1.0 / August 10, 2013
(5.0/5) (1)

Description

This game follows basic rules of a classicalgame Memory.It was made so you could use your android device toplay with your child. The intuitive graphic interface allowsplaying children in any age. It offers two game play modes Singleplayer and Two Player.
Cards sets are not limited to pictures. It contains other type ofcards, like sounds or symbols. The matching cards in some sets arenot the ones with the same pictures but those with the same soundor even those which have sound matching to pictures.

App Information Memory Thernat

 • App Name
  Memory Thernat
 • Package Name
  drugi.android.projekt
 • Updated
  August 10, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  thernat
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
 • Google Play Link

thernat Show More...

Ortografia i Ty 1.7 APK
thernat
Ortografia i Ty to mini gra umożliwiającapoprawę swoich talentów ortograficznych za pomocą ćwiczeń zesłowami do uzupełnienia. Aplikacja posiada wbudowanych ponad150(teraz około 940) słów podzielonych na trzy poziomy trudności.Główną zaletą Ortografii i Ty jest możliwość tworzenia własnegozestawu ćwiczeń składającego się ze słów dodanych do aplikacjiprzez użytkownika. Moja pierwsza nauczycielka języka polskiegopowiedziała kiedyś, że "uczniom problemy sprawiają nie słowa, któreautorzy podręczników uważają za trudne, ale te które im się błędnieutrwaliły". Mogę powiedzieć, że ja i mój koszmar słowo "biurko",byliśmy żywym dowodem tej tezy.You Spelling and a minigame that allows to improve their spelling talents throughexercises with words to complete. The application has built morethan 150 (now about 940) words, divided into three levels ofdifficulty. The main advantage of Spelling and you are able tocreate your own set of exercises consisting of the words added tothe application by the user. My first Polish teacher once said that"the students problems make no words that textbook authors finddifficult, but those who perpetuated them wrong." I can say that Iand my nightmare of the word "book", were living proof of thisassertion.
Memory Thernat 1.0 APK
thernat
This game follows basic rules of a classicalgame Memory.It was made so you could use your android device toplay with your child. The intuitive graphic interface allowsplaying children in any age. It offers two game play modes Singleplayer and Two Player.Cards sets are not limited to pictures. It contains other type ofcards, like sounds or symbols. The matching cards in some sets arenot the ones with the same pictures but those with the same soundor even those which have sound matching to pictures.
Ortografia Spadające Słowa 1.2 APK
thernat
Ortografia Spadające Słowa jest remakiemstworzonej przeze mnie wcześniej aplikacji Ortografia i Ty.Wprzeciwieństwie do poprzedniczki jest ona bardziej grą niżprogramem edukacyjnym. Posiada ona dwa podstawowe tryby gry:„Spadające Słowa” i „Klasyczny”. W pierwszym z nich gracz musiudzielić poprawnej odpowiedzi zanim słowo dotknie „ziemi”. Każdabłędna odpowiedź lub kontakt z powierzchnią, powoduję podniesieniepoziomu podłoża i tym samym utrudnia dalszą grę(Dlatego jeśli sięnie zna odpowiedzi , lepiej nie odpowiadać wcale). Klasyczny trybgry przypomina poprzednią Ortografię. Powstał dla osób, które lubiąspokojną grę i wolą się chwilę zastanowić zanim udzieląodpowiedzi.W grze występuje ponad 600 słów(teraz 930) podzielonych na trzypoziomy i 5 trudności ortograficznych. Dla osób nie mającychkłopotów z szybkim czytaniem polecam opcje zwiększenia szybkościspadania słów, jako dodatkowe utrudnienie.Mała informacja 1 lutego 2014 została opublikowana nowa aplikacja"Ortografia 3 Mini Gry". Miała ona zastąpić tą grę(ma jej wszystkiefunkcje i wiele innych), ale w związku z tym że posiada ona dużewymagania sprzętowe(zwłaszcza do płynnego działania), w sklepiePLAY pozostaną obie gry i baza słów będzie jednakowo rozbudowywana.Oczywiście obie gry są darmowe i bez reklam.Spelling Words Falling isa remake created by me earlier application Spelling and Ty.W Unlikeits predecessor it is more a game than an educational program. Ithas two basic modes of play: "Falling Words" and "Classic". In thefirst one the player must give the correct answer before it touchesthe word "earth". Each wrong answer or contact with the surface,causing raise the ground level and thus makes it difficult tocontinue the game (So if you do not know the answer better not toanswer at all). Classic game mode resembles the previous spelling.It was created for people who like a quiet game and prefer a momentto think before you react. In the game there are over 600 words (now 930), divided intothree levels and 5 difficulty spelling. For those who do not havetrouble with the fast reading recommend options for increasing therate of fall of words, as an additional impediment.Little information on Feb. 1, 2014 was published the newapplication "Spelling 3 Mini Games". It was to replace this game(it has all of its functions and many others), but in this contextthat it has high hardware requirements (especially for smoothoperation), the shop PLAY remain both games and base words will beequally developed. Of course, both games are free and withoutads.
Miasta i Województwa 1.0 APK
thernat
Miasta,Województwa i ty to mini gra,którapolega na dopasowywaniu przez gracza wyświetlanych nazw miastdowłaściwego województwa lub odwrotnie. Gra w obecnej wersjizawieraokoło 80 miast. Podzielona jest na trzy poziomy trudności.Pierwszyto oczywiście stolice województw. Drugi to duże miasta, lubdużejak na swoje województwo(bo inaczej wciskanie klawisza"śląskie"byłoby nużące. Właściwie nadal jest). Trzeci to hmm "inneważnepolskie miasta".Praca nad aplikacją miała mi pomóc zapamiętać, gdzieleżąposzczególne miasta.Niestety prawa autorskie doużywanychgrafik(mapy,herby miast i województw itp) zmusiły mnie dousunięciadwóch trybów z publikowanej gry i zastąpienia ich innymi;(.City, Province, andyouare a mini game that involves matching the player display namesofcities to the appropriate state or vice versa. Playing inthecurrent version contains about 80 cities. It is divided intothreelevels of difficulty. The first is of course the capitalsofprovinces. The second is a large city, or large for hisprovince(otherwise the clicking of the "manager" would be tedious.Actuallystill is). The third is hmm "other important Polishcities."Work on the application was to help me remember where lietheindividual miasta.Niestety copyright to use graphics (maps,coatsof arms of cities and provinces, etc) forced me to remove thetwomodes of published games and replace them with others; (.
Ortografia 3 Mini Gry 1.0 APK
thernat
To trzecia edycja mojej gry ortograficznej.Stworzyłem ją w trakcie zapoznawania się z funkcjami silnika Unity.Zawiera co prawda mniej słów niż poprzedniczki(tylko 800), alerozbudowuję ona do tej pory istniejące elementy poprzednich gierjak i dodaję nową grę "Nadlatujące słowa". Grający musi w niejudzielić poprawnej odpowiedzi zanim nadlatujące słowo zderzy się zjego ekranem. W ustawieniach gry jak dodatkowe utrudnienie możnawłączyć ruchomą pozycję gracza. Jej aktywacja sprawia, że nie tylkosłowa, znajdują się w locie, ale również gracz powoli zbliża się dopunkt powstawania nowych słów. Przekroczenie tego punktu oznacza,porażkę i koniec gry.Druga gra to klasyczna gra z wskazaniem(a raczej przeciągnięciem)rozwiązania na dane słowo.Trzecia to nowa wersja spadających słów. Gracz musi udzielićodpowiedzi zanim słowo dotknie dna. Jeśli słowo dotknie gleby tounosi się lekko jej poziom. Każda błędna odpowiedź toprzyspieszenie tempa spadku kolejnych słów. Zasypanie ekranuoznacza porażkę.Grę można sobie utrudnić zwiększając szybkość wustawianiach gry spadku słów.W głównych ustawieniach można wyłączyć muzykę i dźwięk.A i najważniejsze nie wiem na jakich urządzeniach gradziała,....więc gdyby ktoś dał mi znać czy u niego zadziałało lubnie(albo na ile płynnie działa), to byłbym bardzo wdzięczny.Pomogłoby mi to w przyszłości, ponieważ planuję w tym roku stworzyćcoś dużego, a wolę wiedzieć wcześniej, które elementy możnaspokojnie stosować w grach z Unity na Android.This is the third editionof my game spelling. I created it in the course of learning aboutthe function Unity engine. Includes Although fewer words thanpredecessor (only 800), but it extends far existing elements of theprevious games and I add a new game "incoming words." Playing itmust give the correct answer before the incoming word collides withthe screen. In the game settings as an additional impediment canenable mobile player position. Its activation makes it not justwords, are in flight, but also the player slowly approaching thepoint of emergence of new words. Exceeding this point means defeatand the end of the game.The second game is a classic game of indication (or ratherdragging) solutions to the word.The third is a new version of falling words. Players must answerbefore the word touches the bottom. If you word it touches the soilrises slightly its level. Each incorrect answer is accelerating thedecline of the words. Filling the screen means you can make it moredifficult porażkę.Grę increasing the rate of decline inustawianiach game of words.The main settings you can turn off the music and sound.A and most importantly I do not know what devices running game,.... so if someone let me know if it worked for him or not (or howsmoothly it works), then I would be very grateful. This would helpme in the future because I plan this year to create something big,and I prefer to know in advance which items can be safely used ingames with Unity for Android.
Free Throw Master 1.0 APK
thernat
Well first if you are searching for apurebasketball game then this is not one. I planned to make one butIended with something completely different. On every level ofFreeThrow Master you have to score three times in 3 minutes. Ifyousucceed you unlock next level. On all levels there areobstaclesyou have to beat(like flying objects, walls,etc). Goodreflex helpsbut in some cases you have to think a little to findthe best wayto score. You aim your throws using the two arrows withmovingballs in the top right corner. By pressing the button withballicon in the down left corner you stop the small balls. Thepositionof the stopped ball decides about force you add to thethrow. Thereare 25 levels for now. Please let me know what youthink about thegame.
Grand History Quiz 1.31 APK
thernat
The Grand History Quiz is a quizaboutimportant dates in world history. The goal for the player istochoose a correct date for a displayed event. The wrong answersarecreated randomly but the difficulty level settings affectstheinterval between them and the correct one. So on the hardestlevelyou need to know the exact date of the event but on theeasiestknowing in which century it happend should be enough formostquestions. Because the quiz has more than 200 events so Idividedthem by their importance. In the future the quiz should havemanyextra categories but for now I added only one-History of Poland(87events).I know that importance of events is VERY subjective thats whyIincluded a feature allowing users to create their own datesquizes.They can be later used for selfstudy(it really works) orsend to meso I can include them in the next app update as userpostedquiz.Have fun.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.