2.7.10 / March 27, 2017
(4.6/5) (1199)

Description

==== OBS ====
Resebolagen använder kort av typen MIFARE Classic, en numera gammalstandard. Tyvärr har flera nya telefonmodeller inte stöd för dennagamla typ av kort. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), och Nexus 10,Galaxy S4-serien, Galaxy S6-serien, Galaxy S7-serien, LG G2, mfl.)Jag har försökt att exkludera modeller som inte fungerar, men detfinns så många modeller att jag inte kan ha koll på alla! Om detinte fungerar på din modell, skicka ett mail så jag kan uppdateralistan!

Utrymmet här på Google Play är begränsat (4000 tecken) så jag harflyttat all information kring appen till en webbsida istället; kikain på http://ressaldo.se för vanliga frågor, m.m.

-------

Visst är det irriterande att inte veta hur mycket pengar det ärkvar på Busskortet? Visst, man kan logga in på nätet och någon gång24-48 timmar senare uppdateras saldot (om det inte är långhelg, dåtar det ännu längre tid), eller så kan man leta upp en/ettBuss/Spårvagn/Pendeltåg/Terminal och använda kortläsaren. Inget avalternativen är klockrent... Med ResSaldo får du saldot direkt itelefonen.

Vilka kort stöds? Se http://ressaldo.se för en uppdateradlista!

Hur använder man appen?
1. Kontrollera att NFC är påslaget (Inställningar > Trådlöst ochNätverk)
2. Starta applikationen
3. Håll upp kortet mot *baksidan* av telefonen, appen identifierarautomatiskt resebolag när den läser av kortet!

Hur fungerar appen?
Med ResSaldo får du saldot direkt, och det är uppdaterat direktefter att du stämplat. Appen visar: saldo, kortets giltighet,tidpunkt för senaste stämpling, sista tid för byte samt detaljeradinformation om senaste resan/stämplingen. Exakt vilken informationsom visas varierar lite mellan olika korttyper och resor.

Hur kan appen bli bättre?
Hittar du ett fel, eller kan appen inte läsa ditt kort. Skicka enrapport efter att du försökt läsa ditt kort (knappen längst upp).Du kan också hjälpa till att samla in data så att appen kan utökastill fler kort/mer information på samma sätt.

Vilken teknik använder appen?
Appen använder NFC-läsaren som finns i de flesta modernaAndroid-telefoner, och läser av kortet med samma teknik somkortläsaren på Västtrafiks fordon. Applikationen *läser* endastditt kort. Som med all annan teknik finns naturligtvis risken attnågot går fel, men att använda applikationen innebär inte störrerisk för dit kort än andra externa NFC-läsare som du kan stöta på idin vardag.

Slutligen, applikationen är inte officiell, och har inget sambandmed resebolagen. Alla fel och brister har jag stått för själv.Använd den på egen risk. (Sedan kan man ju tycka att de olikaresebolagen borde ha byggt motsvarande app för ganska länge sedan,men det har de tyvärr inte.)
==== NOTE ====
Travel companies use a card with MIFARE Classic, a now oldstandard. Unfortunately, several new phone models do not supportthis old type of card. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), and Nexus 10,Galaxy S4 series, the Galaxy S6 series, the Galaxy S7 series, LGG2, etc.). I have tried to exclude models that do not work, butthere are so many models that I can not keep track of everyone! Ifit does not work on your model, please send an email so I canupdate the list!

The space here on Google Play is limited (4000 characters), so I'vemoved all the information about the app to a web page instead; peekinto http://ressaldo.se for FAQs, etc.

-------

Sure it's annoying to not know how much money is left on the buscard? Sure, you can log on to the net and sometimes 24-48 hourslater updated balance (if there are long weekend, then it takeseven longer), or you can look up an / a bus / tram / RER / Terminaland use the card reader. None of the options is brilliant ... WithResSaldo get the balance right in the phone.

What cards are supported? See http://ressaldo.se for an updatedlist!

How do you use the app?
1. Verify that NFC is enabled (Settings> Wireless &Networks)
2. Start the application
3. Hold the card against the * back * of the phone, the appautomatically detects travel companies when it reads thecard!

How does the app?
With ResSaldo get the balance right, and it is updated immediatelyafter you stamped. The app displays: the balance, the card'svalidity, date of last punch, the last time for replacement anddetailed information on the latest trip / punch. Exactly whatinformation is displayed varies little between different types ofcards and travel.

How can the app be better?
If you find a fault, or the app can not read your card. Send areport after you try to read your card (the button at the top). Youcan also help to gather data so that the app can be extended tomore cards / more information in the same way.

What technology uses the app?
The app uses NFC reader available in most modern Android phones,and the reading of the card with the same technology as the cardreader on Västtrafiks vehicles. * * The application reads only yourcard. As with any other technology, is of course the risk thatsomething goes wrong, but to use the application does not mean agreater risk of there cards than other external NFC reader that youmay encounter in your everyday life.

Finally, the application is not official and has no connection withtravel companies. All faults, I have been for himself. Use it atyour own risk. (Since one can find the various travel companiesshould have built similar app for quite a long time ago, but it hasunfortunately not.)

App Information ResSaldo

 • App Name
  ResSaldo
 • Package Name
  se.supertips.android.ressaldo
 • Updated
  March 27, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  2.7.10
 • Developer
  H Svensson
 • Installs
  50,000 - 100,000
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

ResSaldo Version History

Select ResSaldo Version :
 • 2.7.10 (103) - Latest Version
 • 2.7.9 (102)
 • 2.7.8 (101)
 • 2.7.6 (99)
 • ResSaldo 2.7.10 APK File

  Publish Date: 2017 /4/6
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 558.7 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 7d144cbe23cebace31bb020c23b8eb3e8875bf0c
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
 • ResSaldo 2.7.9 APK File

  Publish Date: 2016 /10/17
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 555.2 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 24d71354eee70c3ce54d7c73cf90c6269167eaef
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
 • ResSaldo 2.7.8 APK File

  Publish Date: 2016 /9/6
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 434.1 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: d1833ed3282fe8ee1e11fa14ce43bbdbf31c1541
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b
 • ResSaldo 2.7.6 APK File

  Publish Date: 2016 /4/20
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 453.4 kB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: d138a2080f70ceeadbaeaee8f8b967d01d028026
  APK Signature: b441b4663165bb5548a81385523423e742419e0b

H Svensson Show More...

ResSaldo 2.7.10 APK
H Svensson
==== OBS ====Resebolagen använder kort av typen MIFARE Classic, en numera gammalstandard. Tyvärr har flera nya telefonmodeller inte stöd för dennagamla typ av kort. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), och Nexus 10,Galaxy S4-serien, Galaxy S6-serien, Galaxy S7-serien, LG G2, mfl.)Jag har försökt att exkludera modeller som inte fungerar, men detfinns så många modeller att jag inte kan ha koll på alla! Om detinte fungerar på din modell, skicka ett mail så jag kan uppdateralistan!Utrymmet här på Google Play är begränsat (4000 tecken) så jag harflyttat all information kring appen till en webbsida istället; kikain på http://ressaldo.se för vanliga frågor, m.m.-------Visst är det irriterande att inte veta hur mycket pengar det ärkvar på Busskortet? Visst, man kan logga in på nätet och någon gång24-48 timmar senare uppdateras saldot (om det inte är långhelg, dåtar det ännu längre tid), eller så kan man leta upp en/ettBuss/Spårvagn/Pendeltåg/Terminal och använda kortläsaren. Inget avalternativen är klockrent... Med ResSaldo får du saldot direkt itelefonen.Vilka kort stöds? Se http://ressaldo.se för en uppdateradlista!Hur använder man appen?1. Kontrollera att NFC är påslaget (Inställningar > Trådlöst ochNätverk)2. Starta applikationen3. Håll upp kortet mot *baksidan* av telefonen, appen identifierarautomatiskt resebolag när den läser av kortet!Hur fungerar appen?Med ResSaldo får du saldot direkt, och det är uppdaterat direktefter att du stämplat. Appen visar: saldo, kortets giltighet,tidpunkt för senaste stämpling, sista tid för byte samt detaljeradinformation om senaste resan/stämplingen. Exakt vilken informationsom visas varierar lite mellan olika korttyper och resor.Hur kan appen bli bättre?Hittar du ett fel, eller kan appen inte läsa ditt kort. Skicka enrapport efter att du försökt läsa ditt kort (knappen längst upp).Du kan också hjälpa till att samla in data så att appen kan utökastill fler kort/mer information på samma sätt.Vilken teknik använder appen?Appen använder NFC-läsaren som finns i de flesta modernaAndroid-telefoner, och läser av kortet med samma teknik somkortläsaren på Västtrafiks fordon. Applikationen *läser* endastditt kort. Som med all annan teknik finns naturligtvis risken attnågot går fel, men att använda applikationen innebär inte störrerisk för dit kort än andra externa NFC-läsare som du kan stöta på idin vardag.Slutligen, applikationen är inte officiell, och har inget sambandmed resebolagen. Alla fel och brister har jag stått för själv.Använd den på egen risk. (Sedan kan man ju tycka att de olikaresebolagen borde ha byggt motsvarande app för ganska länge sedan,men det har de tyvärr inte.)==== NOTE ====Travel companies use a card with MIFARE Classic, a now oldstandard. Unfortunately, several new phone models do not supportthis old type of card. (Nexus 4, 5, 6, 7 (2nd gen), and Nexus 10,Galaxy S4 series, the Galaxy S6 series, the Galaxy S7 series, LGG2, etc.). I have tried to exclude models that do not work, butthere are so many models that I can not keep track of everyone! Ifit does not work on your model, please send an email so I canupdate the list!The space here on Google Play is limited (4000 characters), so I'vemoved all the information about the app to a web page instead; peekinto http://ressaldo.se for FAQs, etc.-------Sure it's annoying to not know how much money is left on the buscard? Sure, you can log on to the net and sometimes 24-48 hourslater updated balance (if there are long weekend, then it takeseven longer), or you can look up an / a bus / tram / RER / Terminaland use the card reader. None of the options is brilliant ... WithResSaldo get the balance right in the phone.What cards are supported? See http://ressaldo.se for an updatedlist!How do you use the app?1. Verify that NFC is enabled (Settings> Wireless &Networks)2. Start the application3. Hold the card against the * back * of the phone, the appautomatically detects travel companies when it reads thecard!How does the app?With ResSaldo get the balance right, and it is updated immediatelyafter you stamped. The app displays: the balance, the card'svalidity, date of last punch, the last time for replacement anddetailed information on the latest trip / punch. Exactly whatinformation is displayed varies little between different types ofcards and travel.How can the app be better?If you find a fault, or the app can not read your card. Send areport after you try to read your card (the button at the top). Youcan also help to gather data so that the app can be extended tomore cards / more information in the same way.What technology uses the app?The app uses NFC reader available in most modern Android phones,and the reading of the card with the same technology as the cardreader on Västtrafiks vehicles. * * The application reads only yourcard. As with any other technology, is of course the risk thatsomething goes wrong, but to use the application does not mean agreater risk of there cards than other external NFC reader that youmay encounter in your everyday life.Finally, the application is not official and has no connection withtravel companies. All faults, I have been for himself. Use it atyour own risk. (Since one can find the various travel companiesshould have built similar app for quite a long time ago, but it hasunfortunately not.)
VTSaldo 1.2.2 APK
H Svensson
Appen uppdateras inte längre... Uppdatera tillResSaldo istället, den gör allt som VTSaldo kunde göra och mycketmer!http://ressaldo.seThe app is no longerupdated ... Update to ResSaldo instead, it makes everything VTSaldocould do and more!http://ressaldo.se

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.4.3 APK
Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.5 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.6 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.
Sing! Karaoke by Smule 4.3.5 APK
Smule
Sing your favorite hits with audio effects.Sing video duets with featured artists like Jessie J, Jason Derulo,and Linkin Park. Share your covers with our 50M+ global audienceand get fans!Featured by Google Play as Best Apps 2014.-----------Features- Self-recording option with video**-Try out video filters: Selfie, Fight Club, Vintage, Black andWhite, Sepia**- Sing like a star with audio effects!- Share on our global platform - get discovered!- Duet with featured pop artists - Jessie J, Jason Derulo, KylieMinogue, X Ambassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth,Silento and many more**Video availability on different Android devices will beincremental over several weeks. When available onyour device model, video option will appear with no additionalupdate required. Please see the Sing! Android FAQ for theinitial list of devices that offervideo. http://www.smule.com/support/sing#android-----------------------------------------------------New songs added every day. Current most popular on Sing!:** All of Me - John Legend** Flashlight - Jessie J (from Pitch Perfect 2)** I'm Not the Only One - Sam Smith** Like I'm Gonna Lose You - Meghan Trainor, ft. John Legend** All I Want For Christmas is You - Mariah Carey** I'm Yours - Jason Mraz** Thinking Out Loud - Ed Sheeran** Dear Future Husband - Meghan Trainor** When I Was Your Man - Bruno Mars** Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)** Cups ("When I'm Gone") - Anna Kendrick** Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko** Love me Like You Do - Ellie Goulding** The Way, Break Free - Ariana Grande** Anaconda, Pound the Alarm - Nicki Minaj** I Won’t Give Up, I’m Yours – Jason Mraz** Happy - Pharrell Williams** Eye of the Tiger - SurvivorWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleWant a song that's not yet available? Suggest songs on Smule’sFacebook page: www.facebook.com/smuleCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™ - JOIN THE KARAOKE PARTYFind and follow your friends in Sing!, and meet incredible singersfrom all over the world. Sing your heart out on Solo songs, or joinup with others in Duets or Group songs. Keep up with your friendsand favorite singers, and love and comment on performances to showyour support.BE DISCOVERED! GET FANS!Lots of talents get discovered through our Sing! Karaoke platform.Show off your talent in front of 50M+ global audience and getfansSOUND LIKE A STARSound amazing every time with Sing!’s voice enhancement technology.Use special voice filters to spice up your performance even more.Sing! is a supportive, joyful community where music-making at alllevels is encouraged and appreciated.http://www.smule.comhttp://plus.google.com/+smulehttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
WiFi Master Key - by wifi.com 4.1.95 APK
With a hundreds of millions of free Wi-Fihotspots shared by our users globally, you can connect to freeWi-Fi with WiFi Master Key (by en.wifi.com - LinkSureSingapore)!Search & connect to shared WiFi hotspots indicated by a BlueKey. Easy and safe.THE WIFI MASTER KEY EXPERIENCE- Cost Savings: Save data costs by connecting to free shared WiFihotspots.- Easy and Fast: just search for the blue key and tap to connectWiFi!- Safe and Secured: All shared password are not revealed. It isencrypted to protect sharer’s privacy and security.- Easy to understand in your own language: Available in 19languages across 223 countries and regions.English,Thai, Bahasa Indonesia, Malay, Vietnamese, SimplifiedChinese, Traditional Chinese TW,Traditional Chinese HK, Japanese,Korean, Portuguese, Spanish, Russian, Arabic,Turkish, Hindi,French, Italian, German...more languages coming soon.Disclaimer: WiFi Master Key is not a hacking tool. It does notassist in unlocking passwords of Wi-Fi hotspots that are not sharedby the users. Hacking is illegal.With our growing community of over 900 MILLION users (Chinese andGlobal version combined), we aim to build a trusted platform foreverybody to enjoy the Internet. So, come join the world’s largestWiFi sharing community today! If you don’t find shared hotspot yet,don’t worry, give the community some time to grow. We are handlingover 4 BILLION connections daily and the number is growing rapidly.There will be more and more shared WiFi to help you get connectedonline and surf the Internet free!Rate us to show us your love! It means a lot to keep usgoing!Have a question? Wanna leave a feedback or suggestion? Sure, we’dlove to hear them— tell us here or on our Facebook page!https://www.facebook.com/wifimasterkey.Spread the word, and keep sharing WiFi!