1.4.8 / March 17, 2017
(4.4/5) (817)

Description

Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.
Lưu ý:
- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả.
- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...
- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.
(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.
https://www.facebook.com/toanphan3799/
https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Smart applications cansolve problems automatically common chemical. Users will enter thedata of the problem need to then select the value to be calculatedapplication solutions and its results also tell users need to usethe knowledge, the formula to solve exercises that aim help thestudents have one more tool to be able to study at home, to helpstudents take basic know where to begin to learn what exercises canbe solved gradually through the process of using applications forthe exercises to regain lost basically.
Note:
- Apply a little difficult to use them to carefully reviewproposals using the demo video to learn how to use (although nocaptions video process but watch carefully e still can understand),if the press will not haphazard the results at all.
- The app does not solve well then, it's just the form bt, bt it iscommon that forms the teachers or the bt books often mentioned,such as CO2 td bases, metal salts effects, kl acid effects of type1, type 2, electrolysis ...
- This app is not for solid hs e do not bring up for hs bt good totry this out.
(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapplication, retrieve them on this bt combined with application topractice skills training solutions.
https://www.facebook.com/toanphan3799/
https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg

App Information Giải bài tập Hóa

 • App Name
  Giải bài tập Hóa
 • Package Name
  com.toanphan.giaibaitaphoahoc
 • Updated
  March 17, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.4.8
 • Developer
  Toan Phan
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Giải bài tập Hóa Version History

Select Giải bài tập Hóa Version :
 • 1.4.8 (31) - Latest Version

Toan Phan Show More...

Giải bài tập Hóa 1.4.8 APK
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động cácbài toán hóa học phổ thông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toáncần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kếtquả và nó cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, côngthức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh cóthêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinhmất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải đượcbài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽlấy lại căn bản đã mất.Lưu ý:- Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ video demo cách sửdụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minh quá trình làmnhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lung tung sẽ khôngra kết qủa gì cả.- Ứng dụng không phải giải bài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bttheo dạng, đó là các dạng bt thường gặp mà các thầy cô hay các sáchbt thường đề cập,vd như CO2 td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tácdụng axit loại 1,loại 2, điện phân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem các btdành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng có rất nhiều bài tập đã được test trênứng dụng,các em vào lấy các bt này kết hợp với ứng dụng để rènluyện kỹ năng giải bài tập.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmart applications cansolve problems automatically common chemical. Users will enter thedata of the problem need to then select the value to be calculatedapplication solutions and its results also tell users need to usethe knowledge, the formula to solve exercises that aim help thestudents have one more tool to be able to study at home, to helpstudents take basic know where to begin to learn what exercises canbe solved gradually through the process of using applications forthe exercises to regain lost basically.Note:- Apply a little difficult to use them to carefully reviewproposals using the demo video to learn how to use (although nocaptions video process but watch carefully e still can understand),if the press will not haphazard the results at all.- The app does not solve well then, it's just the form bt, bt it iscommon that forms the teachers or the bt books often mentioned,such as CO2 td bases, metal salts effects, kl acid effects of type1, type 2, electrolysis ...- This app is not for solid hs e do not bring up for hs bt good totry this out.(Page facebook app has a lot of homework has been tested on theapplication, retrieve them on this bt combined with application topractice skills training solutions.https://www.facebook.com/toanphan3799/https://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.5 APK
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử chocác em học sinh phổ thông theo phương pháp thăng bằng electron(phản ứng trao đổi không cân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứngtừ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thườngtrong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phikim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biếtchất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận baonhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính số oxi hóa của tấtcả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay có rất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trườngnhưng các ứng dụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không chobiết các thông tin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chấtcho e, nhận e...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tácdụng gì cả vì xem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứngkhác, chẳng biết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉcần dùng phương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substances involved and the nature of theresponse form from the list of substances is available (as usualchemicals program in high school) were divided into groups of likemetals, non-metals, salts, Basic ... then the app will balancereaction and said substances are reducing agents, substances areantioxidants, give or receive as many electrons and the applicationalso shows how to calculate the oxidation number of all theelements before and after the reaction.Currently there are many applications equilibrium reaction in themarket but these applications only know the factors of balance, notto know important information such as how to calculate the numberof oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.1 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!