2.0 / January 20, 2015
(4.0/5) (64)

Description

Paint Fight is an exciting and addictivebattlegame for one to four players.
Outwit your opponents by obliterating more of famous paintinsthanthey do whilst picking up additional points or powers beforetheydo. Famous images which you can obliterate include Da Vinci'sMonaLisa, Botticelli's The Birth of Venus and other famous worksofart.

This game is enjoyable at any age and providesadditionaleducational benefits of cultural appreciation and handeyeco-ordination for younger players.

App Information Paint Fight, 1 - 4 players

  • App Name
    Paint Fight, 1 - 4 players
  • Package Name
    com.smartsuricate.artfighters.android
  • Updated
    January 20, 2015
  • File Size
    Undefined
  • Requires Android
    Android 2.2 and up
  • Version
    2.0
  • Developer
    Petr Novotny
  • Installs
    1,000 - 5,000
  • Price
    Free
  • Category
    Arcade
  • Developer
  • Google Play Link

Petr Novotny Show More...

Alfabet Polski 3.2 APK
Petr Novotny
Alfabet Polski dla dzieciPolish alphabet forchildren
Deutsches Alphabet 3.3 APK
Petr Novotny
Sprechende Deutsches Alphabet fürKinder.Speaking German alphabetfor children.
Mendelica 41 APK
Petr Novotny
Vítejte v pěstírně mendeličky mnohotvárné -Mendelica polymorpha Hal. - drobné virtuální rostlinky, jejímžpěstováním můžete vydělávat peníze a zároveň poznat základníprincipy fungování dědičnosti! Průvodcem Vám bude sám Johann GregorMendel, bystrý muž, který objevil a popsal nejdůležitější pravidlagenetiky už v roce 1866.Na začátku každé úlohy máte v pytlíčku k dispozici 5, 6 nebo 7semínek mendeličky. Na horní liště vidíte požadované osázenízáhonku. Semínko můžete dotykem označit, přesunout z pytlíku dolibovolné volné pěstební jamky nebo přesunout z jedné jamky dodruhé. U označeného semínka můžete (ale nemusíte) v laboratořiotestovat jeho genotypy, z nichž můžete usoudit, jaké vlastnostibude mít daná rostlinka mendeličky. Test jednoho genu u jednohosemínka stojí 1€, proto dobře zvažujte, které geny u kterýchsemínek je třeba testovat. Jakmile jsou všechna semínka rozmístěnav jamkách, lze záhonek pomocí konvičky zalít. Po zalití rostlinkyvyrostou a vykvetou a Johann Gregor zhodnotí váš výsledek – zakaždé správně umístěné semínko získáváte 3€. Pokud jste chybovali,máte možnost úlohu opravit. Zvládnete-li úlohu bezchybně,postupujete do dalšího kola.Hra slouží k pochopení základních pravidel obecné genetiky:vztahů mezi alelami (dominance+recesivita, neúplná dominance akodominance) a geny (dominantní epistáze, recesívní epistáze,komplementarita). Může být použita pro sebevzdělávání nebo jakointeraktivní učební pomůcka při výuce.Námět hry, design a odborná spolupráce: Halina ŠimkováVytvořeno v rámci projektuBadatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálnímvzdělávání,reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0035.Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a státníhorozpočtuČeské republiky.Welcome to the grow roommendeličky multifaceted - Mendelica polymorpha Hal. - Small virtualplants, whose cultivation can earn money and also get to know thebasic principles of heredity! You will be guided by himself JohannGregor Mendel, insightful man who discovered and described the mostimportant rules of genetics already in 1866thAt the beginning of each task, you have a bag available in 5, 6or 7 seed mendeličky. On the top bar you see the desired plantingflower-beds. Seed can touch mark, to move out of the bag into anyfree planting hole or move from one well to another. A marked seedsyou may (or may not) in a laboratory to test its genotypes, fromwhich you can deduce what characteristics will be given a creepermendeličky. Test one gene in a seed costs 1 €, so well Considerthat genes for which the seeds need to be tested. Once all theseeds distributed in the wells can patch of using watering pot.After watering the plants grow and bloom and Johann Gregor evaluateyour result - for every correctly placed seed will get € 3. If youmade a mistake, you can repair job. You can do the job correctly,proceed to the next round.The game helps to understand the basic rules of generalgenetics: Relations between alleles (dominance-recessive,incomplete dominance and codominance) and genes (dominantepistasis, recessive epistasis, complementarity). It can be usedfor self or as an interactive teaching tool in the classroom.Story games, design and professional cooperation: HalinaSimkovaCreated under the projectInquiry-based learning in school and informal education,Reg. No. CZ.1.07 / 2 March 00 / 45.0035.The project is co-financed from EU funds and the statebudgetCzech Republic.
Pete the Pony - Animals in ZOO 4.9 APK
Petr Novotny
Pete the Pony in the encyclopedia of animalsis a unique combination of an educational book andadventure game. Each level of the game contains an article about ananimal. The articles and images come from the biggest encyclopediaWikipedia.org. For each level, a player can open the entire articlein Wikipedia.
Draw Portrait from a Photo 4.9 APK
Petr Novotny
Take photo or select an image. You can captureand draw yourself, your friend or your beloved pet.Use zoom and pan features to draw over lines and curves which yousee in the selected image. Be patient, draw just what you see notwhat you think that you draw. Use the eraser if some of your linesare wrong. Use Background button during work to see yourdrawing.Use Share button to share your artwork on Facebook, Twitter,email... Your friends will be amazed by your skills. They willrecognize who is on the image while the drawing will keep yourunique individuality.Background image is not part of the result drawing.This application is not an image filter, it is a drawing tool forcreative people.
Živá abeceda 3.0 APK
Petr Novotny
Česká interaktivní hra pro výuku čtení včeském jazyce. Ukaž písmenko a tabule ho přečte. Tlačítka podtabulí aktivují zkoušecí režim "najdi písmenko" a "ukaž počátečníslovo". Internetovou podobu hry najdete na http://smartsuricate.com/abeceda.html .Omlouvám se pokud zjistíte problém na zařízeních android 1.5.Děkuji svým dětem Marketě a Lucii za namluvení a grafický návrh.Pokud je srozumitelnost některých písmenek obtížná, mějtetrpělivost, není to jednoduché :-).Czech interactive gamefor teaching reading in the Czech language. Show letter and theboard reads it. The buttons below the board tester mode activated"find the letter" A "show the initial word." Web form, please go tohttp://smartsuricate.com/abeceda.html.I'm sorry if you find a problem on android devices 5.1I thank my children, Mark and Lucy za voice acting and graphicdesign. If the clarity of some difficult letters, keep patience,it's not easy :-).
Alphabet Français 3.2 APK
Petr Novotny
Parlant alphabet français pourlesenfants.Speaking Frenchalphabetfor children.
Alfabeto Español 3.2 APK
Petr Novotny
Hablando alfabeto español para losniños.Speaking Spanishalphabetfor children.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.97 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!