1 APK
QA Studios
NỘI DUNG:------------------Mục tiêu của trò chơi là di chuyển đến ô Bác Học. Người đến ô BácHọc đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Game có 2 chế độ chơi là CổĐiển và Cải Tiến.Ở chế độ Cổ Điển, người chơi chỉ tung xúc sắc để lựa chọn ô nghề sẽđến. Các ô nghề khi tung xúc sắc sẽ không bị xáo trộn thứ tự.Ở chế độ Cải Tiến, người chơi được sử dụng 6 loại thẻ để thay đổikết quả tung xúc sắc. Các ô đích sẽ có thêm ô Khóa và Quà Tặng. Cácloại thẻ trong chế độ Cải Tiến gồm: Cản Trở, Khóa Ô, May Mắn, TungLại, Lựa Chọn. Ở Lại.- Thẻ Cản Trở: khi dùng thẻ này, bạn được chọn một người chơi khác.Người chơi này sẽ bị mất lượt ở lần chơi kế tiếp.- Thẻ Khóa Ô: khi dùng thẻ này, người chơi khác không thể tiến đếnô bạn đang đứng. Thẻ chỉ có hiệu lực trong một lượt chơi.- Thẻ May Mắn: người chơi tung lại xúc sắc, nếu tung được 6 sẽ đượclựa chọn ô muốn đến. Nếu kết quả khác 6 sẽ lấy kết quả cũ.- Thẻ Tung Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủybỏ. Người chơi tung lại xúc sắc và lấy kết quả mới.- Thẻ Lựa Chọn: người chơi tung xúc thêm một lần nữa. Sau đó lựachọn giữa kết quả tung xúc sắc cũ và kết quả mới.- Thẻ Ở Lại: khi dùng thẻ này, kết quả tung xúc sắc sẽ bị hủy bỏ.Người chơi sẽ ở lại ô đang đứng.Trên bàn cờ sẽ có các ô Khóa. Các ô Khóa được tạo ra bởi người chơivà bởi luật chơi. Ô Khóa do người chơi tạo ra sẽ được mở khi ngườichơi đó đến lượt tung xúc sắc của mình. Ô Khóa do chương trình tạora sẽ được tự động mở sau số lượt chơi nhất định, tùy theo độ ưutiên của ô. Khi người chơi tung được vào lựa chọn Quà Tặng, ngườichơi sẽ tung xúc sắc để lựa chọn 1 trong 6 loại thẻ. Khi người chơitung vào lựa chọn Khóa, người chơi sẽ giữ nguyên vị trí hiện tạicủa mình.TÍNH NĂNG:------------------+ Chơi nhiều người trên cùng một máy hoặc chơi với AI.+ Chọn lựa nhiều nhân vật.+ Lưu lại bảng kỷ lục của người chơi.CREDIT:------------------+ Game sử dụng thư viện LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game có sử dụng ảnh và ý tưởng từ freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.+ Game có sử dụng âm thanh từ freesound.org, Worm Armageddon.+ Cảm ơn Xon Mai đã giúp đỡ thực hiện game này.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudiosCONTENT:------------------The objective of the game is to move to the junior level. UncleSchool who came first cell will be the winner. The game has 2 gamemodes are Classical and Improvement.In Classic mode, players roll dice just to choose vocational boxwill come. The craft when launching a dice box will not bedisturbed order.Improvement Mode, players used 6 cards to change the outcome of adice roll. The target cell will have additional locks and Gifts.The cards in the mode Improvements include: Constraints, Lock Box,Lucky, Lai Tung, Choice. Stay.- May hamper: when using this tag, you selected another player. Theplayer will forfeit the next game at times.- Card Lock Box: when using this card, the other players can not goto the box you are standing. Card is valid only in aninnings.- Chance Cards: players toss the dice, if launched will be selected6 cell wants to. If other results will take results 6 old.- Card Tung Lai: when using this tag, roll dice result will becanceled. Players roll the dice and get new results.- Select a card: players came into contact again. Then choosebetween the old dice roll results and new results.- Card Stay: when using this card, toss dice results will becanceled. Players will stay standing box.On board will be the key boxes. The lock box is created by theplayer and by the rules of the game. O Locks created by playerswill be opened when that player's turn your dice roll. O Lockscreated by the program will automatically open after a certainnumber of plays, depending on the priority of the cell. When theplayers came into the selection Gifts, players will roll dice tochoose 1 of 6 cards. When the players came on choosing Lock,players will retain their current positions.FUNCTION:------------------+ Play multiple people on the same computer or play againstAI.+ Select multiple characters.+ Save record player's table.CREDIT:------------------+ The game uses the library LibGDX, Universal Tween Engine.+ Game that uses images and ideas from freepik.com, imgkid.com,dreamstime.com, freevector.com, vecteezy.com, vectoropenstock.com,vectorportal.com.+ Game has used audio from freesound.org, Worms Armageddon.+ Thank Xon Mai helped implement this game.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Crazy Brick - 35 Shapes Puzzle 1.5.1 APK
QA Studios
GAME RULES----------------Bring back classic game that you played in your childhood but evenmore fun and challenge with 3 different modes with up to total 35tetrominoes:+ Easy mode: with total 7 classic tetrominoes.+ Medium mode: include 7 classic tetrominoes and 12 raretetrominoes.+ Hard mode: include 7 classic tetrominoes, 12 rare tetrominoes and16 ultra rare tetrominoes.You can compete your score with other playes via leaderboard.Custom your game play is easier than ever.Now get it and have fun!CREDIT------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com, vecteezy.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.+ Thanks tutsplus.com for the idea of game implementation.FAN PAGE------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios
Sum+ Puzzle - Unlimited Level 2.10 APK
QA Studios
GAME RULES----------------The goal of the game is to drag all white tokens at bottom and dropthem to their correct positions. The puzzle will be solved when sumof each rows and columns equal to their corresponding token outsideof the puzzle.There are 5 colors token: you can only move white token, othertokens can't be moved. Blue token is hint token in puzzle. Orangetoken means the sum of corresponding row or column is less than thenumber of orange token. Red token means the sum is over and greenmeans equal calculation. But remember when a green token shows, itdoesn't mean your white tokens in corresponding row or column arein correct positions.GAME MODE----------------+ Time limit: there is time limit in each levels. Your game willstart at level 1 and your score will be recorded.+ Relax: there is no time limit in each levels. Your game willstart at level 1 and your score will not be recorded.+ Level practice: you can select the level that you want to startat. Your score will not be recorded.CREDIT:------------------+ Game developed using LibGDX, Universal Tween Engine.+ Use some pictures from freepik.com.+ Use some sounds from freesound.org, Worm Armageddon.FAN PAGE:------------------+ Facebook: https://www.facebook.com/qastudiosapps+ Twitter: https://twitter.com/qastudios

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 9.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.