2.7.9 / October 15, 2016
(4.6/5) (1132)

Description

==== OBS ====
Resebolagen använder kort av typen MIFARE Classic,ennumeragammalstandard. Tyvärr har flera nya telefonmodellerintestöd fördennagamla typ av kort. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen),ochNexus10,Galaxy S4-serien, Galaxy S6-serien, LG G2, mfl.)Jagharförsöktatt exkludera modeller som inte fungerar, men detfinnssåmångamodeller att jag inte kan ha koll på alla! Omdetintefungerar pådin modell, skicka ett mail så jag kanuppdateralistan!

Utrymmet här på Google Play är begränsat (4000 tecken)såjagharflyttat all information kring appen till enwebbsidaistället;kikain på http://ressaldo.se för vanliga frågor,m.m.

-------

Visst är det irriterande att inte veta hur mycketpengardetärkvar på Busskortet? Visst, man kan logga in på nätetochnågongång24-48 timmar senare uppdateras saldot (om det inteärlånghelg,dåtar det ännu längre tid), eller så kan manletauppen/ettBuss/Spårvagn/Pendeltåg/Terminal ochanvändakortläsaren.Inget avalternativen är klockrent... MedResSaldo fårdu saldotdirekt itelefonen.

Vilka kort stöds? Se http://ressaldo.seförenuppdateradlista!

Hur använder man appen?
1. Kontrollera att NFC är påslaget (Inställningar>TrådlöstochNätverk)
2. Starta applikationen
3. Håll upp kortet mot *baksidan* avtelefonen,appenidentifierarautomatiskt resebolag när den läser avkortet!

Hur fungerar appen?
Med ResSaldo får du saldot direkt, och det äruppdateratdirektefteratt du stämplat. Appen visar: saldo,kortetsgiltighet,tidpunkt försenaste stämpling, sista tid för bytesamtdetaljeradinformation omsenaste resan/stämplingen. Exaktvilkeninformationsom visasvarierar lite mellan olika korttyperochresor.

Hur kan appen bli bättre?
Hittar du ett fel, eller kan appen inte läsa dittkort.Skickaenrapport efter att du försökt läsa ditt kort(knappenlängstupp).Du kan också hjälpa till att samla in data såatt appenkanutökastill fler kort/mer information på samma sätt.

Vilken teknik använder appen?
Appen använder NFC-läsaren som finns ideflestamodernaAndroid-telefoner, och läser av kortet medsammatekniksomkortläsaren på Västtrafiks fordon.Applikationen*läser*endastditt kort. Som med all annan teknik finnsnaturligtvisriskenattnågot går fel, men att använda applikationeninnebärintestörrerisk för dit kort än andra externa NFC-läsare somdukanstöta på idin vardag.

Slutligen, applikationen är inte officiell, ochharingetsambandmed resebolagen. Alla fel och brister har jagståttförsjälv.Använd den på egen risk. (Sedan kan man ju tyckaattdeolikaresebolagen borde ha byggt motsvarande app förganskalängesedan,men det har de tyvärr inte.)

==== NOTE ====
Travel companies are using a card with MIFARE Classic,anowoldstandard. Unfortunately, several new phone modelsdonotsupportthis old type of card. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2ndgen),andNexus 10,the Galaxy S4 series, the Galaxy S6 series, LGG2,etc.).I havetried to exclude models that do not work, but therearesomanymodels I can not keep track of all! If it does notworkonyourmodel, please send an email so I can update the list!

The space here on Google Play is limited (4000characters),soI'vemoved all the information about your app to awebpageinstead; peekinto http://ressaldo.se for FAQs, etc.

-------

Sure it's annoying to not know how much money is leftonthebuscard? Sure, you can log on to the net andsometimes24-48hourslater updated balance (if it is not longweekend, thenittakeseven longer), or you can look up an / a bus /tram / RER/Terminaland use the card reader. None of the optionsisbrilliant... WithResSaldo you get the balance right onthephone.

What cards are supported? See http://ressaldo.seforanupdatedlist!

How to use the app?
1. Verify that NFC is enabled(Settings>Wireless&Networks)
2. Start the application
3. Hold the card against the * back * of thephone,theappautomatically detects travel companies when itreadsthecard!

How does the app?
With ResSaldo you get the balance right, and itisupdatedimmediatelyafter you stamped. The app displays:thebalance, thecard's validity,the time of the last stamping,lasttime forreplacement and detailedinformation on recent trip/punch.Exactly what information isdisplayed varies littleamongdifferenttypes of cards and travel.

How can the app be improved?
You will find an error, or the app can not read yourcard.Sendareport after you tried to read your card (the buttonatthetop).You can also help to collect data so that the appcanbeexpandedto more cards / more information in the same way.

Which technology uses the app?
The app uses NFC reader available in most modernAndroidphones,andthe reading of the card with the same technologyas thecardreaderon Västtrafiks vehicles. Application * read *Onlyyourcard. Aswith any other technology, is of course theriskthatsomething goeswrong, but to use the application does notmeanagreater risk ofthere cards than other external NFC readeryoumayencounter in youreveryday life.

Finally, the application is not official and hasnoconnectionwithtravel companies. All defects and shortcomings,Ihavebeenresponsible for yourself. Use it at your own risk.(Sinceonecanfind that the various travel companies shouldhavebuiltsimilarapp for quite a long time ago, but ithasunfortunatelynot.)

App Information ResSaldo

 • App Name
  ResSaldo
 • Package Name
  se.supertips.android.ressaldo
 • Updated
  October 15, 2016
 • File Size
  555k
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.7.9
 • Developer
  H Svensson
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

ResSaldo Version History

Select ResSaldo Version :
 • 2.7.9 (102) - Latest Version
 • 2.7.8 (101)
 • 2.7.6 (99)
 • ResSaldo 2.7.9 APK File

  Publish Date: 2016 /10/17
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 555.2 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 24d71354eee70c3ce54d7c73cf90c6269167eaef
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
 • ResSaldo 2.7.8 APK File

  Publish Date: 2016 /9/6
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 434.1 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: d1833ed3282fe8ee1e11fa14ce43bbdbf31c1541
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
 • ResSaldo 2.7.6 APK File

  Publish Date: 2016 /4/20
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 453.4 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: d138a2080f70ceeadbaeaee8f8b967d01d028026
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b

H Svensson Show More...

ResSaldo 2.7.9 APK
H Svensson
==== OBS ====Resebolagen använder kort av typen MIFARE Classic,ennumeragammalstandard. Tyvärr har flera nya telefonmodellerintestöd fördennagamla typ av kort. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen),ochNexus10,Galaxy S4-serien, Galaxy S6-serien, LG G2, mfl.)Jagharförsöktatt exkludera modeller som inte fungerar, men detfinnssåmångamodeller att jag inte kan ha koll på alla! Omdetintefungerar pådin modell, skicka ett mail så jag kanuppdateralistan!Utrymmet här på Google Play är begränsat (4000 tecken)såjagharflyttat all information kring appen till enwebbsidaistället;kikain på http://ressaldo.se för vanliga frågor,m.m.-------Visst är det irriterande att inte veta hur mycketpengardetärkvar på Busskortet? Visst, man kan logga in på nätetochnågongång24-48 timmar senare uppdateras saldot (om det inteärlånghelg,dåtar det ännu längre tid), eller så kan manletauppen/ettBuss/Spårvagn/Pendeltåg/Terminal ochanvändakortläsaren.Inget avalternativen är klockrent... MedResSaldo fårdu saldotdirekt itelefonen.Vilka kort stöds? Se http://ressaldo.seförenuppdateradlista!Hur använder man appen?1. Kontrollera att NFC är påslaget (Inställningar>TrådlöstochNätverk)2. Starta applikationen3. Håll upp kortet mot *baksidan* avtelefonen,appenidentifierarautomatiskt resebolag när den läser avkortet!Hur fungerar appen?Med ResSaldo får du saldot direkt, och det äruppdateratdirektefteratt du stämplat. Appen visar: saldo,kortetsgiltighet,tidpunkt försenaste stämpling, sista tid för bytesamtdetaljeradinformation omsenaste resan/stämplingen. Exaktvilkeninformationsom visasvarierar lite mellan olika korttyperochresor.Hur kan appen bli bättre?Hittar du ett fel, eller kan appen inte läsa dittkort.Skickaenrapport efter att du försökt läsa ditt kort(knappenlängstupp).Du kan också hjälpa till att samla in data såatt appenkanutökastill fler kort/mer information på samma sätt.Vilken teknik använder appen?Appen använder NFC-läsaren som finns ideflestamodernaAndroid-telefoner, och läser av kortet medsammatekniksomkortläsaren på Västtrafiks fordon.Applikationen*läser*endastditt kort. Som med all annan teknik finnsnaturligtvisriskenattnågot går fel, men att använda applikationeninnebärintestörrerisk för dit kort än andra externa NFC-läsare somdukanstöta på idin vardag.Slutligen, applikationen är inte officiell, ochharingetsambandmed resebolagen. Alla fel och brister har jagståttförsjälv.Använd den på egen risk. (Sedan kan man ju tyckaattdeolikaresebolagen borde ha byggt motsvarande app förganskalängesedan,men det har de tyvärr inte.)==== NOTE ====Travel companies are using a card with MIFARE Classic,anowoldstandard. Unfortunately, several new phone modelsdonotsupportthis old type of card. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2ndgen),andNexus 10,the Galaxy S4 series, the Galaxy S6 series, LGG2,etc.).I havetried to exclude models that do not work, but therearesomanymodels I can not keep track of all! If it does notworkonyourmodel, please send an email so I can update the list!The space here on Google Play is limited (4000characters),soI'vemoved all the information about your app to awebpageinstead; peekinto http://ressaldo.se for FAQs, etc.-------Sure it's annoying to not know how much money is leftonthebuscard? Sure, you can log on to the net andsometimes24-48hourslater updated balance (if it is not longweekend, thenittakeseven longer), or you can look up an / a bus /tram / RER/Terminaland use the card reader. None of the optionsisbrilliant... WithResSaldo you get the balance right onthephone.What cards are supported? See http://ressaldo.seforanupdatedlist!How to use the app?1. Verify that NFC is enabled(Settings>Wireless&Networks)2. Start the application3. Hold the card against the * back * of thephone,theappautomatically detects travel companies when itreadsthecard!How does the app?With ResSaldo you get the balance right, and itisupdatedimmediatelyafter you stamped. The app displays:thebalance, thecard's validity,the time of the last stamping,lasttime forreplacement and detailedinformation on recent trip/punch.Exactly what information isdisplayed varies littleamongdifferenttypes of cards and travel.How can the app be improved?You will find an error, or the app can not read yourcard.Sendareport after you tried to read your card (the buttonatthetop).You can also help to collect data so that the appcanbeexpandedto more cards / more information in the same way.Which technology uses the app?The app uses NFC reader available in most modernAndroidphones,andthe reading of the card with the same technologyas thecardreaderon Västtrafiks vehicles. Application * read *Onlyyourcard. Aswith any other technology, is of course theriskthatsomething goeswrong, but to use the application does notmeanagreater risk ofthere cards than other external NFC readeryoumayencounter in youreveryday life.Finally, the application is not official and hasnoconnectionwithtravel companies. All defects and shortcomings,Ihavebeenresponsible for yourself. Use it at your own risk.(Sinceonecanfind that the various travel companies shouldhavebuiltsimilarapp for quite a long time ago, but ithasunfortunatelynot.)
VTSaldo 1.2.2 APK
H Svensson
Appen uppdateras inte längre... Uppdatera tillResSaldo istället, den gör allt som VTSaldo kunde göra och mycketmer!http://ressaldo.seThe app is no longerupdated ... Update to ResSaldo instead, it makes everything VTSaldocould do and more!http://ressaldo.se

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 6.9.1 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
WPS Connect 1.3.4 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsiblefor any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerableto a default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.85 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!
Sing! Karaoke by Smule 4.2.7 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.For a limited time, you can audition for front of the line pass forThe Voice open call auditions, going on now all over the country.Just download the Smule Sing! app, navigate to The Voice auditionpage and sing. The Voice will listen to all auditions and selectpeople to move to the front of the audition line at the open callauditions. But only until Feb 23. Get singing in Smule Sing!today.-----------Features- Self-recording option with video**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android