1.2 / June 24, 2016
(4.4/5) (7)

Description

Pixel Art Character is a funny game whereyouguess the names of hidden characters from popular cartoons,movies,games and more!! Do you want something fresh? Try thismostaddictive different guessing game.

*** Features ***
Easy to start, simple to play!
Free, no registration required. Simple operation! See the imageandguess the name by tapping the correct letters.

*** Hints & help are ready to help you! Play withfriends,shared fun! ***
Share the game to friends or play with them to enjoy theunexpectedfun! Stuck in a difficult puzzle? Relax, you can use thehints weprovided or share it to your friends on Facebook to ask forhelp.You also can post the puzzles you have solved to test yourfriends.Or challenge them to find out who can recognize more.

*** Continuous updates, endless amazing puzzles andeverlastingfun! ***
Continuous version updates, we always add new puzzles forplayers.Your fun never ends!

App Information Pixel Art Character

 • App Name
  Pixel Art Character
 • Package Name
  com.amazingalways.pixelartcharacter
 • Updated
  June 24, 2016
 • File Size
  7.2M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Amazing Always
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
 • Google Play Link

Amazing Always Show More...

Giải nhanh hóa học 1.8 APK
Với tinh thần bám sát nội dung thi THPT Quốcgia 2016 của Bộ giáo dục và đào tạo, các phương pháp giải nhanh bàitập hóa học có trong ứng dụng được chọn lọc công phu, kỹ lưỡng vàđược phân chia rất rõ ràng, dễ hiểu. Theo đúng phương pháp sư phạm,mỗi phương pháp giải có trong ứng dụng được bố cục theo trình tựhợp lí. Đầu tiên ở mỗi phương pháp sẽ đưa ra cơ sở lý thuyết, cácnguyên tắc chung và các hướng quy đổi, lưu ý; tiếp đến là phân dạngcác bài tập hóa học hay gặp; sau cùng là các ví dụ cụ thể được giảirõ ràng, chi tiết. Điều này sẽ giúp các bạn học tập, ôn luyện kiếnthức môn hóa học được dễ dàng và nhanh chóng,Ngoài các phương pháp giải nhanh, các công thức giải nhanh cũng cótrong ứng dụng giúp các bạn tiết kiệm tối đa thời gian khi làm cácbài thi trắc nghiệm hóa học.Cùng với các phương pháp giải nhanh và công thức giải nhanh, ứngdụng giải nhanh hóa học còn có tính năng làm bài thi trắc nghiệmhóa học được phân ra làm các phần là trắc nghiệm lý thuyết, trắcnghiệm bài tập và trắc nghiệm tổng hợp cả lý thuyết và bài tập.Điều này sẽ giúp cho các bạn vận dụng các kiến thức đã học vào ngaycác bài thi thực tế, qua đó sẽ giúp các bạn nâng cao được điểm sốcủa mình.Một tính năng mới được thêm vào trong ứng dụng là tính năng cânbằng nhanh các phản ứng hóa học. Tính năng này sẽ giúp các bạnnhanh chóng cân bằng được các phản ứng hóa học khác nhau đặc biệtlà đối với các phản ứng oxi hóa khử phức tạp, khó cân bằng.Cuối cùng là các đề thi tham khảo được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trênphương án ra đề của Bộ giáo dục và đào tạo để các bạn có thể có mộtcách nhìn tổng quan về bài thi môn hóa THPT Quốc gia 2016.Hy vọng rằng với ứng dụng Giải nhanh hóa học các bạn sẽ tìm thấyđược các phương pháp, các kỹ thuật giải nhanh, hiệu quả góp phầntích cực trong các kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công !PS:- Chân thành cảm ơn bạn kuronvjp Le đã có những đóng góp tích cựctới nội dung phần trắc nghiệm của ứng dụng Giải nhanh hóahọc.- Dưới đây mình xin đưa ra đáp án cho một số câu hỏi trắc nghiệm cótrong ứng dụng mà nếu không phân tích kỹ sẽ dẫn tới sai lầm:Câu 156: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số molbằng nhau: Na2O và Al2O3 ; Cu và FeCl3 ; BaCl2 và CuSO4 ; Ba vàNaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo radung dịch làA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Đáp án C. 1Câu 18: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phảnứng xà phòng hóa thu được một anđehit và một muối của axitcacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của XlàA. 5 B.3 C.2 D.4Đáp án: D. 4 (Đây là câu hỏi trong đề thi cao đẳng 2013 khối A vàB)Câu 379: Để nhận biết ba axit đặc nguội : HCl , H2SO4, HNO3 đựngriêng biệt trong ba lọ mất nhãn , ta dùng thuôc thử làA. CuO; B. Al; C. Cu; D. Fe.Đáp án: C. Cu. (Câu 34 đề 429 đề thi đại học năm 2007 khối A)Giải thích cụ thể về các phương án này, các bạn vui lòng vào địachỉ facebook của mình là Nguyễn Minh Hiển(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011410951496)In the spirit of stickingcontents National High School Examination 2016 of the Ministry ofEducation and Training, rapid methods for solving exercises inapplications chemical has been selected carefully, thoroughly anddivide very clear and easy understand. Accordance pedagogy, eachsolution method in application layout logical sequence. First ineach method will provide theoretical basis, the general principlesand the direction of the conversion, note; followed by thedistribution of chemical forms of the common exercises; finally,specific examples be clear and detailed. This will assist you inlearning, refresher chemistry knowledge is easy and fast,In addition to the faster solution method, these formulas Quick appalso help you save the most time doing all chemical tests.Along with the rapid methods and formulas fast, quick resolutionchemical application also features multiple-choice exam is dividedinto chemical components that test the theory, exercises andquizzes test total where both theory and exercises. This willenable you to apply the knowledge learned into immediate practiceexams, which will help you improve your score.A newly added feature in the app is quick balancing features ofchemical reactions. This feature will help you quickly balance thevarious chemical reactions especially for redox reactionscomplicated and difficult balance.Finally is the reference examination questions are carefullyselected based on the recommended plans of the Ministry ofeducation and training so that you can have an overview of thechemistry exam 2016 National High School.Hopefully with rapid application chemical League you will find themethods, techniques solutions quickly, efficiently contributeactively in the upcoming exam. Good luck !PS:- Thank you kuronvjp Le has made a positive contribution to thecontent of the test portion rapidly League chemicalapplications.- Here I would like to offer some answers to multiple-choicequestions in the application that if not careful analysis wouldlead to mistakes:Question 156: For four mixtures, each mixture of the two solidshave an equal number of moles: Na2O and Al2O3; Cu and FeCl3; BaCl2and CuSO4; Three and NaHCO3. Mixed numbers can dissolve completelyin water (balance) only solution is to createA. 3. B. 2. C. 1. D. 4.Answers C. 1Verse 18: Compound X with molecular formula C5H8O2, when thereactant saponification obtained an aldehyde and a carboxylic acidsalt. And the formed some satisfaction on the nature of X isA. 5 B.3 C.2 D.4Answer: D. 4 (These are questions of college exam 2013 A and Bblocks)Question 379: To recognize three special cold acids: HCl, H2SO4,HNO3 separate containers in three vases missed the mark, use ofreagent isA. CuO; B. Al; C. Cu; D. Fe.Answer: C. Cu. (Verse 34 university exam 429 threads 2007 blockA)Explain in detail about these alternatives, would you pleaseaddress your facebook Nguyen Minh Hien(https://www.facebook.com/profile.php?id=100011410951496)
Giải nhanh vật lý 1.7 APK
Trên cơ sở bám sát chương trình, nội dung thiĐại học, Cao đẳng và THPT Quốc gia của Bộ giáo dục và đào tạo, cáckỹ thuật giải nhanh bài tập vật lý có trong ứng dụng được chọn lọccông phu, kỹ lưỡng và được chia ra làm từng chương, từng mục rất rõràng, dễ hiểu. Cùng với đó tính năng trắc nghiệm nhanh và tham khảonhanh sẽ giúp các bạn ôn luyện môn học này một cách thuận tiện vàomọi lúc, mọi nơi. Đây là một ứng dụng hữu ích không thể thiếu đốivới các bạn học sinh cấp ba, ứng dụng sẽ góp phần tích cực giúp chocác bạn chinh phục môn vật lý rất thú vị này. Qua ứng dụng giảinhanh vật lý, chúng tôi tin tưởng rằng những kì thi sắp tới sẽkhông còn quá căng thẳng đối với các bạn. Chúc các bạn thànhcông!Based on the programclosely, exam content University, College and High School of theMinistry of National Education and Training, the quick resolutionof technical training in the application of physics have beenselected meticulously, thoroughly and is divided into individualchapters, each position is very clear, easy to understand. Withthat feature quick test and quick reference will help you thisrefresher course at your convenience anytime, anywhere. This is auseful application indispensable for high school students, theapplication will contribute actively to help you conquer thephysics of this very interesting. Through the rapid application ofphysics, we are confident that the upcoming exams will not be sostressful for you. Good luck!
Pixel Art Character 1.2 APK
Pixel Art Character is a funny game whereyouguess the names of hidden characters from popular cartoons,movies,games and more!! Do you want something fresh? Try thismostaddictive different guessing game.*** Features ***Easy to start, simple to play!Free, no registration required. Simple operation! See the imageandguess the name by tapping the correct letters.*** Hints & help are ready to help you! Play withfriends,shared fun! ***Share the game to friends or play with them to enjoy theunexpectedfun! Stuck in a difficult puzzle? Relax, you can use thehints weprovided or share it to your friends on Facebook to ask forhelp.You also can post the puzzles you have solved to test yourfriends.Or challenge them to find out who can recognize more.*** Continuous updates, endless amazing puzzles andeverlastingfun! ***Continuous version updates, we always add new puzzles forplayers.Your fun never ends!
What Game 1.4 APK
What Game is a free quiz game where youguessthe names of famous games on the world. Do you wantsomethingfresh? Try this most addictive different guessing game.*** Features ***Easy to start, simple to play!Free, no registration required. Simple operation! See the imageandguess the name by tapping the correct letters.*** Hints & help are ready to help you! Play withfriends,shared fun! ***Share the game to friends or play with them to enjoy theunexpectedfun! Stuck in a difficult puzzle? Relax, you can use thehints weprovided or share it to your friends on Facebook to ask forhelp.You also can post the puzzles you have solved to test yourfriends.Or challenge them to find out who can recognize more.*** Continuous updates, endless amazing puzzles andeverlastingfun! ***Continuous version updates, we always add new puzzles forplayers.Your fun never ends!WANT TO TEST YOUR KNOWLEDGE? WANT TO PROVE YOU ARE ASUPERGAMER?GET "WHAT GAME" AND PLAY FOR FREE NOW!
Chemical Balance 1.2 APK
The Chemical Balance assists high schoolanduniversity students with balancing chemical equations.Intuitivechemistry elements keyboard. Enter chemical equations byselectingelements from their respective tabs. Click the 'Balance'button tosee the balanced chemical equation in the textbox output.This appwill balance chemical equations by providing you withthecoefficients of the equation entered.Sample Equations:LiOH + CO2 = Li2CO3 + H2OAl + Fe3O4 = Al2O3 + FeP + O2 = P2O6H2S + KMnO4 = H2O + K2SO4 + KOH + MnO2Mg + CH3COOH = Mg(CH3COO)2 + H2(NH4)2SO3 + NaOH = NH3 + H2O + Na2SO3Na2S + BaCl2 = BaS + NaClHCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + H2OFe(HSO4)2 + NaOH = Fe(OH)2 + Na2SO4 + H2O......NOTE: Please read the "How to use" section on the applicationforadditional and detailed instructions.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.5.2 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 7.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.9 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.98 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!