01.00.03 / May 5, 2015
(4.3/5) ()

Description

De schat van Raversyde is gestolen! Wie isdedader? De watervleermuis, want die wou een Harley Davidsonkopen!De groene specht, want die wil een eigen tv-programma! Of ishettoch de honingzwam? Alle personages hebben een motief.Ondervraagdus iedereen die je tegenkomt!

Met deze app kan je in een uurtje het hele natuurparkinRaversyde verkennen zonder je te vervelen! Luister naar deroddelsvan de loslippige personages. Speur het luchtruim af naarvogels,lok dieren met een fluitje en speur naar de schat metdemetaaldetector.

Elk seizoen is het verhaal helemaal anders, dus heb je eenredenom nog eens terug te komen!

Meer info aan het onthaal van Domein Raversyde.

App Information Raversyde Natuurpark

 • App Name
  Raversyde Natuurpark
 • Package Name
  com.lamosca.raversijdenature
 • Updated
  May 5, 2015
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  01.00.03
 • Developer
  La mosca games
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email kristof@lamosca.be
  La mosca bvba, Ferdinand Lousbergkaai 117, 9000 Gent, Belgium
 • Google Play Link

La mosca games Show More...

Operation Freddy 02.16.07 APK
Operation Freddy is a hilarious GPS game forteambuildings, corporate events, trips with friends and family,bachelor and birthday parties and children's parties.Freddy, a loathsome gnome, takes you and your buddies in tow totown. There he'll throw insane missions and freaky questions atyou. Direct action movies, sink your teeth into a bonus mission,challenge each other to a duel and like each other's criminallyweird pictures. Whatever you do, the sole objective in this game isscoring. It's a fact that a deliciously original team will take thecake!Would you rather like a quiet touristic trail, or rather anall-out city rally with 50 teams? Freddy has got something in storefor every age and purpose!Grab a device, go to the start location and start playing. Butwatch out for traffic, potholes and little kittens!
The Target! 02.11.12 APK
The Target is a unique location-basedexperience in a real city. Bring your friends and play anywhere,anytime!A criminal mastermind is at large in your city, trying to get ontop of the urban food chain. Stop him in his tracks with your mosteffective weapon: your mobile device!As the gangster, you can drop explosives or trick your pursuers.As a cop, you can work together with others to shoot the gangsterdown!To play the game with your friends or henchmen, you need atleast 3 mobile devices with a mobile data connection. Go grab agame session at http://lamoscagames.com/playzone or simply getone in the app!
Team Me Up 02.16.07 APK
Team Me Up is the ultimate GPS game forteambuildings, corporate events, trips with friends and family,bachelor and birthday parties and children's parties.Crawl into town with your buddies and split them up in teams.Along the way, insane missions and freaky questions will be thrownat you. Direct action movies, sink your teeth into a bonus mission,challenge each other to a duel and like each other's criminallyweird pictures. Whatever you do, the sole objective in this game isscoring. It's a fact that a deliciously original team will take thecake!Would you rather like a quiet touristic trail, or rather anall-out city rally with 50 teams? Team Me Up has got something instore for every age and purpose!Grab a device, go to the start location and start playing. Butwatch out for traffic, potholes and little kittens!
Broads Ranger 01.00.01 APK
Discover the Whitlingham Broads, a uniquelandscape near Norwich. Unearth the park's most captivating spotsand add your own stories!• Go on a hike and learn about the area's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finally aRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersCharge your device's battery, put on your sturdy shoes and goexploring!
Polder Ranger 01.00.01 APK
Discover the polders of the ScheldtnearRupelmonde and Bazel. Unearth the area's most captivating spotsandadd your own stories!• Go on a hike and learn about the area's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finallyaRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersYou can start up anywhere in the area. Charge yourdevice'sbattery, put on your sturdy shoes and go exploring!
Gent Undercover 1.0.4 APK
Gent Undercover is een spannend GPSstadsspel.Zowel voor volwassenen als kinderen (onder begeleidingvan eenvolwassene) is het een leuke manier om de stad Gent telerenkennen. Aan de hand van twee verschillende routes en missiesverkenje de belangrijkste monumenten in het centrum en hetmuseumkwartiervan Gent. Gewapend met een smartphone of tablet,volg je hetspoor van een criminele bende. Die maakt jacht op dekunstschattenvan de stad. Politiedienst Interpol roept jouw hulpin: als eenechte undercover speurder moet je op zoek naar degangsters. Maarde tijd dringt, je hebt maar 90 minuten.Met Gent Undercover wordt jouw smartphone of tablet eenwaarspionagegadget. Gebruik de ingenieuze tools voor de opdrachtenvanInterpol. Achtervolg de kunstdieven met de radartracker,onderzoekverdachte plaatsen met een ware DNA-scanner en ontmantelsporen uithet verleden die Gent voor het blote oog verstopt. Jeleertvingervlug hoe een ware gangstermail te hacken en je slaagteringesprekken tussen criminelen af te luisteren. Voor je het weet,benje een volleerde undercover agent voor de grootstepolitiedienstter wereld!Praktisch:Bij vragen of opmerkingen over het spel kan je terecht ophetonthaalnummer van de Sint-Pietersabdij (09/243 97 30).Start het spel op en kies een van de twee missies: die vanhetGravensteen of de Sint-Pietersabdij. Is de stad onbekend? Dangidstde app je naar je juiste startpunt.- Wees voorbereid en zorg ervoor dat je batterij voldoende(ofvolledig) is opgeladen.- Af en toe zal je toegesproken worden, dus zorg zeker datjemediavolume op maximum-niveau staat. Neem best ook een headphoneofoortjes mee.Je verbruikt geen mobiele data voor het spel, tenzij je aanhetbegin van het spel je vrienden via Facebook laat weten dat jeaanhet spelen bent.Speelduur: maximum 90 minuten.Ghent Undercover isanexciting city GPS game. Both adults and children (accompanied byanadult) is a fun way to get to know the city of Ghent. Usingtwodifferent routes and missions explore the most importantmonumentsin the city center and the museum district of Ghent. Armedwith asmartphone or tablet, you follow the trail of a criminalgang. Thatmakes hunting the art treasures of the city. PoliceInterpol callsyour attention: like a real undercover investigatoryou looking forthe gangsters. But time is short, you only have 90minutes.With Ghent Undercover is your smartphone or tablet a truespygadget. Use the ingenious tools for the tasks of Interpol.Pursuethe art thieves with the radar tracker, examination revealssuspectareas with a true DNA scanner and dismantle the vestiges ofthepast that Ghent hidden to the naked eye. You learn quickly howtofinger a true gangster mail hacking and you manageconversationsbetween criminals to eavesdrop. Before you know it,you're aseasoned undercover agent for the largest police force intheworld!Practical:For questions or comments about the game, please go to thereceptionnumber of the St. Peter's (09/243 97 30).Start the game and choose one of the two missions: that oftheCounts of St. Peter's Abbey. The city is unknown? Then theappguides you to your proper starting point.- Be prepared and make sure you have enough battery (orfully)charged.- Occasionally you will be addressed, so make sure your mediavolumeto maximum level. Take quite a headphone or earphonewith.You consume any mobile data for the game, unless you atthebeginning of the game your friends on Facebook that letsyou'replaying.Running time: 90 minutes.
Biesbosch Ranger 01.00.01 APK
Discover the Biesbosch national park withthisapp. Unearth the park's most intriguing spots and stumble uponitsmost picture-perfect places!• Go on a hike and learn about the park's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finallyaRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersGo on a hike in 4 distinct areas: Biesboschcentrum,BiesboschMuseum, Vissershang and Nieuwe Dordtse Biesbosch. Chargeyourdevice's battery, put on your sturdy shoes and goexploring!
La Mosca Lock 1.0.1 APK
Met het Lock programma kunnenprofessioneleaanbieders van de La mosca games het toestel afsluitenvoor degebruiker. Het Lock programma start automatisch op bijhetinschakelen van de telefoon. Via het startscherm van hetprogrammakan je makkelijk de La mosca applicaties opstarten. Klikop hetlogo van het spel en de applicatie start op.Drukt de gebruiker op de Homeknop van het toestel terwijlhetspel loopt, dan komt hij terecht op het startscherm en kandanmakkelijk de game opnieuw opstarten.Wil je een spelprogramma helemaal afsluiten, dan druk je opde'Close' knop naast het spellogo. Zo wordt het spelhelemaalafgesloten en blijft het niet verder draaien op deachtergrond.Een gebruiker kan het Lock programma niet verlaten, tenzijhetwachtwoord ingeeft. Zo voorkom je dat gebruikers zakenkunnenwijzigen in het toestel tijdens het spel.Hoe ga je te werk?1. Installeer het Lock programma en start het op. Hetmenuschermzal verschijnen.2. Druk nu op de homeknop van je toestel.3. Je krijgt de vraag om de actie uit te voeren door gebruikvanLa Mosca Lock of TwLauncher. Druk eerst op 'Set as default'(zodathet vinkje groen wordt) en kies dan voor 'La moscaLock'. Dezehandeling is maar 1 maal nodig om te voorkomen datbij volgendgebruik een speler in het toestel geraakt.4. Je krijgt nu de vraag om het wachtwoord in te geven. Geefditwachtwoord in en je belandt op hetgebruikelijketelefoonscherm.With the Lockprogramprofessional providers of La mosca games at the appliance totheuser. The Lock program starts automatically when you turn onthephone. Use the Home screen of the program you can easily use theLamosca start applications. Click on the logo of the game andstartthe application on.The user presses the Home button on the device while the gameisrunning, then he will go to the home screen and can easilyrestartthe game.Want a game program completely close, then press the'Close'button next to the game logo. So the game is completelysealed andwill not continue running in the background.A user can not exit the Lock program, unless the passwordisentered. This will prevent users things can change in theunitduring the game.How do you work?1. Install the Lock program and launch it. The menu screenwillappear.2. Now press the home button of your device.3. You will be prompted for the action to be performed by useofLa Mosca Lock or TwLauncher. First press "Set as default" (sothecheckmark turns green) and select 'La mosca Lock'. Thisoperationis only 1 time necessary to prevent subsequent use by aplayer inthe unit hit.4. You are now asked to enter the password to enter. Enterthepassword and you end up at the usual phone screen.

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.
WordPress 6.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.2.2 APK
FroX
REQUIRED TO BE ROOT !!!!With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.54 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSure Singapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free sharedWiFi hotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chineseand Global version combined), we aim to build a trusted platformfor everybody to enjoy the Internet. So, come join the world’slargest WiFi sharing community today! If you don’t find sharedhotspot yet, don’t worry, give the community some time to grow. Weare handling over 4 BILLION connections daily and the number isgrowing rapidly. There will be more and more shared WiFi to helpyou get connected online and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure,we’d love to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.0.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKEPARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Choki-Choki AR Boboiboy 19.0 APK
Temukan 50 Gamecard karakter BoBoiBoy TheMovie setiap pembelian Choki-Choki bertanda khusus, dan mainkankartunya dengan aplikasi “Choki Choki AR BoBoiBoy".Temukan juga Gold Card (Kartu Emas) yang dapat ditukarkan dengantiket menonton BoBoiBoy The Movie di bioskop-bioskop terdekat.Choki-Choki akan hadir perdana dalam film layar lebar “BoBoiBoyThe Movie”.Untuk menambah keseruannya Choki-Choki memberikan gamecard secaragratis dan bisa dimainkan dengan teknologi Augmented Reality yangbisa membuat karakter menjadi hidup.BoBoiBoy The Movie bercerita tentang petualangan seru BoBoiBoydan teman-temannya di pulau misteri tempat tinggal Klamkabot sangtetua pembuat Sfera Kuasa.Di pulau misteri ini BoBoiBoy akan bertemu musuh terkuatnya,yaitu Borara seorang pemburu alien yang mencari kekuatan SferaKuasa untuk menguasai seluruh antariksa. Saatnya pertarungan antaraBoBoiBoy dan alien terkuat seantariksa demi melindungi Sfera Kuasadan teman-temannya.Kumpulkan dan mainkan seluruh karakter baru BoBoiBoy dan paramusuh yang belum pernah dilihat sebelumnya.Feature:• 50 karakter BoBoiBoy & Friend• Lebih dari 10 musuh baru• Pertarungan seru antara BoBoiBoy & Friend dengan musuh-musuhbaru** Minimum Requirement : OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page :https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/Discover 50 Gamecardcharacter BoBoiBoy The Movie Choki-Choki every purchase ofspecially marked, and play cards with the application "Choki ChokiAR BoBoiBoy".Discover also Gold Card (Gold) can be exchanged for tickets towatch BoBoiBoy The Movie in theaters everywhere.Choki-Choki will attend a movie premiere in "BoBoiBoy TheMovie".To add Choki-Choki have fun giving gamecard free of charge and canbe played with Augmented Reality technology that can make thecharacters come alive.BoBoiBoy The Movie tells the story of an adventure BoBoiBoy andhis friends on the island mystery Klamkabot residence elderAuthorization Sfera maker.In this mystery island BoBoiBoy will meet strongest enemy,namely Borara an alien hunter who sought the power Sfera power tocontrol the entire space. It's time to fight between BoBoiBoy andaliens strongest seantariksa to protect Sfera Authorization andfriends.Collect and play BoBoiBoy whole new character and the enemy whohas never seen before.feature:• 50 characters BoBoiBoy & Friend• More than 10 new enemies• intriguing battle between BoBoiBoy & Friend with newenemies** Minimum Requirements: OS Android 4.4 (Kit Kat), 2GB RAM** Facebook Page: https://www.facebook.com/chokichokiindonesia/