1.0.2 / November 30, 2016
(3.9/5) (259)

Description

En ny bana varje dag fram till julafton!

SVT Barnkanalens julkalender 2016. Kan du flygaluftskeppetValborg hela vägen till Nordpolen? Spela en ny banavarje dag framtill julafton på ett äventyr genom 24 spännandebanor. Styrluftskeppet och hjälp Selma och Efraim att nå tomtensrike.

Surfa med vindar och flyg genom magiska vinterlandskap -menundvik oväder, berg och andra hinder på din väg mot målet. Närduflyger luftskepp gäller det att planera i förväg.

I ”Selmas saga” kan du spela 24 unika banor - en ny banavarjedag fram till julafton:
- Bestäm luftskeppets väg genom att i förväg sätta ut pilar pårättplats i banan. De får skeppet att stiga, åka neråt ellerraktfram.
- Välj rätt vindar att för att ta dig i mål och undvik hinderpåvägen.
- Dra i spaken för att lätta ankar och se hur skeppet flyger.
- Spara upp till fyra pågående spel på en och samma enhet.

Spelet erbjuder en kombination av pedagogik ochunderhållning.Banorna tränar din förmåga att planera i förväg ochtänka i flerasteg på ett lekfullt och spännande sätt. Det kan sessom en väldigtförenklad introduktion till att lära sigprogrammering.

Appen är framtagen i samarbete med barn och noga testad förattvara rolig och spännande för barn från 6 år, men erbjuderävenutmaningar för äldre barn.

A new track everydayuntil Christmas Eve!

SVT Kids Channel Advent Calendar 2016. Can you fly theairshipMay Day all the way to the North Pole? Play a new trackevery dayuntil Christmas Eve on an adventure through 24 excitingtracks.Control the airship and assistance Selma and Ephraim toreachSanta's kingdom.

Surfing with the wind and fly through the magicalwinterlandscape - but avoid the storm, mountains and otherobstacles onyour way towards the goal. When flying airships it isimportant toplan ahead.

In "Selma's story" you can play 24 unique tracks - a newcourseevery day until Christmas Eve:
- Determine the airship way through to pre-set the arrows attheright place at the track. They may ship to rise, go downorstraight ahead.
- Choose the right winds to to take you to score and avoidobstaclesalong the way.
- Pull the lever to weigh anchor and see how the shipisflying.
- Up to four current game on the same device.

The game offers a combination of education and entertainment.Thecourses train your ability to plan ahead and think severalsteps ina playful and exciting way. It can be seen as a verysimplisticintroduction to learning programming.

The app was developed in collaboration with childrenandthoroughly tested to be fun and exciting for children from 6years,but also challenges for older children.

App Information Julkalendern: Selmas saga

 • App Name
  Julkalendern: Selmas saga
 • Package Name
  se.svt.julkalendern2016
 • Updated
  November 30, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Sveriges Television AB
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Sveriges Television Oxenstiernsgatan 26-34 105 10 Stockholm
 • Google Play Link

Sveriges Television AB Show More...

SVT Play APK
Med SVT Play kan du se SVTs program ochsändningar när och där det passar dig bäst.Med appen kan du:- Titta på SVTs program, kanaler och livesändningar- Fortsätta titta på program du börjat följa under För dig- Sök och bläddra bland kategorier- Spela upp på din TV via ChromecastProgram kan ha olika rättigheter som bestämmer hur länge de finnstillgängliga i appen. Rättigheterna styr också vilka program du kanse på när du är utomlands. I appen visas bara de program som gåratt titta på.Om du upplever problem med appen så besök gärna vårt hjälpforum,http://www.svtplay.se/hjalp, där går det både att söka efterlösningar på kända problem och ställa nya frågor.With SVT Play, you cansee the SVT programs and broadcasts when and where it suits youbest.With the app you can:- Watch SVT programs, channels and live broadcasts- Continue to watch the program you started to follow the orderyou- Search and browse categories- Play on your TV via ChromecastApplications can have different rights that determines how longthey are available in the app. The rights also controls whichprograms you can look at when you are abroad. The app displays onlythe programs that go to watch.If you experience problems with the app, so please visit our helpforum, http://www.svtplay.se/hjalp, where it is possible both tosearch for solutions to known problems and ask new questions.
SVT Barnkanalen 2.4.4 APK
Med Barnkanalens Play-spelare kan du se SVTsbarnprogram när och där det passar dig bäst. Spelaren är trygg ochbarnanpassad. Här kan barn själva välja program enkelt och säkert,här finns bara barnprogram.Appen är framtagen i samarbete med barn och noga utvärderad för attvara rolig och enkel att använda för barn från tre års ålder.Med Barnkanalen-appen kan du:- Titta på Barnkanalens program i en barnanpassad videotjänst- Hitta programmen i A-Ö-listan eller med hjälp avsökfunktionen- Upptäcka nya program i ämneslistorna- Stjärnmärka dina favoritprogram för att samla dem ifavoritlistan- Spela upp programmen via Airplay- I inställningarna längst ner kan du välja om nästa avsnitt skastartas automatiskt eller inte.- I videospelarens inställningar kan du välja lägre videokvalitetom du surfar med begränsad datapott.För bästa videokvalitet rekommenderar vi anslutning via trådlöstnätverk (Wi-Fi).Barnkanalen-appen innehåller inga köp inuti appen (inga in-apppurchases).Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligt för nedladdad mängddata när du surfar via mobilnätet. Kontakta din mobiloperatör om duvill veta mer om det.With Kids Channel Playplayers can see SVT children's program when and where it suits youbest. The player is safe and suitable for children. Here, childrencan choose the program simple and safe, there are only children'sprograms.The app was developed in collaboration with children and carefullyevaluated to be fun and easy to use for children from agethree.With the Children's Channel app, you can:- Watch Children's channel program in a child appropriate videoservice- Find programs in the AZ list or by using the searchfunction- Discovering new programs in the topic lists- Starring your favorite programs to collect them in the favoriteslist- Play programs via Airplay- In the settings at the bottom, you can choose the next section tostart automatically or not.- In the video player settings, you can select a lower videoquality if you surf with limited data pool.For the best video quality, we recommend connection via wirelessnetwork (Wi-Fi).Children's Channel app contains no purchase inside the app (noin-app purchases).Your mobile operator will be paid as usual for the amount of datadownloaded while browsing through the mobile network. Contact yourmobile operator if you want to know more about it.
Lilla Aktuellt Kollen 2.0.1 APK
Med Lilla Aktuellt Kollen-appen får barn iåtta till tolvårsåldern möjlighet att tycka till kring frågor somrör aktuella händelser, framförallt nyheter. I appen kan ocksåLilla Aktuellts publik bilda sig en uppfattning om vad andra iSverige tycker och känner.Lilla Aktuellt Kollen ger barnen mer makt. Den lyfter fram derasåsikter och tankar och ger dem större möjlighet att se sig själva isin omvärld. Genom appen får redaktionen också ytterligare ettverktyg att lyfta fram målgruppen mer och lära känna dem ännubättre.Lilla Aktuellt-appen är trygg och barnanpassad. Den är framtageni samarbete med barn och noga utvärderad för att vara rolig,lärande och enkel att använda. Tänkt målgrupp är 8 till 12 år.Appen kan också med fördel användas av lärare som undervisningsstödi skolorna.Med Lilla Aktuellt Kollen-appen kan du:- Svara på hur du känner och tycker om olika aktuellahändelser- Ta reda på vad andra barn i Sverige tycker om olika saker- Ladda ner och dela din egna smiley som bygger på hur du mår- Få pushnotiser/meddelanden om vad som är mest aktuellt justidag- Upptäcka vad andra (Lilla Aktuellt-redaktioner eller kändapersoner) tycker och känner i olika frågor- Få koll på vilka landskap som finns i Sverige och var deliggerLilla Aktuellt Kollen innehåller inga köp inuti appen (ingain-app purchases). Din mobiloperatör tar dock betalt som vanligtför nedladdad mängd data när du surfar via mobilnätet. Kontakta dinmobiloperatör om du vill veta mer om det.With Little CurrentKollen app, children eight to twelve years old the opportunity tospeak up on issues concerning current events, especially news. Theapp can also Lilla Aktuellts audience to form an opinion about whatother people in Sweden think and feel.Little Current Kollen gives kids more power. It highlights theiropinions and thoughts and gives them a greater opportunity to seethemselves in their environment. Through the app, the editors alsoanother tool to highlight the target audience more and get to knowthem even better.Little Current app is safe and suitable for children. It isdeveloped in partnership with children and carefully evaluated tobe fun, learning, and simple to use. Intended audience is 8 to 12years. The app can also be used by teachers as a teaching aid inschools.With Little Current Kollen app you can:- Answer how you feel and think about various current events- Find out what other children in Sweden likes differentthings- Download and share your own smiley based on how you feel- Get push notifications / messages about what is most relevantright now- Discovering what others (Little Current-editors or famous people)think and feel in different issues- Get the track on which scenery to be found in Sweden and wherethey are locatedLittle Current Kollen contains no purchase inside the app (noin-app purchases). Your mobile operator will be paid as usual forthe amount of data downloaded when browsing through the mobilenetwork. Contact your mobile operator if you want to know moreabout it.
SVT Nyheter APK
SVT Nyheter är det enkla sättet hålla siguppdaterad med Sveriges största nyhetsredaktion. I den uppdateradenative-appen får du tydligare överblick och snabbare koll på läget.För det som händer där du bor, i Sverige och i världen. Här hittardu hela SVT:s nyhetsbevakning med granskningar, fördjupning ochanalyser. Allt givetvis utan reklam.Har du synpunkter, ris eller ros? Vi vill gärna ha dina åsikter!Mejla gärna till [email protected] News is the easy wayto keep up to date with Sweden's largest newsroom. In the updatednative app, you get clearer overview and faster track of state. Forwhat is happening where you live in Sweden and in the world. Hereyou will find throughout SVT's news coverage of audits, depressionand analyzes. Everything, of course, without advertising.If you have comments, criticism or praise? We welcome youropinions! Please email to [email protected]
Bolibompa 3.8.2 APK
Boliboo! Hälsa på i drakens trädgård! Här kandu spela roliga spel och se de senaste av avsnitten av Bolibompa.Allt innehåll är pedagogiskt förankrat, har testats av förskolebarnoch utvecklas löpande.Just nu kan man bl a:- Se avsnitt av Bolibompa i en barnanpassad videospelare- Leka kurragömma med draken- Poppa ballonger- Hämta paket i drakens brevlåda- Måla och lära siffrorFör föräldrar finns en timerfunktion där man kan ställa in hurlänge barnen ska kunna använda appen.För att se på video i appen krävs internetuppkoppling, för bästavideokvalitet rekommenderas WiFi.Bolibompa-appen innehåller inte köp inuti mobilen (in-apppurchases).Boliboo! Health on thedragon's garden! Here you can play fun games and see the last ofthe sections of the kids' TV. All content is pedagogicallygrounded, have been tested by preschoolers and developedcontinuously.Right now you can include:- See the section of kids' TV in a child custom video player- Playing hide and seek with the dragon- Pop balloons- Download package in the dragon's mailbox- Paint and learn numbersFor parents there is a timer function where you can set how longthe children will be able to use the app.To see the video of the app requires internet connection for thebest video quality recommended WiFi.Bolibompa app does not purchase inside the mobile (in-apppurchases).
SVT Sport 1.2.6 APK
SVT Sport är det snabba och enkla sättet atthålla sig uppdaterad med de senaste livesändningarna ochsportnyheterna från SVT. I appen hittar du alla program, tv-inslag,artiklar och en sporttablå.I appen finns också:- Push-notiser till din mobil vid stora sporthändelser.- Text-TV 300 - vrid på telefonen för att snabbt komma dit.- Enkla genvägar till just dina favoritsporter.Det här är den första versionen av appen och vi vill gärna höra dutycker. Hör av dig till SVT:s Tittarservice.SVT Sport is the fast,easy way to keep up to date with the latest live broadcasts andsports news from SVT. In the app you will find all the programs, TVspots, articles and a sports schedule. The app also:- Push notifications to your mobile at major sports events.- Teletext 300 - turn the phone to quickly get there.- Simple shortcuts to suit your favorite sports.This is the first version of the app, and we'd love to hear yourthoughts. Please let SVT Viewing Service.
Julkalendern 2014 1.1.9 APK
Aquilas äventyr är en app för barn frånSveriges Television. Spelet är framtaget till julkalendernPiratskattens hemlighet som sänds i SVT1 och Barnkanalen underdecember 2014.Hitta den största skatten av dom alla!Navigera efter kartan och segla ditt skepp genom en ö-världuppdelad i 24 olika kartbitar - spela en ny bana varje dag framtill jul. Samla blommor, undvik faror och hitta guld i jakten påden största skatten av dom alla.I Aquilas äventyr kan du:- Segla ditt piratskepp genom 24 olika banor- Hitta en ny skatt varje dag- Se dina skatter i din skattkammare- Akta dig för andra pirater och hajar ute i havet- Plocka skattkistor och vrak ute i havet- Se hur skicklig pirat du är i din pirat-rang- Spara upp till fyra pågående spel på en och samma enhetAppen är framtagen i samarbete med barn och noga testad så attden ska vara rolig och spännande för framförallt barn från 6 år,men spelet ska även erbjuda utmaningar för äldre barn.Aquilas äventyr är gratis och det finns inga köp inne i appen(inga in app purchases).Du behöver ingen uppkoppling för att använda den här appen närdu väl laddat ner och installerat den.Aquila adventure is anapp for children from Swedish Television. The game is designed toAdvent Calendar Pirate Cat's secretly sent in BBC1 and Children'sChannel in December 2014.Find the greatest treasure of them all!Navigate the map and sail your ship through an island-world dividedinto 24 different map pieces - play a new course every day untilChristmas. Collect flowers, avoid dangers and find the gold insearch of the greatest treasure of them all.In Aquila adventure you can:- Sail your pirate ship through 24 different tracks- Find a new tax every day- See your taxes in your treasury- Beware of other pirates and sharks in the ocean- Pick treasure chests and wrecks in the sea- See how skilled pirate you are in your pirate rank- Save Up to four current game on one deviceThe app was developed in collaboration with children andcarefully tested so it should be fun and exciting, especially forchildren from 6 years, but the game will also offer challenges forolder children.Aquila adventure is free and there is no purchase inside the app(no in app purchases).You do not need connection to use this app once you havedownloaded and installed it.
Antikrundan 2.2 APK
Värdera Antikrundans föremål samtidigt somexperterna. Är du lika bra som Knut Knutsson på att värderaantikviteter? Häng med oss på Antikrundan och testa dinafärdigheter medan du ser programmet!Så här gör du:- Ladda ner appen.- Kör igång Antikrundan på din TV (torsdagar klockan 20.00 ellernär som helst på SVT Play).- Höj ljudet på TV:n och starta appen.- Följ instruktionerna och bedöm värdet på föremålen sompresenteras på din telefon/surfplatta.Förutom att delta i spelet så får du med appen chansen attfördjupa dig i den fakta som presenteras om föremålen underprogrammet.Har du svårt att hålla koll på Antikrundans sändningstider? Vill duvara säker på att inte missa när Antikrundan turnerar Sverige? Medappen får du möjlighet att ta emot påminnelser så att du aldrig merbehöver missa dessa tillfällen.Ladda ner appen idag och häng med oss när Antikrundan harsäsongspremiär den 14 januari 2016!Citing Antikrundanobjects while experts. Are you as good as Knut Knutsson at valuingantiques? Join us on Antiques Roadshow and test your skills whileyou watch the program!How to use:- Download the app.- Run Started Antikrundan on your TV (Thursdays at 20:00 or at anytime on SVT Play).- Raise the sound on the TV and start the app.- Follow the instructions and judge the value of the objectspresented on your phone / tablet.In addition to participating in the game to get the app chanceto immerse yourself in the facts presented about the objects in theprogram.Do you have trouble keeping track of Antikrundan broadcast? Do youwant to be sure not to miss when Antikrundan touring Sweden? Theapp comes with the ability to receive reminders so you never missthose times.Download the app today and join us when Antikrundan the seasonpremiere January 14, 2016!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.