2.0 / January 20, 2015
(4.0/5) (64)

Description

Paint Fight is an exciting and addictivebattlegame for one to four players.
Outwit your opponents by obliterating more of famous paintinsthanthey do whilst picking up additional points or powers beforetheydo. Famous images which you can obliterate include Da Vinci'sMonaLisa, Botticelli's The Birth of Venus and other famous worksofart.

This game is enjoyable at any age and providesadditionaleducational benefits of cultural appreciation and handeyeco-ordination for younger players.

App Information Paint Fight, 1 - 4 players

 • App Name
  Paint Fight, 1 - 4 players
 • Package Name
  com.smartsuricate.artfighters.android
 • Updated
  January 20, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Petr Novotny
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Petr Novotny Show More...

Alfabet Polski 3.2 APK
Petr Novotny
Alfabet Polski dla dzieciPolish alphabet forchildren
Deutsches Alphabet 3.3 APK
Petr Novotny
Sprechende Deutsches Alphabet fürKinder.Speaking German alphabetfor children.
Pete the Pony - Animals in ZOO 4.9 APK
Petr Novotny
Pete the Pony in the encyclopedia of animalsis a unique combination of an educational book andadventure game. Each level of the game contains an article about ananimal. The articles and images come from the biggest encyclopediaWikipedia.org. For each level, a player can open the entire articlein Wikipedia.
Mendelica 41 APK
Petr Novotny
Vítejte v pěstírně mendeličky mnohotvárné -Mendelica polymorpha Hal. - drobné virtuální rostlinky, jejímžpěstováním můžete vydělávat peníze a zároveň poznat základníprincipy fungování dědičnosti! Průvodcem Vám bude sám Johann GregorMendel, bystrý muž, který objevil a popsal nejdůležitější pravidlagenetiky už v roce 1866.Na začátku každé úlohy máte v pytlíčku k dispozici 5, 6 nebo 7semínek mendeličky. Na horní liště vidíte požadované osázenízáhonku. Semínko můžete dotykem označit, přesunout z pytlíku dolibovolné volné pěstební jamky nebo přesunout z jedné jamky dodruhé. U označeného semínka můžete (ale nemusíte) v laboratořiotestovat jeho genotypy, z nichž můžete usoudit, jaké vlastnostibude mít daná rostlinka mendeličky. Test jednoho genu u jednohosemínka stojí 1€, proto dobře zvažujte, které geny u kterýchsemínek je třeba testovat. Jakmile jsou všechna semínka rozmístěnav jamkách, lze záhonek pomocí konvičky zalít. Po zalití rostlinkyvyrostou a vykvetou a Johann Gregor zhodnotí váš výsledek – zakaždé správně umístěné semínko získáváte 3€. Pokud jste chybovali,máte možnost úlohu opravit. Zvládnete-li úlohu bezchybně,postupujete do dalšího kola.Hra slouží k pochopení základních pravidel obecné genetiky:vztahů mezi alelami (dominance+recesivita, neúplná dominance akodominance) a geny (dominantní epistáze, recesívní epistáze,komplementarita). Může být použita pro sebevzdělávání nebo jakointeraktivní učební pomůcka při výuce.Námět hry, design a odborná spolupráce: Halina ŠimkováVytvořeno v rámci projektuBadatelsky orientovaná výuka ve školním a neformálnímvzdělávání,reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0035.Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a státníhorozpočtuČeské republiky.Welcome to the grow roommendeličky multifaceted - Mendelica polymorpha Hal. - Small virtualplants, whose cultivation can earn money and also get to know thebasic principles of heredity! You will be guided by himself JohannGregor Mendel, insightful man who discovered and described the mostimportant rules of genetics already in 1866thAt the beginning of each task, you have a bag available in 5, 6or 7 seed mendeličky. On the top bar you see the desired plantingflower-beds. Seed can touch mark, to move out of the bag into anyfree planting hole or move from one well to another. A marked seedsyou may (or may not) in a laboratory to test its genotypes, fromwhich you can deduce what characteristics will be given a creepermendeličky. Test one gene in a seed costs 1 €, so well Considerthat genes for which the seeds need to be tested. Once all theseeds distributed in the wells can patch of using watering pot.After watering the plants grow and bloom and Johann Gregor evaluateyour result - for every correctly placed seed will get € 3. If youmade a mistake, you can repair job. You can do the job correctly,proceed to the next round.The game helps to understand the basic rules of generalgenetics: Relations between alleles (dominance-recessive,incomplete dominance and codominance) and genes (dominantepistasis, recessive epistasis, complementarity). It can be usedfor self or as an interactive teaching tool in the classroom.Story games, design and professional cooperation: HalinaSimkovaCreated under the projectInquiry-based learning in school and informal education,Reg. No. CZ.1.07 / 2 March 00 / 45.0035.The project is co-financed from EU funds and the statebudgetCzech Republic.
Draw Portrait from a Photo 71 APK
Petr Novotny
Take photo or select an image. You can captureand draw yourself, your friend or your beloved pet.Use zoom and pan features to draw over lines and curves which yousee in the selected image. Be patient, draw just what you see notwhat you think that you draw. Use the eraser if some of your linesare wrong. Use Background button during work to see yourdrawing.Use Share button to share your artwork on Facebook, Twitter,email... Your friends will be amazed by your skills. They willrecognize who is on the image while the drawing will keep yourunique individuality.Background image is not part of the result drawing.This application is not an image filter, it is a drawing tool forcreative people.
Živá abeceda 3.0 APK
Petr Novotny
Česká interaktivní hra pro výuku čtení včeském jazyce. Ukaž písmenko a tabule ho přečte. Tlačítka podtabulí aktivují zkoušecí režim "najdi písmenko" a "ukaž počátečníslovo". Internetovou podobu hry najdete na http://smartsuricate.com/abeceda.html .Omlouvám se pokud zjistíte problém na zařízeních android 1.5.Děkuji svým dětem Marketě a Lucii za namluvení a grafický návrh.Pokud je srozumitelnost některých písmenek obtížná, mějtetrpělivost, není to jednoduché :-).Czech interactive gamefor teaching reading in the Czech language. Show letter and theboard reads it. The buttons below the board tester mode activated"find the letter" A "show the initial word." Web form, please go tohttp://smartsuricate.com/abeceda.html.I'm sorry if you find a problem on android devices 5.1I thank my children, Mark and Lucy za voice acting and graphicdesign. If the clarity of some difficult letters, keep patience,it's not easy :-).
Bug Breeding 42 APK
Petr Novotny
In the game Bug Breeding you will became anowner of a bug farm. The bug farm is located on the table in yourkitchen.The aim of the gameThe aim of the game is to take care of the bugs. Bugs need food,sweets, medicines and equipment. All items are sold in the storefor beetle coins. Coins are earned by selling bugs and by winningat exhibitions.FeedingBugs need to feed. Energy indicator shows whether selected bug ishungry. Hungry bug will not search a partner. Hungry bug will gainlow price during selling. Food is inserted by tapping with selectedbutton with cutlery. When a bug eats, he makes a poo. Remove poo bytapping. Do not worry, it does not smell, try it.HappinessHappiness is increased by sweets, reproduction, contact with otherbugs and cleaning. Sweet is inserted by tapping with selectedbutton with sugar cube.IllnessBugs can become ill. Fortunately, every illness can be treatedusing medicine. The illness shortens bugs life and ill bug does notwant to reproduce. The bug can go blind. Blind bug can not findfood. Dangerous disease is rabies. Bug with rabies kills every bughe meets. Medicine is inserted by tapping with selected button witha phial.ReproductionBugs want to reproduce. Desire to reproduce is connected toloneliness indicator. In case desire increases, male looks for afemale and female looks for and male. Not every time, when malemeets a female a new bug will born. Females lay eggs. The egg turnsinto worm and worm turns into a bug. You can study inheritance ofbody parts from parents to descendants.Bug creationNew species of bugs can be created in the laboratory. Created bugwill bring new colors and shapes of body parts.Travel boxTravel box allows to send a bug to exhibition. The exhibitions areorganized over the world. Only a bug in good condition will berewarded by big money.Bowl with waterThe water bowl allows to clean bugs. Bugs like swimming, thereforehappiness grows during cleaning.FenceIf you want to ensure that a certain pair of bugs will have achild, you can close the pair to the fence. Do not forget to feedthe bugs. Reproduction of beetles requires patience.Do you have an idea what bugs should do? Write your idea to gamereview.
Pete the Pony goes home 50 APK
Petr Novotny
Pete the pony is peaceful platform arcadegame.Pony can run and jump. Pony is controlled by motion sensor.Whenscreen is touched pony jumps. Game includes spring platformsforhigh jumps. Beware water, water is cold, deep and dangerous.Bewarebad black ponies. Bad black ponies are bewitched and hurtseverybodywho touches them. Pete the Pony should pluck flowers andcollectgolden horseshoes. Pete has to find golden keys in somelevels.Without the key it is not possible to exit the level. Exitof eachlevel is guarded by magical creature. Pony should bring asmany aspossible flowers and horseshoes and all keys. Red heartsshowsnumber of remaining lives.Game is suitable for children of all ages.Check out also Pete the Pony in Encyclopedia - Animals in theZOOand Pete the Pony in Encyclopedia of Cars

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.