3.0 / January 3, 2018
(3.7/5) (3)

Description

Pixel explosion... boom boom boom!
... boom boom boom pixelexplosion!

App Information Pixel

 • App Name
  Pixel
 • Package Name
  ccs.game.pixel
 • Updated
  January 3, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Chimchêsâu Studio
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
 • Google Play Link

Chimchêsâu Studio Show More...

Từ Điển Pháp Luật Việt Nam 0.1.5 APK
Từ Điển Pháp Luật Việt Nam được thiết kế vớigiao diện đẹp mắt, dễ dùng, tiện lợi cho việc tra cứu pháp luật vàcó nhiều tiện ích như:- Chức năng tìm kiếm.- Chức năng ghi chú - giải thích cho điều luật.- Chức năng đánh dấu, chia sẻ điều luật yêu thích.Từ Điển Pháp Luật Việt Nam hiện đang cung cấp các luật, bộ luật doQuốc Hội ban hành như:- Hiến Pháp Việt Nam- Luật giao thông đường bộ- Luật nghĩa vụ quân sự- Luật cán bộ công chức- Bộ luật Dân sự- Bộ luật Hình sự- Bộ luật Lao động- Bộ luật Hàng hải- Luật đất đai- Luật doanh nghiệp- Luật thương mại- ...Từ Điển Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục cung cấp thêm các nội dungpháp luật khác.Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho Từ Điển Pháp Luật ViệtNam ngày một hoàn thiện hơn!VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘITrong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nólà công cụ không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bìnhthường của xã hội nói chung và của nền đạo đức nói riêng. Pháp luậtkhông chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môitrường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lànhmạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá trịmới.Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, việc tăng cường vai tròcủa pháp luật được đặt ra như một tất yếu khách quan. Điều đó khôngchỉ nhằm mục đích xây dựng một xã hội có trật tự, kỷ cương, vănminh, mà còn hướng đến bảo vệ và phát triển các giá trị chân chính,trong đó có ý thức đạo đức. Pháp luật càng chặt chẽ, càng đầy đủ vàđược thi hành nghiêm chỉnh thì đạo đức càng được đề cao, đồng thờikhả năng điều chỉnh và giáo dục của đạo đức càng được mở rộng vàảnh hưởng một cách toàn diện, tích cực đến mọi hành vi, mọi mốiquan hệ giữa con người với con người, giữa con người với xã hội.Một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thể hiện đúng đắn ý chí vànguyện vọng của số đông, phù hợp với xu thế vận động của lịch sử sẽgóp phần thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội. Trong điều kiệnnền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa hiện nay, yêu cầuđặt ra đối với pháp luật là phải tác động tích cực đến nền đạo đứccủa xã hội. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường đòi hỏi mỗicá nhân trong hoạt động của mình phải tính toán chặt chẽ những điềukiện khách quan và hiệu quả kinh tế. Khi đời sống kinh tế - xã hộiđã và đang có những chuyển biến lớn, thì quan hệ giữa con người vớicon người không thể chỉ là mối quan hệ trực tiếp, cảm tính, chủ yếuvẫn bị chi phối bởi những nguyên tắc và chuẩn mực của sự phát triểnưu trội về đạo đức như trước đây, mà nó cần được bổ sung nhữngchuẩn mực, những giá trị mới, như tính kinh tế, tính hiệuquả...Việc tăng cường vai trò của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi chosự hình thành và phát triển ý thức đạo đức đã trở thành một trongnhững yêu cầu cấp thiết. Quá trình xây dựng và phát triển nền kinhtế thị trường, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như xã hộidân sự đòi hỏi phải tích cực hơn nữa trong việc đưa pháp luật vàođời sống, hình thành và phát triển ý thức pháp luật. Đồng thời,việc xã hội hóa tri thức, nâng cao dân trí, tạo cơ sở nâng cao đạođức lên trình độ duy lý pháp lý và khoa học, chuyển thói quen điềuchỉnh xã hội theo “lệ”, chủ yếu là sự cảm thông sang điều chỉnh xãhội bằng pháp luật trên nguyên tắc công bằng và bình đẳng xã hội làđiều hết sức cần thiết. Trong quan niệm về chuẩn giá trị và đánhgiá đạo đức, tính khách quan, khoa học phải thay cho sự tùy tiệnvốn dựa trên cơ sở kinh nghiệm, duy cảm, duy tình. Sự điều chỉnh xãhội bằng pháp luật (với nguyên tắc tất cả mọi người đều bình đẳngtrước pháp luật) làm cho mọi thành viên trong xã hội có thể tự dophát huy khả năng sáng tạo của mình trong môi trường lành mạnh -môi trường vận hành có trật tự, nền nếp, kỷ cương của một xã hộinăng động, phát triển và văn minh. Đó cũng chính là nhu cầu tìnhcảm, là trách nhiệm và yêu cầu đạo đức đối với mỗi công dân tronggiai đoạn mới.Dictionary of Law Vietnamis designed with beautiful interface, easy to use, convenient forlaw lookup and many conveniences such as: - Search function. - Function notes - explains the rules. - Functions mark, share favorite rules.Dictionaries Vietnam Law currently provides rules, laws enacted bythe National Assembly, such as: - Constitution Vietnam - Road traffic Law - Law on Military Service - Law on civil servants - Social legal - The Penal Code - Labor Code - the Maritime Code - Land Law - Enterprise Law - Commercial law - ...Dictionary of Law Vietnam will continue to provide more legalcontent.All the comments of you will help Vietnam Dictionaries Law an extraday!ROLE OF LAW IN SOCIAL LIFEIn social life, the law is particularly important role. It is anindispensable tool to ensure the existence and operation of normalsociety in general and of morality in particular. Law is not just atool of state management effectiveness, but also create a favorableenvironment for the development of the moral sense, as a healthysocial life and contributing builds up new values .During the renovation of the country today, strengthening the roleof the law is set out as an objective necessity. That not only aimsto build a social order and discipline, civilization, but also aimsto protect and develop the true value, including moral sense.Legislation as closely as fully and strictly enforce the ethics hasbeen enhanced, and the ability to adjust and education of ethicshas been expanded and affected a comprehensive, positive all acts,all of the relationships between man and man, between man andsociety. A complete legal system, properly express the will andaspirations of the masses, in line with the trend of movement ofhistory will contribute to promoting growth and social progress. Inconditions of market economy and the process of globalizationtoday, the requirements set forth for the law is to impactpositively on the morality of society. Economies operating underthe market mechanism requires that each individual in theiractivities must carefully calculate the objective conditions andeconomic efficiency. When economic life - society has and is makingmajor changes, the relationship between man and man can not justrelationships directly, emotionally, mainly driven by theprinciples and the development of standards of moral superiority asbefore, but it needs to be supplemented standards, new values, suchas the economy, efficiency ...Strengthening the role of law, creating a favorable environment forthe formation and development of moral consciousness has become oneof the urgent requirements. The process of building and developingthe market economy, law state socialism as well as civil societyrequires more active in bringing the law to life, formation anddevelopment of consciousness law. At the same time, thesocialization of knowledge, improving people's knowledge, creatingthe basis of improving ethics on qualifications rational and legalsciences, transforming routine social adjustment according to the"rules", mainly sympathy information to adjust the society by lawon the principles of justice and social equality is essential. Inthe standard conception of value and moral judgments, objectivity,science must replace the arbitrary capital based on experience,sensual, unique situation. The social adjustment by law (principleall people are equal before the law) makes every member of societycan freely empower their creativity in a healthy environment -environment orderly operation of the school, order, and disciplineof a dynamic society, development and civilization. It is also theemotional needs, responsibility and ethical requirement for everycitizen in the new period.
SMS Chúc Tết 2018 2.0 APK
Hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chongười thân và bạn bè của bạn trong dịp năm mới Tết Mậu Tuất2018.Ưu điểm của ứng dụng:+ Chỉ hiển thị duy nhất một banner quảng cáo trong ứng dụng+ Nội dung tổng hợp đầy đủ, rà soát lỗi trước khi xuất bản+ Hiệu năng tốt, không giật lác trong khi sử dụng*Lưu ý: do font chữ trên các smart phone là không đồng nhất nên smskute có thể hiển thị không đúng với mong muốn của tác giả!Please send best wishesto relatives and friends in the New Year of the Dog 2018 TetOffensive.Advantages of the application:+ Only a single display banner ads in apps+ Fully integrated content, check for errors beforepublishing+ Good performance, not shock while using strabismus* Note: due to the font on the heterogeneous smart phone sms kutecan be displayed incorrectly with the wishes of the author!
Pixel 3.0 APK
Pixel explosion... boom boom boom!... boom boom boom pixelexplosion!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule 5.3.1 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audioeffects and video filters while singing your favorite karaokesongs. Solo privately, karaoke with friends, connect with singersaround the world, or duet with celebrity artists like Nick Jonasand Ed Sheeran. Choose from millions of songs, create music videosand share them with our 50M+ musically minded, supportivecommunity. It’s just like karaoke, only better. Sing freetoday!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics.Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more• Beat your personal score and become a karaoke proWith new songs added daily, you can find your favorite songs andkaraoke hits all in one place. Choose from a massive catalog ofPop, R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin,K-Pop and more! Popular on Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Sing! platform. Showyour support and meet incredible singers from all over the world.Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, show off yourtalent, and get fans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has been Superpowered
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.