1.0 / May 7, 2014
(4.4/5) (13)

Description

So, you think you got what it takes
To draw two cards and remember their place?
Maybe you'll need to find two snakes,
Or some other furry face.

But dogs howl and cats fidget,
Maybe instead you'll find some digit.
Pick two twos or two fours,
Each of these will raise your scores.

Now that we've had one, two, three,
What about the ABC?
A pairs with A, but not B with G.
Are you sure that you can handle me?

Around you, you can see yellow, pink, blue, or green,
But will you find them once they're nowhere to be seen?
Don't be shy, play this game with me,
And practice your memory.

App Information Mano's Pexeso Kids Memory Game

 • App Name
  Mano's Pexeso Kids Memory Game
 • Package Name
  com.awaboom.manosmemorygame
 • Updated
  May 7, 2014
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  awaboom s.r.o.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email info@awaboom.com Privacy Policy
  Park mládeže 1/360, Košice 040 01, Slovenská republika
 • Google Play Link

awaboom s.r.o. Show More...

Emergency light 1.4.3 APK
Emergency light is a useful application thatbrings light just when you need it. It gets handy mainly insituations when you find yourself unexpectedly in the dark and needto find keys, documents, or just need a quick light. Light indifferent modes can also protect you and ensure safety for nighttraffic, or in the dark.**********************************************The application offers 5 usefol modes* simple light* flicker* flicker intensity selection* light while holding* white screenand 2 functions* light on/off after start* enable sound of button clicks**********************************************Key words: lamp, light, torch, LED, flash, flicker, whitescreenThe application was created with the support of POHOTOVOST,s.r.o. :-)
Lamp NFD 1.4 APK
NFD Lamp is a useful application that bringslight just when you need it. It gets handy mainly in situationswhen you find yourself unexpectedly in the dark and need to findkeys, documents, or just need a quick light. Light in differentmodes can also protect you and ensure safety for night traffic, orin the dark.The application offers 5 usefol modes* simple light* flicker* flicker intensity selection* light while holding* white screenand 1 function (light on/off after start).Key words: lamp, light, torch, LED, flash, flicker, whitescreenThe application was created with the support of NFD - NASEFINANCNE DRUZSTVO cooperative.
Impressia SK citaty Free 1.0 APK
Impressia je aplikácia o úspechu, cieľoch anapredovaní. Jej úlohou je motivovať ľudí či už ráno do nového dňa,alebo počas dňa keď sa budú potrebovať „povzbudiť“ :-)Na príjemne strávenú chvíľu počas sťahovania Impressie Vámponúkame krátky príbeh:Osol a studňaJedného dňa spadol starý osol do starej studne. Chúďa zvierakričalo a volalo o pomoc niekoľko hodín a farmár sa snažilvymyslieť, čo urobiť. Nakoniec si uvedomil, že nepotrebuje anistudňu, ani osla a rozhodol sa studňu aj s oslom zasypať. Požiadalpár susedov, aby mu pomohli. Každý schytil lopatu a začal hádzaťhlinu a smetie do studne. Najprv osol hlasno kričal, ale potom sautíšil. Ešte tam hodili pár plných lopát a potom sa farmár pozreldo studne. Tam uvidel niečo nečakané. Keď hlina a smetie spadli naosla, on to otriasol a potom na to šliapol, aby sa dostal vyššie. Ačím viac farmári hádzali na osla hlinu a smetie, tým vyššievyšliapal. A nakoniec bol osol tak vysoko zo studne, že vyskočil aodbehol. Čo z toho plynie? Život na teba občas bude hádzať hlinu,rôzne druhy špiny. Umenie je to otriasť a šliapnuť vyššie. Každýnáš problém je schodík, po ktorom sa dá ísť vyššie. My tak môžemevyliezť aj z tých najhlbších studní. Len nesmieme prestať, nesmiemesa vzdať. Otrasme zo seba špinu a urobme krok vyššie!Impressia je prvou z celej rady aplikácii citátov a výrokov.Impressia Free Vám ponúka 101 starostlivo vybraných výrokov /citátov. Pre dokonalý zážitok z viac výrokov Vám odporúčame plnúverziu :-)Podeľte sa taktiež so svojimi obľúbenými citátmi / výrokmi spriateľmi prostredníctvom mailu, SMS, alebo zdieľaním na sociálnychmédiách.Kľúčové slová: citáty, výroky, úspech, motivácia, motivačné,motivačný, cieľ, napredovať, povzbudiť.Pozrite si tiež aplikáciu Romanca o láske a vzťahoch medziľuďmi.Úspešné vykročenie za úspechom Vám želá awaboom tím :-)Impress is theapplication of the success, goals and progress. Its mission is toencourage people, whether in the morning for the day, or during theday when you will need to "encourage" :-)Spent on a pleasant moment while downloading Impress we offer ashort story:Donkey and the wellJedného dňa fell starý ass do the old well. CHUD animal screamedand called for help several hours and farmer tried to figure outwhat to do. Finally realizing that either a need or a donkey anddecided to also study the swamp donkey. He asked a couple ofneighbors to help him. Každý grabbed a shovel and began to throwthe clay and debris into the well. First ass scream loud, but thencalmed. Still there threw a few shovels full, and then the farmerlooked into the well. There he saw something unexpected. When dirtand debris fell on a donkey, he shook it and then stepped on it toget higher. The more farmers throwing the clay on a donkey andgarbage, the higher vyšliapal. Finally the ass so high from thewell, it jumped up and ran off. What does that mean? Život at youoccasionally will throw the clay, various kinds of dirt. The art isto shake and tramples above. Each of our problem is a step, afterwhich it can go higher. My so we can climb and from the deepestwells. Just not stop, we must not give up. Otrasme špinu ofyourself and let us step up!Impress is the first of a wide range of applications quotationsand sayings. Impress Free offers 101 carefully selected sayings /quotes. For the best experience, we recommend more sayings fullversion :-)Also share with your favorite quotes / sayings with friends viaemail, SMS, or sharing in social media.Kľúčové words: quotes, statements, success, motivation,motivation, motivation, goal progress, encourage.See also has applied si romance about love and relationshipsbetween people.Successful sidestepping to success awaboom team wishes you:-)
Mano's Pexeso Kids Memory Game 1.0 APK
So, you think you got what it takesTo draw two cards and remember their place?Maybe you'll need to find two snakes,Or some other furry face.But dogs howl and cats fidget,Maybe instead you'll find some digit.Pick two twos or two fours,Each of these will raise your scores.Now that we've had one, two, three,What about the ABC?A pairs with A, but not B with G.Are you sure that you can handle me?Around you, you can see yellow, pink, blue, or green,But will you find them once they're nowhere to be seen?Don't be shy, play this game with me,And practice your memory.
Cytaty spółdzielcze NFD 1.2 APK
Aplikacja „Cytaty spółdzielcze NFD“ oferuje101 starannie wybranych złotych myśli / cytatów dotyczącychspółdzielni, zarządzania pieniędzmi oraz mądrości ludowe.Podziel się swoimi ulubionymi sentencjami / porzekadłami zprzyjaciółmi za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, lub udostępniającje poprzez media socjalne.Słowa kluczowe: cytaty, porzekadła, złote myśli, sentencje,przysłowia, aforyzmy, finanse, spółdzielnia, spółdzielcze,spółdzielczość, mądrości ludowe.Aplikacja powstała przy wsparciu spółdzielni NFD - NASZASPÓŁDZIELNIA FINANSOWA.The "Quotes cooperativeNFD" offers 101 carefully chosen words of wisdom / quotes oncooperatives, money management, and folk wisdom.Share your favorite sayings / porzekadłami with friends viaemail, SMS, or providing it through social media.Keywords: quotes, sayings, maxims, maxims, proverbs, aphorisms,finance, cooperative, cooperative, cooperative, folk wisdom.The application was created with the support of cooperative NFD- OUR FINANCIAL COOPERATIVE.
myLIGHT LED Flashlight Free 1.4.3 APK
myLIGHT Free is not just an ordinaryapplication for putting on/off the LED. Instead, it’s anapplication about light. The purpose of this application is to giveyou all the different options a light can give :-)To enjoy your time while waiting for the application todownload, myLIGHT Free offers you a brief story:* A Story about Light *Once upon a time,At the very beginning of times,There was Light and Light was Light and the Light shinedeverywhere.Everything was filled with Light and there was nothing in theworld- no creature, no thing, no place- that wouldn’t reflectLight.The Light had many forms...It was everywhere you looked... in the eyes, in the smile, in thepeople, in love, in loneliness, even there where no light can beseen.And this is how it works today, too...Light always shines and it has many forms, though people can’talways see it.Why can‘t they?Don’t they want to?That’s unknown...The important thing is that everyone sees it at one point andexperiences the touch of Light...*******************************************App offers 5 useful modes:* Simple light* Strobe* Variable Strobe* Light on hold* White screenand 2 function:* Start light automatically* Sounds On/Off**********************************************************************Bring light to any events you spend with your friends. For anamazing experience from even more modes and functions, we encourageyou to download the full version :-)Key words: light, battery, LED, flash, white screen,flashing.Awaboom team wishes you a lot of fun while experiencing newtricks with light :-)
Romanca Love Quotes 1.0 APK
awaboom s.r.o.
Romanca is an application about love andrelationships between people. The purpose of this application is toplease the ones in love and to encourage people who gotdisappointed in love.To enjoy your time while waiting for the application Romanca todownload, we have a short story for you:The Chain and the CombOnce upon a time, a married couple once lived in this world in asmall village. Their love didn’t stop growing since the day theygot married. They were very poor and they both knew that each oneof them carried an unfulfilled wish in their heart. The man hadgolden pocket watch, which he inherited from his grandfather. Theman dreamed that one day he’ll buy a golden chain for the watch.The women dreamed about a pearl comb, which she would put in herlong, smooth, light hair.Years passed and the man kept thinking more and more about thecomb, which he would like to buy for his beloved wife, though hiswife nearly forgot about the comb by then. Instead, she was tryingto figure out a way to buy her husban the golden chain.For a very long time, they didn’t discuss it, though they stilledcarried their unfulfilled wishes with them.One morning, the day of their tenth anniversary, the woman came toher husband with a smile and a bald head. Her beautiful, long hairwas gone."What did you do, sweetheart?" He asked surprised.The woman showed him a golden chain."I sold them so that I could buy the golden chain for your pocketwatch.""Oh, what did you do," sighed the man, showing his wife the pearlcomb. "I sold the watch so that I could by the comb for you."They hugged, not needing anything else. Their love was strongerthan ever before.Romanca is the second application of the applications aboutquotes and sayings. Romanca offers you 365 carefully chosenquotes/sayings, one for each day.Share your favorite quotes/sayings with your friends throughemail, SMS, or social media.Key words: love, about love, to love, romance, romantic,feelings, heart, quotes, sayings, to encourage, to please, in love,disappointment, disappointed, relationship, relationships, lost,truth, relianceTake a look at an application called Impressia about success,goals, and progress.Awaboom team wishes you a successful journey towards love:-)
Cooperative Notes NFD 1.6.0 APK
Cooperative Notes NFD is a useful applicationfor creating quick notes.Functions:* create notes* share notes from the application* save content from other applications* add attachments to notes* picture a note* speech-to-text a note* attach any file (!)* open and view attachments in your favorite applications* search notes* creating and editing folders* option to choose icons folders* icons attachments by typeApplication is in 4 languages: SVK, CZE, POL a ENGKey words: cooperative diary, diary, notebook, notes, block,cooperativeNFD – Nase Financne Druzstvo wishes you moments withoutforgetting and pleasant usage of the application.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/