1.0.1 / June 20, 2014
(4.0/5) (2)

Description

Hail Emperor Krox! Join others and competeinThe Madness Cruise through the tightness of Space!

* Avoid Lasers(!) and Asteroids
* Collect coins (very original!)
* Collect powerups to advance even faster
* Endless flying with old school controls
* Log in with your Google+ account in a few seconds and gainaccessto:
- Online Leaderboard through Google Play game services.
- 30+ Achievements to keep you going.
- Compare yourself against your friends.

App Information Krox - The Madness Cruise

 • App Name
  Krox - The Madness Cruise
 • Package Name
  com.edutainment4all.newspace
 • Updated
  June 20, 2014
 • File Size
  23M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  GOZOA
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Visit website Email gozoadeveloper@gmail.com
  Østerskov Krat 16, 2950 Vedbæk, DENMARK
 • Google Play Link

GOZOA Show More...

GOZOA - The Key Quest 1.1.1 APK
GOZOA
Can you help free GOZOA’s friends from theevil Villain? Travel to the adventurous world of LURRA, overcomemagical obstacles, solve mathematical assignments and defeat theenemies of LURRA.An educational math app for children ages 6-11 years – from thecritically acclaimed company GOZOA, developed together with mathteachers, educators, game designers, parents and many children inschools in Denmark. We have tested this app on over 300 children inthe target group.GOZOA – The Key Quest is a platforming game magical obstaclesand mathematical assignments. All assignments come with 6difficulties, making sure everybody in the target group ischallenged with tasks most children are familiar with fromschool.MOTIVATIONThe child will earn stars and diamonds by completing an assignment,and thus be encouraged to solve them repeatedly to try and improvethemselves. Diamonds can be used to buy items in GOZOA’s house, andif there isn’t any more diamonds left in their pocket, the childmust complete additional assignments to earn more.The story about the Villain keeping GOZOA’s friends captured willmotivate the child to train their math skills while beingentertained by a pretty, adventurous and wondrous world.The levels are built with a certain progression in mind as itcontinuously gets harder, and thereby keeping the child challengedand motivated in solving the challenges the best waypossible.As a parent or a teacher you will have the benefit of being able tosee how far, and how well, the child has progressed.LEARNING AREAS (6 difficulty levels):- Practice numbers up to 100- Adding numbers together from 0-100- Subtracting numbers from 0-100- Multiplying numbers from 1-9- Dividing numbers from 1-9- Learn times tables 1-9.- Learn to tell time by using the dial and the digital clock.- Recognize and read the dial - the position of the hands.- Recognize and read the digital clock - using hour and minutedisplay.- Set the time shown on the clock face on the digital clock andvice versa:one hour, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes.GAME FEATURES:- Fun and entertaining platform game with integrated mathassignments.- English narration. The child can play the game without being ableto read.- Rewards for making an effort in the form of stars anddiamonds.- Entertaining platform game that motivates the child to play thegame over and over again.- Buy things for GOZOA's house with the earned diamonds.- Adjust the colors of the game interface (go to settings).- Adjust the sound level of music and narration separately.- Up to 3 profiles can have a game in progress.GOZOA combines progressive educational philosophies withinnovative game mechanics to create engaging interactiveentertainment. Previously released apps from GOZOA have beenrecommended for use in school and as homework and has gottenpristine reviews:6 STARS "EDITOR´S CHOICE" -TOPBESTAPPSFORKIDS.COM4.5/5 STARS "An app you don´t want to miss!" -BESTAPPSFORKIDS.COM4.5/5 STARS - THEIPHONEAPPREVIEW.COMRated 9 out of 10 by - APPSTOREARCADE.COMChosen as a TOP PICK by - FUNEDUCATIONALAPPS.COMSee more at www.GOZOA.comPlease note:This app contains no advertisementsIn GOZOA – The Key Quest we regularly publish new content to theapp (in-app).If you have any problems with the game, criticism or praise,please write to info@gozoa.com.
GOZOA - Leg & lær matematik 1.1.1 APK
GOZOA
DANSK TALE, LEG & LÆR, LØSMATEMATIKOPGAVER + HOP OG LØB I PLATFORMSPILLET. TIMER MED MASSERAF SPAS.GRATIS SMAGSPRØVE!!! Dette er en opdelt version med 3 køb til 7kr. per køb, der findes også en fuld version til 13 kr. Denne apper designet til tablets med mindst 1GM RAM.★★★★★ "Vellykket læringsapp gør matematik og regning til enleg." - BØRNIBYEN.DK★★★★★ "Af alle de læringsapps der er testet hører Gozoa til itoppen." - APPNYT.DK"En app, der faktisk virker efter hensigten. Vi giver spillet devarmeste anbefalinger." - FOLKESKOLEN.DK"En super lækker og lærerig app til børn. App ´en er helt klartgodkendt." - MORSAPP.COM“En app der kan bruges mange timer på, gennemarbejdet og mangeopgaver.”- SKOLEAPPS.COMEn sjov og lærerig app til børn mellem 5-8 år. App’en ergodkendt og kvalitetssikret af lærere og pædagoger og over 250 børnfra hele landet har været med til at teste spillet. Opgaverne i app’en er baseret på folkeskolens ”Fælles Mål” formatematik og udviklet i samarbejde med matematiklærere og børn.GOZOA er en perfekt balance mellem leg og læring. Læringsspilleneer designet så matematikniveauet stiger jo længere man kommer ispillet.LÆRINGSOMRÅDER★Genkende tal op til 20★Skrive tal op til 9★Tælle★Sortering efter form og farver★Opbygge talforståelse ved at forbinde talnavn, symbol ogantal★Addition gennem simple regnestykker★Geometriske former★Symmetri og spejling★Begrebsforståelse (færrest/flest, størst/mindst,højest/lavest)★10´vennerFEATURES❤Dansk tale – og kan spilles uden at barnet kan læse.❤Sjovt platformspil med 9 baner fordelt på 3 verdener❤Man får tildelt stjerner efter hvor godt barnet klarer sig❤20 forskellige opgavetyper og over 50 opgaver❤Tøjbutik: Mønter i spillet kan bruges til at købe tøj tilGOZOA❤Op til 3 forskellige spil kan være i gang på samme tidDit barn kommer på et matematik eventyr med en sammenhængendehistorier, der fordeler sig over tre unikke universer opdelt i 9baner. Historien går ud på at barnet skal vinde alle stjernetallenetilbage fra den onde Skurk ved, at gennemføre alle banerne, hvorhan/hun undervejs bliver udfordret med interaktivematematikspil/lege og samtidigt motiveret ved, at samle mønter opsom han/hun senere han bruge til at klæde GOZOA og hans venner på.Denne kombination gør at dit barn ikke mister motivation, men fårlyst til at lære mere.HVAD GØR GOZOA UNIK?❤I modsætning til andre matematikøvelser, der hurtigt kan blivekedelige, kombinerer GOZOA matematik opgaver med et platformspil,som børn kender fra computerspil.❤Tegneserieunivers og ørehængende musik.❤En ”spiller historie” sektion, der viser forældre og lærere hvilkematematiske færdigheder barnet har brug for at øve. GOZOAunderstøtter op til 3 spillerprofiler.❤Følger matematikpensummet fra indskolingen.OBS!Denne app er anbefalet til tablets med mindst 1GM RAM.Denne app rapportere ikke eventuelle brugerdata. Alle data blivergemt på din tabletFor at anvende hele spillet forekommer 3 in-app køb til 7 kr.hver.Denne app indeholder ingen reklamer eller eksterne linksHar du problemer med spillet, ris eller ros skriv til info@gozoa.dk. Vi garanterer hurtigtsvar😄DANISH SPEAKING, PLAY& LEARN, DETACHED MATHEMATICS TASKS + HOP AND RUNNING INPLATFORM GAME. HOURS WITH LOTS OF SPAS.FREE FOOD TASTING! This is a divided version with 3 buy at £ 7per purchase, there is also a full version for 13 DKK This app isdesigned for tablets with at least 1GM RAM.★ ★ ★ ★ ★ "Successful læringsapp do math and arithmetic abreeze." - BØRNIBYEN.DK★ ★ ★ ★ ★ "Of all the læringsapps tested belongs Gozoa to the top."- APPNYT.DK"An app that actually works as intended., We give the game thewarmest recommendations." - FOLKESKOLEN.DK"A super delicious and educational app for kids. App 'one isdefinitely approved." - MORSAPP.COM"An app that can be used many hours, worked many jobs." -SKOLEAPPS.COMA fun and educational app for children aged 5-8 years. The appis approved and assured quality of teachers and educators and morethan 250 children from across the country have helped to test thegame.The tasks in the app are based on public school "Common Goal"for mathematics and developed in collaboration with mathematicsteachers and children. GOZOA is a perfect balance between play andlearning. Learning games are designed so that mathematics levelincreases the farther you get in the game.LEARNING AREAS★ Recognize numbers up to 20★ Writing numbers up to 9★ Counting★ Sort by shape and color★ Build numeracy by connecting talnavn, symbol and number★ Addition through simple arithmetic★ Geometric shapes★ Symmetry and mirroring★ Conceptual Understanding (lowest / highest, biggest / smallest,highest / lowest)★ 10'vennerFEATURES❤ Danish speak - and can be played without the child canread.❤ Fun platform game with 9 courses spread over 3 worlds❤ We are given stars according to how well the child is doing❤ 20 different job types and more than 50 tasks❤ Stores: Coins in the game can be used to buy clothes forGOZOA❤ Up to 3 different games can be started at the same timeYour child comes at a math adventure with a coherent storiesthat spread over three unique worlds divided into 9 tracks. Thestory is about the child must win all star numbers back from theevil villain by implementing all the courses in which he / she ison the way are challenged with interactive math games / play and atthe same time motivated by collecting coins up as he / she later heuse to dress GOZOA and his friends on. This combination makes sureyour child does not lose motivation, but will want to learnmore.WHAT DO GOZOA UNIQUE?❤ Unlike other math exercises that can quickly become boring,combines GOZOA math homework with a platform game that kids knowfrom computer games.❤ Comic Universe and catchy music.❤ A "player history" section that shows parents and teachers whatmath skills your child needs to practice. GOZOA supports up to 3player profiles.❤ Following matematikpensummet from primary school.Attention!This app is recommended for tablets with at least 1GM RAM.This app did not report any user data. All data is stored on yourtabletTo use the entire game occurs 3 in-app purchase for £ 7 each.This app contains no advertising or external linksHaving trouble with the game, or suggestions write to info@gozoa.dk. We guarantee a quickresponse 😄
GOZOA - Play & learn math 1.1.1 APK
GOZOA
PLAY & LEARN, SOLVE MATH TASKS + JUMP ANDRUN IN THE PLATFORM GAME. HOURS WITH LOTS OF FUN.FREE DEMO!! Important! This is a version with 3 in-apppurchases. A full version is also available. This app is designedfor tablets with 1GM RAM and up.★★★★★★ "EDITOR´S CHOICE" -TOPBESTAPPSFORKIDS.COM★★★★✶ "An app you don´t want to miss!" - BESTAPPSFORKIDS.COM
★★★★✶ "The concept is unique and wonderful." -THEIPHONEAPPREVIEW.COM
Rated 9 out of 10 by - APPSTOREARCADE.COM
Chosen as a TOP PICK by - FUNEDUCATIONALAPPS.COMWelcome to an exciting math game adventure.The evil Villain has stolen all the star numbers and you have towin them back by completing the 9 levels and solve all the mathassignments. If you need to take a math break, you’re always ableto spend your collected coins in the shop and dress up GOZOA andhis friends.GOZOA – Play & learn math is a math edutainment app forchildren aged 5–8. The app is approved and quality-assured byteachers, educationalists, app reviewers and kids.GOZOA strikes a perfect balance between play and learning. Thelearning tasks are designed so that the level of mathematicsincreases the further you advance in the game.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★LEARNING AREASRecognize numbers up to 20Write numbers up to 9Count
Sorting things based on shape and colour
Build up numeracy skills by connecting names of numbers, symbols,and quantity
Addition by solving simple math problems
Geometric shapesSymmetry and reverse imagesConceptual knowledge (fewest/most, biggest/smallest, etc.)Adding up to 10
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★FEATURES
- English voiceover – can be played even if the child cannot read.
- Fun platform game with 9 different levels dispersed over 3worlds.
- The child earns stars depending on how well he/she solves theproblems.
- 20 different types of math tasks and more than 50 taskstotal
- Clothing shop: coins can be used to buy clothes for GOZOA.- Up to 3 different games can be in progress at the same time.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤WHAT MAKES GOZOA UNIQUE?A recipe for fun. Combines math tasks with a platform game, similarto computer games.A cartoon universe and catchy music. 
A “player history” section, telling parents and teachers which mathskills the child needs to practice. GOZOA supports up to 3 playerprofiles. 
Follows the math curriculum.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤NB!!This app is designed for tablets with 1GM RAM and up.
This app contain 3 in-app purchaseThis app does not report any user data. 
This app contains no advertisements or external links.If you have any problems with the game, criticism or praise,please write to info@gozoa.dk.We guarantee a quick response.
GOZOA in Space 1.2.2 APK
GOZOA
Intergalactic math arcade game, which helpskids, aged 6–14 to train number recognition, addition, subtractionand multiplication skills in a fun, effective and challenging way.It is easy to play – all you have to do is to tilt the tablet orsmartphone so GOZOA can fly to the right number, results, coins andpower-ups, but watch out for the asteroids and the Villain alongthe way…THE STORYGOZOA needs your help! He is flying through the universe in a coolspaceship and your job is to help him explore 30 different planetsas you solve math problems and earn points along the way.You can choose between arcade and story mode. In arcade mode,you get to choose the math problem yourself and earn pointsdepending on how long you stay alive. Story mode has the samechallenges but the problems vary along the way and you have to flyfrom one planet to the next, as the game gets more difficult thefurther you advance. You move through different levels, whichmotivates you to keep playing and learn.THE GAME CONTROLSThe game uses an accelerometer and you control the GOZOA spaceshipsimply by tilting the tablet or smartphone.THE GAMEPlaying the game involves gathering the correct numbers, gold coinsand power-ups (petrol, speed, time and shields) and avoiding theobstacles. You have to think fast and calculate quickly becausethings move at high speed when GOZOA fly through space. The pointis to advance as far as possible in an endless game world whilesolving math problems without running out of fuel or destroyingyour spaceship and die – all of which requires you to steer aroundthe different intergalactic dangers.Power-ups help you to advance further because the game becomesincreasingly difficult. The longer you keep the figure alive, thefaster the spaceship flies.FEATURES❤ Can be used for children aged 6–14 – differing degrees ofdifficulty❤ Several degrees of difficulty from individual numbers toaddition, subtraction and multiplication problems up to the number100 and timed.Fast and engaging arcade game with fun music to maximise the“intergalactic excitement”.❤ Rewards in the form of high scores, stars and upgrades.❤ Intergalactic graphics and animations.❤ Timed challenges.❤ Help guide and tips along the way.❤ You earn stars depending on how well you do.IMPORTANT!★ This app works on tablets and smartphones★ No extra purchases, the full price is DKK 7.★ This app contains no advertisements or external links.★ This app does not report any user data. All data will be storedin the device.If you have any comments, criticism or praise, please feelwelcome to write to info@gozoa.dk.
GOZOA - På shopping 1.2.1 APK
GOZOA
LEG OG LÆR! SHOP AMOK, STYLE GOZOA, TAGBILLEDER AF DIG SELV OG GOZOA, LØS REGNESTYKKER OG OPTJENGULDMØNTER - DER ER TIL MANGE TIMERS LEG OG LÆRING!"Det er genialt tænkt. Vi vil varmt anbefale Gozoa til jer alle.Den er virkelig god!" - MORSAPPS.COM❤❤❤❤❤ "Der er ikke noget negativt at komme efter. Konceptet eranderledes, nytænkende og spændende i forhold til andre apps tilbørn." - APPNYT.DKGOZOA, hans venner og Skurken søger seje børn, der elsker atklæde sig ud som ninja, prinsesse, cowboy eller bare elsker atsætte bluser, bukser og sjovt tilbehør sammen. Der er masser af tøjog tilbehør i butikken og det kan sættes sammen på et utal af sjovemåder. Men før du kan gå på shopping i butikken skal du tjeneguldmønter ved at løse regnestykker. Plus, minus og gangestykkerskal løses ved at kombinere tøj og tal. Sværhedsgraden vælger duselv (3 niveauer). Guldmønterne kan derefter bruges itøjbutikken.Du kan også tage et billede af GOZOA og hans venner - du vælgerselv baggrund. Måske du selv vil være med på billedet? De 9 senestebilleder vises i butikken.TIL FORÆLDRENEVærdien af penge er svært at forstå for mange børn mellem 5-9 år.Sammen med GOZOA – På shopping kan barnet lære om tal, værdien afpenge og blive mere fortrolige med tal. Gennem leg og spil opnårdit barn en bedre forståelse for, at penge skal tjenes ind før dekan bruges samt hvilken værdi de repræsenterer.HVORFOR VIL BØRN ELSKE DET?- Man kan style og sammensætte tøj – det elsker de flestebørn- Hundredvis af unikke tøj og accessories muligheder- De kan selv vælge hvilken type regnestykker de vil løse (3niveauer)- Kamera funktion så man kan tage billede af ens unikkestyling- Op til 3 forskellige spil kan være i gang på samme tid- Man kan navngive sin egen profil- Kan spilles uden forældrenes hjælp og uden at barnet kan læseGOZOA – På shopping er en del af GOZOAs univers. Etdanskproduceret og anmelderrost børneunivers, hvor børn mellem 5 og9 år kan lære svære skolefag mens de leger. Se også andre apps påwww.gozoa.com.OBS!- Denne app fungerer på smartphones og tablets- Alle billeder gemmes lokalt såfremt der giver tilladelse tildette ved opstart af app’en.- Ingen ekstra køb – fuld pris 7 kr.- Ingen skjulte reklamer eller eksterne links.Har du kommentarer, ris eller ros er du velkommen til at skrivetil info@gozoa.dkPLAY & LEARN! SHOPAMOK STYLE GOZOA, TAG PHOTOS OF YOURSELF AND GOZOA, DETACHED RAINCUTS AND EARN GOLD COINS - THERE ARE MANY HOURS OF PLAY ANDLEARNING!"It is brilliant thought. We would highly recommend Gozoa to youall. It's really good!" - MORSAPPS.COM❤ ❤ ❤ ❤ ❤ "There is nothing negative to come by. Concept isdifferent, innovative and exciting compared to other apps forkids." - APPNYT.DKGOZOA, his friends and villain looking for cool kids who love todress up as a ninja, princess, cowboy or just love to put blouses,pants and fun accessory. There are lots of clothing and accessoriesin the store and it can be put together in a variety of fun ways.But before you can go shopping in the store, you earn gold coins bysolving math problems. Plus, minus and time pieces to be solved bycombining clothes and figures. The difficulty for you to choose (3levels). Gold coins can then be used in clothing store.You can also take a picture of GOZOA and his friends - youchoose background. Maybe you even want to be in pictures? The 9most recent pictures are displayed in the store.FOR PARENTSThe value of money is hard to understand for many children aged 5-9years. Along with GOZOA - On shopping, the child can learn aboutnumbers, the value of money and become more familiar with numbers.Through play and games give your child a better understanding ofthat money to be earned before they can be used and what value theyrepresent.WHY WILL KIDS LOVE IT?- You can style and build clothes - it loves most children- Hundreds of unique clothing and accessories options- You can choose the type of math problems they will solve (3levels)- Camera mode so you can take picture of one's unique styling- Up to 3 different games can be started at the same time- You can name your own profile- Can be played without parental help and without the child canreadGOZOA - the shopping is part of GOZOAs universe. ADanish-produced and critically acclaimed children's universe wherechildren between 5 and 9 years can learn difficult school subjectswhile they play. See also other apps on www.gozoa.com.ATTENTION!- This app works on smartphones and tablets- All images are stored locally if that gives permission for thisat startup of the app.- No additional purchases - total price of DKK 7- No hidden advertising or external links.Do you have comments or suggestions please feel free to write toinfo@gozoa.dk
GOZOA - Leg & lær matematik+ 1.1.1 APK
GOZOA
DANSK TALE, LEG & LÆR, LØSMATEMATIKOPGAVER + HOP OG LØB I PLATFORMSPILLET. TIMER MED MASSERAF SPAS.Ingen in-app køb, fuld version 13 kr. Denne version er identiskmed den gratis version, når alle 3 in-app purchase er købt.Denne app er designet til tablets med mindst 1GB RAM.★★★★★ "Vellykket læringsapp gør matematik og regning til enleg." - BØRNIBYEN.DK★★★★★ "Af alle de læringsapps der er testet hører Gozoa til itoppen." - APPNYT.DK"En app, der faktisk virker efter hensigten. Vi giver spillet devarmeste anbefalinger." - FOLKESKOLEN.DK"En super lækker og lærerig app til børn. App ´en er helt klartgodkendt." - MORSAPP.COM“En app der kan bruges mange timer på, gennemarbejdet og mangeopgaver.”- SKOLEAPPS.COMEn sjov og lærerig app til børn mellem 5-8 år. App’en ergodkendt og kvalitetssikret af lærere og pædagoger og over 250 børnfra hele landet har været med til at teste spillet. Opgaverne i app’en er baseret på folkeskolens ”Fælles Mål” formatematik og udviklet i samarbejde med matematiklærere og børn.GOZOA er en perfekt balance mellem leg og læring. Læringsspilleneer designet så matematikniveauet stiger jo længere man kommer ispillet.LÆRINGSOMRÅDER★Genkende tal op til 20★Skrive tal op til 9★Tælle★Sortering efter form og farver★Opbygge talforståelse ved at forbinde talnavn, symbol ogantal★Addition gennem simple regnestykker★Geometriske former★Symmetri og spejling★Begrebsforståelse (færrest/flest, størst/mindst,højest/lavest)★10´vennerFEATURES❤Dansk tale – og kan spilles uden at barnet kan læse.❤Sjovt platformspil med 9 baner fordelt på 3 verdener❤Man får tildelt stjerner efter hvor godt barnet klarer sig❤20 forskellige opgavetyper og over 50 opgaver❤Tøjbutik: Mønter man optjener i spillet kan bruges til at købe tøjtil GOZOA og hans venner❤Op til 3 forskellige spil kan være i gang på samme tidDit barn kommer på et matematik eventyr med en sammenhængendehistorier, der fordeler sig over tre unikke universer opdelt i 9baner. Historien går ud på at barnet skal vinde alle stjernetallenetilbage fra den onde Skurk ved, at gennemføre alle banerne, hvorhan/hun undervejs bliver udfordret med interaktivematematikspil/lege og samtidigt motiveret ved, at samle mønter opsom han/hun senere han bruge til at klæde GOZOA og hans venner på.Denne kombination gør at dit barn ikke mister motivation, men fårlyst til at lære mere.HVAD GØR GOZOA UNIK?❤I modsætning til andre matematikøvelser, der hurtigt kan blivekedelige, kombinerer GOZOA matematik opgaver med et platformspil,som børn kender fra computerspil.❤Tegneserieunivers og ørehængende musik❤En ”spiller historie” sektion, der viser forældre og lærere hvilkematematiske færdigheder barnet har brug for at øve. GOZOAunderstøtter op til 3 spillerprofiler.❤Følger matematikpensummet fra indskolingen.OBS!Denne app er anbefalet til tablets med mindst 1GB RAM.Denne app rapportere ikke eventuelle brugerdata. Alle data blivergemt på din tabletDer forekommer ingen ekstra køb i denne versionDenne app indeholder ingen reklamer eller eksterne linksHar du problemer med spillet, ris eller ros skriv til info@gozoa.dk. Vi garanterer hurtigtsvar😄DANISH SPEAKING, PLAY& LEARN, DETACHED MATHEMATICS TASKS + HOP AND RUNNING INPLATFORM GAME. HOURS WITH LOTS OF SPAS.No in-app purchases, full version DKK 13 This version isidentical to the free version when all 3 in-app purchase ispurchased.This app is designed for tablets with at least 1GB of RAM.★ ★ ★ ★ ★ "Successful læringsapp do math and arithmetic abreeze." - BØRNIBYEN.DK★ ★ ★ ★ ★ "Of all the læringsapps tested belongs Gozoa to the top."- APPNYT.DK"An app that actually works as intended., We give the game thewarmest recommendations." - FOLKESKOLEN.DK"A super delicious and educational app for kids. App 'one isdefinitely approved." - MORSAPP.COM"An app that can be used many hours, worked many jobs." -SKOLEAPPS.COMA fun and educational app for children aged 5-8 years. The appis approved and assured quality of teachers and educators and morethan 250 children from across the country have helped to test thegame.The tasks in the app are based on public school "Common Goal"for mathematics and developed in collaboration with mathematicsteachers and children. GOZOA is a perfect balance between play andlearning. Learning games are designed so that mathematics levelincreases the farther you get in the game.LEARNING AREAS★ Recognize numbers up to 20★ Writing numbers up to 9★ Counting★ Sort by shape and color★ Build numeracy by connecting talnavn, symbol and number★ Addition through simple arithmetic★ Geometric shapes★ Symmetry and mirroring★ Conceptual Understanding (lowest / highest, biggest / smallest,highest / lowest)★ 10'vennerFEATURES❤ Danish speak - and can be played without the child canread.❤ Fun platform game with 9 courses spread over 3 worlds❤ We are given stars according to how well the child is doing❤ 20 different job types and more than 50 tasks❤ Stores: coins you earn in the game can be used to buy clothes forGOZOA and his friends❤ Up to 3 different games can be started at the same timeYour child comes at a math adventure with a coherent storiesthat spread over three unique worlds divided into 9 tracks. Thestory is about the child must win all star numbers back from theevil villain by implementing all the courses in which he / she ison the way are challenged with interactive math games / play and atthe same time motivated by collecting coins up as he / she later heuse to dress GOZOA and his friends on. This combination makes sureyour child does not lose motivation, but will want to learnmore.WHAT DO GOZOA UNIQUE?❤ Unlike other math exercises that can quickly become boring,combines GOZOA math homework with a platform game that kids knowfrom computer games.❤ Comic Universe and catchy music❤ A "player history" section that shows parents and teachers whatmath skills your child needs to practice. GOZOA supports up to 3player profiles.❤ Following matematikpensummet from primary school.Attention!This app is recommended for tablets with at least 1GB of RAM.This app did not report any user data. All data is stored on yourtabletThere seems no additional purchase in this versionThis app contains no advertising or external linksHaving trouble with the game, or suggestions write to info@gozoa.dk. We guarantee a quickresponse 😄
GOZOA - På mission i rummet 1.2.2 APK
GOZOA
REGN, SKYD, FLYV I RUMMET, KÆMP, SAML POWERPOINT. Arkadespil der hjælper børn i alderen 6-14 år til at trænetalgenkendelse, plus,- minus -og gangestykker på en sjov ogudfordrende måde. Det er nemt at spille – du skal bare vippeiPad´en for at få GOZOA til at flyve hen til det rigtige tal,resultat, mønt og power-up, men pas på asteroiderne og Skurkenundervejs…5 STJERNER - BT"Et spilleunivers hvor børnene ikke altid opdager, at de rentfaktisk lærer noget undervejs, genialt." - APPNYTHISTORIEGOZOA har brug for din hjælp! Han flyver rundt i et sejt rumskib iuniverset, og du skal hjælpe ham med at udforske 30 forskelligeplaneter mens du løser regnestykker og optjener point.Man kan vælge mellem arkade og storymode. I arkadespillet kanman selv vælge matematikudfordring og vil få point efter bl.a. hvorlang tid man holder sig i live. Storymode har samme udfordringermen opgaverne varierer undervejs og man skal flyve fra planet tilplanet mens spillet bliver sværere jo længere man kommer. Manbevæger sig gennem forskellige niveauer hvilket motiverer til atblive ved med at spille og lære.STYRINGSpillet benytter accelerometer og du styrer ganske enkelt rumskibetmed GOZOA ved at vippe smartphone og tablet.SPILLETI spillet gælder det om at samle de korrekte tal, guldmønter ogpower-ups (benzin, fart, tid, liv og skjold) op og undgåforhindringerne. Man skal tænke og regne hurtigt for det gårstærkt, når GOZOA flyver afsted gennem rummet. Det gælder om atkomme så langt som muligt i en endeløs spilverden, mens man løserregnestykker uden at løbe tør for brændstof eller få ødelagt sitrumskib og dø, hvilket kræver at man styrer udenom de forskelligefarer i rummet.Power-ups kan hjælpe én til at komme længere for spillet bliversværere og sværere. Jo længere man holder figuren i live, destohurtigere flyver rumskibet.FEATURES:• Kan anvendes til børn i alderen 6 – 14 år – forskelligesværhedsgrader• Flere sværhedsgrader fra enkelte tal, til plus,- minus- oggangestykker op til tallet 100 og på tid• Hurtigt og engagerende arkadespil med sjov musik for maksimal”rumspænding”• Belønning i form af high score, stjerner og opgradering• Intergalaktisk grafik og animationer• Tidsindstillede udfordringer• Hjælpeguide og tips undervejs• Man får tildelt stjerner efter hvor godt man klarer sigOBS!• Denne app fungerer på smartphones og tablets• Ingen ekstrakøb – fuld pris 7 kr.• Denne app indeholder ingen reklamer eller eksterne links• Denne app rapporterer ikke eventuelle brugerdata. Alle databliver gemt på enheden.Har du kommentarer, ris eller ros er du velkommen til at skrivetil info@gozoa.dkRAIN, SHOOT, FLY INSPACE, FIGHT, SAML POWER POINT. Arcade that helps children aged6-14 years to train Number recognition, plus - minus and timepieces in a fun and challenging way. It's easy to play - you justtilt the iPad to get GOZOA to fly to the right number, income,currency and power-up, but beware of asteroids and villain alongthe way ...5 STARS - BT"A game universe where kids do not always realize that theyactually learn something along the way, brilliant." - APPNYTHISTORYGOZOA need your help! He flies around in a cool spaceship in theuniverse, and you must help him to explore 30 different planetswhile solving math problems and earn points.You can choose between arcade and story mode. In the arcade gameyou can choose maths challenge and will get points for includinghow long to stay alive. Story Mode has the same challenges buttasks varies along the way and you have to fly from planet toplanet while the game gets harder as it progresses. You movethrough the different levels which motivates me to continue to playand learn.MANAGEMENTThe game uses the accelerometer and you control simply spaceshipwith GOZOA by tilting the smartphone and tablet.GAMEIn the game it is important to pick the correct figures, gold coinsand power-ups (petrol, speed, time, life and shield) up and avoidthe obstacles. You have to think and figure quickly it goes fastwhen GOZOA flies through space. The idea is to get as far aspossible in an endless game world, while to solve math problemswithout running out of fuel or get destroyed his spaceship and die,which requires that govern around the various hazards in space.Power-ups can help one to get longer the game gets harder andharder. The longer you hold the figure alive, the faster flyingspacecraft.FEATURES:• Suitable for children aged 6 - 14 years - in different degrees ofdifficulty• Multiple difficulty levels from single numbers to plus - minusand time pieces up to number 100 and on time• Quick and engaging arcade game with fun music for maximum"rumspænding"• Reward in the form of high score, stars and upgrading• Intergalactic graphics and animations• Timed Challenges• Help Guide and tips along the way• We are given stars for how well you are doingATTENTION!• This app works on smartphones and tablets• No additional purchases - total price of DKK 7• This app contains no advertising or external links• This app is not reporting any user data. All data is stored onthe device.Do you have comments or suggestions please feel free to write toinfo@gozoa.dk
GOZOA - Goes shopping 1.2.1 APK
GOZOA
PLAY & LEARN! GO CRAZY IN STYLING ANDSHOPPING, TAKE PICTURES OF YOURSELF AND GOZOA, SOLVE MATH TASKS ANDEARN GOLD COINS - THERE ARE MANY HOURS OF PLAYFUL LEARNING!★★★★✶ - BESTAPPSFORKIDS.COM★★★★★ - TOPBESTAPPSFORKIDS.COMGOZOA, his friends and The Villain are looking for cool kids,who would love to dress up as a Ninja, Princess or even a Cowboy.Kids who loves styling can go crazy with GOZOA – Goes shopping.There is plenty of clothing and accessories to find, which can beput together in different ways to create a fun look. However,before you can go on a crazy shopping spree you need to cash outsome gold coins by solving arithmetical problems. Addition,Subtraction and Multiplication problems must be solved by matchingclothes and numbers. The gold coins you earn can then be used topurchase clothes in the fashion shop. Now you can start designingyour very own unique style.
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★FOR THE PARENTSMoney can be a very abstract concept for kids between the ages of5-10 years old. GOZOA – Goes shopping familiarizes children withnumbers and teaches them about the value of money. Playing willhelp your child understand money's worth and that it has to beearned before you can spend it.★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★BONUS INFO 
Pocketbook-friendly - with no added costs.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤WHY YOUR KID WILL LOVE IT?
- Children love to dress up and put together their dreamoutfits.
- There are hundreds of ways to style and accessorize looks.
- A camera function makes it easy to take pictures of the uniquelycrafted styles.
- Up to 3 different profiles can be in progress at the sametime.
- Name the profiles.
- Can be played without parents and withoutthe child can read.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤GOZOA – Goes shopping is a part of the kid-friendly universe ofGOZOA, which is a critically acclaimed Danish children'sproduction. In this amazing virtual universe for kids your child,between 5 and 10 years of age, can learn difficult school subjectswhile playing.NB!No additional costs 
No hidden ads
No external linksIf you have any problems with the game, criticism or praise, pleasewrite to info@gozoa.dk. Weguarantee a quick response.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!