1.0 / September 1, 2012
(3.5/5) (4)

Description

In a galaxy very very far away there isaplanet called Omkron.
People on Omkron live in peace with each other and have beenformany many years.

Then suddenly out of nowhere an alien race attacks Omkron.

Now it is your job as defender commandor to protectOmkronagainst the alien invaders.

Turn your turret by touching the left or right side ofyourscreen. To fire against the enemy touch in the middle ofthescreen. Touch areas goes from the top to the bottom.

Hope you will enjoy this little game as it is my first attemptonmaking a Android phone game.

App Information Planet Defender

 • App Name
  Planet Defender
 • Package Name
  dk.trisect.planetdefender
 • Updated
  September 1, 2012
 • File Size
  5.2M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Trisect Development
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Visit website Email jenscit@gmail.com
  Kildebjergsvej 6 6780 Skærbæk
 • Google Play Link

Trisect Development Show More...

GSM-Alarm Kontrol 5 APK
Gratis App fra GSM-teknik til fjernbetjeningaf GSM alarm.Denne App giver mulighed for at administrere enhver GSM alarmder accepterer kommandoer via SMS.Med SMS alarm-kontrol fra GSM-teknik kan du sende SMS medkommando om at slå alarm TIL eller FRA. Kommando sendes med etenkelt tryk på låse-ikon.Man kan styre op til 4 alarmer på App'en.Kode for aktivering, deaktivering og status af GSM alarm samtmobilnummer angives i indstillinger for App.Status funktionen giver besked om den aktuelle alarms tilstand,d.v.s. om tyverialarmen er slået til, slået fra eller skalsikret.Alarmen svarer tilbage med en SMS i løbet af 30-60 sekunder.Funktionen virker på Elite alarmer og nyeste udgave af Elegantalarmer fra GSM teknik, købt efter den 01-01-2014. Tjek dinalarmvejledning for kode til denne funktion. Elitealarmen har koden123456#100# og Elegant alarmen koden 123456#61#, hvor 123456 erpinkoden fra fabrikken som du kan have ændret til andet. Hvis duhar ændret denne kode, skal den også ændres her.Derudover kan man nu beskytte App'en med en selvvalgtpinkode.Free App of GSMtechnology for remote GSM alarm.This App allows you to manage any GSM alarm that acceptscommands via SMS.With SMS alarm control from GSM technology, you can send SMScommand to turn the alarm ON or OFF. The command is sent with asingle press on the lock icon.You can control up to 4 alarms App.Code for activation, deactivation and status of the GSM alarmand mobile number specified in the settings app.Status function lets you know the current alarm condition, ie thealarm system is turned on, off or to be secured. The alarm respondsback with a text message over 30-60 seconds. This function worksfor Elite alarms and latest edition of Elegant alarms from GSMtechnology, purchased after 01/01/2014. Check your manual for alarmcode for this function. Elite alarm has code 123456 # 100 # andElegant alarm code 123456 # 61 #, where 123456 is the PIN code atthe factory as you may have changed to another. If you change thiscode, it must also be changed here.In addition, you can now protect app with a self-selectedPIN.
My Computer Companion 2.0 APK
With My Computer Companion for Android youwillalways have some computer help in your pocket.My Computer Companion has more than 160 Tips & Tricks for:Windows XPWindows VistaWindows 7Mac OS-XLinuxDOSMore Tips & Tricks will be added in the future.
Indbo Registrering 1 APK
Mange har prøvet at komme hjem til et hushvorder har været ubudne gæster. Det er ikke sjovt, ikke alene hardegennemrodet huset, men de har også taget nogle af ens ting.Midt i al den følelsesmæssige uro skal man så have fat ipolitiet,sørge for reparation af vinduer eller døre og rydde opogforsikringsselskabet skal vide hvad der mangler og ikke mindsthvadman gav for det, hvornår det er købt og måske endda seenkvittering.Her er det at Indbo Registrering kan hjælpe. MedIndboRegistrering kan man registrere alt sit indbo med billeder afbådegenstanden og kvitteringen. Man kan indtaste prisen, enbeskrivelseaf genstanden samt hvornår og hvor man købte den. Og mankan gøredet løbende, når man har tid og ro. Man kan væreberedt.Når man har indtastet alt, er det bare at sende sin liste viae-maileller man kan printe den ud og sende den med posten.Med Indbo Registrering kan man søge i sit indbo, hvis manligestår og mangler at finde ud af hvornår man f.eks.købtefladskærmen. Derved ved man, om man stadig har garanti påsitindbo.Så med Indbo Registrering har man et sted, hvor man har styrpåsit indbo.Med App’en kan man:- Holde styr på alt sit indbo.- Gemme billede og kvittering af sit indbo.- Gemme beskrivelse, købs- dato og sted og værdi på indbo.- Søge, redigere og slette sine registreringer.- Sende sin liste via mail.- Læse vejledningen i App'en.Many have tried tocomehome to a house where there has been intruders. It's not fun,notonly have they ransacked the house, but they have also takensomeof the same things.Amid all the emotional turmoil should you get hold of thepolice,arrange for service of windows or doors and tidy and theinsurancecompany should know what is missing and not least what youpaid forit when it is purchased and maybe even see a receipt .Here it is to Indbo Registration can help. WithIndboRegistration can register all of its contents with pictures ofboththe subject matter and the receipt. You can enter the price,adescription of the object as well as when and where you boughtit.And you can do it regularly when you have time and peace. Onecanbe prepared.Once you have entered all, it's just send his list via e-mail oryoucan print it out and send it by mail.With Indbo Registration may be sought in its contents, ifyoujust are missing to find out when, for example. bought flatscreen.In this way you know if you still have warranty onitscontents.So with Indbo Registration has been a place where onehasmastered its contents.With the app you can:- Keep track of all its contents.- Save the image and acknowledgment of its contents.- Store description, purchase date and place and valueofcontents.- Search, Edit and Delete records.- Sending its list by mail.- Read the instructions in the app.
Memory Wars 1.1.6 APK
Memory Wars is a memory game for kids andyoungminds.The game consist of a play field with 10 x 10tiles.There is up to 56 different tiles in the game.The object of thegameis to find two matching tiles.When you have two pairs of matching tiles in a rowyou get bonus.You can either add 3 points to your own score oryou can subtract 3 point from your opponents score.You can also choose to continue without bonus andtry to get 5 matching pairs in a row to win the game.2 pairs inarow gives 3 or -3 points.3 pairs in a row gives 6 or -6 points.4 pairs in a row gives 8 or -8 points.5 pairs in a row and you win the game.Play against yourfriends,make tournaments or justplay for fun.You can also play against Android but bareinmindis not a very strong opponent.Use it for practice before you defeat all of yourfriends.So enjoy this little game of memory and look outfor more titles from Trisect Development.
Planet Defender 1.0 APK
In a galaxy very very far away there isaplanet called Omkron.People on Omkron live in peace with each other and have beenformany many years.Then suddenly out of nowhere an alien race attacks Omkron.Now it is your job as defender commandor to protectOmkronagainst the alien invaders.Turn your turret by touching the left or right side ofyourscreen. To fire against the enemy touch in the middle ofthescreen. Touch areas goes from the top to the bottom.Hope you will enjoy this little game as it is my first attemptonmaking a Android phone game.
Fix-Five Pro 1.1.6 APK
Fix-Five Pro – A challenge for your mind.The game is a 5 in a row type of game.The game board consists of 99 fields counting from 1 to 99likethis[00][99][98][97][96][95][94][93][92][91][65][64][37][38][39][40][41][42][43][90][66][63][36][35][34][33][32][31][44][89][67][62][17][16][05][06][07][30][44][88][68][61][18][15][04][03][08][29][45][87][69][60][19][14][01][02][09][28][46][86][70][59][20][13][12][11][10][27][47][84][71][58][21][22][23][24][25][26][48][84][72][57][56][55][54][53][52][51][50][83][73][74][74][76][77][78][79][80][81][82]And the game consists of 98 cards with values from X to 99whereX can be a value between 1 and 98.The player draws a card. Lets say the card says 48 to 99.Then all fields on the game board from 48 to 99ishighlighted.The player must the select one of these highlighted fields.Then the next player draws a card and does the same.The player that gets 5 fields in a row is the Winner.You can get 5 in a row Horizontal, vertical and diagonal.The game can be player with up to 5 players, human orcomputercontrolled.There must be at least 2 player to start a game.Music and sounds can be disabled/enabled inside the game.This game is for Android Tablets.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.7.2 APK
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.104 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!