1.0.0 / September 12, 2016
(5.0/5) (5)

Description

Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi savdobrovoľníctve. Naša interaktívna mestská dobrovoľnícka hraťaprevedie miestami, kde tvoju pomoc potrebujú a kde môžešzažiťjedinečné dobrodružstvo. Čaká ťa dobrodružstvo soškriatkomDobromilkou, veľa zážitkov, dobrého pocitu a skvelédarčeky nakaždej z hracích brán. Hru pripravilo Centrumdobrovoľníctva stechnickou a dizajnovou podporou GAMO a.s. BanskáBystrica.
Marry an adventure,findthe volunteering. Voluntary our interactive city game willguideyou through places where your help they need and where youcanexperience a unique adventure. An adventure awaits you withelvesDobromilkou, many experiences, good feeling and great gifts toeachof the gates of gaming. Game Volunteer Centre has preparedthetechnical and design support Gamo SpA Banská Bystrica.

App Information Nájdi sa!

 • App Name
  Nájdi sa!
 • Package Name
  sk.gamo.smartzona.najdisa
 • Updated
  September 12, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  GAMO a.s.
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

GAMO a.s. Show More...

Aesculap LEKÁRNIČKA 1.0.5 APK
GAMO a.s.
Aplikácia Aesculap Lekárnička umožňujepoužívateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvuinformácií, ktoré sú dôležité pre správny výbere či užívanieliekov.Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov adiagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, aledokáže vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním vašichliekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní. Tiež Vám pripomenieužitie lieku. Vďaka rozsiahlej podpore a zahrnutým údajom Vámposkytne informácie o cene lieku, generických náhradách,nežiaducich účinkoch. Využijú ju aj lekári, pretože jekvalifikovaným zdrojom údajov o liekoch. V prípade, ak užívateviacero liekov súčasne, dokáže Vás upozorniť na možné liekovékomplikácie typu interakcia alebo kontraindikácia.Pre plnohodnotné fungovanie aplikácie je potrebné internetovépripojenieZOZNAM LIEKOV• Lieky a liečivá zoskupené podľa Indikačnej skupiny (ISK)• Príbalový leták (PIL) – písomná informácia pre užívateľalieku• Účinná látka obsiahnutá v lieku• Viazanosť - liek na recept (preskripcia) alebovoľnopredajný• Výška doplatku, ak liek alebo jeho časť prepláca zdravotnápoisťovňa• Dokument SPC – Súhrn charakteristických vlastností lieku (v módeexpert)• Generiká – generická náhrada lieku• Triedenie liekov podľa ATC skupinyZOZNAM CHORÔB• Choroba (diagnóza, nemoc) – zoznam klasifikovaný podľamedzinárodnej klasifikácie MKCH 10LEKÁRNIČKA• Zoznam vašich liekov vybraných zo zoznamu liekov• Zoznam chorôb vybraných zo zoznamu MKCH 10• Ku každému lieku si môžete poznačiť dátum užívania (od –do)• Ku každému lieku si môžete nastaviť pripomienkovač, upozorní vásna čas, kedy máte liek užiť, ako aj poznámku (dávkovanie, spôsobužitia, a pod.)• Po ukončení užívania lieku si ho môžete presunúť do histórie,alebo vymazať z lekárničky• Obsahuje expertný systém, ktorý dokáže vyhľadať vzájomnéinterakcie a kontraindikácie medzi užívanými liekmi.SKENER• dokáže vyhľadať liek na základe zoskenovania (odfotenia)čiarového kódu fotoaparátom v mobilnom zariadeníAplikácia je aktuálne voľne dostupná pre všetkých, bez potrebyregistrácie. Po inštalácii si môžete vybrať mód používania –pacient (laik) alebo lekár (expert). Toto nastavenie si môžetekedykoľvek zmeniť.Aesculap application kitallows the user to an unusually fast access to large amounts ofinformation that are important for the proper selection and use ofmedicines.Can you and establish its own electronic medication list anddiagnosed diseases. Not a substitute for medical record, but it canintuitively warn you of the risks associated with the use of yourmedicines and their potential interactions. It also reminds youtaking the medication. Thanks to extensive support and informationincluded will provide information on the price of the drug, genericsubstitutes adverse reactions. Even doctors use it because it is aqualified source of data on medicines. If you are taking multiplemedications at the same time, it can alert you to possiblecomplications of type of drug interaction or contraindication.For full operation of an Internet connection is requiredList of drugs• Medicines and drugs grouped by indication group (ISK)• Package Leaflet (PIL) - leaflet consumer of the medicine• The active substance contained in the product• The link - drugs (prescription) and OTC• The amount of charge, if the product or part reimbursed by thehealth insurance company• Document SPC - Summary of Product Characteristics (in expertmode)• Generics - Generic reimbursement of medicinal• Classification of drugs according to the ATC groupLIST OF DISEASES• Disease (diagnosis, illness) - the list classified according tothe international classification ICD-10Apothecary• List your medicines selected from the list of products• The list of diseases selected from the list of ICD-10• At every drug you can note the date of use (from - to)• At every drug you can set reminders, alerts you to the time whenyou should use the medicine, as well as a note (dosage, route ofingestion, etc.).• After taking the medicine it can move into history, or deletedfrom the medicine cabinet• Includes expert system which can locate the interactions andcontraindications between the use of drugs.SCANNER• can locate the drug on the basis of scanning (photographed)barcode camera on a mobile deviceThe application is currently freely available to all, withoutthe need for registration. After installation, you can choose modeof use - Patient (layman) or a doctor (expert). This setting can bechanged at any time.
Museum of SNU 1.3.2 APK
GAMO a.s.
Basic informations about the Museum of SlovakNational Uprising, the unique monument and adjacent open – airmuseum of war hardware and artillery that visitors are looking for.The history of the Museum of SNU dates back to 1955 – founded 10years after the Second World War. Since 1969 the Museum of SNU hasseated in the Monument of the Slovak National Uprising. Thisapplication makes visitor´s orientation easier not only in the areaof the Monument of SNU but also in its history. The applicationprovides also useful information about current events.
SIAF 1.0.1 APK
GAMO a.s.
Information about a programme on SIAF,aircraftas well as accompanying activities during the air show-International Air Fest Days SIAF 2016 directly in a smartphone oratablet are mediated by the mobile application. By usingBluetoothtechnology the application is able to recognize at whichaircraftyou are on the Sliač Airport, you will be offered itsdescriptioneven without the Internet connection. Navigation foreasierorientation around Sliač Airbase is also a part of themobileapplication.
Liptovský Mikuláš 1.1.0 APK
GAMO a.s.
The free tourist mobile app of the townLiptovský Mikuláš (region of Liptov, Slovakia) offers aninteractive overview of attractions, products and services in thetown.It is easy to navigate, helps users get the latest informationabout the tourist offer, the calendar of events, tailor-madeprogrammes, can be used as an audio guide and even to book guideservices. The app navigates the users around the town centre withhelp of interactive maps and draws their attention to museums,galleries and historical monuments which they can visitnearby.The attractive historical centre with TOP 11 attractions (Church ofSt. Nicholas, Museum of Janko Kráľ, Torture Chamber of Mikuláš,Centre of Koloman Sokol, Synagogue, Liptov Gallery of P.M. Bohúň,Sculpture Our Mother, Metamorphosis Fountain, District House,Liptov Museum NKP Čierny orol, Slovak Museum of Speleology andNature Protection). Guide services – thematic sightseeing tours ofthe town - The firsts of tourism in Mikuláš, 730 years of LiptovskýMikuláš, Traditions of Liptovský Mikuláš, Artists of LiptovskýMikuláš, (Koloman Sokol, Janko Kráľ, P.M. Bohúň, Martin Martinček,J.L. Bella), Mikuláš´s jews, Jánošík. Events (Summer in Mikuláš,Gesharim Bridges, District Days, Fair of Mikuláš, Švábkafest, TatraWater Slalom, International Slaloms of Liptov).4 km from the historical centre - Aquapark Tatralandia, HurricaneFactory, ZOO contact, outlook spot Háj Nicovô with a view of theLow Tatras, the Western Tatras, the Chočské vrchy Mts., Mt. Kriváň,the water dam of Liptovská Mara.
HC'05 iClinic Banská Bystrica 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Aplikácia hokejového klubu HC'05 ponúka:★ Aktuálne správy a novinky★ Prehľad odohraných aj budúcich zápasov★ Aktuálnu tabuľku (celkom, doma, von)★ Zoznam hráčov A mužstva so štatistikami hráča★ Fotogalérie a videá zo zápasovApplication of thehockeyclub HC'05 offers:★ breaking news and news★ Overview and future matches played★ current standings (total, at home, out)★ List of players and team with player statistics★ Pictures and videos of the matches
IMS Monitoring 1.0.6 APK
GAMO a.s.
Mobile application for users of IncidentManagement System service provided by GAMO. Allows to watch thestatus of monitored infrastructure on your mobile device, withoutlimitations. Notification about detected problem is deliveredimmediately to this application.Functions:SSL (HTTPS) authenticationside drawer menuactual problems detailsnotifications setting – based on its importancefiltering: by host, by hosts groupgraphs for watched parameterstopology of monitored IT infrastructuresynchronization interval settingdetailed information about monitored hostdetailed information about detected problemApplication required active internet connection. To login, eachuser needs its username for the Incident Management Systemservice.
Nájdi sa! 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Vydaj sa na dobrodružstvo, nájdi savdobrovoľníctve. Naša interaktívna mestská dobrovoľnícka hraťaprevedie miestami, kde tvoju pomoc potrebujú a kde môžešzažiťjedinečné dobrodružstvo. Čaká ťa dobrodružstvo soškriatkomDobromilkou, veľa zážitkov, dobrého pocitu a skvelédarčeky nakaždej z hracích brán. Hru pripravilo Centrumdobrovoľníctva stechnickou a dizajnovou podporou GAMO a.s. BanskáBystrica.Marry an adventure,findthe volunteering. Voluntary our interactive city game willguideyou through places where your help they need and where youcanexperience a unique adventure. An adventure awaits you withelvesDobromilkou, many experiences, good feeling and great gifts toeachof the gates of gaming. Game Volunteer Centre has preparedthetechnical and design support Gamo SpA Banská Bystrica.
Arborétum Borová hora 1.0.0 APK
GAMO a.s.
Mobilná aplikácia Arborétum Borová horajeurčená pre ľahšiu orientáciu v členitejšom teréne arboréta(takmer50 ha) pomocou interaktívnej mapy. Oboznámi študentovanávštevníkov s poslaním Arboréta Borová hora, jehohistóriou.Vysvetlí zameranie zbierok: zbierky drevín, zbierky ruží,zbierkykaktusov a sukulentov. Sprevádza študenta/návštevníka naštyrochedukačných trasách: červenej (rozárium), modrej (formypôvodnýchdruhov drevín), zelenej (formy pôvodných druhov drevínarododendrony) a žltej (pôvodné ekosystémy). Pomocou„vysielačov“upozorní prechádzajúceho priamo v teréne na vzácnedruhy, formy akultivary drevín a ruží, ako aj na zachované pôvodnéekosystémy.Používateľ aplikácie má možnosť oboznámiť sa spodujatiami arborétakonanými počas návštevnej sezóny: Vítanievtáčích poslov jari, Dnirododendronov, Dni ruží, Jeseň v arboréte,otváracími hodinami aďalšími informáciami.MobileapplicationArboretum Pine Mountain is designed for ease ofreference in therugged terrain of the Arboretum (almost 50 ha)using theinteractive map. Inform students and visitors to themission of thearboretum Pine Mountain, its history. Explain thefocus ofcollections: collections of plants, collection ofroses,collections of cacti and succulents. Accompanies the student/visitor to the four educational routes: red (rose garden),blue(forms of native tree species), green (forms of native speciesoftrees and rhododendrons) and yellow (the original ecosystems).With"transmitters" warns passing on the ground for rare species,formsand cultivars of woody plants and roses, as well as withoriginalecosystems. The user application has the opportunity tobecomefamiliar with the events of the arboretum during theproceedingsTOURIST SEASON: Welcoming bird messengers of spring,rhododendronsDay, Day roses, Autumn at the Arboretum, opening hoursand otherinformation.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.