1.11 / March 21, 2015
(3.5/5) (8)

Description

Line runner space (Man and shadow man)thatgame run belong space runner or line runner. that game designedasangry blocks and block runner, doodle runner. There are two maningame. One man as stick man (sticks, man) and another a man'sshadow(shadow man). Man and shadow run and jump in the line ontheracetrack...
If you want to play this game well then you need to use theskillsto run, fast, very fast, quick, jump, jumping over theblocks, tojump over the center block.
When you succeed, you will gain endless runner. and youbecomeinvincible after successfully absorbing the skills to play,youhave gained certain achievements after a checkpoint.
You must determine this is my own race, with the shadow of hisown,the challenge is creating opportunities invisible to you likeacarnival fun in a marathon race around the world. Criticalmomentis the most important sprint race at the end of the track,becausethe more players, the more difficult levels of play.
Quickly jump over and roll through obstacles, as fast and as farasyou can. Try to beat other players highscore on uptodifferent.
Both of them can run independently to become a hero man ofnumberone or together form a team, squadron called heroes, herosquad,hero man.
FEATURES:
- Very fast paced gameplay
- Really challenging
- Increasing difficulty from easy to bone breaking
- Challenge your friends
- Different difficulties
- Design for all devices: phone, tablet
How to play:
- Tap to jump through blocks
- Game has 2 modes:
+ Escape Thanator: You and your Avatar jump and run at thesametime
+ Pandora War: You and your friend jump and run at theseparatetime
Let challenge in the world rankings in the best score! Thankyouvery much for all your support and interest in our games.Pleasejoin our online fitness community.

App Information Line runner space (shadow man)

 • App Name
  Line runner space (shadow man)
 • Package Name
  com.topsgame.manrungame
 • Updated
  March 21, 2015
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.11
 • Developer
  HuynhTho
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

HuynhTho Show More...

Ôn thi GPLX - 15 đề- 450 câu 2.1 APK
HuynhTho
Ôn thi giấy phép lái xe, 450 câu lý thuyếtsát hạch lái xe:> Bao gồm 15 đề thi, mỗi đề 30 câu, mỗi câu tính 1 điểm, tổngmột 1 đề thi 30 câu tính 30 điểm. Gồm 450 câu chia nguyên 15 phầnđề thi (450, câu, chia, nguyen, 15, phan, đề thi).> Một đề thi bạn phải thi qua 26 câu, tức là phải đạt 26/30 điểmmới Đạt (Đỗ, Pass, Qua) phần thi lý thuyết.> Đề, thi, sát hạch, lái xe, ô tô, sẽ sử dụng bộ 450 câu hỏinày. Các bạn yên tâm ôn thi hết 450 câu này trong 15 đề thi này làđảm bảo thi qua nhé!> Lưu ý rằng, khi ôn thi, 450 câu, 15 đề thi, thì sẽ có nhữngcâu phải chọn nhiều đáp án mới cho kết quả đúng.> Đáp án = "Tất cả các phương án trên" không phải lúc nào cũngđúng. Và các mẹo thi 405 câu cũ có thể không còn đúng nữa, mà phảiphải đọc mẹo thi 450 câu hỏi mới.>Trắc nghiệm luật, giao thông, đường bộ, giấy phép lái xe (giayphep lai xe) oto.Ôn thi giấy phép lái xe (gplx), hạng a1, hạng a2, hạng b1, hạngb2, hạng c, hạng d, hạng eĐây là một ứng dụng miễn phí (free app) cho việc học và thi trắcnghiệm, và sát hạch luật, giao thông, giao thông đường bộ, thi giấyphép lái xe , bạng B2, thông qua các bài thi trắc nghiệm trực tuyến450 câu hỏi và có tham khảo đáp án, hoặc thi 15 đề thi sát hạch láixe cơ giới (thi sát hạch hạng B, B1, B2), có nhiều đề thi (15 đềthi) được phân loại từ 1 đến 15 trong tổng số 450 câu hỏi, bao gồmđầy đủ 450 câu. Chỉ cần thi đạt (pass) 15 đề thi này, bạn sẽ thiđạt/đỗ lý thuyết GPLX B2.Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi luật giao thông đường bộ, chuyêndùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp cácbạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô (hạng B1, B2) có thể ôn thiphần lý thuyết và sa hình một cách nhanh chóng và hiệu quảnhất.Các chức năng chính của ứng dụng "Ôn thi giấy phép lái xe" baogồm:- Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đườngbộ Việt Nam Bộ GTVT, của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trêncả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng.v.v- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi hoặcít hơn tùy theo loại bằng lái xe.- Bao gồm 15 đề thi đầy đủ 450 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe ô tô(GPLX ô tô) hạng B2.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác.- Bạn học luật, giao thông, đường bộ, sẽ nắm được, bộ luật, và sẽkhông bị phạt, vi phạm, hành chính. Còn nếu bạn không nắm rõ đượcluật, biển báo (traffic sign), giao thông và luật giao thông, đườngbộ thì sẽ vi phạm luật giao thông.- Nếu bạn thấy ứng dụng "Ôn thi giấy phép lái xe" có ích vớibạn, xin vui lòng cho 5 sao và G+1Thanks all.CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG!Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn email:[email protected]úc các bạn luyện "Ôn thi giấy phép lái xe" và thi thành côngtrong đợt thi: giấy phép lái xe, bằng lái, xe ô tô!Review the drivinglicense exam, 450 questions driving test theory:> Includes 15 exam, 30 questions per subject, per sentence 1point, total a 30 question quiz 1 count 30 points. Consisting of450 questions divided into 15 sections exam materials (450,question, share, nguyen, 15, phan, exam).> A exam you must pass through 26 questions, ie to achieve newpoints Achieve 26/30 (RV, Pass Through) the theoretical.> Recommended, implementation, testing, driving, automobiles,will use the 450 questions. The peace of mind you prep all 450questions in this quiz is 15 ensure the implementation throughoffline!> Note that, when studying for exams, 450 v, 15 exam, you willhave to select multiple answers question new to the correctresult.> Answer key = "All the plans on" is not always true. 405question exam tips and old can no longer true, that should haveread tips on exam 450 new questions.> Quizzes law, traffic, road, driving license (driving license)oto.Review Exam driving license (driving license), class a1, a2 class,class b1, b2 class, class C, class D, class EThis is a free app (free app) for learning and testing, and testinglaws, traffic, road traffic, driver's license exam, equal B2,through online quizzes 450 questions and answers with references,exam or exam 15 motor driving test (examination class B, B1, B2),there are many exams (15 exam) are classified from 1 to 15 in atotal of 450 questions, including 450 full sentences. Just need topass (pass) 15 this quiz, you will take to reach / parking B2driving license theory.The app includes the full 450 question of road traffic law, usedexclusively for testing and licensing of drivers of motorized roadyou are prepared to help the automobile driver's license test(classes B1, B2) may review sa theory exam and a quick picture andmost efficient.The main function of the application "Exam preparations drivinglicenses" include:- How to carry out random quiz structure of the General Departmentof Vietnam Ministry of Transport road, the center of the trainingand testing of drivers across the country such as Hanoi, Ho ChiMinh City, Can Tho, Da nang.v.v- List of all exam questions cover the full contents of the 450questions or less, depending on the type of license.- Includes 15 full exam 450 prep questions automobile drivinglicense (driving license cars) Class B2.- Results after the end of the entire task.- It answers after the test is complete reference 1 exam to see howtrue and false statements.- List includes 450 questions correctly answer.- You studied law, traffic, road, will understand, the law, andwill not be penalized, violations, administrative. And if you donot know is the law, signs (traffic sign), transport and trafficlaws, it is a violation of road traffic law.- If you find the app "driving license exam Wen" is useful to you,please give 5 stars and G + 1Thanks all.WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!We always look forward to receiving your comments email:[email protected] you practice "driving license exam Wen" and successfulimplementation of examinations: a driver's license, driver'slicense, car!
Ôn thi 15 đề thi GPLX ô tô B2 2.2 APK
HuynhTho
Luyện thi trắc nghiệm luật giao thông đường bộ"giấy phép lái xe ô tô"THI GIẤY PHÉP LÁI XE (GPLX), HẠNG A1, A2 và HẠNG B1, B2, C, D, E,FD, FE.Chỉ cần bỏ ra 2 giờ đồng hồ cho việc luyện thi trắc nghiệm 15 đềthi về luật giao thông đường bộ, thi giất phép lái xe, thi sát hạchhạng B, B1, B2 thì bạn sẽ thi pass qua kỳ thi lý thuyết sát hạchgiấy phép lái xe của Sở giao thông, hay các trung tâm đào tạoGPLX.Ứng dụng gồm đầy đủ 450 câu hỏi trắc nghiệm luật giao thông đườngbộ được chia trọn gói trong 15 đề thi mẫu mà Sở Giao thông thườngdùng để cho học viên dự thi sát hạch giấy phép lái xe hạng B1, B2,chuyên dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ,giúp các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe ô tô (B1, B2) có thểluyện thi lý thuyết đạt hiệu quả nhất.Các câu hỏi trắc nghiệm được chia thành 15 đề thi theo mẫu 15 đềluyện thi Giấy pháp lái xe hạng B2 (GPLX B2), bạn có thể tự lựachọn đề thi cho riêng mình để luyện thi. Chỉ cần luyện thi qua26/30 câu trong mỗi đề thi thì bạn sẽ pass qua kỳ sát hạchGPLX.Bạn cũng có thể lựa chọn ngẫu nhiên trong 15 đề thi để làm bài.Trong đề thì có cả phần thi lý thuyết và có cả phần thi sa hình.Các phần thi đảm bảo đầy đủ 100% nội dung của tài liệu ôn thi sáthạch giấy phép lái xe.Kết quả sẽ có ngay sau khi kết thúc bài thi. Sẽ thông báo điểm đạt/ trượt của bạn. Nếu trượt bạn cứ thi nhiều lần và rút kinh nghiệmcho từng đề thi, thì sẽ pass 100%.Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:- Đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT, phù hợp với cáctrung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên cả nước.- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi (450cau hoi) gồm 15 đề thi (15 de thi).- Số lượng 15 đề thi đầy đủ 450 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe(GPLX oto) ô tô hạng B2.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc bài làm thi.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi, để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 450 câu hỏi bao gồm đáp án, chúng tôi liên tục cập nhậtđáp án đúng.- Ứng dụng giúp bạn học luật giao thông, luật đường bộ, trành chokhông bị phạt, vi phạm, hành chính khi đi trên đường và sẽ giúp bạnnắm rõ được luật, biển báo giao thông, luật giao thông, luật đườngbộ.Chúc các bạn luyện và thi thành công trong đợt thi: giấy phép láixe, bằng lái, xe ô tô!Practice tests RoadTraffic Act "automobile driver's license"TEST DRIVING LICENCE (driving license), GRADE A1, A2 and GRADE B1,B2, C, D, E, FD, FE.Just spent 2 hours for test prep exam 15 road traffic law, drivinglicense exam cleaning, examination B, B1, B2, you will pass theexam performance, police theory ganglion driving license of theDepartment of traffic, or the driving license trainingcenter.The app includes the full 450 multiple-choice questions of roadtraffic law is broken Package in 15 sample exam questions thatDepartment of Transport used to exam students driving licenseexamination classes B1, B2, specifically for licensing examinationroad motor driving, you are prepared to help the automobiledriver's license test (B1, B2) can cram the most effectivetheory.The multiple choice questions are divided into 15 subject examsExam Form 15 legal driving License Grade B2 (B2 driving license),you can choose your own exam to exam preparation. Just cram through26/30 each exam question, you will pass through driving licenseexaminations.You can also randomly selected 15 articles that were written to do.In the subject has both the theoretical and there sa picturecontest. The section ensures full implementation of 100% of thecontent of document prep driving license examination.Results will be available shortly after the end of the test. Willnotice points gain / your slide. If you slide the exam multipletimes and drawing on the experience of each quiz, they will pass100%.The main functions of the app include:- The implementation of the Vietnam General Department of RoadTransport Ministry, in accordance with the training center drivingtest across the country.- List of all exam questions cover the full contents of 450questions (450 cau hoi) includes 15 exam (15 de thi).- The number of 15 450 full exam prep questions driving license(driving license oto) automotive grade B2.- Results after the end of all do the implementation.- It answers after the test is complete reference 1 exam, to seehow true and false statements.- List includes 450 questions answers, we constantly update thecorrect answer.- The app helps you learn traffic laws, road rules, sling for nopenalty, violations, administrative while on the road and will helpyou to understand the rules, traffic signs, traffic laws, roadrules .I wish you success in the exam preparation and exams: driver'slicense, driver's license, car!
Brain Dots Advanced 1.1 APK
HuynhTho
Chase the violet dots to score points. Forevery point a new red enemy spawns. Beat your friends' high-scoresand complete as many achievements as you can. It's not as easy asit looks.if you eat 3 star , violet dots big can eat every thing on thescreen...Features:- Many challenging achievements- Endless and repeatable game-play- Insanely addictive and competitive- Brain teaser, eye trainer and reflex testerHave fun !
Math Duel Fast 1.1 APK
HuynhTho
This is the best kids games !Game have 3 lever. easy, medium, hard. for each lever have many+ Game for 2 players are better known as a fighting game -Practice basic math means that this is a math game for children 5years old and older+ Games free kids math strengthens problem-solving skills, reflexesand concentration+ Educational Game for teens as well as a fun free gameThis game and similar games are mathematical things create mathfun. All that you need to worry about how to come up with thecorrect answer to the equation faster opponents and your score willincrease! Do not ever think to guess bad luck - you will lose 1point for each wrong answer.This is a fun intellectual game, competitive and educational gamesfor children and adults. The old boys and girls, let's play 10games in a row and you will be ready to cope with math test atschool, and the parents too, let's review your math with the helpof game This multi-player!Let your brain busy right now!
Tử vi 12 chòm sao 1.0.4 APK
HuynhTho
Ứng dụng Tử vi 12 chòm sao cung cấp chobạn thông tin về 12 cung hoàng đạo, tư vấn về tử vi, tình yêu, tiềnbạc, may mắn, công việc hằng ngày.Thông tin được cập nhật liên tục mỗi ngày. Được tổng hợp từ nhiềunguồn tin uy tín và khoa học trên thế giới đảm bảo chính xác vàkhách quan nhất.Bạn có thể tìm hiểu sự hòa hợp giữa các cung hoàng đạo, xem tin tứcvui mỗi ngày về bí mật 12 chòm sao.Ứng dụng giao diện đẹp, đơn giản dễ sử dụng cho tất cả các sao.Chức năng chính của ứng dụng:- Xem tử vi mỗi ngày của 12 cung hoàng đạo.- Xem độ hoà hợp về tình yêu, cảm xúc giữa các cung với nhau.- Xem đặc tính, nguồn gốc và tính cách, con đường tình cảm, sựnghiệp của các cung hoang dao trong cuộc sống- Xem các mật ngữ, bí mật cung hoàng đạo- Cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất về 12 Cung Hoàng Đạo- Chia sẻ thông tin lên Facebook, SMS, Email, Zalo ...Các cung hoang dao: Bạch Dương (Dương Cưu), Kim Ngưu, Song Tử,Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp (Hổ Cáp), Nhân Mã, MaKết, Bảo Bình, Song Ngư.Hi vọng các bạn có những phút giây vui vẻ khi sử dụng ứng dụng. Nếuthấy hay hãy đánh giá 5 ★★★★★ để ủng hộ giúp ứng dụng ngày càngphát triển các bạn nhé.Applications Horoscope12 constellations gives you information about 12 zodiac, horoscopeadvice, love, money, luck, everyday tasks.Information is updated constantly every day. Has been compiled frommany sources and scientific reputation in the world to ensure themost accurate and objective.You can learn the harmony between the zodiac, fun to watch newsevery day about 12 secret constellation.Application nice interface, simple to use for all the stars.The main function of the application :- View your daily horoscope 12 zodiac.- View the harmony of love, feelings between the palacetogether.- View properties, backgrounds and personalities, emotional path,the career of the zodiac in life- See the terms secret, the secret of the zodiac- Update of the most intriguing news about 12 zodiac- Share information on Facebook, SMS, Email, Zalo ...The Zodiac: Aries (Aries), Taurus, Gemini, Cancer, Leo,Virgo, Libra, Scorpius (Scorpio), Sagittarius, Capricorn, Aquarius,Pisces.Hope you have moments of fun while using the application. If yousee or evaluate 5 ★★★★★ to help support growing applications all ofyou.
Robots chat 1.2 APK
HuynhTho
Robots chat is intelligent applications givesusers moments of relaxationWhile you chat, the robot will automatically respond to thequestion or ask the simple questionIf you are feeling alone, feeling bored, no friend is available tochat or no one replying you but still you want to chat with someoneas friend, then you can use this app so that you will communicatewith our Intelligent "robots chat". Robot will never neglect you,it will reply you all the time.You need to be online to talk - the app has to communicate withservers in order to be clever - but even slow connections arefine.With me experience "ROBOTs CHAT" now !Have fun to learn English!!!
Ôn thi giấy phép lái xe máy 2.1 APK
HuynhTho
Đây là một ứng dụng miễn phí (free app) choviệc học và thi trắc nghiệm, và sát hạch luật, giao thông, giaothông đường bộ, thi giấy phép lái xe , bạng A1, thông qua các bàithi trắc nghiệm trực tuyến 160 câu hỏi và có tham khảo đáp án, hoặcthi 8 đề thi sát hạch lái xe máy, có nhiều đề thi (8 đề thi) đượcphân loại từ 1 đến 8 trong tổng số 160 câu hỏi, bao gồm đầy đủ 160câu. Chỉ cần thi đạt (pass) 8 đề thi này, bạn sẽ thi đạt/đỗ lýthuyết GPLX A1.Ứng dụng gồm đầy đủ 160 câu hỏi luật giao thông đường bộ, chuyêndùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe máy giúp các bạn đang chuẩnbị thi bằng lái xe máy (hạng A1) có thể ôn thi phần lý thuyết và sahình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:- Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đườngbộ Việt Nam Bộ GTVT, của các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trêncả nước như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà nẵng.v.v- Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 160 câu hỏi.- Bao gồm 8 đề thi đầy đủ 160 câu hỏi ôn thi giấy phép lái xe mô tô(GPLX máy) hạng A1.- Hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm.- Có đáp án tham khảo sau khi thi xong 1 đề thi để xem đúng và saicâu nào.- Danh sách 160 câu hỏi bao gồm đáp án chuẩn xác.- Bạn học luật, giao thông, đường bộ, sẽ nắm được, bộ luật, và sẽkhông bị phạt, vi phạm, hành chính. Còn nếu bạn không nắm rõ đượcluật, biển báo (traffic sign), giao thông và luật giao thông, đườngbộ thì sẽ vi phạm luật giao thông.- Nếu bạn thấy ứng dụng có ích với bạn, xin vui lòng cho 5 sao vàG+1. Thanks all.CHÚC CÁC BẠN LUYỆN & THI THÀNH CÔNG!Chúng tôi luôn mong muốn nhận góp ý của các bạn email:[email protected]úc các bạn luyện và thi thành công trong đợt thi: giấy phép láixe, bằng lái, xe máy!This is a free app (freeapp) for learning and testing, and testing laws, traffic, roadtraffic, driver's license exam, Tables A1, passed the tests online160 questions and answers with references, or performance, 8threads examination ride a motorcycle, there are many exams (8exams) are classified from 1 to 8 from a total of 160 questions,including 160 complete sentences . Just need to pass (pass) 8 thisquiz, you will take to reach / parking A1 driving licensetheory.Applications include full 160 question of road traffic law, usedfor testing, driver licensing machine is prepared to help youlicense test machine (A1) may review the implementation of theoryand sa image quickly and efficiently.The main functions of the app include:- How to carry out random quiz structure of the General Departmentof Vietnam Road Transport Ministry, the training center drivingtest in the country such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Danang.vv- List of all exam questions cover the full contents of 160questions.- Includes full 8 160 exam prep questions motorcyclist license(driving license machine) A1.- Results after the end of full employment.- It answers reference after the test finished 1 exam to see rightand wrong sentence.- List of 160 Questions include answers correctly.- You studied law, traffic, road, will understand, the law, andwill not be penalized, breach, administrative. If you do notunderstand is the law, signs (traffic sign), transport and trafficlaws, road will violate traffic laws.- If you find useful for your application, please give 5 stars andG + 1. Thanks all.WISH YOU SUCCESS TRAINING & PERFORMANCE!We are always eager to get your feedback email:[email protected] wish you success in the exam preparation and exams: driver'slicense, driver's license, motorcycle!
Vietnam Map Puzzles 1.0 APK
HuynhTho
In May 2014, China has put down 891 rigs Hai Duong illegally inwaters under the sovereignty of Vietnam. The game "Puzzle VietnamMap 2014" will assert sovereign island nation of Vietnam with theinternational community, the United Nations. Vietnam entirelysufficient basis to prove that two Truongsa and Hoangsa Islandssovereignty of Vietnam.How to play Vietnam Map Puzzle 2014:You have 9 pieces, your mission is to form the same puzzle with theanswer.- You have 120 seconds to execute- To see the answer, click on the button "Show Answer"Let's relax with Vietnam Map Puzzle 2014:!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.