1.0 / July 10, 2015
(4.8/5) (5)

Description

เกมอัศวินผจญภัย (Knight Adventure Game)มีความน่าสนใจดังนี้คือ
- เป็นเกมสำหรับทุกเพศทุกวัย
- ผู้เล่นต้องพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และรักษาพลังชีวิตเอาไว้
- ผู้เล่นต้องพยายามเก็บเหรียญคะแนน เพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้น
- ผู้เล่นต้องพยายามกำจัดศัตรูที่มาขวางทางและต่อสู้กับบอสที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด่าน
- ผู้เล่นต้องพยายามผ่านด่าน และทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเจ้าหญิงในด่านสุดท้ายให้สำเร็จ

>> ถ้าพร้อมแล้ว..เริ่มโหลดและเล่นกันเลย..GO GO GO

Knight adventure games(Knight Adventure Game) are attractive as follows.
- A game for all ages.
- Players must try to avoid obstacles. And maintain the life forceout
- Players need to collect points. To get more points.
- The player must try to eliminate enemies in your path. And fightthe boss who is strong on each side.
- The player must attempt a pass. And do the tasks To save theprincess in the last checkpoint a success.

>> If you are ready.. Begin to load and play it .. GO GOGO.

App Information Knight Adventure

 • App Name
  Knight Adventure
 • Package Name
  com.ubu.cs.knight
 • Updated
  July 10, 2015
 • File Size
  31M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Computer Science @UBU
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Computer Science @UBU Show More...

สุภาษิตไทยง่ายนิดเดียว 1.0 APK
แอพพลิเคชันส่งเสริมการเรียนรู้สุภาษิตไทยเบื้องต้นโดยแอพพลิเคชันสามารถแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ1. ส่วนเรียนรู้สุภาษิตไทยเบื้องต้น เป็นส่วนที่แสดงหมวดสุภาษิตไทยโดยมีการจำแนกสำนวนสุภาษิตไทยออกเป็นหมวด ทั้งหมด 8 หมวดซึ่งในแต่ละหมวดจะมีสำนวนสุภาษิตไทยให้ผู้เล่นสามารถเลือกเพื่อดูความหมายของสำนวนสุภาษิตไทยโดยมีรูปภาพ คำอธิบายความหมายและตัวอย่างการนำสำนวนสุภาษิตไทยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน2. ส่วนแบบทดสอบความรู้สุภาษิตไทยเป็นแบบทดสอบที่ผู้เล่นต้องเลือกเปิดรูปภาพที่ถูกปิดไว้ในลักษณะจิกซอว์ไปทีละแผ่น และตอบสำนวนสุภาษิตไทยให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและแสดงผลลัพธ์ซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์รูปดาวโดยผู้เล่นสามารถเลือกความยากในการทำแบบทดสอบได้ 3 ระดับ ได้แก่ระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยากLearning basicapplication Proverbs Thailand. The application can be divided intotwo parts.1. Learn basic adage Thailand. The part of group Proverbs Thailand.The classification of proverbs, idioms Thailand into eightcategories in each category, which will be the idiom proverbThailand, the player can choose to see the meaning of the phrase,with the proverbial Thailand Picture meaningful description.Examples of idioms and proverbs Thailand to be applied in everydaylife.2. The knowledge quiz Proverbs Thailand. As a test, the player mustselect an image that is covered in a jigsaw puzzle one by one andanswer proverbs, idioms, Thailand match the image. The system willverify the accuracy and output is represented by a star. The playercan choose the difficulty of the test has three levels: easy,medium and hard levels.
TEDET MOBILE 1.4 APK
แอพพลิเคชั่นตรวจสอบคะแนนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการที่ UNDP ประกาศลำดับของคุณภาพการศึกษาของปี2556พบว่าประเทศไทยจัดให้อยู่ในระดับที่88ของโลกและพบว่าผลการประเมินนานาชาติ PISA ของไทยในปี2012วิชาคณิตศาสตร์เป็นลำดับที่ 50 วิชาวิทยาศาสตร์เป็นอันดับที่ 48สสวทจึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมินนานาชาติและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้ออกแบบกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและบรรยากาศในการเรียนจัดทำโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสทีเอ็มทีมาเป็นเวลา4ปีแล้วโดยใช้ข้อสอบจากสาธารณรัฐเกาหลีมีผู้ปกครองโรงเรียนครูและนักเรียนให้ความสนใจรวมแล้วกว่า800,000คนและในปีนี้ได้จัดให้มีการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นและสนับสนุนแหล่งค้นคว้าสำหรับครูแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโดยนักเรียนที่เข้าร่วมการประเมินจะได้รับUSERNAMEและ PASSWORDเพื่อเข้าถึงครั้งความรู้และตรวจสอบคะแนนอีกทั้งโรงเรียนและคุณครูจะได้รับUSERNAME และPASSWORDสำหรับค้นคว้าและใช้ประโยชน์จากคลังความรู้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เช่นกันApplications flightcheckpoints. Assessment and development to excellence inmathematics andscience.From the UNDP announced the order of the quality of educationin2556 found that the United States provided in the 88's andfoundthat the results of the international PISA of Thailand in2012. Themath is No. 50 in Science is ranked 48th.Science aims to raise achievement and raiseinternationalassessment of student achievement in science andmathematics.The activities designed to stimulate interest in learningandambience.A project to evaluate the ability to solve mathematical the KMToverfour years, using items from the Republic of Korea withparents,schools, teachers and students interested total, more than800,000people and this year. Provide Assess and develop excellenceinmathematics and science in elementary and junior highschoolteachers and support resources for learning for studentsbystudents who participated in the assessment will be USERNAMEandPASSWORD to access the knowledge. and check points The schoolandteachers would get USERNAME and PASSWORD for researchandutilization of knowledge in teaching mathematics and scienceaswell.
Knight Adventure 1.0 APK
เกมอัศวินผจญภัย (Knight Adventure Game)มีความน่าสนใจดังนี้คือ- เป็นเกมสำหรับทุกเพศทุกวัย- ผู้เล่นต้องพยายามหลบหลีกสิ่งกีดขวาง และรักษาพลังชีวิตเอาไว้- ผู้เล่นต้องพยายามเก็บเหรียญคะแนน เพื่อให้ได้คะแนนที่มากขึ้น- ผู้เล่นต้องพยายามกำจัดศัตรูที่มาขวางทางและต่อสู้กับบอสที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด่าน- ผู้เล่นต้องพยายามผ่านด่าน และทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเจ้าหญิงในด่านสุดท้ายให้สำเร็จ>> ถ้าพร้อมแล้ว..เริ่มโหลดและเล่นกันเลย..GO GO GOKnight adventure games(Knight Adventure Game) are attractive as follows.- A game for all ages.- Players must try to avoid obstacles. And maintain the life forceout- Players need to collect points. To get more points.- The player must try to eliminate enemies in your path. And fightthe boss who is strong on each side.- The player must attempt a pass. And do the tasks To save theprincess in the last checkpoint a success.>> If you are ready.. Begin to load and play it .. GO GOGO.
สัตว์เลี้ยงดิจิตอล 1.0 APK
เกมสัตว์เลี้ยงดิจิตอลเป็นเกมบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์โดยผู้เล่นจะต้องรับหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงดิจิตอลของตัวเองโดยการให้อาหารดูแลรักษาเมื่อป่วยสั่งให้นอนหรือตื่น ตลอดจนการทำกิจกรรมอื่นๆเมื่อผู้เล่นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงดิจิตอลไปถึงเงื่อนไขที่กำหนดของเกมแล้วสัตว์เลี้ยงดิจิตอลก็จะมีการพัฒนารูปร่างเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆซึ่งลักษณะการเลี้ยงของผู้เล่นจะมีผลต่อมีการพัฒนารูปร่างของสัตว์เลี้ยงดิจิตอลในรูปแบบที่ต่างกันออกไปนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถนำเอาสัตว์เลี้ยงดิจิตอลของตัวเองนั้นไปแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นได้Pet games, digitalgames,mobile operating system Android. The player must take care ofitsown digital pet by feeding. Care when sick Ordered to sleep orwakeAs well as other activities when players pet digital todeterminethe conditions of the game. Digital pets will be developedto formthe shape of which resembles the culture of the playerswillinfluence the development of the shape of pets in digitalformatvaries. In addition, players can also take their own digitalpet toexchange it with other players.
กระต่ายซ่ากระโดดไร้พิกัด 1.0 APK
กาลครั้งหนึ่งมีเจ้ากระต่ายน้อยตัวหนึ่งเธอมีชื่อว่าบอนนี่เธอเป็นเพียงกระต่ายน้อยที่แสนจะธรรมดาตัวหนึ่งเธอมีนิสัยที่ชอบจ้องมองดวงจัทร์เมื่อถึงเวลาค่ำคืนและเธอก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มองไปยังดวงจันทร์ของเธอต่อมาวันหนึ่งเธอได้ไปพบกับบ่อน้ำวิเศษที่มีแสงประกายแวววาวส่องออกมาด้วยความสงสัยของบอนนี่เธอจึงได้กินน้ำที่อยู่ในบ่อนั้นเข้าไปและทันใดนั้นร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปร่างกายของเธอนั้นกลายสภาพเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งกระต่ายแล้วเธอก็ได้สลบไปเมื่อเธอได้สติพื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ได้รับรู้ถึงร่างกายเธอที่เปลี่ยนไปและพลังที่มหาศาลภายในตัวและเมื่อเธอได้หันหลังกลับมามองบ่อน้าที่เธอดื่มบ่อน้ำนั้นกลับหายไปแล้วถูกแทนที่ด้วยต้นถั่วขนาดยักษ์ที่ทอดยาวขึ้นไปบนฟ้าและทิศทางที่ต้นถั่วนั้นไปก็คือดวงจันทร์นั้นเองและนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยของเจ้ากระต่ายน้อยตัวนี้แล้วเจ้ากระต่ายน้อยจะสามารถไปถึงดวงจันทร์ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วละOnce upon a time alittlerabbit. She was named Bonnie She is just a very simple littleone.She has a habit of staring at Jat's night and by the time shewashappy every time I look at the moon for her. Later that day,shewas met with a wonderful pond with sparkling light shines out.Withsuspicion of Bonnie, she was in the water into the pond.Andsuddenly, her body changed. Her body is turned into ahalf-man,half rabbit, she was unconscious. When her unconscious onthe flooragain, she knows her body has changed, and the enormouspowerinside. And when she turned back to her drinking water wells.Backthen, water is gone, replaced by a giant beanstalk. Stretchingupto the sky and to the direction in which the plant is themoonitself. And this is the beginning of an adventure thislittlerabbit. Rabbit, then it can go to the moon or not, it dependsonthe players anymore.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.56 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/