0.1 / April 23, 2016
(5.0/5) (2)

Description

While some scholars see war as a universalandancestral aspect of human nature, others argue that it is onlyaresult of specific socio-cultural or ecological circumstances.

In 2013 war resulted in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990.[3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60–85 million deaths, followed by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, according to Steven Pinker. In 2003,Richard Smalleyidentified war as the sixth (of ten) biggest problemfacinghumanity for the next fifty years. War usually resultsinsignificant deterioration of infrastructure and the ecosystem,adecrease in social spending, famine, large-scale emigrationfromthe war zone, and often the mistreatment of prisoners of warorcivilians. Another byproduct of some wars is the prevalenceofpropaganda by some or all parties in the conflict,andincreasedrevenues by weapons manufacturers.

While some scholarsseewar as a universal aspect of human nature and of ancestral,othersargue that it is only a result of specific socio-culturalorecological circumstances.

In 2013 war draughty in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990. [3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60-85 million deaths, here.also by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, According to Steven Pinker. In 2003,Richard SmalleyIdentified war as the sixth (of skin) biggestproblem facinghumanity for the next fifty years. War usuallyresults inSignificant deterioration of infrastructure and theecosystem, adecrease in social spending, famine, large-scaleemigration fromthe war zone, and often the mistreatment ofprisoners of war orCivilians. Another byproduct of some wars is theprevalence ofpropaganda by some or all parties in the conflict, andincreased& revenues by weapons manufacturers.

App Information FURRY WAR

 • App Name
  FURRY WAR
 • Package Name
  com.wFURRYWAR5
 • Updated
  April 23, 2016
 • File Size
  4.9M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  0.1
 • Developer
  AlittleMan
 • Installs
  5 - 10
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

AlittleMan Show More...

UZUN ADAM 1.0 APK
AlittleMan
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyaleİlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndenmezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden dediploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve TicarîBilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılındamezun oldu.Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice biryaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takımruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda buyıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsalsorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adımattığı döneme rastlamaktadır.Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrencikollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSPBeyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul GençlikKolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerinisürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde,özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilikyaptı.1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönenRecep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçeBaşkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı veRefah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevisırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni birörgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınlarınve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalaryaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafındanbenimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Buyapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerelseçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde departi çalışmaları için örnek teşkil etti.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekipçalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardakibaşarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olanİstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümlerüretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarınındöşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşümtesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğandöneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken,kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit veçevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok projegeliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğunönlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolarborçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarınıbüyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırımgerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yenibir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnekolurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitabenyaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafındanöğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafındanyayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkumedildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine sonverildi.Originally Rizeli RecepTayyip Erdogan who was born 26 February 1954 in Istanbul. In 1965,the Kasımpaşa Piyale Elementary School, and in 1973 he graduatedfrom Istanbul Imam Hatip High School. Difference from Eyup HighSchool diploma courses received by the exam. University MarmaraUniversity Economic and Commercial Sciences at the Faculty Erdoganread, graduated from this school in 1981.Since the early years of social life and Erdogan who prefer alife of domestic politics, the importance of disciplined teamworkand team spirit he taught at a very young age was interested inamateur football between 1969-1982 years. At the same time thisyear and, as a young idealist dealing with land issues and socialproblems Recep Tayyip Erdogan, coincides with the period in whichactive policy steps.High school and college years in the National Turkish Student UnionRecep Tayyip Erdogan actively involved in the student body, MSPBeyoglu Youth Branch in 1976 and was elected Chairman of thePresidency of the same year, the MSP Istanbul Youth Wing. Erdogancontinued this duty until 1980, it was closed during the September12 political parties made a while consultancy and senior managementin the private sector.Founded in 1983, the Welfare Party of Recep Tayyip Erdoganreturned to actual politics in 1984, the Welfare Party BeyoğluDistrict Chairman and in 1985 Chairman of the Welfare PartyIstanbul Provincial and Welfare Party was MKYK members. During theIstanbul Provincial Directorate of tasks to other political partiesalso developed a new organizational structure models with Erdogan,especially in this period made efforts to increase theparticipation of women and youth in politics; broad level ofpolitics as the way to see adopted by the public at large has madegreat strides. This restructuring, found that members of theWelfare Party in the 1989 Beyoglu while gaining great success inlocal elections across the country also became an example for partywork.March 27, 1994 local elections, Istanbul Mayor Tayyip Erdoganelected Rexhepi, political skills, the importance given toteamwork, human resources and one of the most important cities inthe world with the successful management of the financial issuesthat chronic problems of Istanbul produce accurate diagnoses andsolutions. Water problem, the laying of hundreds of kilometers ofnew pipelines; The garbage problem has been resolved with theestablishment of the era's most modern recycling facility. Airpollution problem finding Erdogan period ended with the developmentof natural gas migration project, the city's traffic and transportmore than 50 bridges against dilemma gate and built a ring road;next time shed light on many projects were developed. proper use ofmunicipal resources and Erdogan extraordinary measures with a viewto preventing corruption, over $ 2 billion in debt, largely paidfor by the Istanbul Metropolitan Municipality's debt and a $ 4billion investment made in the meantime. Thus, Turkey's Erdoganopened a new epoch in the history of municipality, on the one hand,while an example to other municipalities, it also won a greatconfidence before the public.Recep Tayyip Erdogan, during his speech addressed to the publicin Siirt on 12 December 1997 for the National Education recommendedto teachers by the Ministry, and read poems in a book published bya government agency was sentenced to imprisonment and Istanbul wasrecently given to the Municipality President.
HZ. MEVLANA & YUNUS EMRE 1.0 APK
AlittleMan
SIRLI DUALARNİYET, DİLEK, KISMET, SAĞLIK, VARLIK HER TÜRLÜ DERDE DEVA DUALARUYGULAMAGünlerin karşılığına gelen dualar yapılacaktır. İsteyenbirdenbaşlayıp sonuna kadar olan işlemleri günlük uygulaya bilir..Busırlı duaları hiç olmazsa yılda bir kezuygulamanızıöneriyorum..KOZMİK ŞİFRE VE KADER PROGRAMI1- KOZMİK ŞİFRE 1*Ya Gani ,Ya Mugni.Ve terzuku men teşau bi gayri hisab.*Aliİmran suresi 27. ayetiEy zengin kılan Rabbim. O hesapsız,sınırsız rızık vericidir.-Günde en az 100 kere okunur. Ömrü uzatır. Dünya,ahiret,zaman,beyin ve kalp zenginliği artırır. Madde ve manaya, muazzam birçekimalanı oluşturur.2- KOZMİK ŞİFRE 2*Rabbişrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten minlisaniyefkahu kavli.* Taha suresi 25-28. ayetleriRabbim göğsümü genişlet,işlerimi kolaylaştır,dilimdekidüğümüçöz.-Hz. Musa’nın duasıdır. İnsanı rahatlatır, ferahlatır,yükünüağırlıkları kaldırır, işlerini kolaylaştırır, hitabetigeliştirir.Yolunu, kısmetini açar.3- KOZMİK ŞİFRE 3*İnna fetehna leke fethan mübina.Ve yensurekellahu nasranaziza.*Fetih suresi 1-3. ayetleriAziz bir zaferle yardım ve biz sana açık bir fetih verdik.-Günde 100 kere Okunmaya devam edilirse, bütün hayırlıkapılaraçılır. Kader programına Ummadığımız en güzel kozmikyazılımlaryüklenir. Problemler çözülür, herşey yoluna girer. Şans,bolluk,bereket gelir.4 - KOZMİK ŞİFRE 4*Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni velitusnea ala ayni.*Tahasuresi 39. ayetiGöz önünde korunarak yetişmen için sana kendimden muhabbetvesevimlilik verdim.-Sevgi, Muhabbet, kalp ve Gönül çekimi, Güneşin,gezegenleriniçekip , etrafında döndürmesi gibi manyetik alanoluşur. Dargınkalplerin barıştırılması içinde kullanılır.5- KOZMİK ŞİFRE 5*Hasbiyallahu, la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüverabbülarşıl azim.* Tevbe suresi 129. ayetiYüce Arşın sahibi olan rabbimm bana yeter,Onadayanıp,güvendim.-Kader güzelleşir, maddi , manevi hastalıklar, sıkıntılarkalkar,iyileşir. Ömür uzar. Kaza, bela ve nazar dan korur. Allahrazıolur.6- KOZMİK ŞİFRE 6*Fallahu hayrun hafizan ve hüve erhamer rahimin.* Yusuf suresi64.ayetiAllah En iyi koruyan, muhafaza eden ve merhamatlilerinenMerhametlisidir.-Günde 100 defa okunur. Bu şifre oluşturulduğunda dünyanınOzontabakası gibi koruyucu alan olur, hiç kimse, hiç bir şeyzararveremez. Aleyhinde negatif enerji dahi üretilemez. Kaderindeyazılıolan kaza ve olumsuz yazılımlar iptal olur.7- KOZMİK ŞİFRE 7*Ve kul, Rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatıyn ve euzu bikerabbien yahdurun.* Mü'minun suresi 97-98. ayetleriEy Rabbim şeytanların vesveselerinden, yanımda bulunmalarındanvesaldırmalarından sana sığınırım.-Cin ve şeytanlardan, enerji virüs ve varlıklardan tamkorunmasağlar. Sanki Beyin Bilgisayarının sonsuzluğa kadar,baştangüncellenmiş , son ilahi versiyon , virüs koruyucuprogramıdır.8- KOZMİK ŞİFRE 8*İz testegıysune rabbekum festecabe lekum enniy mumiddukum bielfinminel Melaiketi mürdifin. * Enfal suresi 9. ayetiRabbinizin yardimina sığınıyordunuz. O, “Ben size,birbiripesinden bin melekle yardim ederim” diye icabet etti.-Günde 19 defa okunur. Bir Melek ordusu kozmik yardımolarakanında , herşeyimize, Her işimize ,sınırsız yardıma gelir.Budehşetli güç sebebiyle de, asalak cinci, büyücülere deihtiyaçkalkmıştır.9- KOZMİK ŞİFRE 9*Ve nünezzilu minel kurani ma hüve şifaun ve rahmetün lilmü'minin.*. İsra suresi 82.ayetiBiz Kuranı , inanalara , ancak Rahmet ve şifa olarakindirdik-Günde en az 19 defa okunur. Okununca, rahmet ve şifakapılarıaçılır. Maddi veya Manevi hastalıklara derman olur.Sıkıntılargider, ferahlık gelir, negatif enerji varlıklar,virüsleruzaklaşır. Nazar, büyü ortadan kalkar, koruyucu manyetikenerjikalkanı oluşur.GLAZED PRAYERSINTENTION, WISH, KISMET, HEALTH, PLANT AND PRAYERS FOR ANYPROBLEMSDEVAAPPLICATIONPrayers will be made from the corresponding days. processthatstarts suddenly want to know until the end of the day .. Isuggestyou practice applying this glazed prayers at least once ayear..COSMIC CODE AND DESTINY PROGRAM1- COSMIC CODE 1* What Gani, either mugni.v to terzuk the men tesa biinformalHisab. * 27. verse of Surah Ali ImranO my Lord makes rich. He uncounted is unlimitedsustenancetransmitter.Read at least 100 times in the -G. It extends life.World,hereafter, time,Wealth increases brain and heart. Substance and meaning createsanenormous gravitational field.2 COSMIC CODE 2* Rabbişrahl sadri and yessirl in order vahlül ukdet mi listanewyefkah of the tinder. * Taha time 25-28. versesLord, expand my chest, my job easier, untie the knot inthezone.-Hz. Moses is prayer. It relaxes people, refreshes, removestheweight of the load, facilitate the work improves the oratory.Pathopens its fortunes.3- COSMIC CODE 3* Inna fetehn stain conquest of the mübina.v to yensurekellahnasrithe azizam. * Surat al-Fath 1-3. versesSaints help a victory and we give you a clear conquest.If you continue to read -G 100 times in all auspiciousdoorsopened. the most beautiful cosmic software is installed on thefateof our Umma program. Problems are resolved, be all.Luck,abundance, fertility revenues.4 - COSMIC CODE 4* And elkayt the aleyka mehabbet the minni velitusne to getthesame. * Verse 39 of Surah Tahafor maintaining the growth in mind I give myself affectionandsweetness.-Sevg Of conversation, the heart and the hearts of gravity,thesun, the pull of the planet, such as the magnetic field isformedaround the rotation. Resentful used in the hearts ofthereconciled.5- COSMIC CODE 5* Hasbiyallah of la ilaha illa hu huwa rabb ARSIL againstthetevekkelt and perseverance. * 129. verse of Surah TawbahThrone with our Lord Almighty, which is enough for me,leanedhim, I trust.Fate will flourish, material, spiritual sickness, troublesareup, recover. Life is prolonged. Accident, protects from evilandtrouble. God be willing.COSMIC CODE 6 6* Fallah sake of the memory of the uterus and huwa the pyramids.*Verse 64 of Surah YusufGod is good to protect, maintain and merhamatli of which isthemost merciful.Read 100 times in the -G. This password would beprotective,including the world's ozone layer is created, no oneever does nothurt anything. Even against negative energy it can notbe produced.accidents and negative software is written in destinywill becanceled.7- COSMIC CODE 7* And the servants of the Lord of the yahdur euzu minhemezatişşeyatıyn bike and bike euzu rabbi. * Duration of theBelievers97-98. versesMy Lord, the specter of the devil, I seek refuge in Youfromtheir presence with me and attacking.Gin and the devil, and provides complete protectionagainstviruses energy assets. Brain Computer eternity of if, fromthebeginning updated, latest version of the hymn is viruspreventionprograms.8. COSMIC CODE 8* Trace testegıys to rabbek festecab lek I'm enniy the mumiddukbelf Malaekat the mürdif the enamel. * Surah Anfal verse 9You would take refuge in the Lord's help. He said, "I tell you,Ican help give thousand angels from each other," he heeds.Read 19 times the -G. As an army of angels cosmic helpinstant,everything for us, all our work comes to an unlimitedassistance.This is due to the lurid power, parasitic Exorcist isrequired alsomagician disappeared.9. COSMIC CODE 9* And nünezzil enamel kurani ma huwa şifau and rahmetü lilbelieversof. *. 82.ayet of Surah Al-IsraWe Koran, believe in, but we reduced the mercy and healingat least 19 times to pronounce -G. Okununca, mercy andhealingthe doors are opened. It will cure the material orspiritualdisease. Feds expense, income relief, negative energyassets, theviruses away. Nazar, magic disappears, protectivemagnetic shieldis made of energy.
FURRY WAR 0.1 APK
AlittleMan
While some scholars see war as a universalandancestral aspect of human nature, others argue that it is onlyaresult of specific socio-cultural or ecological circumstances.In 2013 war resulted in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990.[3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60–85 million deaths, followed by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, according to Steven Pinker. In 2003,Richard Smalleyidentified war as the sixth (of ten) biggest problemfacinghumanity for the next fifty years. War usually resultsinsignificant deterioration of infrastructure and the ecosystem,adecrease in social spending, famine, large-scale emigrationfromthe war zone, and often the mistreatment of prisoners of warorcivilians. Another byproduct of some wars is the prevalenceofpropaganda by some or all parties in the conflict,andincreasedrevenues by weapons manufacturers.While some scholarsseewar as a universal aspect of human nature and of ancestral,othersargue that it is only a result of specific socio-culturalorecological circumstances.In 2013 war draughty in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990. [3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60-85 million deaths, here.also by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, According to Steven Pinker. In 2003,Richard SmalleyIdentified war as the sixth (of skin) biggestproblem facinghumanity for the next fifty years. War usuallyresults inSignificant deterioration of infrastructure and theecosystem, adecrease in social spending, famine, large-scaleemigration fromthe war zone, and often the mistreatment ofprisoners of war orCivilians. Another byproduct of some wars is theprevalence ofpropaganda by some or all parties in the conflict, andincreased& revenues by weapons manufacturers.
BASCETBOOT 0.1 APK
AlittleMan
Basketball is a sport played by two teamsoffive players on a rectangular court. The objective is to shootaball through a hoop 18 inches (46 cm) in diameter and 10feet(3.048 m) high mounted to a backboard at each end.A team can score a field goal by shooting the ball throughthebasket during regular play. A field goal scores three pointsforthe shooting team if the player shoots from behind thethree-pointline, and two points if shot from in front of the line.A team canalso score via free throws, which are worth one point,after theother team was assessed with certain fouls. The team withthe mostpoints at the end of the game wins, but additional time(overtime)is issued when the score is tied at the end ofregulation. The ballcan be advanced on the court by throwing it toa teammate, or bybouncing it while walking or running (dribbling).It is a violationto lift, or drag, one's pivot foot withoutdribbling the ball, tocarry it, or to hold the ball with both handsthen resumedribbling.r.Basketball is asportplayed by two teams of five players on a rectangular court.Theobjective is to shoot a ball through a hoop 18 inches (46 cm)indiameter and 10 feet (3,048 m) high mounted to a backboard ateachend.A team can score a field goal by shooting the ball throughthebasket during regular play. A field goal scores three pointsforthe shooting team if the player shoots from behind thethree-pointline, and two points if shot from in front of the line.A team canalso score via free throws, which are worth one point,after theother team was Assessed with certain of fouls. The teamwith themost points at the end of the game wins, but additionaltime(overtime) is issued when the score is tied at the endofregulation. The ball can be advanced on the court by throwing ittoa teammate, or by bouncing it while walking or running(dribbling).It is a violation to the lift, drag it, it's pivot footwithoutdribbling the ball, to carry it, or to hold the ball withbothhands while the resume is dribbling..

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.