0.3 / April 25, 2015
(3.3/5) (7)

Description

Rym is a game focused around theexperiencemoving around in space and shooting at squares. For thoselookingfor a fast paced space shooting game i urge you to lookelsewhere.

Since Rym touches on some of the subjects off life itselfsomequestions usually pop up to new players:

* What is the meaning? What should i do?
The question is somewhat similar to "what is the meaning withlife".The only obvious answer to any oft these questions is: Youtravelaround in space as a triangle and shoot at squares. The restis upto the player/being.

* How do I do?
Touch at different places on the screen. To move forward pressthetop of the screen, to rotate press the left or right side ofthescreen, to fire press the bottom of the screen.

* How do i leave suggestions about that I want the ship to dieoncollisions, there should be more asteroids etc?
Use them as a leverage for thinking about life. The gameplaywillnever be changed for this game. The only updates that i willdowill be updates to technical stuff as user input,speedoptimizations and so on. Other features will be present inothergames not this one.

* Can i die?
No.

* Can how do i finish the game?
You can't. If you are goal oriented you could destroy alltheasteroids in sight. However if you are goal oriented, youprobablydo not want to play this game, assumed that your goal isnot to getrelaxed mentally.

To sumarise
* You cannot die
* You cannot finish the first level

Best of luck!

App Information Rym

 • App Name
  Rym
 • Package Name
  com.mls.rym.free
 • Updated
  April 25, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 2.0 and up
 • Version
  0.3
 • Developer
  Mattias Lasersköld
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  Grankottevägen 211C 702 Örebro, Sverige
 • Google Play Link

Mattias Lasersköld Show More...

Rym 0.3 APK
Rym is a game focused around theexperiencemoving around in space and shooting at squares. For thoselookingfor a fast paced space shooting game i urge you to lookelsewhere.Since Rym touches on some of the subjects off life itselfsomequestions usually pop up to new players:* What is the meaning? What should i do?The question is somewhat similar to "what is the meaning withlife".The only obvious answer to any oft these questions is: Youtravelaround in space as a triangle and shoot at squares. The restis upto the player/being.* How do I do?Touch at different places on the screen. To move forward pressthetop of the screen, to rotate press the left or right side ofthescreen, to fire press the bottom of the screen.* How do i leave suggestions about that I want the ship to dieoncollisions, there should be more asteroids etc?Use them as a leverage for thinking about life. The gameplaywillnever be changed for this game. The only updates that i willdowill be updates to technical stuff as user input,speedoptimizations and so on. Other features will be present inothergames not this one.* Can i die?No.* Can how do i finish the game?You can't. If you are goal oriented you could destroy alltheasteroids in sight. However if you are goal oriented, youprobablydo not want to play this game, assumed that your goal isnot to getrelaxed mentally.To sumarise* You cannot die* You cannot finish the first levelBest of luck!
Lasersköld Tape Recorder 1.03 APK
Lasersköld tape recorder aims to be simple andbeutiful and to have all required functions for a recorderapplication.Planned future features* Share recordings* Seek sounds
Swedish hardware dvorak layout 1.01 APK
Dvorak-simplified keyboard ärentangentbordslayout som utvecklades för att vara snabb att lärasig,gå snabbare att skriva med, och vara bättre för händerna.för mer information om vad layouten innebär kolla insidorsomhttp://aoeu.info/ellerhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Dvorak_%28tangentbordslayout%29Efter att installerat layouten, anslut ett tangentbord, gå iniinställningar.> Språk och inmatningar och välj dittfysiskatangentbord i inställningarna. Lägg sedan till "Svenskdvorak" somny layout.Det är även möjligt att ändra layouten när ett textfältärmarkerat. För nyare versioner av android dyker då en knapp upptillhöger i skärmens nedre hörn som man kan trycka på för att kommaåtinställningarna.Dvorak SimplifiedKeyboardis a keyboard layout that was developed to be fast tolearn, fasterto write with, and be better for the hands.For more information about the layout means check outpageshttp://aoeu.info/orhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Dvorak_%28tangentbordslayout%29After installing the layout, connect a keyboard, enterthesettings.> Language, and entries and choose yourphysicalkeyboard settings. Then add "Swedish Dvorak" as newlayout.It is also possible to change the layout when a text fieldisselected. For newer versions of Android appears as a buttontopright in the bottom corner that you can press toaccesssettings.
Matildas Present 4 1.1 APK
Ett födelsedagspresentsöverraskningsspeltillmin kära syster. En robothäst håller på att ta över helajorden. Dumed dina fyra snabba fötter måste springa ikapp denne förattstoppa vansinnet och rädda hela världen.Kända buggar:* Spelet laggar på vissa telefoner* Texten är inte anpassad för små skärmar, utan man får gissasigtill vad som står utanför kanten :)A birthday surprisegameto my dear sister. A robot horse is about to take over theearth.You and your four quick feet have to catch up with him tostop themadness and save the world.Known bugs:* The game is laggy on some phones* The text is not adapted for small screens, so you have toguesswhat that stands outside edge :)
Tentanmal - Tentamensanmälan 1.07 APK
Ett stort problem med att plugga påUniversitetär att anmäla sig till olika saker. För dem somtröttnat på attlägga onödig energi på att oroa sig för huruvidaman är anmäld påtentan eller inte så har jag gjort ett program somkörs en gång omdagen och som anmäler en till alla tentor somfinnstillgängliga.Det finns några saker som är värda att notera:1* Programmet anmäler en till alla tillgängliga tentor.Dettainnebär att man även blir anmäld till alla omtentor. För digsomstudent så gör detta ingen skillnad, för universitetet kostardettaen slant för varje tenta. Min tanke med det här programmet ärattom det blir tillräckligt använt så kommer det att finnasettekonomiskt incitament från Universitetet att ändrasittanmälningssystem.2* Programmet är under utveckling och jag gör mitt bästa för attdetska fungera felfritt. Jag kan tyvärr inte ta personligt ansvarföratt appen lyckas anmäla till tentor under alla omständigheter.Jagrekommenderar att testa lite försiktigt, höra med ens kompisaromdet fungerar och därefter bestämma grad av tillförsikt.3* Mitt mål med det här programmet är att det inte ska behövas.Omdet ordinarie anmälningssystemet ändras så att studenterantingenautomatiskt blir anmälda till sina tentor i början av enkurs,eller att det går att anmäla sig till alla tentor i början avvarjetermin så kommer det här programmet inte att behövas, men viärinte där än.4* Användaruppgifter sparas på telefonen för att kunnaanvändassenare. Jag vill inte och kommer inte heller att hanteranågonsanvändaruppgifter.Vill du hjälpa till, överös mig då gärna med pengar, säg ettvänligtord eller berätta hur det fungerar. Vill du inte göra någotavovanstående, så uppskattar jag varje varje användare avprogrammet,eftersom det ger extra tyngd vid åsikten attanmälningssystemetmåste ändras.A major problemwithstudying at University is to sign up for different things.Forthose who are tired of adding unnecessary energy to worryaboutwhether you are registered on the exam or not, I have madeaprogram that runs once a day and notifying an allexamsavailable.There are a few things that are worth noting:1 * The program notifying an all exams. This means that you alsogetregistered for all exams. For you as a student then makesnodifference, for the university, this costs a penny for eachexam.My idea with this program is that it will be sufficiently usedsothere will be a financial incentive from the University toamendits notification.2 * The program is in development and I do my best to make itworkflawlessly. Unfortunately I can not take personalresponsibilityfor the app manages to notify the exams in allcircumstances. Irecommend testing carefully, hear with one'sfriends if it worksand then determine the degree ofconfidence.3 * My goal with this program is that it will not be needed. Iftheregular notification system changed so that studentseitherautomatically become registered for their exams at thebeginning ofa course, or that it is possible to register for allexams at thebeginning of each semester, so this program will not beneeded, butwe are not there than.4 * User data stored on your phone to be used later. I do notwantand will not have to deal with someone's credentials.You want to help, Pelt me ​​then happy with the money, say akindword or tell me how it works. Do not want to do any of theabove, Iappreciate every every user of the program, because itgives extraweight to the view that the notification system mustbechanged.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.