/ November 30, 2017
(4.8/5) (4)

Beschrijving

De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.

Altijd op de hoogte
• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.
• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.
• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.

Puur leescomfort
• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.
• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.

Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine
• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.
• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.


Wat hebt u nodig?
•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.

Systeemeisen
• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.
• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.
EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.

Always know
• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.
• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.
• Even if you're not online you can view downloadedpublications.

Pure reading comfort
• The intuitive screen reads very comfortable.
• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.

Actively work with your e-book / e-magazine
• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.
• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.


What do you need?
• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.

system Requirements
• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.
• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.

AANVULLENDE INFORMATIE eDis NL2

 • App naam
  eDis NL2
 • Naam of Pakketnaam
  nl.kluwer.ereader
 • Publiceerdatum
  November 30, 2017
 • Bestandsgrootte
  Undefined
 • Benodigdheden
  Android 4.2 and up
 • Versie
 • Ontwikkelaar
  Wolters Kluwer Nederland B.V.
 • Installaties
  500 - 1,000
 • Price
  Gratis
 • Categorie
  Libraries & Demo
 • Ontwikkelaar
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Zuidpoolsingel 2 2408 ZE Alphen aan den Rijn
 • Google Play Link

eDis NL2 Versiegeschiedenis

kiezen eDis NL2 Versie :
 • 2.5.119 (2510119)
 • eDis NL2 2.5.119 APK File

  Publiceerdatum: 2015 /12/3
  Benodigdheden: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  Bestandsgrootte: 31.8 MB
  Tested on: Android 4.4W (KitKat, with wearable extensions, API: 20)
  bestands-SHA1: 907cb1807ffebc674519b2e2a7fd1de4b8aa8f89
  APK-handtekeningverificatie: 25b69c7a198d7f77df8aece007d9fccb84e4c2af

Wolters Kluwer Nederland B.V. Meer...

eDis NL2 APK
De eDis NL2 app voegt nieuwe dimensies toe aanhet lezen van Wolters Kluwer uitgaven! U kunt e-books ene-magazines gemakkelijk downloaden en binnen de applicatie zelflezen.Altijd op de hoogte• Uw persoonlijke boekenplank biedt een relevant startpunt.• Via notificaties weet u direct als er nieuwe uitgaven beschikbaarzijn.• Ook als u niet online bent kunt u gedownloade uitgaveninzien.Puur leescomfort• Het intuïtieve scherm leest bijzonder comfortabel.• Tekstgrootte en verlichting kunt u aanpassen aan uwvoorkeuren.Actief aan de slag met uw e-book / e-magazine• De zoekfunctie screent snel en efficiënt alle voor u relevantepassages.• U kunt bookmarks, notities en markeringen toevoegen aan detekst.Wat hebt u nodig?•Als u vanuit uw abonnement recht hebt op de uitgaven, dan hebt ualleen uw Wolters Kluwer login en wachtwoord (hetzelfde als voorbijvoorbeeld Navigator) nodig om eDis te gebruiken.Systeemeisen• eDis NL2 ondersteunt alle open standaarden: alle content in ePuben de meeste pfd-formaten.• Android 4.2.2 is de minimum software versie die eDisondersteunt.EDIS NL2 app adds newdimensions to the reading of Wolters Kluwer publications! You caneasily download and read within the application itself, e-books ande-magazines.Always know• Your personal bookshelf offers a relevant starting point.• Using notifications, you know immediately when new publicationsare available.• Even if you're not online you can view downloadedpublications.Pure reading comfort• The intuitive screen reads very comfortable.• Text size and lighting can be adjusted to your preferences.Actively work with your e-book / e-magazine• The search screens quickly and efficiently all the passagesrelevant to you.• You can add bookmarks, notes and highlights to the text.What do you need?• If you right from your subscription to the publications, you haveonly your Wolters Kluwer login and password (the same as forexample Navigator) required to use EDIS.system Requirements• Edis NL2 supports all open standards: all content in ePub andmost pdf formats.• Android 4.2.2 is the minimum software version that supportsEdis.
Advapp 1.4.1 APK
Dé app voor advocaten in Nederland:Al uw collega's, alle Nederlandse gerechtsdeurwaarders en alleinformatie uit het Advocatenmemo altijd bij de hand.De adresgegevens in Advapp komen uit de Gids rechterlijke macht enworden maandelijks bijgewerkt in een update.Het advocatenmemo dat integraal is opgenomen in Advapp isgeschreven door :· mr. Evelien de Jonge-Wiemans- Immix advocaten www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest van Berkel- Bosselaar& Strengersadvocaten www.bs-advocaten.nl ,· mr. Marijke Stevens- Immix advocaten www.immix.nlThe app for lawyers inthe Netherlands: All your colleagues, all Dutch bailiffs and all information fromthe Attorneys Memo is always at hand. The address in Advapp come from the Guide judiciary and are updatedmonthly in an update. The attorneys memo that is completely contained within Advapp waswritten by: · Evelien de Jonge-Wiemans-Immix lawyers www.immix.nl· Mr. Marieke van de Lest Berkel-Bosselaar & Strenger lawyerswww.bs-advocaten.nl,· Marijke Stevens Immix lawyers www.immix.nl
Fiscaal Memo 2018.1.1 APK
Belastingtarieven of andere actuele fiscalecijfers opzoeken – of berekeningen voor bijvoorbeeld erfbelastingmaken én e-mailen? Deze unieke fiscaal assistent op zakformaat doethet. Razendsnel!Efficiënter werkenMet de Fiscaal Memo App heeft u alle belangrijke fiscale feiten encijfers binnen handbereik op uw smartphone of tablet. Alles israzendsnel te vinden, op een manier zoals u in een zoekmachinezoekt. Ook kunt u eenvoudig navigeren via de inhoudsopgave en kuntu uw eigen voorkeuren instellen.Slimmer werkenNormbedragen, forfaits, drempels, percentages… alle gegevens zijnaltijd actueel en betrouwbaar, via de ingebouwde signalering enmaandelijkse updates.Sneller werkenMet maar liefst 25 handige rekentools (van erfbelasting totAOW-leeftijd, hypotheekrente of minimumloon) geeft u uw klantefficiënter en sneller dan ooit persoonlijk advies – dat u directkunt e-mailen.Efficiënter, slimmer en sneller werken met Fiscaal Memo app-Maar liefst 25 rekenmodellen met bedragen, drempels, forfaits enpercentages inclusief informatie van voorgaande fiscalejaren.-Mogelijkheid om paragrafen en uitkomsten van rekenmodellen tee-mailen naar klanten.-Maandelijkse updates op de inhoud van Fiscaal Memo en actueeloverzicht van gewijzigde paragrafen.-Razendsnel zoeken en navigeren.-Eenvoudig te personaliseren door eigen favoriete paragrafen enrekenmodellen op te slaan op de homepage.-De app kan zowel online als offline worden gebruikt.-Kies voor de smartphone versie of de nieuwe tabletversie.Installeer uw fiscaal assistent op zakformaat nu!De Fiscaal Memo App is voor smartphones en tablets ontwikkeld.Download nu de demo versie om kennis te maken met de Fiscaal MemoApp. Voor het gebruik van de volledige versie heeft u eenactiveringscode nodig die u krijgt als u een abonnement of losexemplaar van het boek afneemt. Regel het snel en eenvoudig opwww.kluwermemo.nl. Heeft u het Fiscaal Memo al in uw bezit? Danvindt u de activeringscode en installatie-instructie voorin hetboek.Tax or other searchcurrent fiscal figures - for example, inheritance tax orcalculations make one e-mail? This unique tax assistant Pocketdoes. Super fast!Work more efficientlyThe Tax Memo App has all the important tax facts and figures atyour fingertips on your smartphone or tablet. Everything is veryfast to find, in a way that you are looking for in a search engine.Also, you can easily navigate through the table of contents and youcan set your own preferences.Working smarterStandard rates, fixed rates, thresholds, rates ... all details areup to date and reliable, the embedded signaling and monthlyupdates.Work FasterWith a 25 handy calculation tools (from inheritance tax to pensionage, mortgage or minimum) you give your customer more efficientlyand faster than ever personal advice - which you can immediatelyemail.More efficient, smarter and faster with Tax Memo app-But 25 computational models with amounts, thresholds, flat ratesand rates including information from previous fiscal years.-Ability To paragraphs and results of mathematical models to emailthem to customers.-Monthly Updates the contents of Tax Memo and current overview ofaltered sections.-Razendsnel Search and navigation.-Easy To personalize by saving favorite sections and calculationmodels on the homepage.-The App can be used both online and offline.-Choose For the smartphone version of the new tablet version.Install your tax assistant Pocket now!The Tax Memo App was developed for smartphones and tablets.Download the demo version to get acquainted with the Tax Memo App.To use the full version, you need an activation code which you getwhen you have a subscription or single copy of the book decreases.Line quickly and easily on www.kluwermemo.nl. Do you have the TaxMemo already own? Then you will find the activation code andinstallation instructions front of the book.
Mr. Online 1.4 APK
Met Mr. Nieuws ontvangt u al het Mr.nieuwsdirect GRATIS op uw mobiel. Iedere dag de juridischeactualeitdirect beschikbaar. U bent altijd op de hoogte van delaatsteontwikkelingen, de nieuwste deals, de actuele vacatures ende meestrecente overstap of benoeming. Mr. Nieuws actueel,snel,gemakkelijk.Mr. nieuws is onderdeel van Mr. magazine voor juristen. InMr.leest u over actualiteiten en juridische discussies, maar ookovercollega's, hun werk, hun clienten en hun visie opuiteenlopendejuridische onderwerpen. Mr magazine is persoonlijk,betrokken enafwisselend.Met meer dan 30.000 vaste abonnees bereikt Mr. zo goed alsalleadvocaten, bedrijfsjuristen, rechters, officieren van Justitieenhigh potentials (studenten rechten). Terwijl Mr. onlinemaandelijks18.000 unieke bezoekers telt. Ook beschikt Mr. over eenwekelijksenieuwsbrief met daarin het laatste nieuws voor dejurist.With Mr. News youreceiveall of the Mr. FREE news direct to your mobile. Every daythe legalactualization leit readily available. You are always awareof thelatest developments, the latest deals, current vacancies andthelatest transfer or appointment. Mr. NEWS updates, fast, easy.Mr. news is part of Mr. magazine for lawyers. In Mr. You canreadabout current events and legal discussions, but alsocolleagues,their work, their clients and their views on variouslegal topics.Mr. magazine is personal, relevant and varied.With over 30,000 regular subscribers Mr. achieved. as well asallattorneys, lawyers, judges, prosecutors and high potentials(studentfees). While Mr. Online 18,000 monthly unique visitorscounts. Alsoincludes Mr. a weekly newsletter with the latest newsfor thelawyer.
Arresten Game 2.1.0 APK
ARRESTEN GAMEDe ideale app voor je tentamensDeze app helpt je op eenvoudige wijze de jurisprudentie voor jetentamen uit je hoofd te leren. Het idee is dat je de uitspraken aleens hebt doorgenomen door bijvoorbeeld een handboek te bestuderenen/of een arrestenbundel door te lezen.Arresten Game kan je gebruiken voor het echte stampwerk.- Zoek de juiste omschrijving bij de roepnamen- Klik door voor meer informatie over de uitspraak- Lees de casus en de essentie- Ruim honderd standaardarresten (klassiekers) zijn opgenomenDe ArrestenGame is powered by Stibbe www.stibbe.comJUDGMENTS GAMEThe ideal app for your examsThis app helps you learn. Case for your exam in your head easilyThe idea is that you're done for example by studying a manual and /or a judgment beam to read. Statements once theJudgments Game can be used for the real cramming. - Find the right description for the callsigns- Click through for more information concerning the decision- Read the case study and the essence- More than a hundred default judgments (classics) areincludedThe Judgment Game is powered by Stibbe www.stibbe.com
JWB 1.4 APK
In de app van JWB (civiel) vindt udesamenvattingen van de meest actuele civiele uitspraken van deHogeRaad en de eerder gepubliceerde uitspraken. JWB (civiel) ismetname bedoeld voor de juridische professional.JWB (civiel) is de mobiele applicatie van de websitewww.JWB.nl.Bekijk deze site ook vanaf de computer.In the app JWB (civil)arethe summaries of the latest civil judgments of the SupremeCourt andthe previously published statements. JWB (civil) isintendedprimarily for the legal professional.JWB (civil) is the mobile application from the websitewww.JWB.nl.See also this site from the computer.

Populaire apps Meer...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.2.9 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.