01.00.03 / May 5, 2015
(4.3/5) ()

Description

De schat van Raversyde is gestolen! Wie isdedader? De watervleermuis, want die wou een Harley Davidsonkopen!De groene specht, want die wil een eigen tv-programma! Of ishettoch de honingzwam? Alle personages hebben een motief.Ondervraagdus iedereen die je tegenkomt!

Met deze app kan je in een uurtje het hele natuurparkinRaversyde verkennen zonder je te vervelen! Luister naar deroddelsvan de loslippige personages. Speur het luchtruim af naarvogels,lok dieren met een fluitje en speur naar de schat metdemetaaldetector.

Elk seizoen is het verhaal helemaal anders, dus heb je eenredenom nog eens terug te komen!

Meer info aan het onthaal van Domein Raversyde.

App Information Raversyde Natuurpark

 • App Name
  Raversyde Natuurpark
 • Package Name
  com.lamosca.raversijdenature
 • Updated
  May 5, 2015
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  01.00.03
 • Developer
  La mosca games
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email kristof@lamosca.be
  La mosca bvba, Ferdinand Lousbergkaai 117, 9000 Gent, Belgium
 • Google Play Link

La mosca games Show More...

Operation Freddy 02.16.07 APK
Operation Freddy is a hilarious GPS game forteambuildings, corporate events, trips with friends and family,bachelor and birthday parties and children's parties.Freddy, a loathsome gnome, takes you and your buddies in tow totown. There he'll throw insane missions and freaky questions atyou. Direct action movies, sink your teeth into a bonus mission,challenge each other to a duel and like each other's criminallyweird pictures. Whatever you do, the sole objective in this game isscoring. It's a fact that a deliciously original team will take thecake!Would you rather like a quiet touristic trail, or rather anall-out city rally with 50 teams? Freddy has got something in storefor every age and purpose!Grab a device, go to the start location and start playing. Butwatch out for traffic, potholes and little kittens!
Gent Undercover 1.0.4 APK
Gent Undercover is een spannend GPSstadsspel.Zowel voor volwassenen als kinderen (onder begeleidingvan eenvolwassene) is het een leuke manier om de stad Gent telerenkennen. Aan de hand van twee verschillende routes en missiesverkenje de belangrijkste monumenten in het centrum en hetmuseumkwartiervan Gent. Gewapend met een smartphone of tablet,volg je hetspoor van een criminele bende. Die maakt jacht op dekunstschattenvan de stad. Politiedienst Interpol roept jouw hulpin: als eenechte undercover speurder moet je op zoek naar degangsters. Maarde tijd dringt, je hebt maar 90 minuten.Met Gent Undercover wordt jouw smartphone of tablet eenwaarspionagegadget. Gebruik de ingenieuze tools voor de opdrachtenvanInterpol. Achtervolg de kunstdieven met de radartracker,onderzoekverdachte plaatsen met een ware DNA-scanner en ontmantelsporen uithet verleden die Gent voor het blote oog verstopt. Jeleertvingervlug hoe een ware gangstermail te hacken en je slaagteringesprekken tussen criminelen af te luisteren. Voor je het weet,benje een volleerde undercover agent voor de grootstepolitiedienstter wereld!Praktisch:Bij vragen of opmerkingen over het spel kan je terecht ophetonthaalnummer van de Sint-Pietersabdij (09/243 97 30).Start het spel op en kies een van de twee missies: die vanhetGravensteen of de Sint-Pietersabdij. Is de stad onbekend? Dangidstde app je naar je juiste startpunt.- Wees voorbereid en zorg ervoor dat je batterij voldoende(ofvolledig) is opgeladen.- Af en toe zal je toegesproken worden, dus zorg zeker datjemediavolume op maximum-niveau staat. Neem best ook een headphoneofoortjes mee.Je verbruikt geen mobiele data voor het spel, tenzij je aanhetbegin van het spel je vrienden via Facebook laat weten dat jeaanhet spelen bent.Speelduur: maximum 90 minuten.Ghent Undercover isanexciting city GPS game. Both adults and children (accompanied byanadult) is a fun way to get to know the city of Ghent. Usingtwodifferent routes and missions explore the most importantmonumentsin the city center and the museum district of Ghent. Armedwith asmartphone or tablet, you follow the trail of a criminalgang. Thatmakes hunting the art treasures of the city. PoliceInterpol callsyour attention: like a real undercover investigatoryou looking forthe gangsters. But time is short, you only have 90minutes.With Ghent Undercover is your smartphone or tablet a truespygadget. Use the ingenious tools for the tasks of Interpol.Pursuethe art thieves with the radar tracker, examination revealssuspectareas with a true DNA scanner and dismantle the vestiges ofthepast that Ghent hidden to the naked eye. You learn quickly howtofinger a true gangster mail hacking and you manageconversationsbetween criminals to eavesdrop. Before you know it,you're aseasoned undercover agent for the largest police force intheworld!Practical:For questions or comments about the game, please go to thereceptionnumber of the St. Peter's (09/243 97 30).Start the game and choose one of the two missions: that oftheCounts of St. Peter's Abbey. The city is unknown? Then theappguides you to your proper starting point.- Be prepared and make sure you have enough battery (orfully)charged.- Occasionally you will be addressed, so make sure your mediavolumeto maximum level. Take quite a headphone or earphonewith.You consume any mobile data for the game, unless you atthebeginning of the game your friends on Facebook that letsyou'replaying.Running time: 90 minutes.
Broads Ranger 01.00.01 APK
Discover the Whitlingham Broads, a uniquelandscape near Norwich. Unearth the park's most captivating spotsand add your own stories!• Go on a hike and learn about the area's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finally aRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersCharge your device's battery, put on your sturdy shoes and goexploring!
Polder Ranger 01.00.01 APK
Discover the polders of the ScheldtnearRupelmonde and Bazel. Unearth the area's most captivating spotsandadd your own stories!• Go on a hike and learn about the area's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finallyaRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersYou can start up anywhere in the area. Charge yourdevice'sbattery, put on your sturdy shoes and go exploring!
Raversyde Natuurpark 01.00.03 APK
De schat van Raversyde is gestolen! Wie isdedader? De watervleermuis, want die wou een Harley Davidsonkopen!De groene specht, want die wil een eigen tv-programma! Of ishettoch de honingzwam? Alle personages hebben een motief.Ondervraagdus iedereen die je tegenkomt!Met deze app kan je in een uurtje het hele natuurparkinRaversyde verkennen zonder je te vervelen! Luister naar deroddelsvan de loslippige personages. Speur het luchtruim af naarvogels,lok dieren met een fluitje en speur naar de schat metdemetaaldetector.Elk seizoen is het verhaal helemaal anders, dus heb je eenredenom nog eens terug te komen!Meer info aan het onthaal van Domein Raversyde.
Lalalapad 01.01.03 APK
Laakdalse Landbouwers Lachen je toe metdezeLaLaLa app! Fiets langs XX Laakdalse landbouwbedrijven enontdekmet hoeveel liefde voor de job én voor de natuur er wordtgewerkt.De app leert je meer over de werking van het bedrijf enlaat delandbouwers aan het woord. Dit levert een mooie fietstochtop langsaangename plekjes, verscholen in het natuurlandschap.Ideaal alseducatieve uitstap voor scholen of een leuke trip met hetgezindoorheen Laakdal.Je kan de fietstochten steeds koppelen aan eenleerrijkerondleiding op één van de bedrijven. Mail ons op info@lalalapad.be en we werkeneenboeiend dagprogramma voor je uit. Neem ook een kijkje oponzewebsite lalalapad.be voor meer info.Je start de app het best aan het toeristisch infokantoorvanEindhout. Laad je toestel helemaal op, want deze app gebruiktjeGPS-ontvanger voortdurend en dit vraagt wat energie. Veelpleziermet je fietstocht in het mooie Laakdal!Laakdalse FarmersLaughingon your side LaLaLa this app! Cycle along XX Laakdalsefarms anddiscover how much love for the job and the nature theywork. The appteaches you more about the operation of the businessand allowfarmers to speak. This provides a nice bike ride alongpleasantspots, hidden in the scenery. Ideal for schools andeducational tripor a fun trip with the family through Laakdal.You can always attach the bike to an educational tour of oneofthe companies. Mail us info@lalalapad.be and we workafascinating day program for you. Have a look at our websiteformore info lalalapad.be.You start the app is best suited to the touristinformationoffice Eindhout. Charge your phone completely, becausethis appuses your GPS receiver constantly and this requires someenergy.Have fun with your bike in the beautiful Laakdal!
Team Me Up 02.16.07 APK
Team Me Up is the ultimate GPS game forteambuildings, corporate events, trips with friends and family,bachelor and birthday parties and children's parties.Crawl into town with your buddies and split them up in teams.Along the way, insane missions and freaky questions will be thrownat you. Direct action movies, sink your teeth into a bonus mission,challenge each other to a duel and like each other's criminallyweird pictures. Whatever you do, the sole objective in this game isscoring. It's a fact that a deliciously original team will take thecake!Would you rather like a quiet touristic trail, or rather anall-out city rally with 50 teams? Team Me Up has got something instore for every age and purpose!Grab a device, go to the start location and start playing. Butwatch out for traffic, potholes and little kittens!
Biesbosch Ranger 01.00.01 APK
Discover the Biesbosch national park withthisapp. Unearth the park's most intriguing spots and stumble uponitsmost picture-perfect places!• Go on a hike and learn about the park's facts andhistory• Collect coins and become a Contributor, an Explorer and finallyaRanger!• Leave your own stories and pictures behind for othervistors• Like and comment on messages of other RangersGo on a hike in 4 distinct areas: Biesboschcentrum,BiesboschMuseum, Vissershang and Nieuwe Dordtse Biesbosch. Chargeyourdevice's battery, put on your sturdy shoes and goexploring!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.6 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Smule Sing! 4.4.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.103 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!