2.0 / October 3, 2014
(4.4/5) (26864)

Description

Pomóż Kapselkowi wybrać się z przyjaciółmi namega wyprawę i poznaj niesamowity świat przygód z Run KapselRun!
Biegnij co sił, omijaj przeszkody i wygrywaj ekstranagrody!!!
Zmierz się z przyjaciółmi zdobywając jak najlepsze miejsce wrankingu.

Kapsel od Tymbarku zabierze Cię w sam środek szalonego biegu poulicach centrum miasta. W Run Kapsel Run za każdym rogiemznajdziesz coś ciekawego:
• przeszkody, które ominiesz, przeskoczysz lub prześlizgniesz siępod nimi;
• ciekawe minigry;
• powerupy pomagające w biegu;
• dziesiątki misji do wypełnienia
• aż 6 postaci do wyboru

Pobierz Run Kapsel Run! Ścigaj się ze znajomymi! Bierz udział wkonkursach i wygrywaj super nagrody!

Help Kapselkowi go withfriends for a mega expedition and explore the amazing world ofadventure with The cap Run Run!
Run what forces, avoid obstacles and win extra prizes!
Challenge your friends scoring as the best place in the ranking.

Cap from Tymbark take you into the middle of a crazy racethrough the streets of the city center. The cap in the Run Runaround every corner you will find something interesting:
• obstacles that you miss, skip, or will slide under them;
• interesting mini-games;
• powerups to help you on the run;
• dozens of missions to complete
• up to 6 characters to choose from

Download The cap Run Run! Race with your friends! Take part incontests and win great prizes!

App Information Kapsel Run!

 • App Name
  Kapsel Run!
 • Package Name
  pl.moveapp.kapselrun
 • Updated
  October 3, 2014
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  "MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k.
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

"MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k. Show More...

Kapsel APK
Siema! Tu Kapsel od Tymbarku!Poznaj najnowszą wersję mojej aplikacji! Codziennie możeszwylosować nowe hasełko i sprawdzić co mam Ci do powiedzenia. Każdez hasełek zapisze się w Twoim archiwum, a gdy tylko zechcesz,możesz porozmawiać ze znajomymi przez specjalny Kapselkowykomunikator!Poznaj zaskakujące tła, zdobywaj punkty* i sprawdzaj statystykiswoich aktywności albo twórz własne kapsle z hasełkami i dziel sięnimi ze znajomymi.* Starsze archiwa po ściągnięciu nowej wersji Kapsla ulegnąusunięciu.Hey! Here Cap fromTymbark!Meet the latest version of my application! Every day, you can drawnew hasełko and see what you have to say. Each hasełek down in yourarchive, and whenever you want, you can chat with friends through aspecial Kapselkowy communicator!Meet surprising background, earn points * and check the statisticsof their activity or create your own caps hasełkami and share themwith your friends.* Older archives after downloading the new version caps aredeleted.
Kapsel Run! 2 Challenge 2.1 APK
Cześć to ja, Kapsel! Wracam w wielkimstylu.Mam dla Was trochę nowości. W aplikacji pojawią się dwie noweminigry. Żeby je odblokować musicie zebrać na trasie złoty lubsrebrny kapsel.Srebrny Kapsel otwiera grę, w której ścigacie się po drewnianychpomostach, złoty pozwala poszaleć na kajcie.W minigrach możecie zdobyć dodatkowe diamenty wymienialne na PowerUp’y lub nowe postaci.Pośpieszcie się, Kapsel czeka!Daj się porwać nowej grze z Kapslem w roli głównej. Czeka naCiebie masa zmian!Kapsel zyskał kilkadziesiąt nowych stylówek! Wybierz swojąulubioną!Przygotowaliśmy masę powerupów, które całkowicie zmienią rozgrywkę,w tym niektóre ściśle powiązane z super konkursami.Rywalizuj z pozostałymi graczami i walcz o nagrody. Czeka na Ciebieogromna masa super gadżetów!Chcesz, żeby Twój kapsel wyglądał jak Robocop lub Spiderman? Nicprostszego! Zbieraj kody spod etykiet Tymbarka, dzięki którymzdobędziesz diamenty. Wymienisz je na super przebrania dla Twojegobohatera lub specjalne ulepszenia!Oczywiście w Kapsel Run 2 nie mogło zabraknąć mini gier. Znowurozbudzisz swoje szare komórki w zabawie z hasełkami spod kapselkówTymbark.Jest coś co sprawi, że frajda z gry jeszcze wzrośnie. Kapselbędzie pędził po piasku lub po wodzie! W nowej odsłonie możesz biecpomiędzy leżakami, pontonami i innymi przeszkodami pokonując jeslalomem, skokiem lub wślizgiem.Cześć trasy wiedzie przez spienione fale przy plaży. Tam będzieszślizgał się na desce, dzięki której omijanie przeszkód będziejeszcze bardziej efektowne.Czekają na Ciebie również zmiany, które sprawią, że rywalizacjabędzie jeszcze ciekawsza. Wprowadziliśmy maksymalny level, którymoże osiągnąć gracz. Dzięki temu szanse się wyrównają.Kapsel Run 2 to również nowa lepsza grafika. Postaraliśmy się bygra była jeszcze atrakcyjniejsza. Zmianie uległ również interfejs,tak by stać się jeszcze bardziej przyjazny i przejrzysty. Kolejnąnowością jest muzyka, która będzie umilać Ci czas spędzony zKapslem. Zmiany dotknęły również sterowanie, przez co ruchy Kapslasą bardziej płynne, a on sam sprawniej reaguje na Twoje gesty.Nie zwlekaj! Pobierz grę i daj się ponieść emocjom!Kapsel i przyjaciele czekają! RUN!Hi it's me, Cap! I'mcoming back in a big way.I have some news for you. In the application, there will be two newmini-games. To unlock it you have to collect from gold or silvercap.Silver Cap opens a game in which you race around the woodenbridges, gold can revel in the kiting.In the mini-games you can get extra diamonds convertible into Powerups or new characters.Hurry up, Cap awaits!Let yourself be carried away by the new game with caps in thelead role. Waiting for you weight changes!Cap gained dozens of new stylówek! Choose your favorite!We have prepared a mass of powerups that will completely change thegame, including some closely related to great competitions.Compete with other players and compete for prizes. Waiting for youa huge mass of cool gadgets!Want your cap looked like Robocop or Spiderman? Nothing easier!Collect the codes from labels TYMBARK, whereby you get thediamonds. Replace them on the great costumes for your character orspecial upgrades!Of course, in Cap Run 2 could not miss the mini-games. Again, youawaken your brain to play with hasełkami from kapselkówTymbark.It is something that makes fun of the game will increase evenmore. The cap will be sped along the sand or in the water! The newversion can run between sunbeds, dinghies and other obstaclesdefeating them slalom, jumping or sliding tackle.Hi route leads through the surf at the beach. There will be slippedon board, thanks to the avoidance of obstacles will be even moreeffective.They are waiting for you also change, so that the competition willbe even more interesting. We introduced the maximum level, whichcan reach the player. As a result, the chances to equalize.Cap Run 2 is also a new improved graphics. We've made sure thatthe game even more attractive. Has changed the interface, so thatthey become even more friendly and transparent. Another novelty isthe music, which will make pleasant time you spent with caps. Thechanges also affected the control, which caps the movements aresmoother, and he smoothly reacts to your gestures.Do not delay! Download the game and get carried away!Cap and friends are waiting! RUN!
Gry Kubusia 1.4.3 APK
Weź udział w Kubusiowych grach i zabawach! Wytęż swoją wyobraźnię,refleks i pamięć.Już teraz Twoje dziecko może wkroczyć w bajkową krainę gdzieczekają na niego trzy gry.Wirtualna zabawa w robienie soku z pysznych owoców i warzywnauczy naszych milusińskich, że są zdrowe i w pełninaturalne.Kolejnym krokiem będzie zaprojektowanie fantazyjnej etykiety nabutelkę. Korzystając z bazy dodatków lub wstawiając własne zdjęciedzieci będą rozwijać wyobraźnię, by w końcu podzielić się swoimmałym projektem ze znajomymi na portalu Facebook.Nie zwlekaj, Kubuś czeka na Twoją pociechęTake partin games and activities Kubusiowych! Exercise your imagination,reflexes and memory.Right now your child can enter the fairytale land where waitingfor him three games.Virtual fun in making delicious juice from fruits and vegetablesto teach our little ones that are healthy and completelynatural.The next step will be to design a fancy label on the bottle. Usingthe base additives or by inserting your own photo of children willdevelop imagination, to finally share my little project with yourfriends on Facebook.Do not hesitate, Winnie waiting for your comfort
Kubuś Klocki 1.4 APK
Gra polega na układaniu różnych figur zrozsypanych klocków. Przesuwając kolejne klocki na swoje miejscamożna zbudować samochód, samolot i wiele innych rzeczy.- gra dla dzieci- wiek graczy: + 3 lata- podczas gry dziecku towarzyszy lektor- po ułożeniu figury, gracz wchodzi na wyższy poziom- kolejne poziomy to coraz trudniejsze figury złożone z większejilości elementów- wartość edukacyjna: gra rozwija spostrzegawczość idokładność- po każdym poziomie gracz decyduje, czy chce grać dalej
Kubíkovy hry 1.3.07 APK
Vyzkoušejte Kubíkovy hry, ve kterých si vaše dítě procvičí svoupředstavivost, reflexy a paměť.Nyní vaše dítě může vstoupit do magického světa, kde na nějčekají 3 hry.První hrou je virtuální příprava lahodné šťávy z ovoce azeleniny, při které se dítě učí, že šťávy jsou zdravé apřirozené.Dále pak rozvíjí svou představivost navrhováním fantastickéetikety pro láhev, použitím různých obrázků nebo vložením vlastnífotografie. Jeho výslednou práci můžete ukázat na vašem Facebookprofilu.Neváhejte. Kubíkovy hry čekají!TryKubíkovy games in which your child will practice their imagination,reflexes and memory.Now your child can enter the magical world where waiting for himthree games.The first game is a virtual preparing delicious juice fromfruits and vegetables, in which the child learns that the juicesare healthy and natural.Furthermore, developing their imagination fantastic designlabels for the bottle, using a variety of images, or insert yourown photo. The resulting work can show on your Facebookprofile.Do not hesitate. Kubíkovy games await!
Queen's APK
Свали си последната версия на моетоприложение! Всеки ден ти можеш да си теглиш ново послание и така давидиш, какво искам да ти кажа. Всяко послание ще се запазва в твояАрхив*.Освен това, по всяко време можеш да си чатиш с приятели презспециален Капачка комуникатор!Избери си изненадващо готин тапет, събирай точки и си проверявайстатистиката на активностите или създавай свои собствени посланиявърху капачка и ги споделяй с приятели.*След свалянето на новата версия, посланията от капачките в старитеархиви се изтриват.Download the latestversion of my application! Every day you can withdraw your newmessage and so to see what I say. Each message will be stored inyour archive.Furthermore, any time you can chat with friends through a specialcap Communicator!Choose a surprisingly cool wallpaper, collection points and checkyour statistics activities or create their own messages on the capand share them with friends.* After downloading the new version, the messages of the caps inthe old records are deleted.
GramoFun Tymbark 1.0.66 APK
GramoFun Tymbark to aplikacja, która rozkręcikażdą imprezę – zawsze i wszędzie!Ściągnij i baw się solo lub ze znajomymi.Niezła zajawka gwarantowana – włączasz muzę, stawiasz butelkęTymbarku na swojej komórce i robisz… WOW! Możesz bawić się przyswoich ulubionych kawałkach lub rozbujać imprezkę przy muzyce zapki.Przygotuj się na światła i naprawdę odjechane animacje. GramoFun toopcja zabawy w trybie single lub z ekipą. Możecie ustawić wieletelefonów z Tymbarkami i zrobić prawdziwe świetlno-muzyczneshow!Nie czekaj – ściągnij GramoFun Tymbark już teraz i sprawdź, copotrafi apka, jakiej jeszcze nie było!GramoFun Tymbark is anapplication that gets started every event - anytime, anywhere!Download and play solo or with friends.Nice sneak peak Guaranteed - turn muse, put a bottle of Tymbarkon your cell and you do ... WOW! You can have fun with theirfavorite pieces or rock a party with music from the trap.Get ready for the light and really crazy animations. GramoFun anoption play in single or with a team. You can set up multiplephones with Tymbarkami and make a real light-and-music show!Do not wait - download GramoFun Tymbark now and see what he cantrap, which have never been!
Gry Kubusia 2 1.0.10 APK
Kubuś wraca z drugą częścią popularnych gierdla dzieci!Tym razem najmłodsi będą mogli rozwijać swoją wyobraźnię iumiejętność logicznego myślenia dzięki interaktywnym puzzlom orazzabawie z dźwiękami.Wyjątkowa grafika wprowadzi je w bajkową krainę, w której jużteraz czekają na nie dwie niesamowite gry.Winnie back with thesecond part of popular games for the kids!This time, the little ones will be able to develop theirimagination and logical thinking through interactive quizzes andplay with sounds.Unique artwork put them in the fairytale land, which is alreadywaiting for no two amazing games.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.