1.5.6 / July 14, 2017
(4.3/5) (891)

Description

Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.
Lưu ý:
- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả or bị lỗi.
- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...
- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.
(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.
https://www.facebook.com/toanphan3799/
https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Smart applications cansolve problems automatically ordinary chemistry. Users will enterthe data of the problem need to enter then select the value to beapplicable to the match and it also shows users need to use theknowledge, the formula for the exercise which aims help studentshave one more tool to be able to study at home, help students takebasic know how to start learning what to solve exercises, graduallyduring use application to the exercises will regain lostbasic.
Note:
- Apply a little unwieldy suggest you carefully review the videodemo using to know how to use (though video no captions process butthe e look carefully can still understand), if press haphazardlywill not the results at all or faulty.
- Applications not solve any well then, it's just the bt form,which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...
- This app is not for hs e do good so for hs bt bring good to tryoffline.
(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapp, you get the bt in conjunction with application to practiceskills homework.
https://www.facebook.com/toanphan3799/
https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg

App Information Giải bài tập Hóa

 • App Name
  Giải bài tập Hóa
 • Package Name
  com.toanphan.giaibaitaphoahoc
 • Updated
  July 14, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5.6
 • Developer
  Toan Phan
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Giải bài tập Hóa Version History

Select Giải bài tập Hóa Version :
 • 1.5.6 (39) - Latest Version
 • 1.4.8 (31)
 • Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK File

  Publish Date: 2017 /8/15
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 15.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 5fbe9e753550655facf4291c41e9c66429618ab6
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7
 • Giải bài tập Hóa 1.4.8 APK File

  Publish Date: 2017 /3/31
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 13.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3ffd2987619b332cd837573b757ec9c8a49e642d
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7

Toan Phan Show More...

Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.Lưu ý:- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmart applications cansolve problems automatically ordinary chemistry. Users will enterthe data of the problem need to enter then select the value to beapplicable to the match and it also shows users need to use theknowledge, the formula for the exercise which aims help studentshave one more tool to be able to study at home, help students takebasic know how to start learning what to solve exercises, graduallyduring use application to the exercises will regain lostbasic.Note:- Apply a little unwieldy suggest you carefully review the videodemo using to know how to use (though video no captions process butthe e look carefully can still understand), if press haphazardlywill not the results at all or faulty.- Applications not solve any well then, it's just the bt form,which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do good so for hs bt bring good to tryoffline.(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapp, you get the bt in conjunction with application to practiceskills homework.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.7 APK
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử chocác em học sinh phổ thông theo phương pháp thăng bằng electron(phản ứng trao đổi không cân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứngtừ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thườngtrong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phikim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biếtchất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận baonhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính số oxi hóa của tấtcả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay có rất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trườngnhưng các ứng dụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không chobiết các thông tin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chấtcho e, nhận e...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tácdụng gì cả vì xem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứngkhác, chẳng biết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉcần dùng phương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substances involved and the nature of theresponse form from the list of substances is available (as usualchemicals program in high school) were divided into groups of likemetals, non-metals, salts, Basic ... then the app will balancereaction and said substances are reducing agents, substances areantioxidants, give or receive as many electrons and the applicationalso shows how to calculate the oxidation number of all theelements before and after the reaction.Currently there are many applications equilibrium reaction in themarket but these applications only know the factors of balance, notto know important information such as how to calculate the numberof oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.