1.12 / December 7, 2014
(3.6/5) (120)

Description

Met de deze app, die hoort bij het bordspelIkhou van Holland junior, kun je extra geluidsvragen spelen.
Tijdens het spelen van het bordspel kun je in plaats van eenBel& Zing opdracht van een opdrachtkaart, een geluid-opdrachtuitdeze app spelen.
Druk op de START-knop en je krijg willekeurig een Bel & Zing-OFeen Raad het Geluid-opdracht. Volg de spelregels uit hetbordspel,onder het kopje 'Bel & Zing (of gebruik deapp)'.
Veel speelplezier!
With this app, thatcomeswith the board game I love Holland junior, you can playadditionalaudio questions.
While playing the board game, you can instead of a Call &Singassignment of an instruction card, a voice command games fromthisapp.
Press the START button and you get a random call & Zing- ORaBoard Sound command. Follow the rules of the board game, undertheheading 'Bel & Sing (or use the app).
Lots of fun!

App Information Ik hou van Holland Jr

 • App Name
  Ik hou van Holland Jr
 • Package Name
  nl.identitygames.ihvhjr
 • Updated
  December 7, 2014
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.12
 • Developer
  Identity Games International B.V.
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Identity Games International BV Westersingel 108 3015LD Rotterdam
 • Google Play Link

Identity Games International B.V. Show More...

Escape Room The Game App 2.503 APK
This app is part of the board game Escape RoomThe Game AND Escape Room The Game Virtual Reality.Choose your theme and play the extra thematic background music. Ormake a photo of your team in your moment of victory and share onsocial media.For Virtual Reality you can also find the digital Chrono Decoderand for each VR theme a Virtual Reality environment.This app is part of theboard game The Game Room Escape AND Escape The Game Room VirtualReality.Choose your theme and play the extra thematic background music. Ormake a photo of your team in your moment of victory and share onsocial media.For Virtual Reality you can find usefull the digital Chrono Decoderand for each theme a VR Virtual Reality environment.
De Nieuwe Wildernis 1.0.15 APK
Deze App bevat filmfragmenten en vragenalstoevoeging op het bordspel 'De Nieuwe Wildernis'. Dit is alleentespelen in combinatie met het bordspel.De Oostvaardersplassen. In een van 's werelds dichtstbevolktelanden heeft zich een natuurgebied ontwikkeld vaninternationaleallure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt denatuur het ritme.De Nieuwe Wildernis is een natuurspektakel voorhet helegezin.Speel het bordspel in combinatie met deze app en geniet vandeprachtige beelden en interessante vragen over alles wat leeft indeprachtige natuur van de Oostvaardersplassen.Veel speelplezier!This App includesfilmclips and questions in addition to the board game "TheNewWilderness. This can only be played in conjunction with aboardgame.Oostvaardersplassen. In one of the world's most populouscountries,has developed a nature reserve of internationalimportance: theOostvaardersplassen. Here nature sets the rhythm.The NewWilderness is a natural spectacle for the wholefamily.Play the board game with this app and enjoy the beautiful imagesandinteresting questions about everything that lives in thebeautifulnature of the Oostvaardersplassen.Lots of fun!
Muziekopdrachten 5.0 APK
Muziekopdrachten bij de nieuwste spellen uitIk hou van Holland.Deze app bevat de muziekopdrachten die horen bij het spel 'denieuwste spellen uit Ik hou van Holland'. Kijk in de spelregelsvoor het gebruik van de app in het spel.Heb je het spel nog niet? Schaf het aan en speel thuis in teamsde leukste en nieuwste spellen uit de tv-hit van de laatste jaren:Ik hou van Holland! Het spel zit boordevol spelonderdelen waardoorje je in de studio waant bij Linda, Guus, Jeroen en hun kandidaten.Speel 'Geen ja, nee en uh', de Spellingronde, Woordslang,kaaswerpen en al die andere topspellen van de afgelopenjaren.Inclusief zoemer!Veel Speelplezier!Music Commands from thelatest games I love Holland.This app contains the music commands that are part of the game"the latest games from I love Holland. Look in the rules for theuse of the app in the game.Do you have the game yet? Purchase the teams and play at home inthe most fun and latest games from the TV hit of recent years: Ilove Holland! The game is packed with game elements will make youfeel like in the studio with Linda, Guus, Jeroen and theircandidates. Play 'No yes, no and uh, "Spelling Round, Long Word,throw cheese and all the other top games of recent years.Including buzzer!And enjoy!
CASH QUIZ 2.1 APK
Cash Quiz AppDenk je dat je meer kennis over geld hebt dan je vaderof moeder? Speel dan samen met je ouders de quiz 'Versla jeouders'.Beantwoord om beurtenmeerkeuzevragen en zorg er voor dat je de telefoon niet in jehandenhebt als de tijd is verstreken.Naast deze educatieve quiz kun je middels eenhandigespaarcalculator uitrekenen hoelangjij nog moet sparen voordat je je spaardoel hebt bereikt.Eenleerzame app met speelplezier voorjong en oud!De Cashquiz is ontwikkeld door Identity Games in samenwerkingmetde Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Cash Quizwordtverspreid tijdens de Week van het Geld op verschillendebasisscholen. Met het spel worden kinderen bewust gemaakt vanhetgebruik en de waarde van geld. De week van het geld heeft alsdoelkinderen te leren omgaan met geld. Aan de hand vanverschillendeonderwerpen rondom het thema ‘geld’, zoals o.a. rente,munteenheid,bijbaantjes, sparen, bankieren en zakgeld wordenkinderen op schoolfinancieel bewuster gemaakt. De Week van het Geldis een initiatiefvan Wijzer in geldzaken in het kader vanfinanciële educatie voorkinderen in het basisonderwijs.Cash Quiz AppThink you have more knowledge about money than your dador mother? Then play along with your parents quiz Defeatyourparents. " Answered by turnsmultiple choice and make sure that your phone is not in yourhandswhen the time expires.Besides these educational quiz you can calculate using ahandysavings calculator how longDo you still have to save before you reach your savings goal.Aneducational app for funyoung and old!Cash Quiz was developed by Identity Games in cooperation withtheDutch Banking Association (NVB). Cash Quiz is distributedduring theWeek Money on several basic schools. With the gamechildren are madeaware of the use and value of money. The week hasthe money aims toteach children how to manage money. Based onvarious topics aroundthe theme of "money", such as interest rate,currency, side jobs,savings, banking and pocket money to childrenin school financiallyaware. Week Pointer Money is an initiative infinance in the contextof financial education for primary schoolchildren.
Ik hou van Holland Jr 1.12 APK
Met de deze app, die hoort bij het bordspelIkhou van Holland junior, kun je extra geluidsvragen spelen.Tijdens het spelen van het bordspel kun je in plaats van eenBel& Zing opdracht van een opdrachtkaart, een geluid-opdrachtuitdeze app spelen.Druk op de START-knop en je krijg willekeurig een Bel & Zing-OFeen Raad het Geluid-opdracht. Volg de spelregels uit hetbordspel,onder het kopje 'Bel & Zing (of gebruik deapp)'.Veel speelplezier!With this app, thatcomeswith the board game I love Holland junior, you can playadditionalaudio questions.While playing the board game, you can instead of a Call &Singassignment of an instruction card, a voice command games fromthisapp.Press the START button and you get a random call & Zing- ORaBoard Sound command. Follow the rules of the board game, undertheheading 'Bel & Sing (or use the app).Lots of fun!
Verjaardagsspel 1.1 APK
Het verjaardagsspel, een knalquiz!Een zenuwslopend vraag-en-antwoordspel. Je hoort een vraag en zietdrie antwoorden in het scherm. Klik het juiste antwoord aan. Heb jede vraag goed? Geef dan de telefoon zo snel mogelijk door aan despeler wiens naam in het scherm verschijnt. Deze speler krijgt dande volgende vraag krijgt. Maar pas op! Heb je het antwoord fout,dan blijft jouw naam in het scherm staan en hou je de telefoon inje bezit, totdat je een juist antwoord geeft. Voor je het weetontploft de telefoon in jouw handen... BOEM!De app houdt de score bij.Ken je alle vragen uit het hoofd? Koop een nieuwe set!Veel Speelplezier!Birthday game, a popquiz!An unnerving question-and-answer game. You hear a question and seethree answers on the screen. Click the correct answer. Did you getthe question right? Enter the phone as soon as possible to theplayer whose name appears on the screen. This player will then getthe next question. But beware! Did you get the answer wrong, thenyour name will remain on the screen and hold the phone in yourpossession until you give the correct answer. Before you know itthe phone explodes in your hands ... BOOM!The app keeps score.Know all you can ask from the head? Buy a new set!Lots of fun!
Doe je mee? 1.4 APK
Doe je mee? Een eigenwijs spel.In deze App zitten alle vragen en opdrachten van het bordspel Doejemee?. Dit spel is ontwikkeld voor mensen met eenlichtverstandelijke beperking en hun omgeving. Je gaat met elkaaringesprek over onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Jepraatover dingen, waar je het anders niet zo snel over hebt. Jeleertmensen op een andere manier kennen. Je kunt de kaarten uit hetspelbekijken én in gesprek gaan. Je kunt de kaarten ook delenFacebookof Twitter.You in? Astubborngame.This app contains all the questions and tasks of the board joinme?. This game is designed for people with mildintellectualdisabilities and their environment. You are talking toeach otherabout issues that are important in life. You talk aboutthings thatyou do not so quickly otherwise. You learn to knowpeople in adifferent way. You can view the cards in the game andstarttalking. Be the cards also share on Facebook or Twitter.
Who's the dude? 1.4 APK
This app is part of the hilarious party game'Who's the Dude'. Act out as many situations together with theDude, for instance a moviescene, sport or an occupation. The otherplayers try to guess what you and the Dude are doing. The playerwho has earned the most points after four rounds, is the winner ofthe game!In this app you will find a timer and you can share your favouritepose with the Dude on social media.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.